Bestyrelsesmøde 34

Bestyrelsesmøde Gartnervænget 5 Tid: Kl. 20.00-21.00 Sted: Gartnervænget 5 Mødeleder: Susanne K Referent: Susanne K Deltagere: Bestyrelsen inkl. suppleanter inviteres Referat: • Generel orientering • Opsamling fra sidste møde d. 13.05 hos Adm. o Stor tilfredshed med EWJ grundkursus i bestyrelsesarbejde • PV plan samt mødereferat fra markvandringen o Gennemgået og bestyrelsen bakker op om forslag o SK undersøger, om der til afd. mødet kan stemmes om delelementer • Buske projekt o SK undersøger, hvilke muligheder der er mht. omplacering af anlagte buske. • Spis Sammen d. 17.06 kl. 18.00-20.00 o Gildesalen er booket og der er ok fra føtex til mad – pr. person kr. 50 o Invitationen omdeles d.d. • Velkomstfolder o Folderen er godkendt. Den omdeles ved Spis Sammen arrangementet d. 17.06 o Fællesskuret er fortsat ikke ryddet – Gitte og Ann følger op o Flagreglement skal hænges op – SK køber A4 ramme • Forslag til Afd. møde o Nye håndtag til terrassedør, som kan låses o Råderet fx til køkken Hilsen Susanne ------------------------------------------------------------------------- Bestyrelsesmøde Gartnervænget Tid: 8 april kl. 19.30-20.30 Sted: Gartnervænget 5 Referent: Susanne K Deltagere: Gitte og Susanne. Afbud: Simon, Ann og Yvonne Referat: • Fællesskur o Sanne har lovet at afhente hendes ejendele og viceværten henter gerne resten.  Status: Sk undersøger med Sanne, hvornår hun kan hente hendes ejendele o Flag skal indgå i rummet med instruktioner til brug  Gitte ser på om en guide til flag er nødvendig fx til ophæng i fællesrum o Øvrige forslag:.  Bestyrelsen vil invitere til ønsker til fællesrum på et kommende afd. møde • Buske projekt o Vi fastholder forslaget om hegn, og tager punktet op til kommende markvandring ifht. implementering og hvad omkostningen er. Hvis omkostningen er rimelig, tænker vi punktet skal afstemmes med øvrige beboere i rækken mod Ryparken. o Nuværende buske skal fjernes/flyttes – SK kontakter vicevært for afklaring af, hvor vi evt. kan placere buskene. • Markvandring - d. 18 april kl. 15.30 o Deltagere tilmeldt er: Yvonne, Gitte, Ann og Susanne o For at sikre tiden bruges godt til markvandringen, laver vi en dagsorden til mødet. Sk rækker ud til alle øvrige husstande, og beder alle melde tilbage, om de har ønsker til gennemgang på markvandringen. Efter modtagelse af alle bidrag, rundsendes agendaen til bestyrelsen. • Næste møde o Næste bestyrelsesmøde bliver inkl. EJ - har tilbudt et grundkursus i bestyrelsesarbejde af ca. 1 times varighed – vi prøver at finde en dato i maj. o Fælles spisning  SK undersøger med Dorte, om der er budget til u/B.  Formålet med mødet er en social event inkl kort orientering bestyrelsens arbejde  Vi prøver at finde en dato i juni • Velkomstfolder: o Punktet udsættes til næste møde • Eventuelt o Diskutere en standard for beboers ansvar for vedligehold. SK undersøger muligheden hos SAB. /Susanne ------------------------------------------------------------------ Bestyrelsesmøde Gartnervænget 7 marts 2024 Tid: Kl. 19.30-21.00 Sted: Gartnervænget 10 Mødeleder: Susanne K Referent: Susanne K Deltagere: Gitte, Yvonne, Ann, Simon & Susanne samt Erling W J/Direktør SAB Dagsorden: • Intro v/alle o Kort præsentationsrunde • PV plan v/EWJ o Gennemgang af planen  Intro og generel forståelse – det bliver fremover 30 års planer o Udestående på VP plan  Justering af døre og vinduer : akut problem til drift – info deles via infofolder samt på næste afdelingsmøde  Hæk plan budget ønskes afklares – SK kontakter Dorthe  Aff skure skal repareres og males – SK kontakter DS for update • Øvrige punkter (inkl. EWJ) o Afklare retningslinjer for parkering  Gartnervænget ejer egne pladser og har kun ret til at holde der.  EJ informerer om forskellige modeller for parkeringssystemer og forslag til evt. udvidelser  EJ følger op på om parkeringsforhold på Ryparken for kassebiler og busser etc. kan forbedres o Buske projekt  SK undersøger, om buske kan afbestilles  EJ undersøger mulighed for hegn i stedet som ved Ryparken. o Dato for markvandring  Dorthe kontaktes for en aftale – SK kontakter o Afklare viceværts opgaver/timer  EJ oplyser, at vi betaler for 5 timer om uge ex. fravær og ferie etc.  Øget servicegrad kræver godkendelse på et afdelingsmøde  Særligt mindre fokusområde kan adresses direkte til vicevært – større indsatser skal meldes til ADM. • Opsamling fra sidste møde & update v/alle (ex. EWJ) o Økonomi og retningslinjer for gaver v/Susanne  Kun et symbolsk beløb max. 200 kr er retningslinjer fra Adm. og ikke gavekort  Bestyrelsen har besluttet, at der ikke gives gaver til fødselsdage og nye naboer etc. o Aff. containere v/Susanne  Som informeret har SAB oplyst, at containere er leveret forud for tidsplanen og derfor får vi først nærmere info i næste uge – info herom er omdelt til alle.  Udfordring ifht. til handicap – man kan ikke nå containerne. Ann skal kontakte RenoSyd for afklaring. o P-plads  Vi afventer ny optegning af parkeringspladser – info følger fra SAB  Vi vil informere om at opkørslen ved nr. 7 kan anvendes ved næste afd. møde, hvis ikke der er lavet ny optegning der. o Velkomstfolder v/Yvonne  Gennemgås på næste møde o Flag  Fremover er flaget til rådighed i fællesskuret – info vil fremover fremgå af informationsfolder o Fællesskur  Bestyrelsen vil prøve at organisere rummet – vi har fastlagt en dato: d. 19.03 kl. 19.30 til at se på opgaven o Næste møde  Mødet placeres lige før dato for markvandring – så det afventes lige.  EJ har tilbudt et grundkursus i bestyrelsesarbejde af ca. 1 times varighed – det forventes placeret ved samme møde hvis muligt. o Øvrigt  Ift intern kommunikation blev det aftalt, at der er oprettet en messenger gruppe til hurtigt at afklare beslutninger – alt øvrig info deles ad hoc på mail eller til næstkommende møde. Hilsen Susanne ------------------------------------------------------------------------------ Bestyrelsesmøde Gartnervænget 26.02.2024 Tid: Kl. 19.30-20.30 Sted: Gartnervænget 10 Mødeleder: Susanne K Referent: Susanne K Deltagere: Gitte, Yvonne, Ann, Simon & Susanne Dagsorden: • Siden sidst orientering  Kontoudtog fra SAB til godkendelse  Bestyrelsesarbejde – orientering om sparring m/Ryparken • Ambitioner/punkter for bestyrelsen o Projektet med buske ud mod Ryparken  Afklare om der er buske til levering – SK kontakter Sanne o Døre & vinduer ønskes gennemgået snarest  Afklare om opgaven kan prioriteres hos SAB o Sociale events – både fællesspisning & evt. fester  Afklare om det har interesse fx på et afd. møde o Fælles arbejdsdag  Undersøge, om der er opbakning på et afd. møde o Fællesskur  Oprydning og afklaring af ønske til indhold – opsamling til næste møde o Informationsfolder  Yvonne laver et udkast til gennemgang på næste møde • Næste bestyrelsesmøde – invitere SAB til gennemgang af bla. flg. o Ønske om gennemgang af PV plan – fx ifht. døre/vinduer o Afklare retningslinjer for parkering o Dato for markvandring o Afklare viceværts opgaver/timer o Afklare buskeprojekt ifht. retningslinjer  SK kontakter SAB – ønske mandag eller onsdag fra kl. 19.00 ex. uge 11 • Evt. o Økonomi og retningslinjer for gaver  SK kontakter SAB for at høre om vi har mulighed for en hilsen til Sanne  Gitte køber gave såfremt