Afdelingsmøde 16

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde.

 

TIRSDAG DEN 3. OKTOBER KL. 19.00 I VASKEHUSET.

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent. Erling Weber Jensen blev valgt.

 

2.     Valg af referent. Erling Weber Jensen blev valgt.

 

3.     Valg af stemmeudvalg. Carsten Petersen og Eva Andersen blev valgt.

 

4.     Valg af formand. Der var ingen der ønskede at være formand.

 

5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ikke aktuelt pga. punkt 4.

 

6.     Valg af suppleanter. Ikke aktuelt pga. punkt 4.

 

 

 

Referent:

 

Erling Weber Jensen

Direktør 

-----------------------------------------------------------------------------------

Referat fra Afdelingsmøde i afd. 16 d. 11.09.2023.

 

Mødet blev afholdt i ”Valhalla” Odinsvej i Stilling kl. 19.00.

Tilstede: 21 husstande repræsenteret af 25 personer, 1 var ikke stemmeberettiget og Helle fra Hovedbestyrelsen og direktør Erling W. Jensen fra SAB.

 

Lene bød alle velkommen, takkede for tilslutningen til mødet og ønskede alle et godt møde. Ordet blev overgivet til Erling.

 

DAGSORDEN:

 

Pkt. 1                                 Valg af dirigent.

Pkt. 2                                 Valg af referent.

Pkt. 3                                 Valg af stemmeudvalg.

Pkt. 4                                 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

Pkt. 5                                 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2024.

Pkt. 6                                 Orientering om regnskab 2022.

Pkt. 7                                 Orientering om regnskab fra Festudvalget.

Pkt. 8                                 Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 9                                 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

                                           På valg er: Joan Hansen og Lars Thomsen.

Pkt. 10          Valg af suppleanter.

Pkt. 11                                Valg af medlemmer til festudvalget.

Pkt. 12          Eventuelt.

 

Pkt. 1            Erling fra SAB blev valgt.

Pkt. 2            Lene blev valgt.

Pkt. 3            Helle fra hovedbestyrelsen, Erling fra SAB og Henriette fra Baldersvej 39.

Pkt. 4            Beretningen var udsendt så alle havde mulighed for at gennemlæse den inden mødet.

                      Bemærkning til processen og beskrivelsen af arbejdet med udskiftning af hækkene Lokesvej         2 – 10. En mente at det var beskrevet ukorrekt, dette blev taget til efterretning.

                      Der var spørgsmål til hvorfor toilettet i mellemgangen er låst. Det er det fordi der er børn der           leger på toilettet og de er flere gange blevet bedt om at undgå leg i vaskehuset og på toilettet.     Der er kommet ny lås i døren fordi den gamle lås var nøglen fra gamle fordøre som ikke alle             lejere var i besiddelse af. Nu er det nøglen til de nye cykelskure der er brugbar og den har                alle fået udleveret.

                      Er der børn der leger på toilettet og i vaskehuset vil forældrene gerne orienteres, det er ikke         nok at bestyrelsen tager en snak med børnene. Dette tog bestyrelsen til efterretning.

                      Nogen mener ikke det er relevant, at der hænger en brugsanvisning ved siden hjertestarteren.          Dette er gjort i samråd med administrationen, da denne blev ophængt.

                      Spørgsmål om hvorfor beplantningen på græsplænen mod vaskehuset på Baldersvej var                    fjernet. Der var nu åbnet op for at bolde kunne ramme de biler der holder parkeret op mod             den manglende beplantning. Dette har bestyrelsen bestemt, da beplantningen var ussel og      ikke så pæn ud, og der derved ville være mindre bed at holde for viceværten, der i forvejen

                      har rigeligt at se til. Desuden er der forboldmål i den anden ende af græsplænen og                   bestyrelsen mener, det påhviler forældrene, at tale med deres børn om, hvordan man skal            forholde sig til boldspil på plænen. Bestyrelsen vil kigge på problemet om der skal sættes                      evt. forhegn op igen mod parkeringspladserne.

                      Efter dialogen blev beretningen godkendt med 34 stemmer for, 2 imod og 4 blanke.

Pkt. 5            Driftbudget og PV-plan for 2024 blev godkendt.

Pkt. 6            Erling orienterede om at der var brugt 26.000kr. mere på el i fællesarealerne og vaskeriet                    end beregnet. Dette skyldtes uforudsete stigninger på el i 2022.

Pkt. 7            Regnskabet fra festudvalget blev godkendt. Trailer regnskab godkendt.

Pkt. 8            Forslag 1. ang. indførsel af betalingsvaskeri. Dette blev nedstemt.

                      Forslag 2. ang. vaskemaskine nr. 1 indgår i vasketiden. Dette blev nedstemt

                      Forslag 3. ang. indførsel af vask om søndagen og opførsel af lydisolering mod Lokesvej nr.                 20 for at undgå lydgener. Dette blev vedtaget.

                      Søndagsvask vil følge lørdagsvasketidspunkterne 7 – 17 medtørretid til kl. 20.

                      Forslag 4. ang. opførsel af orangeri evt. med placering hvor flagstangen står. Forslaget blev             trukket.

                      Forslag 5. ang. at biler må holde på fortovet udenfor huset medens de støvsuges.     Erling            oplyste at belægningen er kørefliser, underlaget er beregnet på at viceværterne kan       køre med al deres snerydningsmateriel, stort som småt. Det blev besluttet at man ikke må                  holde med biler foran sin lejligheden på fortovsbelægningerne.

                      Forslag 6. ang. Facebook- siden i afd. 16. Forslaget blev vedtaget og Heidi Mott er ny                 administrator.

                      Forslag 7. ang. separat afregning af el i garager. Der skal opsættes bimålere, dette vil blive     indregnet i PV-planen for 2025.

                      Forslag 8. ang. fester med deltagelse af udefrakommende familie. Dette blev nedstemt.

                      Forslag 9. ang. åbning af vand i hanerne ved cykelskurene på Baldersvej og Lokesvej. Dette                 blev nedstemt.

Pkt. 9            Joan Hansen fik 38 stemmer, Susanne Bugtrup fik 30 stemmer, Lars Thomsen fik 12                  stemmer. Derved sidder Joan og Susanne i bestyrelsen for de næste 2 år.

Pkt. 10          Dorit Lokesvej 18 blev valgt.

Pkt. 11           Festudvalget det næste år består af: Dorit, Heidi, Susanne, Torben og Bodil J. Lokesvej 28.

Pkt. 12.Skal toilettet i mellemgangen forblive låst? Dette revurderer bestyrelsen.

                      Sti bag Lokesvej 20-26 oprettes, dette følger SAB op på.

                      Hvad må der opstilles i haverne (redskabsskure, legehuse, havestuer osv.), hvor mange m2, i     hvilken højde og hvilke materiale? Kommunens lokalplan skal følges. I visse tilfælde skal               der indhentes byggetilladelse fra kommunen og SAB skal også give tilladelse.

 

Referent: Lene Blume

Stilling d. 13.09.2023.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmøde i afd. 16 Tirsdag d. 13.09.2022.

 

Tilstede: 17 beboere fordelt på 13 husstande = 26 stemmer.

                          Helle Simonsen fra hovedbestyrelsen og Kent Hansen fra administrationen.

 

Kent byder velkommen og fortæller at den tidligere formand har valgt at trække sig pga. helbredet. Derfor har det ikke været muligt for den resterende bestyrelse at lave en beretning Dette var det forståelse for.

 

Pkt. 1.             Valg af dirigent.

                      Kent.

Pkt. 2.            Valg af referent.

                      Lene Blume.

Pkt. 3.            Valg af stemmeudvalg.

                      Heidi, Helle T. og Helle S.

Pkt. 4.           Fremlæggelsen af beretningen for perioden siden sidste møde.

                      Udgår.

Pkt. 5 .            Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2023.

                      Kent fremlagde driftsbudgettet.

                      Der er tillagt en stigning på 60% til el i fællesarealerne pga. stigninger.

                      Huslejen stiger med 24.86 kr. pr. m2 svarende til 201 kr. pr. md. pr. lejlighed.

                      Budget og PV-plan blev godkendt.

Pkt. 6.            Orientering om regnskab 2021.

                      Kent orienterede om regnskabet 2021.

Pkt. 7.            Orientering om regnskab fra festudvalget.

                      Kent fremlagde regnskab fra festudvalget og trailerkassen.

                      Heidi vil gerne have et møde med den nye bestyrelse omkr. vores nuværende trailers tilstand. Dette arrangeres hurtigst muligt.

Pkt. 8.            Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement.

                      Vedtages enstemmigt, dog beder afdelingsmødet hovedbestyrelsen arbejde videre med forslaget, således at der her i afd.16 vil være en tilføjelse der                        omhandler ”Havens udseende”.

                      Bestyrelsen er fra administrationen gjort opmærksom på, at den ønskede passage allerede står i ”Ordensreglementet” for afd. 16, og at det er det,                          der er gældende. Så på baggrund af dette godkendes det nye ” ”Vedligeholdelses og istandsættelsesreglement”.

                      Administrationen er gjort opmærksom på, at der har været tilfælde i afdelingen hvor ”syn” af haverne har været mangelfulde, dette beklager de, og                          vil efterfølgende være opmærksomme på dette.

Pkt. 9.           Godkendelse af nye legepladser.

                      Skriftlig afstemning.

                      Ja:  19

                      Nej: 4

                      Blanke: 3

                      Forslaget blev vedtaget.

                      Arbejdet sættes i gang så hurtigt som muligt.

Pkt.10.Behandling af indkomne forslag.

                       A: Forslag fra Eva Lokesvej om lukning af udendørsvandhaner så længe afgifterne er så høje på vand. Flertal for. Der er blevet lukket for vandet.

                      B: Forslag fra Susanne Lokesvej. Midlertidig flytning af nuværende legepladser til græsplænen på Baldersvej medens arbejdet med nye legepladser                               pågår. Løsningen vil være meget kostbar da alle lovpligtige regler skal overholdes. Susanne frafalder forslaget. Vi venter spændt på de nye.

                      C. Forslag fra Susanne Lokesvej omkr. badebassiner i haven. Ordensreglementet side 2 beskriver reglerne ang. badebassiner i haverne i afd .16.                                  Frafalder.

                      D. Forslag fra Bodil Lokesvej om suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøderne. Der har i flere år været en aftale om, at suppleanterne må deltage i                              møderne, dog uden stemmeret.

                      Dette fortsætter.                                                                                                                                 

                      E .Forslag fra Bodil Lokesvej om løsgående katte i afdelingen. SAB har et reglement for husdyrhold i alle SAB´s afdelinger der foreskriver at det IKKE                           er tilladt at have løsgående dyr i afdelingerne. Overholdes dette ikke, er det et brud på lejeaftalen og kan medføre bortvisning. Der var stor                                     enighed blandt mødedeltagerne om at dette SKAL overholdes. Eventuelle klager skal fremsendes direkte til SAB.

                      F. Forslag fra Dorit Lokesvej. Forslag om næstformand i bestyrelsen. Dette er lovmæssigt ikke muligt, Dorit frafalder forslaget.

                      G. Forslag fra Dorit Lokesvej omkr. vedligeholdelseskonto. Dorit frafalder, da dette er behandlet under pkt, 8.

                      H. Forslag fra Dorit Lokesvej omkr. åbning af vaskehuset om Søndagen.

                      Skriftlig afstemning:

                      Ja: 8

                      Nej: 16

                      Blanke: 2

                      Forslaget blev forkastet.

Pkt.11.          Valg af ny formand.        

                      Bestyrelsen foreslog Lene Blume, og da der ikke var andre der ønskede at opstille, blev Lene Blume valgt for en 2 årig periode.

Pkt.12.            Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

                      Torben blev genvalgt.

                      Helle Thomsen valgt.

                      Begge for en 2 årig periode.

Pkt.13.            Valg af suppleanter,

                      Desværre var der ingen der ønskede at opstille.

Pkt.14.            Valg af medlemmer til festudvalget.

                      Heidi, Susanne og Dorit blev valgt.

                      Heidi varetager stadig udlejning af trailer.

Pkt.15.            Eventuelt.

                      Intet.

 

Stilling.d. 19.09.2022

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Afd. 16.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra

afdelingsmøde d. 13.09.2021 i afd. 16 Skanderborg Andelsboligforening.

 

Tilstede: 25 personer repræsenterede 18 husstande.

Fra administrationen deltog: Erling Weber Jensen og fra hovedbestyrelsen Leif Olsen.

 

Ad. 1: Valg af dirigent: Erling Weber Jensen.

Ad. 2: Valg af referent: Lene Blume.

Ad. 3: Valg af stemmeudvalg: Blev ikke nødvendigt, da ingen ønskede skriftlig

afstemning.

Ad. 4: Fremlæggelse af beretningen fra perioden siden sidste møde:

Formanden fremlagde bestyrelsens beretningen for perioden hvor den

nye bestyrelse har siddet (25.05.2021 - 13.09.2021).

Beretningen blev godkendt.

Ad. 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV- plan for 2022:

Erling W.J. fremlagde og kunne konstatere at der ikke er huslejestigninger

i 2022.

Erling W.J. gennemgik 20. årsplanen.

Driftsbudget og PV-plan blev godkendt.

Ad. 6: Orientering om regnskab 2020.

Erling W.J. Gennemgik regnskabet fra 2020.

Afdelingen kom ud med et overskud på 121.000 kr.

Ad. 7: Orientering om regnskab fra festudvalget:

Regnskabet blev taget til efterretning.

Festudvalget modtog meget ros for et fint og overskueligt regnskab.

Ad. 8: Behandling af indkomne forslag:

Forslag om at støjende værktøj/ maskiner der bruges udenfor - her skal

samme regler være gældende som brug af støjende værktøj brugt indendørs

gælde.

Forslaget blev debatteret, og nedstemt.

Mange beboere mente at almindelig “pli” bør

være en selvfølge, at man tager hensyn til sine naboer og evt. sovende

børn og weekend fred, når man feks. benytter græsslåmaskiner og

hækklippere.

 

Forslag om hjertestarter i afdelingen.

Da forslaget ikke var fyldestgørende nok, blev bestyrelsen bedt om at

undersøge evt. anskaffelse nøjere. Bl.a. forsikring ved tyveri.

 

Forslag om etablering af ny/nye legepladser i afdelingen.

Der er i PV-planen afsat 146.000 kr. i 2025 til totalrenovering til

legepladserne. Dette mente Lene var for længe, og efterlyste en mulig

løsning på dette. Erling W.J. forklarede at da afdelingen har en sund

økonomi, kunne han ikke se noget problem i at dette projekt blev

fremskyndet og beløbet blev forhøjet. Det blev vedtaget at der skulle

afsættes ca. 250.000 kr. og at bestyrelsen skulle komme med en plan for

hvordan projektet kunne igangsættes.

 

Heidi Mott og Susanne Bugtrup fremlagde en oversigt over de ejendele

afdelingen har til lejernes rådighed.

Mange ved ikke at de kan låne forskellige maskiner, borde/stole ol. af

afdelingen.

Dette vil blive indskrevet i “Ordensreglementet”.

 

Ad. 9: Valg af formand:

Bernd blev genvalgt for en 2. årlig periode.

Ad. 10: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:

Lars Thomsen og Joan Østergaard Hansen blev begge genvalgt for en 2.

årig periode.

Ad. 11: Valg af suppleanter:

1. suppleant: Henriette

2. suppleant: Heidi

Begge valgt for en 1. årig periode.

Ad. 12: Valg af medlemmer til festudvalget:

Susanne, Heidi og Henriette blev valgt for en 1. årig periode.

Ad. 13: Festudvalget efterlyste forslag til aktiviteter og arrangementer for

beboere og børn i afdelingen. Forslag kan lægges i postkasserne ved

Festudvalget.

 

Da intet kan vedtages under “Eventuelt” men alt kan debatteres, var der

dialog og meningsudvekslinger om forskellige ting.

Erling W.J. vil bl.a. undersøge hvorfor monitoren kun virkede 1 dag efter

reparation.

 

“Kys og kør” banen på Baldersvej ved skolen. Flere beboere føler sig

generet af den øgede trafik på Baldersvej, biler der skal vende, biler der

standser og parkerer i begge sider så forbikørsel er umuligt. Dette er

også glødende om aftenen, når der er fodbold på boldbanerne eller

arrangementer på skolen. Dette kan bl.a. forhindre udrykningskøretøjer

i at have fri passage.

Der er observeret flere farlige situationer omkring skolebørn og trafikken.

Erling W.J. vil kontakte Stilling Skole og Skanderborg Kommune om

problemet.

 

Bernd takkede for et godt møde.

 

Bestyrelsens beretning 2021.

Den nuværende bestyrelse blev valgt d. 25/5 i år og beretningen vil derfor omhandle tiden derefter.

Kort efter valget var bestyrelsen til repræsentantskabsmøde, et af emnerne der blev berørt handlede om egenbetaling på vaskerier. Det forventes at fællesbetalt vaskeri, som er det vi har nu, bliver berørt, af et kommende lovforslag. Bestyrelsen er opmærksom på dette og vil komme med information så snart den er tilgængelig.

Afdelingen har fået ny vicevært, tak til Morten for indsatsen og velkommen til Michael.

I forhold til den nye og ventede affaldssortering, så sker der ikke noget før 2022 og der er stadig ingen informationer fra RenoSyd.

I løbet af efteråret bliver stien bag om Baldersvej 17-25 planeret og der bliver sået nyt græs. Arbejdet er bestilt, men det er uklart hvornår det bliver udført, da kontrakthaveren har umanerligt travlt for tiden.

Ellers har meget af tiden, i bestyrelsen forholdsvis korte levetid, handlet om fremtiden. Vi har nogle legepladser der kunne trænge til et løft, der er den kommende affaldssortering, som skal have plads et eller flere steder i afdelingen og så er der spørgsmålet om ladestandere til el og hybridbiler som også trænger sig på.

Da nogle af disse spørgsmål er indbyrdes afhængige af hinanden, f.eks. i forhold til hvor er der plads og hvilke dele af fællesarealerne skal vige pladsen til nye formål. Vi kender f.eks. ikke hvilke pladskrav Reno-SYD vil have til deres affaldssortering eller om der vil være brug for en eller flere ”øer” til dette. Vi håber dog på en afklaring i løbet af 2022.

Med håb om et lidt mere frit og livligt år.

På bestyrelsens vegne

Bernd Bachmann

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne afd. 16.

Baldersvej og Lokesvej.  

                                                                                                             Skanderborg d. 26.05.2021

 

 

 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 25. maj kl. 19.00.

 

 

Dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent.

 

Erling Weber Jensen blev valgt.

 

2.      Valg af referent.

 

Erling Weber Jensen blev valgt.

 

3.      Valg af formand.

 

Bernd Bachmann. Baldersvej 17, blev valgt.

 

4.      Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

 

Torben Jakobsen og Lene Blume blev valgt for 2 år.

Joan Hansen og Lars Hansen blev valg for 1 år.

 

5.      Valg af 2 suppleanter.

 

Line Kristiansen blev valgt som 1. suppleant.

Der var ingen der ønskede at stille op som 2. suppleant.

 

 

Referent.

  

Erling Weber Jensen

Skanderborg Andelsboligforening

--------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde d. 8/9-2020, afd. 16.

Pkt. 1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslog Erling, som blev valgt.
Erling gennemgik indkaldelsen og konstaterede at den var rettidigt udsendt.
Pkt. 2. Valg af referent - bestyrelsen foreslog Dorit, som blev valgt.
Pkt. 3. Valg af stemmeudvalg - Erling foreslog, Erling selv, Helene og Leif (fra
hovedbestyrelsen). Alle takkede ja.
Pkt. 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Beretning er udsendt til alle beboere, og der er ikke noget at tilføje fra bestyrelsens side.
Lene spørger ind til fliser under bord/bænkesæt på Baldersvej, om der er glemt at blive
langt under dette. Bestyrelsen følger op på det.
Pkt. 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021 - afdeling vil få en
husleje stigning på 3,01% svarende til 152 kr. pr. mdr. Erling gennemgik driftsbudget.
Brian spørger ind til omfugning, er det alle de steder der blev nedskrevet på markvandring.
Erling mener der tages alt det der er penge til.
Pkt. 6. Orientering om regnskabet 2019 - Malene spørger ind til ordinære indtægter. Dette
er overskud.
Lene sætter spørgsmål til vandudgifter i vaskeriet. Det er fælles vand for vaskeriet og vand
fra cykelskurene.
Pkt. 7. Orientering om regnskabet fra festudvalget - er tidligere sendt ud til alle beboere.
Og festudvalget undskylder de fejl, der var i det første der blev sendt ud.
Helene spørger ind til, om bestyrelsen har set kvitteringer. Der opfordres til at bestyrelsen
fremover gennemgår alle kvitteringer.
Pkt. 8. Behandling af indkomne forslag.
Forslag:
- Forslag om at alle større beslutninger udsættes til 2021 eller mulighed for at
brevstemme: Erling foreslår at dette forslag tages op, vis Lene mener det skal til
brev-afstemning. Så vi stemmer om det inden, det reelle forslag. Det godkender
Lene.
- Forslag om at tørresnore i vaskehuset kun anvendes til sengetøj, duge og lignende:
20 stemmer for og 7 imod forslaget godkendes og skrives ind ordensreglementet
- Forslag om sæbedispenser og papirhåndklæder i vaskehus: Forslaget godkendt
enstemmigt.
- Forslag om kasse til batterier ved skraldeø på baldersvej v. vaskehus: Erling
foreslår, at indtil der kommer mere sortering, at sætte en beholder op som
viceværten skal tømme 1x pr. mdr. - Der opsættes en beholder.
- Forslag om emhætter skal ind under henlæggelser: Erling fortæller der er en
standard pris er på 2000 kr. på Emhætter. - Lene foreslår, at forslaget skal i
urafstemning. Blev nedstemt.
Bestyrelsen undersøger om der er beboere der ikke har emhætter.
Erling oplyser, der er 2.000.000 kr. i henlæggelser. Der burde være penge til det.
20 stemmer for og 6 imod. Forslaget godkendes.
- Forslag om at vandslange v. vaskepladser fremover betales af afdelingen: Forslaget
godkendes.
Pkt. 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. - Pernille går ud al bestyrelsen, efter
eget valg.
Henrik og Lene stiller op, på genvalg er Dorit og Susanne. Erling dele stemmesedler ud.
De valgte er Dorit, Henrik og Lene.
Pkt. 10. valg af suppleanter. - Erling foreslår Susanne, det takker hun ja til. Der er ikke
andre der ønske at være suppleanter.
Pkt. 11. valg af medlemmer til festudvalget. - genvalg Susanne og Heidi. Dorit stiller op.
Der er ingen der siger imod.
Festudvalget: Susanne, Heidi & Dorit
Pkt. 12. Eventuelt.
- Dem der ønsker bestyrelsesmøder i papirform, vil fremover få dette af bestyrelsen.
- Joan spørger ind til, hvornår hun må få et nyt køkken? Råderetten er 20 år. Hvis
man selv køber nyt køkken vil der ikke blive refunderet penge hvis lejeren flytter.
- Der kan læses i råderetskataloget om reglerne.
- Badeværelser har en afskrivning på 30 år. Badeværelserne er betalt af vores afd.
Har man spørgsmål til det, skal man rette henvendelse til teknisk-afd. i SAB
- Malene roser festudvalget. Det er trist at der ikke er flere der bakker op om
aktiviteter. Der opfordres til, at dem der har forslag til aktiviteter, lægger dem i
postkassen ved festudvalget.

Bestyrelsen takker for god ro og orden.
Hilsen Bestyrelsen.


 ------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i afdeling 16, den 10. september 2019.

Den afgående formand bød velkommen til afdelingsmødet. Der var fremmødt 23 husstande.

Pkt. 1 Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Erling som blev enstemmigt valgt.
Erling gennemgik indkaldelsen og konstaterede, at den var rettidigt udsendt.

Pkt. 2 Valg af referent:
Susanne blev enstemmigt valgt.

Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg:
Bestyrelsen foreslog Carsten, Eva og Line. Alle takkede ja til valget.

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde:
Beretningen var rundsendt inden mødet. Den afgående formand oplæste følgende tillæg til
beretningen:
Husk bestyrelsen ikke er viceværter for beboerne, men det er et stykke frivilligt arbejde de
har påtaget sig, forhåbentligt til stor gavn for alle.
Det er kommet bestyrelsen for øre, at der bliver vasket tøj i vaskehuset for børn der ikke
bor i afd. 16 mere. Vi syntes at det er grov udnyttelse da vi alle betaler til vaskehuset. Så vi
håber at det bliver stoppet omgående.
En stor tak fra bestyrelsen til festudvalget for et brag af en sommerfest, med god mad,
underholdning m.m. Det er synd, at der ikke er flere der deltager. Så kom ud af busken og
vær med, det vil styrke til et bedre sammenhold i afd. 16.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde, i ønskes god vind fremover.
Lene spørger til punkt 4 i beretning angående knallertskur til cykelskur, Finn svarer at
dette vil blive uddybet når forslaget kommer på.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020:
Erling gennemgik driftsbudgettet for 2020. Afdelingen vil få en huslejestigning på
0,88%/44,00 kr pr måned.
Lene spørger, om renholdelsen stiger p.g.a. vicevært udgifter. Hvorfor skal man betale til en
dyr vognmand til at tømme haveaffaldscontaineren. Lene mener ikke vi får noget for
pengene. Erling forklarer at det er en beslutning som er blevet taget som også bruges i
andre afdelinger.
Erling forklarer, at huslejestigningen primært skyldes den nye ferielov.
Driftsbudgettet og den tilhørende PV-plan blev godkendt.

pkt. 6 Orientering om regnskab 2018:
Erling gennemgik regnskabet for 2018. Det blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7 Orientering om regnskab fra festudvalg:
Regnskabet har blevet omdelt. Lene spurgte til hvad medhjælpergaver betød. Susanne
svarede at det var en påskønnelse til de eksterne hjælpere som hjælp til hele dagen. Det
blev enstemmigt vedtaget. Stor ros til festudvalget for sommerfesten.

Pkt. 8 Behandling af indkomne forslag:
Forslag 1 Forslag vedr, søndags åbent i vaskehuset (Malene og Brian):
Malene ønskede ikke at uddybe forslaget yderligere. Da var lidt debat omkring at de
eksisterende aften vasketider ikke blev udnyttet pt., Man gjorde opmærksom på, at
beboerne som ikke længere er tilknyttet arbejdsmarkedet bør benytte de tider som ligger i
den gængse arbejdstid, samt de sene tider, da børnefamilier ikke har mulighed for at
benytte disse.
Lene bemærker, at hun ikke vil anbefale flere vasketure af hensyn til naboerne til
vaskehuset.
Der var 14 stemmer for og 17 stemmer imod. Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag 2 Forslag vedr, plankeværk/hegn i stedet for hækbeplantning (Heidi):
Heidi forklarede, at det er ment som en præcisering til ordensreglement da det pt. ikke står
heri. Der står pt. kun anført at der ingen krav er til hvilke hækplanter eller hegn der vælges.
Ved udskiftning af de gamle egehække bedes indført at afdelingen dækker udgiften til
hækbeplantning eller hegn/plankeværk til samme værdi. Forskellen skal lejerne selv stå
for, ligesom vedligeholdelse heraf.
Lene syntes at forslaget er ufarligt så længe naboerne kan blive enige
Der var 26 stemmer for og 6 stemmer imod. Forlaget blev vedtaget.
Forslag 3 Forslag vedr, beplantning og plankeværk/hegn (Malene og Brian):
Malene forklarede, at det var en præcisering af ordensreglementet baseret på at forslag to
blev godkendt. Altså, at man må tage beplantning med som er sat for egen regning dog ikke
hæk samt plankeværk/hegn sat i skel.
Sussi er bekymret for, om haverne vil blive efterladt i dårlig stand, ved tilladelse til at tage
planter med. Dette er allerede godkendt i ordensreglementet,
Forslaget blev ved håndsoprækning besluttet.
Forslag 4 Forslag vedr, fliser under sandkasser samt lille bord/bænkesæt (Helle):
Der ytres bekymring omkring flisebelægning ved sandkasse på Lokesvej. Lene syntes der
skal laves en kant, så viceværterne kan køre tæt på. Lene nævner sine børnebørn omkring
renholdelse ved legepladsen samt bordet ved legepladsen. Lene kommer med bemærkning
omkring hundelort på den store legeplads.
Helle siger at forlaget jo også gælder Baldersvej ikke kun Lokesvej.
Der var 17 stemmer for og 14 stemmer imod. Forslaget blev vedtaget.
Forslag 5 Forslag vedr. knallertskur (Bestyrelsen):
Finn forklarede, at der ikke har været vist interesse for et cykelskur samt at der er
efterspørgsel på en garage. Der er mangel på p-pladser i afdelingen. Der blev igen opfordret
til, at dem som har en garage/carport benytter disse for at skabe p-pladser.
Carsten ytrede bekymring for, om bilen så ville blive kørt helt ind i garagen.
Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget.

Pkt. 9 Valg af afdelingsformand:
Brian blev valgt.

Pkt. 10 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:
På valg var Klavs Hansen og Helene Holm Jensen. Klavs ønskede ikke genvalg, Helene
ønskede genvalg.
Bestyrelsen foreslog Heidi og Dorit. Alle tre modtog valg.

Pkt. 11 Valg af suppleanter:
Bestyrelsen foreslog Pernille og Line. Begge blev valgt. Pernille er 1 suppleant.

Pkt. 12 Valg af medlemmer til festudvalg:
Heidi, Susanne og Jens stillede op. Alle tre blev valgt.

Pkt. 13 Eventuelt:
Malene tilbød at køre de cykler væk som skal smides ud, sådan at vi kan få ryddet op i
cykelskurene. Malene kommer med en dato. Der kommer opslag i vaskehuset samt på
facebook.
Lene kommenterede på et køleskab som ligger i hendes nabos forhave. Lene har tilbudt
naboen hjælp til at få dette fjernet uden held. Brian vil tage sig af deL
Sussi spørger ind til facebook da hun ikke benytter dette. Brian forklarer, at referater
kommer på facebook samt SAB's hjemmeside og i papirform til dem som ikke kan tilgå dem
elektronisk.
Lene foreslår, at trillebøren i knallertskuret bliver flyttet til fyrrummet så alle i afdelingen
kan låne den. Trillebøren vil blive flyttet.
Brian henstiller til, at man kører haveaffald helt op i containeren. Sussi påpeger, at der igen
er plastikaffald i havecontaineren.
Eva foreslår at der kommer sedler på affaldscontainerne så man kan se hvad der må komme
i. Helene kontakter Renosyd.

Bestyrelsen takkede for god ro og orden og bød på smørrebrød.

Hilsen bestyrelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

afd.16

Referat afdelingsmøde 24.09.2018

 

 

AFD.16

Formanden bød velkommen til afdelingsmødet. Der var fremmødt 22 husstande.

Pkt. 1 Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Erling som blev enstemmigt valgt.

Erling gennemgik indkaldelsen og konstaterede, at den var rethdigt udsendt.

Pkt 2 Valg af referent:

Helene blev enstemmigt valgt

Pkt. 3 Valg afstemmeudvalg:

Bestyrelsen foreslog Carsten, Heidi, Joan og Bodil (Lokesvej). Alle takkede ja til valget.

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde:

Michael fremlagde beretningen. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2019:

Erling gennemgik driftsbudgettet for 2019. Afdelingen har i flere år haft overskud, hvorfor

loven siger at vi ikke kan henlægge den budgetterede husleje nedsættelse til kommende

vedligeholdelses arbejder. Bestyrelsen ville gerne have brugt nedsættelsen til imødegå

udgiften på de ønskede el arbejder i afdelingen. Der er i driftsbudgettet indregnet en

stigning på lejen på garager med 100,00 kr. pr. mdr. og 50,00 kr. pr. mdr. på carporte.

Driftsbudgettet og den tilhørende PV-plan blev godkendt med 28 for og 8 imod.

Pkt. 6 Orientering om regnskab 2017:

Erling gennemgik regnskabet for 2017. Det blev enstemmigt vedtaget

Pkt. 7 Orientering om regnskab fra festudvaig:

Susanne præsenterede regnskabet. Det blev enstemmigt vedtaget Stor ros til festudvalget

for jubilæumsfesten.

Pkt. 8 Behandling af indkomne forslag:

Forslag 1 Forslag vedr, det store træ ved Lokesvej 36:

Det blev ved håndsoprækning besluttet;, at det store træ beskæres.

Forslag 2 Forslag vedr, træerne ved den store legeplads:

Det blev ved håndsoprækning besluttet, at de store træer beskæres betydeligt.

Forslag 3 Forslag vedr. nyhedsbrev og referatet.

Forslaget blev ved håndsoprækning besluttet

Forslag 4 Forslag vedr. knallertskur:

Forslag blev ved håndsoprækning nedstemt.

Forslag 5 Forslag vedr, træværk i afdelingen:

Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget

Forslag 6 Forslag vedr, skift til A-ordning:

Erling gennemgik lovgivningen ved et sådant skift. Forslagsstillerne valgte herefter attrække deres forslag tilbage.

Forslag 7 Forslag vedr, hække i afdelingen:

Forslaget blev ved håndsoprækning godkendt

Forslag 8 Forslag vedr, fremtidig udskiftning af døre:

Forslaget blev ved håndsoprækning godkendt

Forslag 9 Forslag vedr, ændring aftidsrum for brug af"støjende" værktøj:

Forslaget blev ved håndsoprækning godkendt

Forslag 10 Forslag vedr, ændring afvaskehustider:

Forslagsstillerne ønskede skiftlig afstemning. Der var 4 blanke, 18 ja og 21 nej. Forslaget blev forkastet.

Forslag 11 Forslag vedr. fraflyttede børn og børnebørns deltagelse i afdelingsfester fremadrettet:

Forslaget blev ved håndsoprækning godkendt.

Pkt. 9 Valgafmedlemmertilafdelingsbestyrelsen:

Susanne og Michael var p valgt de modtog begge genvalg.

Pkt. 10 Valg af suppleanter:

Bestyrelsen foreslog Brian og Pernille. Begge modtog valg. Brian er i suppleant.

Pkt. 11 Valg af medlemmer til festudvalget:

Heidi, Klaus, Susanne og Line blev valgt.

Pkt. 12 Eventuelt

Erling blev gjort opmærksom på, at Jørn Dahl er svær at træffe. Erling gjorde opmærksom på, at man ikke skal ringe til Jørn Dahl men til servicetelefonen.

Lene og Joan gav udtryk for at de ikke var tilfredse med det grønne team, resten af afdelingen er godt tilfredse

Brian gjorde opmærksom på, at afdelingen er at finde på facebook under afd 16 sab. Siden skal benyttes til at viser billeder fra arrangementer og oplyse om kommende. Der skal herske en ordentlig tone.

Lene følte sig forkert behandlet at formanden ifbm. Med en klage, hvor Finn havde oplyst hvem der klagede til den der blev klaget over, samt at hun nærede mistillid til ham nu. Erling forklarede at det lovmæssigt siden årsskiftet ikke længere er muligt at være anonym. Afdelingen er blevet iriformeret herom via nyhedsbrev.

Bestyrelsen oplyste under beretning, at de tilbageværende sandkasser vil blive udskiftet med traktordæk for at undgå jævnlige reparationer.

Bestyrelsen takkede for god ro og orden og bød på smørrebrød.

hilsen bestyrelsen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsberetning for afd.16

Den nye bestyrelse mistede hurtigt et af de nye medlemmer idet Maja gik hen og fik ændret sine arbejdstider, så Susanne har været kaldt ind i stedet.

Alle de store projekter er heldigvis allerede udført i afdelingen her de seneste år, men det betyder ikke at der ikke er noget at lave for bestyrelsen. For vi har en relinen som vi har udskudt de sidste par år og da det er en bekostelig affære at få lavet sådan en omgang, har vi fået tjekket tilstanden, som viste sig ikke at være så slem, idet der kun blev konstateret et par små skader som vil blive udbedret og en fuld relinen kan derfor roligt udskydes yderligere.

Trappen ved vores havecontainer er også blevet lavet, der er blevet skiftet sand i sandkasserne, i den forbindelse har vi desværre været nødsaget til at træffe en beslutning om at sandkassen på den store legeplads blive fjernet pga. hærkværk imod denne hele tiden. de manglende udluitningskanalerne er også blevet skiftet, så de nu er ens overalt, der er også indkøbt nye og ens nr. til garagerne på lokes/baldersvej som er monteret, alt i alt pynter det jo alt sammen. Til de lidt større problemer har vi fået meldinger om at nogle at lejlighederne i afd. Har problemer med deres el. som springer sikringerne. Og med det i mente at alt vores EL efterhånden haren del år på bagen, vil vi have undersøgt tilstand og pris for udbedring, så det kan komme i Py planen

Vedr. PV-planen vil den fremadrettet være over 30 år i stedet for 10 år som det er nu.

2018 var året hvor afd.16 røg ind i den digitale verden, da der er blevet indkøbt en computer, som står hos formanden og vil følge med til evt, kommende formænd. dette for at fremtidssikre vores kommunikation, samt indhentelse af oplysninger vil blive noget hurtigere når der skal søges på tidligere beslutninger. I dag skal vi sidde og bladre i de gamle bøger, hvilket tager sin tid. På pcén er installeret officepakken og der er blevet oprettet en formandsmail på gmail, så mails til bestyrelsen skulle også være fremtidssikret og ikke bare forsvinde sammen med den afgående formand og hans evt, private pc.

2018 var også året hvor den nye opdeling af viceværterne i grupper skulle stå sin prøve og vi fra bestyrelsen er enige om at det kan vi godt være tilfredse med og tilbagemeldingerne fra SAB er da også at de mener vi har flot og velholdt afdeling, hvilket vi kun kan være enige i.

2018 var også året hvor vi havde 50 års jubilæum, hvor festudvalget havde lavet et tæt pakket program, som startede med tale af Erling fra SAB, herefter en Brunch med alt hvad hjertet kunne begære, for at få forbrændt lidt af kalorierne fra brunchen og skabe plads til kaffe og kage og senere aftensmad, var der arrangeret rundbold og vi var knap kommet tilbage, før det frivillige brandvæsen fra Hørning mødte op og lod børnene lege med slanger, vand og ellers komme ind og prøve at sidde i en brandbil. Efter at have vandet plænen på den store legeplads grundigt, var der dømt kaffe og kage, efterfulgt af banko. Så var der ellers aftensmad hvor der ikke manglede noget og bagefter var der så levende musik og dans på programmet.

Med jubilæet som afslutning vil jeg afslutte denne beretning og lige benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for det rigtige gode samarbejde i året der gik. Tak herfra

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat fra afdelingsmødet i afd. 16.

26. september 2017

Tilstede: Bestyrelsen samt beboere i afd. 16.
Fra administrationen: Erling Weber Jensen
Dagsorden:

1.    Valg af dirigent.

2.    Valg af referent.

3.    Valg afstemmeudvalg.

4.    Fremlæggelse af beretningen for perioden siden sidste møde.

5.    Godkendelse af driftsbud get med tilhørende P V-plan for 2018.

6.    Orientering om regnskab 2016.

7.    Orientering om regnskab —festudvalg og planteudvalg.

8.    Behandling af indkomne forslag.

9.    Valg af formand.

På valg er: Bodil Marie Jacobsen

10. Valg af medlemmer til afdelings bestyrelsen.

På valg er:

Helene Holm Jensen

Pernille Andersen

11. Valg af suppleanter.

12. Valg af medlemmer til festudvalg (3-5 medlemmer)

13. Eventuelt.

Ad. 1: Erling.

Ad. 2: Maria Laursen.

Ad. 3: Carsten, Brian og Hanne.

Ad. 4: Bodil fremlægger årsberetning. Vedtaget af flertallet.

Beretning — 2017

Der er ikke sket det helt store i vores afdeling siden sidste afdelingsmøde, så det har været et stille år.

Sidste år var der, som der før har været, en del kritik af viceværtens arbejde. Vi lavede en opfølgning/evaluering af kritikken af arbejdet i samarbejde med administrationen, og dengang var vores holdning at vores udeområde så pæne ud. Men i år har det kunnet ses at vores faste vicevært har været længerevarende syg/været flyttet til anden afdeling. I pinsen så der så forfærdeligt ud alle steder, at jeg tog billeder — 19 stk. i alt - over steder på de grønne område/udenoms arealerne og sendte pr. mail til Jørn. Han kom herop og vi gennemgik alle punkterne sammen. Et "hold" viceværter kom og skuflede løs og da de gik igen, så der meget værre ud end før. Så alt skulle laves om igen. Det har været meget frustrerende, at det har været nødvendigt at ringe hver gang det trænger til at blive luget/fejet. Det har også været mange forskellige viceværter, det ville være rart hvis det var de samme der kom. Det med at ringe til inspektøren efter hjælp - så har det nogle gange været noget af en kunst at få fat på Jørn.

Sidste år måtte vi vente længe på at det blev vores tur til at få vores containere vasket, det er dejligt at kunne fortælle at i år er de blevet vasket.

I februar måned fik vi lavet mur ved den lille legeplads på Baldersvej. Det var Jeksen anlægsgartner der både tog den gamle ned og byggede den nye op. Samtidig blev der kantet med herregårdssten rundt om den lille græsplæne og det skrånende bed, så regnvandet ikke skylder jorden ned. De 25.918 kr. det kostede var under det der var afsat i budgettet. Sommerfuglebuskene der stodfor enden afgræsplænen og voksede ud og var til gene på fortovet/ved bilerne blev flyttet op på muren i stedet for den gamle beplantning der.

Monitoren i vaskehuset har nok en gang været nede — det var også i februar — men vi var heldige at få en ny uden beregning.

Afdelingen har i foråret haft besøg af rotter. De er heldigvis bekæmpet igen. Rottefængeren har udarbejdet et lille "skriv" om hvordan vi undgår rotter. Det var meningen at det skulle deles ud i aften, men for at være sikker på at alle får det, er det blevet puttet i jeres postkasser i går. Vi har fælder i kloarkerne, men de snupper ikke dem der løber over jorden. Skudstatistik!!!

Vi fik samlet et lille udvalg til at planlægge jubilæumsfesten, vi har drøftet forskellige aktiviteter/muligheder og er også kommet frem til hvordan vi gerne så dagen forme sig. Der er dog sket frafald i udvalget, så der mangles folk til videre planlægning. Håber nogle har lyst at være med.

Festudvalget fik også i år arrangeret en juletur. Alle fik handlet ind syd for grænsen og så sluttede dagen i den julepyntede Tønder by. Og endnu en dejlig oplevelse for os der deltog d. 16/9. Først i Ålborg zoo og derefter grillparty hjemme i carportene hvor der var disket op med rigelig mad samt væske i forskellig styrke og smagsvarianter. Tak for det festudvalg.

På een af de få solskinsdage i sommer tilbød Susanne at hjælpe med at give bord/bænkesættene noget smørelse. Jeg fik bestilt noget olie, men efter jeg fik det, har det været svært at få det smurt på det har simpelthen været for vådt, men vi har dog nået 3 stk. Så tak for det Susanne.

Og sidst, men ikke mindst tak for godt samarbejde til bestyrelsen, vi har haft nogle gode og konstruktive møder sammen.

Ad. 5: Erling fremlægger driftsbudget. Punkterne i budgettet gennemgås.

Py-planen (planlagt vedligehold) gennemgås. Enkelte spørgsmål, spørgsmål besvaret.

Budgettet og tilhørende Py plan enstemmigt vedtaget.

Ad. 6: Regnskabet for 2016 gennemgås.

Ad. 7: Festudvalgets regnskab godkendes. Ros for de gode arrangementer de har udført.

Ad. 8:

Forslag omkring ændring til betalingsvaskeri ikke vedtaget.
Forslag om to husdyr pr. husstand - ikke vedtaget.
Forslag om ændring af en linie i ordensreglemeritet — "Hovedopgaven for festudvalget er,
at de arrangerer en sommerfest i afdelingen": "sommerarrangement" i stedet for sommerfest — forslag vedtaget enstemmigt.

Ad. 9: Bodil Jacobsen modtager ikke genvalg som formand. Finn — Baldersvej 43 — stiller op som formand. Finn vælges ind som ny formand.

Ad. 10: Helene Holm Jensen modtager genvalg og fortsætter i bestyrelsen. Pernille ønsker ikke genvalg. Maria — Baldersvej 25 — ønsker at træde ud af bestyrelsen. Claus — Baldersvej 21 — og Maja — Baldersvej 47 - træder ind i bestyrelsen.

Ad. 11: 1. suppleant = Susanne - Lokesvej 22, 2. suppleant = Line — Baldersvej 35 Ad. 12: : Susanne - Lokesvej 22, og Line — Baldersvej 35

Ad. 13: Eventuelt. Debat omkring jubilæum. Uddybelse/debat om omdelt skrivelse om "undgå rotter". Opfordring at viceværterne kikker efter om nedløbsrør er "rottesikrede".

Erling takkede for et godt møde.

Referent                                                                          Dirigent

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kære Alle

I forbindelse med den kritik afviceværtens arbejde der blev rejst på

afdelingsmødet, har vi i bestyrelsen fulgt op og lavet en evaluering. Evalueringen er sket i samarbejde med Administrationen. Det er derfor vores klare holdning at viceværten opfylder vores forventninger til ham, og at vores udeområder ser pæne ud.

Vi har endvidere gennemgået årshjulet. Det blev jo på afdelingsmødet i 2013 besluttet, at planteudvalget udarbejdede et sådant årshjul i samarbejde med bestyrelsen og viceværten. Erling godkendte det dengang og fInder det stadig rigtig godt. Erling pointerer at Årsbjulet er viceværtens "arbejdsredskabll forstået på den måde, at han tjekker, hvilke opgaver der følger de forskellige måneder og opgaverne udføres så efter behov. Der skal altså ikke fejes en gang om måneden, hvis det ikke er nødvendigt, ligesom der heller ikke ryddes sne i januar hvis der ikke er sne. Omvendt vil det ikke være nok at slå græs en gang om måneden i vækstperioden og ej heller rydde sne en gang om måneden, hvis der kommer meget sne. Der står i årshjulet at hække klippes 2 gang årligt, en gang om sommeren, og en studsning i efteråret. Det skal dog bemærkes, at der kan ske afvigelser fra årshjulet, da det er vigtigt, at viceværten laver de ting, han skal i de enkelte lejemål, og derfor må arbejdet i udeområderne sommetider udsættes.

Bestyrelsen følger selvfølgelig hele tiden op på standarten i afdelingen, men

p.t har vi intet at klage over.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat fra afdelingsmødet i afd. 16 .

 

22. september 2016

 

 

 

Tilstede: Bestyrelsen samt beboere i afd. 16.

 

Fra administrationen: Finn Thomsen

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent.

 3. Valg af stemmeudvalg.

 4. Fremlæggelse af beretningen for perioden siden sidste møde.

 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2017.

 6. Orientering om regnskab 2015.

 7. Orientering om regnskab – festudvalg.

 8. Behandling af indkomne forslag.

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  På valg:

  Michael Andersen

  Maria Laursen

 10. Valg af suppleanter.

 

Bodil Jacobsen byder velkommen, derefter overgives ordet til Finn T.

 

Ad. 1: Finn Thomsen.

 

Ad. 2: Maria Laursen.

 

Ad. 3: Leif, Brian og Maja.

 

Ad. 4: Bodil fremlægger årsberetning. Vedtaget af flertallet.

 

Beretning for afdeling 16 – 2016

 

I forbindelse med opsætning af nye badeværelsesmøbler, 13 stk. i alt, var der i 4 af badeværelserne en ”kikser” med størrelsen på det høje skab – få millimeter til gulv og intet at give af foroven. Desuden slog skabslågen imod håndvasken når den blev åbnet. Udskiftning af disse medførte en ekstraregning på små 8.000,- kroner. Vi finder det urimeligt at det er os der skal betale herfor, da vi intet har haft med opmålingen at gøre, så vi har ansøgt hovedbestyrelsen om dette beløb og venter svar herpå i slutningen af denne måned.

 

De 4 for høje skabe står nu i kælderen. De 2 til festudvalgets ting og de andre 2 til vores ting. Det giver meget mere orden dernede.

 

På sidste afdelingsmøde drøftede vi vask af containerne rigtig meget – og netop vask af disse har fyldt rigtig meget for os hele året. Jeg har ringet til Dorthe så mange gange om det, at hun selv er kommet med opdatering af hvor langt forhandlingerne med diverse vaskefirmaer var, når jeg ringede om andre ting. Der skulle forhandles en aftale af vask i hele SAB på plads. Der var langt om længe fundet et firma der kunne vaske inden sommerferien – dejligt! Men glæden over dette blev kort, da firmaet af en eller anden grund ikke kom til Stilling. Så blev det sommerferie og vaskefirmaer holder også ferie….men i morgen d. 23/9 er vi blevet lovet de kommer og vasker hos os J

 

Vi har malet de nye plader til legehusene og de er klar til at blive sat på.

 

Dørene til cykelskurene er blevet malet – de har, som I sikkert har set, skiftet farve så de passer til alle andre døre/garageporte i vores byggeri.

 

Havecontaineren er blevet malet udvendig, men trænger allerede til det igen. Vi har lidt udfordringer med, at andre end os selv i afdelingen benytter sig af vores havecontainer. Vi har overvejet at sætte et skilt op med ”privat havecontainer”, men Jørn fortæller at det ikke overholdes/respekteres andre steder i SAB og så bliver det blot til irritation for os at det ikke overholdes. Vi har derfor valgt at droppe den ide.

 

Der er blevet lavet kantsten rundt ved bedene omkring græsplænen på Lokesvej, så nu ser der færdigt ud der.

 

Den udgåede rødgran på græsplænen er blevet erstattet af en normansgran. Og der er, i samråd med Hugo, indkøbt 3 små buskbom, til erstatning af udgået ”vækst” til bedet på hjørnet af Baldersvej. Den store sten er flyttet tilbage på pladsen på det hjørne – ikke fordi vi synes det er sjovt at få flyttet sten, men pga. at der er lastbiler der ofte kører over kantsten/fortov/græs der, så de bliver ødelagt – der har den store sten præventiv virkning på det. Det er Hugo der har gjort os opmærksom på dette, og vi siger tak for din ”omsorg” for dette lille areal J

 

Helene og jeg har været på en ”mini markvandring” sammen med Jørn og Carl Åge og drøftet med dem, hvad der skulle ordnes på de grønne områder. En del er gjort allerede, og andet bliver gjort i efteråret

 

Der er siden sidst flyttet 2 nye familier ind hos os – dem siger vi ”velkommen” til endnu engang – vi håber I hurtig kommer til at trives hos os.

 

Monitoren i vaskehuset har i det forløbne år, i flere omgange, været ude af drift. Den 22/8 var reparatøren fra Miele der igen, og han fortalte, at monitoren ville koste ca. 7.000,- at reparere og en ny vil koste ca. 5.000,- + et nyt beslag (ny monitor kan ikke hænges på det gamle beslag). Vi beder Jørn skaffe tilbud på ny monitor hos Miele, men inden vi når at få det, får vi kikket på gamle regninger og finder én fra d. 16/4 hvor der står ”Monitor login ombyttet”, der med arbejdsløn løber op i 7.500,-. Vi beder Jørn – sammen med Miele, om at finde ud af hvordan det hænger sammen. En ombyttet skærm der kun holder i 4 måneder er ikke ok, der må være noget garanti. Vi har så nu fået en ny skærm uden beregning.

 

Vi kan glæde os over at vores rottebestand er for nedadgående. Har i dag 22/9 -16 indhentet den nyeste skudstatistik der viser dette og vi holder os løbende a jour.

 

Vi sender nyhedsbrev ud hvert kvartal og som noget nyt bliver de nu også lagt på SAB`s hjemmeside under vores afdeling. Så hvis brevet bliver væk, kan man altid finde det der.

 

Så har festudvalget arrangeret en juletur til Flensborg – vi var ikke så mange med, men os der var, havde en rigtig dejlig dag.

 

Også en sommertur til Randers Regnskov blev det til, med efterfølgende grillfest på legepladsen. Det var endnu en fantastisk dag – dejlig afslappet og vi fik noget

 

spændende at tale sammen om. Til Grillfesten kom der flere med som ikke havde kunnet være med i Randers.

 

Tak for disse 2 arrangementer Susanne og Brian.

 

Også tak til Eva der hjælper med at få flaget til tops, eller få halet det ned hvis jeg ikke er hjemme på flagdage. Jeg forsøger at huske alle flagdage, men det glippede desværre d. 5. september.

 

Til sidst stor tak til min bestyrelse for godt samarbejde og for den loyaliteten der er. Det betyder rigtig meget når vi laver frivilligt arbejde at kunne glæde sig til vore møder med saglig debat, og uden at blive uvenner selvom vi kan være uenige om et emne.

 

Afdelingsbestyrelsen/Bodil Jacobsen

 

Beretningen blev vedtaget af flertallet.

 

 

 

 

 

Ad. 5: Finn fremlagde driftsbudget. Punkterne i budgettet blev gennemgået

 

Michael spurgte på bestyrelsens vegne Finn hvorfor PV planen ikke bliver opdateret prismæssigt i forhold til inflationen. Finn kunne ikke svare herpå men vil vende tilbage.

 

En beboer spurgte til punkt 14 vedr. viceværten, og vil høre om han fremover vil komme færre timer i vores afdeling – Finn oplyste at han vil komme en time mindre pr. uge. Beboeren vil også gerne vide hvad vi får i timer for de 171.000,- årligt. Finn vender tilbage med svar. Enkelte beboere mener ikke han er her nok, og heller ikke gør sit arbejde ordenligt da de mener afdelingen ikke ser ordentlig ud. Der henvises til at årshjulet ikke overholdes, der fejes ikke ofte nok.

 

Bodil kikker på årshjulet sammen med Erling.

 

Budgettet og tilhørende PV plan enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 6: Regnskabet for 2015 gennemgås. Ingen spørgsmål hertil.

 

Ad. 7: Festudvalgets regnskab godkendes. Ros for de gode arrangementer de har udført.

 

Ad. 8: Bestyrelsen foreslår en øget bevilling til afdelingens 50 års jubilæum. Der stemmes skriftligt om en forhøjelse på 40.000,- ud over de 15.000,- festudvalget årligt har til rådighed. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at selvom beløbet bliver bevilget betyder det ikke, at alle pengene bruges. Dette vedtages med 22 stemmer mod 8.

 

Bestyrelsen foreslår der at vi betaler for malerarbejde af træværk på legepladser, da der ikke er nok opbakning fra beboerne til at få dette gjort. Dette vedtages med 20 stemmer mod 10.

 

Ad. 9: Michael og Maria modtog genvalg

 

Ad. 10. 1. suppleant Susanne Bugtrup, Lokesvej 22. 2. suppleant Line Kristensen, Baldersvej 35.

 

Ad. 11. Festudvalget ønsker en nøgle til fyrrummet hvor de har alle deres ting stående. Dette drøftes, og der tales om mulighederne for de får en nøgle til deling, samt udskiftning af låse i fyrrum og knallertskur til systemnøgler.

 

Finn Thomsen takkede for et godt møde.

 

 

 

Der blev afsluttet med smørrebrød og hyggeligt fælleskab.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                               

 

Referat fra afdelingsmødet i afd. 16 .

 

10. september 2015

 

 

 

Tilstede: Bestyrelsen samt beboere i afd. 16.

 

Fra administrationen: Finn Thomsen

 

Fremmødt: 22 husstande

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent.

 3. Valg af stemmeudvalg.

 4. Fremlæggelse af beretningen for perioden siden sidste møde.

 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2016.

 6. Orientering om regnskab 2014.

 7. Orientering om regnskab – festudvalg og planteudvalg.

  2. Valg medlemmer til festudvalg

  3. Valg medlemmer til planteudvalg

 8. Behandling af indkomne forslag.

 9. Valg af formand.

  På valg er:

  Formand:

  Bodil Jacobsen

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  På valg:

  Helene Holm Jensen

  Pernille Andersen

 11. Valg af suppleanter.

 

Bodil Jacobsen byder velkommen, og beder om vi holder et minuts stilhed for vores nyligt afdøde formand Chresten, derefter overgives ordet til Finn T.

 

Ad. 1: Finn Thomsen.

 

Ad. 2: Maria Laursen.

 

Ad. 3: Bent, Carsten, Finn.

 

Ad. 4: Bodil fremlægger årsberetning. Vedtaget af flertallet.

 

Beretning for afdeling 16 – 2015

 

Efter nogle år hvor der er blevet udført rigtig mange forbedringer, både på bygningerne og ”over og under jorden” har der været noget mindre aktivitet på denne front. Vi har dog fået nye døre og garageporte. Der blev stemt om hvilken model dør og glasset deri, vi skulle have, og som nævnt i sidste års beretning, var der udbredt enighed om den dør vi har fået. Det har pyntet rigtig meget på vores facader og givet mere lys ind i entre`. Der er nogle enkelte af de nye døre der af forskellige årsager er blevet udskiftet og der er fulgt op på ved hver lejer om der var andre ”småskavanker” på dørene der skulle justeres. Garageportene har også pyntet rigtig meget og giver lidt mere ”helhed” i bygningerne. Også her er der fulgt op hos den enkelte lejer. Lister over ”skavankerne” er sendt videre til lokalinspektøren, som herefter har taget over og vi håber, at alle er blevet rigtig godt tilfredse med deres dør/garageport. Der blev konstateret små rustpletter på enkelte garageporte og da disse er af aluminium skulle de ikke kunne ruste. Der har været fagfolk ude at kikke på dette og det blev konstateret at det er udefrakommende rust – altså rust der flyver rundt i luften og sætter sig. Det skulle kunne holdes nede ved at vaske porten et par gange årligt.  Dørene i cykelskurene skulle også have været malet hvide, men vejret har drillet for meget til at det endnu har kunnet lade sig gøre, om vi når det i år er nok et spørgsmål i det uvisse. Der er blevet købt maling så hver garage-lejer kunne male træværket over deres garage så hele bygningen kunne fremstå ”flot og fin”. I skrivende stund mangler der stadig nogle enkelte at få klaret dette, om det også skyldes vejret eller os der ikke har fået informeret tydeligt nok om, at det var ejerens ansvar selv at få malet over deres garage vides ikke. Det er pga. økonomi at det er lejerne selv der maler og sidste år var det carport-lejerne der måtte svinge penslerne.

 

Der er blevet malet i vaskehuset og mellemgangen – der er malet med de samme farver som der var, både fordi de er lyse og flotte og fordi der så kun behøves at males én gang. Det har pyntet gevaldig, også fordi de store skilte ikke er kommet op igen – de var ikke tidssvarende. Der er sat en opslagstavle op i vaskehuset hvor der er sat vaskehusregler, flagregler og bestyrelsens navne og kontaktinfo. Andre meddelelser – både fra bestyrelsen og beboerne hænges, som altid, op på opslagstavlen i mellemgangen.

 

Den 16. april var jeg på besøg i Skanderborg, og opdagede at der vajede flag ved flere af andre afdelinger i SAB. Det inspirerede til at vi også fik vores flag hejst ved de officielle flagdage. Også gerne ved andre festlige begivenheder, men det kræves at jeg/vi informeres om at disse finder sted J. Stor tak til både Eva og Joan der har ydet assistance til både hejsning og nedhaling.

 

Ellers har vi i bestyrelsen arbejdet en del med kommunikation. Det kan være en meget svær kunst, men gennem mit lønnede arbejde har jeg lært at de 3 vigtigste ting er: at det er modtageren der bestemmer budskabet, at blive på egen banehalvdel (sig jeg og ikke du), tal lidt mere med hinanden og ikke så meget til og om. Så er man kommet langt J - der er faktisk også en 4. måske den allervigtigste - husk  ”Det er kun dig selv du kan ændre”.  Vi har uddelt folderen ”Det gode naboskab” – den er tyvstjålet fra anden boligforening, men vi synes den giver nogle rigtig gode råd til hvordan vi kan bevare den gode stemning blandt vore naboer og gør afdeling 16 til et godt psykisk miljø at bo i.

 

Vi har inviteret til fællesarbejdsdag – male legeplads og havecontainer – vi har desværre pga vejret været nødt til at aflyse.

 

Der er siden sidste afdelingsmøde flyttet 3 nye familier ind i afdeling 16, vi byder dem meget velkomne og håber at de alle kan komme til at trives her.

 

Vi vil sige en stor tak til planteudvalget som har fået etableret et dejligt fysisk miljø at færdes i. Det ser rigtig godt ud og der er hele tiden noget der blomstre og en masse steder at sætte sig ned og nyde synet samtidig med en lille snak med naboen eller se sine børn/børnebørn lege. Håber at det kan blive ved at være så fint.

 

Vi vil også sige mange tak til festudvalget. Det var en rigtig hyggelig og sjov sommerfest I fik lavet. Og meget afslappende, vi kunne komme og gå til de forskellige aktiviteter som vi havde lyst til og der var god stemning hele dagen og aften. Tak for det J Juleturen var der ikke så mange der deltog i, men de der var med havde en uforglemmelig tur.

 

Sidst, men ikke mindst, vil jeg sige mange tak til bestyrelsen som har taget imod mig og mine særheder med godt humør, overbærenhed og vilje til at lære fra sig J

 

 

 

Ad. 5: Finn fremlægger driftsbudget. Punkterne i budgettet gennemgås.

 

Huslejestigning på 0,44% i 2016.

 

PV-planen  (planlagt vedligehold) gennemgås.

 

Budgettet og tilhørende PV plan vedtaget af flertallet.

 

Ad. 6: Regnskabet gennemgås og det konstateres at der i 2014 er et overskud på 3786,-

 

Ad. 7: Festudvalgets regnskab godkendes. Ros for de gode arrangementer de har udført.

 

Planteudvalgets regnskab godkendt. Dette er delt ud forud for mødet. Ros til planteudvalget for de pæne arealer de har lavet.

 

7.2 – Susanne Bugtrup og Brian Andersen valgt ind.

 

7.3 – Planteudvalgets medlemmer ønsker ikke genvalg. Ingen andre ønsker at træde ind.

 

Ad. 8: Forslag fra afdelingsstyrelsen og Malene Andersen om nedlæggelse af planteudvalg. Da der ikke er nogen der ønsker at sidde i planteudvalget stemmes der ikke om dette.

 

Forslag fra Doris Maigaard om ændring af vasketider på helligdage. Ændring til 09.00 – 15.00. Forslag vedtaget.

 

Ad. 9: Bodil Jacobsen modtager genvalg som formand. Bodil er genvalgt ved bred enighed blandt beboerne.

 

Ad. 10: Helene Holm Jensen og Pernille Andersen modtager genvalg og fortsætter med bred enighed bland beboerne.

 

Ad. 11: 1. suppleant = Malene Baldersvej 21,   2. suppleant = Susanne Lokesvej 22

 

Ad. 12: Ang. stierne bag Lokesvej 20 – 26 sprøjtes mod ukrudt og hæk klippes af vicevært, lejerne må dog gerne selv klippe hæk her.

 

Problemer med maddiker i containerne om sommeren. Viceværten kan ikke sprøjte for dette da containerne ofte tømmes eftermiddag/aften, så der er skrald i når han møder ind næste morgen. Desuden er det giftigt det der sprøjtes med. Afdelingsbestyrelsen undersøger mulighed for eksternt firma taget sig af at sprøjte i sommermånederne.

 

Der er utilfredshed med viceværtens udførelse af arbejde. Afdelingsbestyrelsen vil gennemgå årshjulet med ham.

 

Cykelskurene er fyldt op. Der er ikke tømt ud de seneste to år. Afdelingsbestyrelsen sørger for at dette bliver gjort i samarbejde med politiet.

 

Michael Andersen opfordrede til en god tone i afdelingen, både beboere imellem, men også både skriftlige og personlige henvendelser til afdelingsbestyrelsen.

 

Finn Thomsen takkede for et godt møde.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beretning afd. 162014

 

I år har det desværre ikke været muligt for vores formand i afdelingen "Cresten" selv at lave og fremlægge årets beretning idet Cresten har været meget syg og af samme grund ikke har været i stand til det.

 

Cresten er i skrivende stund stadigvæk indlagt og vi kender ikke prognoserne for hvornår han kommer hjem. Cresten har dog gjort opmærksom på a't han gerne vil fortsætte som formand når han kommer tilbage og til dette har han bestyrelsens fulde opbakning.

 

I Crestens fravær har bestyrelsen overtaget opgaverne og alt er kørt som normal~, dog har vi haft indkaldt vores suppleanter et par gange, men det er jo af samme grund vi har dem og så er det jo dejligt at se systemet virker.

 

Cresten og Michael var tidligere på året nede i en anden af SAB's afdelinger for at se på de garage porte de havde fået monteret for et par år siden, vi snakkede med et flere af beboerne og de var meget tilfredse med dem, de var dejlig lette at have med at gøre og de virkede meget robuste idet der ikke havde været problemer med nogle af dem, samt prisen var også i orden så efter at forelagt resten af bestyrelsen billeder samt priser og udtalelser fra beboerne om garageportene, blev det besluttet at dem ville vi gerne have og de skulle iflg. Hans Henrik gerne være klar til udskiftning i uge 40

 

Iflg. Pv planen var det også tid for udskiftning af vores hoveddøre og Cresten gik i gang med at indsamle materiale så vi havde noget at vælge imellem, desværre nåede vi aldrig så langt, da Cresten pludselig blev meget syg og blev hasteindlagt, herefter satte bestyrelsen sig lidt afventende ned og ventede på nyt omkring vores formand, men da det stod bestyrelsen klart at Cresten på ingen måde ville komme tilbage i tide til at vi ville kunne nå at inddrage ham i arbejdet, så udskiftningen af vores døre ville kunne nås inden det blev alt for koldt, satte vi fuld damp på for at nå det og kunne derfor indkalde vores "eboere til et møde i vaskehuset, hvor det blev offentlig gjort hvilken dør som havde fået flest stemmer, samt der blev stemt om hvilken form for glas der skulle monteres i døren. Til alt held viste sig at der var udbredt enighed om både hvilken dør og hvad glastype der skulle monteres.

 

På Lokesvej er der blevet lagt nyt asfalt, dette beløb sig til en pris på 114.700,-kr. % tilskud på 18.400,-kr. der var budgetteret med 200.000,-kr. = besparelse på 66.900 kr. Dette skal dog ikke ses som en reel besparelse, da det var meningen at de 200.000 kr. skulle dække asfalteringen af både Lokes og Baldersvej. Da det stod klart for bestyrelsen at pengene ikke dækkede begge veje, var der enighed om at det var Lokesvej som trængte mest, da belægningen på Baldersvej ikke er så slidt og vil kunne holde nogle år endnu, inden en ny asfalteringen er nødvendig.

 

Derudover er der blevet lavet flg. I afdelingen.

 

 • Mellemgangen ved vaskehuset er isoleret færdig. Belysningen er udskiftet med sensorer.

 • Fyrrummet er malet og indrettet således at festudvalget kan bruge dele heraf. Planteudvalget har overtaget rummet bagerst i knallertskuret.

 • Der er udskiftet el-skabskasser i terræn.

 • Der er blevet ryddet op i Knallertskuret og ny hængelås er indkøbt, samt monteret.

 • Sneglefiguren på Baldersvej er stjålet. Dette er politianmeldt. Lene har fundet ud af at den i sin tid er købt hos stenhuggeren oppe ved· banegården i Skanderborg. Hun henvender sig der ved lejlighed for at forhøre om ny kan anskaffes?

 • Nyt sand i sandkassen.

   

 

Grundet Crestens fravær pga. af sygdom og afbud, har det været nødvendig at indkalde vores suppleanter et par gange, så tak til både Pernille og Maria for at møde trofast op, når der har været brug for jer.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat nr.: 72.

Referat fra afdelingsmødet i afd. 16 . 15. september 2014.

Tilstede: 21 husstande fordelt på 27 lejere =42 stemmer.

Fra administrationen: Finn Thomsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg afstemmeudvalg.

4. Fremlæggelse af beretningen for perioden siden sidste møde.

5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2015.

6. Orientering om regnskab 2013.

7. Orientering om regnskab -festudvalg og planteudvalg.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

På valg er: Flemming Rasmussen Michael Andersen.

10. Valg afsuppleanter.

11. Eventuelt.

 

Helene Holm byder velkommen og overgiver ordet til Finn T.

Ad. 1: Finn Thomsen.

Ad. 2: lene Blume.

Ad. 3: Eva, Pernille, Svend.

Ad. 4: Bestyrelsens beretning var uddelt til alle lejere inden mødet. Ingen spørgsmål. Enstemmigt vedtaget.

Ad. 5: Finn fremlægger driftsbudget. Punkterne i budgettet gennemgås.

Ingen huslejestigninger i 2015.

PV-planen (planlagt vedligehold) gennemgås. Få spørgsmål besvares.

Budgettet og tilhørende PV plan enstemmigt vedtaget.

Ad. 6: Regnskabet gennemgås og det konstateres at der i 2013 er et overskud på 115.000kr.

Overskuddet fremkommer ved mindre udgifter og større indtægter da budgettet for 2014 planlægges.

Ad. 7: Festudvalgets regnskab godkendes. Ros for det store arbejde de udfører.

Planteudvalgets regnskab godkendt, med dialog om enkelte punkter. Generel tilfredshed.

Ad. 8: Forslag fra afdelingsbestyrelsen omkr. referater til lejerne. Enstemmigt vedtaget.

Ad. 9: Da Flemming Rasmussen ønsker at udtræde af afdelingsbestyrelsen og Maria Laursen Baldersvej 25 takker ja til opfordring til at deltage i afdelingsbestyrelsesarbejdet, Michael Andersen modtager genvalg, bliver der ikke brug for stemmeudvalget.

Ad. 10: 1. suppleant = Joan Lokesvej 20, 2. suppleant = Pernille Baldersvej 17

Ad. 11: Ang. stierne bag Lokesvej 20 -26 og bag Baldersvej 7 -13 sprøjtes af viceværten, men det påligger lejerne at sørge for at der er ryddeligt på stierne. Specielt stien på Baldersvej skal ryddes, således at den er ryddelig at se på og fremkommelig. Der skal ikke opbevares fliser og lignende på stierne.

Dialog omkring placering og udformning af eksisterende affaldscontainere. Det henvises til afdelingsbestyrelsen til at arbejde videre med evt. problematikker herom.

Lejerne har et rammebeløb når der skal vælges køleskab, går man udover dette rammebeløb, er det lejeren selv der betaler differencen. Administrationen skal orienteres omkr. hvilke bestemmelser der er bestemt i afd. 16. l ordensreglementet vedtaget i 2012 står dette beskrevet. Det dengang besluttede er gældende indtil andet besluttes.

Det henstilles til lejerne at man placerer sit affald i havecontaineren mere hensigtsmæssigt. Tilstræb at containeren fyldes jævnt op.

Utilfredshed med viceværten. Ser ham kun flygtigt i afdelingen. Ukrudt og skidt fjernes ikke. Der fejes ikke omkring og under affaldscontainerne jævnligt, med lugtgener og mange fluer/hvepse til følge. Vedtaget årshjul overholdes ikke. Pasningen af afdelingen er meget mangelfuld. Det er faktisk lejerne der passer de nye bede, ellers gror de til i skidt. De lejere der deltager i renholdelsen af bede får hermed en stor tak for hjælpen!!

Nye fordører starter mandag d. 22. 09.2014. Der startes Lokesvej 2 og så fremdeles.

Tjek af havedøre og på montering af tyverisikring skal lejerne selv aftale med dørmontørerne. Dette er udgiftsfrit for lejerne.

Beløbet for eftersyn og reparation af rottefælder er alt for dyre. Dog er det pt. nok en nødvendighed, da der stadig florerer en del rotter i afdelingen.

Sanitetsmøbler skal skiftes hos de 13 lejere der var med i første bølge af nye badeværelser. Finn Thomsen takkede for et godt møde.

Afdelingsbestyrelsen villige benytte lejligheden til at takke Flemming for det fine arbejde han gennem en årrække har lavet i afdelingsbestyrelsen.

ligeledes vil afdelingsbestyrelsen byde Maria velkommen i bestyrelsen, vi ser frem til et godt og produktivt samarbejde.

Der er også en stor tak til alle dem der hjalp med oprydningen efter mødet, det var dejligt at få en hånd, så vi alle kunne komme hjem efter en lang dag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Referat, Afdelingsmøde 2013 i Afd. 16, LokesvejjBaldersvej, tirsdag 3. september 2013

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmeudvalg

4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2014

6. Orientering om regnskab 2012

7. Orientering om regnskab -festudvalg

7.1 Festudvalg Valg til festudvalg

7.2 Planteudvalg Orientering om regnskab 2012 Valg til planteudvalg

8. Behandling af indkomne forslag

9. Valg afformand: På valg er: Chresten Vejby

10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

På valg: Helene Holm Jensen lene Blume (indtrådt suppleant)

11. Valg af suppleanter

12. Eventuelt

 

Fra SAB deltog Direktør Erling Weber Jensen. Der var 23 lejemål (af 40 mulige) repræsenteret.

 1. Velkomst og valg af dirigent Formand Chresten Vejby bød velkommen, og foreslog straks Erling som dirigent, som vanligt. Erling takkede for valget, og konstaterede at beboermødet ved indkaldelsen 1/82013 var lovligt varslet, og at forsamlingen var beslutningsdygtig.

 2. Valg af referent Bestyrelsen havde sikret sig, at Flemming ville påtage sig hvervet igen. Godkendt.

 3. Valg af stemmetællere Erling forslog at udskyde punktet, til hvis det skulle blive aktuelt. Godkendt.

   

Erling gennemgik punkterne for aftenens møde ifølge dagsordenen, og fortsatte til næste punkt.

4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde Formand Chresten Vejby aflagde beretning. Den skrevne version gengives her:

Jeg blev valgt til ny formand på ekstraordinært afdelingsmøde 7. marts 2013, fordi Jens fraflyttede afdelingen. Samtidig indtrådte Lene i bestyrelsen.

Jens og Lise 's fraflytning gav plads til Lene og Allan, velkommen ti/, endnu engang.

Dette var eneste beboerudskijtning i perioden.

Snefang har vi set på muligheder for, da sneen har det med atfalde ned i samlet mængde på de nye tage. Prisforslag, og hvor meget opdæmning (kun over fordøre) forslaget indeholdt, har gjort, at vi har drappet arbejdet -vi håber at tagene langsomt får ru overflade at problemet ikke fortsætter

Vi har fået afsluttet hele projektet med ny fjernvarme og dermed også nye forhaver i afdelingen.

Vi fik fjernet ubenyttede cykler fra cykel-rummene. Ingen har mistet en cykel i den forbindelse.

Referat, Afdelingsmøde 2013 i Afd. 16, LokesvejjBaldersvej, tirsdag 3. september 2013 SideZaf6

Vi har prøvet atfå udnyttet det gamle fyrrum bedre, og få ændret indretningen i scooter garagen, men det er

desværre ikke sket endnu. Vi håber at der kan laves plads så alle der har behov kan få plads til scooter i

garagen.

Der er udskiftet belysning i vaskeri og gangarealer -så lyset nu tænder og slukker automatisk.

Vi harfået gang i, at terrassedørene skal justeres, og evt. tyverisikres bedre. Det har taget tid, men nu bruges formandens dør til test, så nu skulle der komme skred i det arbejde også.

Vi fik etableret et permanent planteudvalg -der har været aktive og fået etableret ny beplantning og

udarbejdet et årshjul for det løbende arbejde for viceværter i afdelingen.

Festudvalget har i perioden både afholdt julebanko og sommerfest.

Tak til begge udvalg for det store arbejde, vi håber i alle husker at påskønne det.

Der er kommet nye affaldsbeholdere i afdelingen. Indkøringen var ikke problemfri, men vi har hen ad vejene fået de størrelser containere der lader til at dække behovet, når der vel at mærke er normal tømning! Etableringen af hvor containerne står gik lige hurtigt nok, hvorfor vi arbejder med at lave andre og bedre løsninger. Det får i at se, inden der træffes afgørelser.

Sidst på året skulle der have været asfalteret på Lokesvej, men vejrliget gjorde, at arbejdet først blev udført i april måned. Nu mangler vi kun opstregningen, men det arbejde er i gang, også så der bliver afmærket plads til Motorcykler.

Det med, at der ikke er sket andre beboer-udskiftninger i afdelingen, passer desværre ikke helt! Vi har nemlig rotter i afdelingen, og selvom vi har fået fat på en del afdem, dukker der hele tiden nye op. Det dur bare ikke, og nu er det jo ikke gammelt kloak-system der kan være årsagen længere, så de bor tilsyneladende forskellige stede i folks have, eller tilstødende områder. Nu følges der skarpt op på det, og der laves bl.a. sporsikring forskellige steder, for at finde ud af hvor de holder til.

Og endeligt lader det til, at sneglen der har prydet indkørslen til den bagerste del af Baldersvej også har fundet ny adresse. Vi er dog overbeviste om, at det ikke er noget den selv har valgt.

Når vi gennemgik referaterne fra bestyrelsesmøderne, er der desværre mange punkter der går igen mange gange, og det har vi også haft en alvorlig snak med Erling og Hans Henrik om. Derfor håber vi, at punktet "Opfølgning fra tidligere møder" fremover vil kunne indeholde flere løsningstekster, fordi punkterne bliver

klaret løbende.

Næste år -og de kommende år -Hvad vil vi gerne i bestyrelsen

PV planen indeholder de ting vi har prioriteret de kommende år.

Udskiftning af Facadedøre har vi opprioriteret, så det komme til at ske allerede i 2014, hvis altså driftsbudgettet vedtages her på mødet senere.

Ligeledes har udskiftning afde sidste dårlige vaskeskabe, fra første etape afbad-renovering, fået en høj prioritering, så de også skiftes i 2014.

Jeg vil gerne takke jer alle for den måde i har taget imod mig på, som formand for afdelingen. I er altid velkomne til at kontakte mig, eller en af de andre fra bestyrelsen, hvis noget skal afklares eller forklares.

Mig ser en del afjerjo også løbende, da det også er mig der står for både flag og udlån af elværktøj

Referat, Afdelingsmøde 2013 i Afd. 16, Lokesvej/Baldersvej, tirsdag 3. september 2013 Side3af6

Jeg glæder mig også over, at der er etfint samarbejde i Bestyrelsen, som jeg er sikker på vil fortsætte, da vi jo

al/e godt kan /ide at bo her.

Der blev spurgt ind til ændret opstribning af p-pladser på den nye asfaltbelægning på lokesvej, og herunder også

MC-parkering. Generelt må der ikke "reserveres" plads kun til MC, og opstregningen er lavet for også at sikre at vicevært har adgang med maskiner. Bestyrelsen vil se på andre muligheder for MC-parkering.

Der blev gjort opmærksom på, at der er flere af stenene i vores nye forhaver der er løsnet i limningen. Dette blev ikke opdaget ved markvandringen, så bestyrelsen hører gerne om hvor det konkret er, så vi kan få gjort noget ved det.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

s. Godkendelse af driftsbudget 2014 Erling gennemgik budgettet. Budgettet medfører en uændret husleje.

Forskellige punkter fremhævet:

Udgifter:

 • 107 Vandafgift er nu helt udgået, da vi er overgået til individuel vandafregning

 • 112.1 Dispositionsfond er ny. Indført via lovgivning. Skal imødegå tav ved fraflytning. Det betales 316,-pr år, og det kan ses som en slags forsikring. Kontoen hænger sammen med 123 Henlæggelse: Tab ved fraflytning, der nu er budgetteret med 0,­

 • 116 Planlagt vedligehold 829.000,-vil medføre en huslejestigning når udført. Det er nye fordøre.

 • 118 Fællesvaskeri er nu alle udgifter vedr. vaskeri, herunder også fælles el (Udendørs belysning) og vand (toilet ved vaskeri og de 2 vandhaner ved garageanlæggene).

 • 120 Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse er hævet i budgettet, for at minimere lånebehov til de planlagte forbedringer.

   

  • 126 Afskrivninger vedrører de nye køkkener. Indtægter:

 • Husleje er uændret, som følge af budget uden lejestigning.

 • 202 Renteindtægter. Vanskeligt at få rente af indestående pt. Generelt problem for SAB, og vil komme til at ramme alle afdelinger.

 • 203 Andre ordinære indtægter. Det er her tidligere års overskud tilbageføres til afdelingen. Hvert tidligere års overskud bliver som bekendt tilbageført over 3 år.

   

Der blev spurgt til stigningen i henlæggelser (120). Vi er endnu ikke på landsgennemsnittet mht. henlæggelser.

Der blev spurgt til, hvad 201 Øvrige huslejeindtægter er. Det er indtægter fra garager/carporte, samt de individuelle lejestigninger pga nye køkkener.

Flemming fremhævede, at der i budgettet egentligt havde været mulighed for en lille leje-nedsættelse, men at det var valgt at budgettere øget henlæggelse i stedet, så behovet for finansiering og deraf huslejestigning for nye fordøre i alle boliger bliver så lille som muligt.

PV planen viser at der skal lånes penge i 2014. Det er til nye yderdøre samt garageporte. Der er ingen lånoptagelse de efterfølgende 9 år. Selvom udskiftningen af døre blev udskudt, ville vi ikke kunne nå at spare op til dem indenfor de nærmeste år, hvorfor bestyrelsen hellere vil have glæden af de nye døre nu, og spare de mange penge på reparationer af de gamle døre.

Dette skal ses i forhold til, at når udskiftningen er udført, vil det betyde en beskeden huslejestigning på kr. 71,-år måned på lejemål, hvis budgettet overholdes.

Denne stigning må dog først varsles, når arbejdet er udført, og den præcise lejestigning er kendt. Men det er altså konsekvensen af at stemme ja til budgettet.

Der blev spurgt til, om lejen for garager ikke også skal stige, når der kommer nye garageporte i.

Budgettet blev vedtaget.

Referat, Afdelingsmøde 2013 i Afd. 16, Lokesvej/Baldersvej, tirsdag 3. september 2013 Side4af6

6. Orientering om regnskab 2012 Afdelingen havde i 2012 et overskud i forhold til budgettet på kr. 59.000,­

Det blev taget til efterretning.

Overskud 2011 var 53.000, overskud 2010 var 97.000,-Overskuddet tilbageføres til afdelingen over 3 år.

Red.: Forklaring på regulering af tilbagebetaling af overskud over 3 år: Overskud 2010 ca 97.000,-deles ud med ca 32.300,-pr år i 2012,2013 og 2014.

Overskud 2011 ca 53.000,-deles ud med ca 17.700,-pr år i 2013,2014 og 2015

Overskud 2012 ca 59.000,-deles ud med ca 19.700,-pr år i 2014,2015 og 2016

Samlet er der altså ca 69.700,-til 2014 regnskabet.

Til 2015, vil der være ca 37.400,-reguleret for over-/underskudfor 2013 regnskabet.

Ultimo 2014 er "puljen" vi har til gode fra overskud i tidligere års regnskaber ca. kr.57.100,­

7. Orientering om regnskab -festudvalg

Regnskabet for 2012 var udsendt forud for mødet, og gav ikke anledning til spørgsmål. Afdelingsfesten 2012 blev jo aflyst. Det budgetterede beløb til festudvalget blev efter sidste års afdelingsmøde anvendt til indkøb aftelt til afdelingen. Derudover blev der afholdt julebanko.

Teltet blev med succes anvendt til dette års fest.

Der er afsat rammebeløb til fester i afdelingen, evt. uforbrugte midler tilfalder afdelingen selv. Skal der evt. spares op til større tiltag, skal dette besluttes på et afdelingsmøde. Der blev ytret kritik af, at sommerfesten i 2013 falds sammen med Smuk-Fest medhjælper slatfesten, og også

SAB's pensionist udflugt. Dette var festudvalget godt klar over, men det havde været den eneste dag hvor festudvalget også selv kunne afholde festen. Hvem der kan deltage til fester i afdelingen fremgår af ordensreglementet. Regnskabet fra festudvalget blev vedtaget.

7.1 Valg til festudvalg Både Marie og Susanne modtog genvalg, og blev valgt med akklamation.

Festudvalget er:

 

Regnskabet for 2012 var udsendt forud for mødet, og gav ikke anledning til spørgsmål. Budgettet var blevet overholdt, der var endda kr. 5,-i overskud.

Den bronze snegl der prydede indkørslen til bagerst del af Baldersvej er forsvundet. Planteudvalget vil gerne have billeder af den, hvis nogen ligger inde med billede, hvor den er med.

Afdelingen købte den for gave-penge til 25 års jubilæet, hvor vi fik frøen ved Lokesvej foræret. Kan nogen huske hvor vi købte den, for vi vil jo gerne have en erstatning.

Ingen på mødet havde umiddelbart noget at byde ind med. (Red.: Ved DU noget så kontakt bestyrelsen)

Regnskabet blev vedtaget.

Referat, Afdelingsmøde 2013 i Afd. 16, Lokesvej/Baldersvej, tirsdag 3. september 2013 SideSaf6

Valg til planteudvalg Der blev udtrykt tak for det store arbejde planteudvalget har gjort, og også til de mange der havde hjulpet til. Der havde været lidt personudskiftning i udvalget i løbet af året, men alle i udvalget modtog genvalg, og blev valgt.

Planteudvalget består af: Lene Blume Lokesvej 34 Bodil Jacobsen Lokesvej 28 Joan Hansen Lokesvej 20 Dorit Petersen Lokesvej 18

8. Behandling af indkomne forslag Der var kun indkommet 1 forslag til afdelingsmødet: Forslag om at flytte den store legeplads.

Administrationen havde indhentet overslag over udgiftsramme for dette arbejde, der var udsendt inden mødet. Den totale omkostning skønnedes at løbe op i ca. kr. 80-90.000,-plus evt. uforudsete omkostninger, hvis stativer ell. andet skal udskiftes.

Forslagsstillere argumenterede for forslaget, ud over hvad der var nævnt i selve forslaget, med bl.a. følgende:

Bedre sikkerhed for mindre børn ved placering væk fra vejen, inde i afdelingen. Forældre er ikke "tvunget" med på legepladsen, når den er tættere på beboelserne. En af de små legepladser vil kunne sløjfes. (Den lille ved bagerste del af Baldersvej) Ikke flere problemer med elever fra skolen der bruger legepladsen til ryge-område.

Det blev fremført flere indvendinger, bl.a.:

Fester i afdelingen vil fremover skulle være et andet sted (hvor den store legeplads er nu). Man bør som forælder ikke sende små børn alene på den store legeplads uanset hvor den er placeret. Problemet med elever der røg på legepladsen er løst. Ikke noget problem længere. Hvis ønsket om flytningen skyldes at der er flest børn i Baldersvej boligerne lige pt. hvad så når det billede ændrer sig? Skal legepladsen så flyttes igen? Placeringen nu er jo central i afdelingen. Hvis boldspil flyttes modsat legepladsen, så bliver boldspil for de mindste jo endnu farligere, idet det må forventes at bolden så vil kunne ryge ud på vejen. Forekommer dyrt, set i forhold til antallet af børn der fornemmes reelt at benytte legepladsen. Forekommer dyrt at flytte, i forhold til etableringen af ny legeplads, set i lyset af at legepladsen er ved at være ret gammel.

Forslaget blev forkastet.

Her blev mødet suspenderetl for afholde/se af en kort pause.

 1. Valg af formand På valg var Chresten Vejby, det modtog genvalg. Der var ingen andre kandidater. Chresten blev valgt.

 2. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg var Helene Holm Jensen og Lene Blume. Begge modtog genvalg.

   

Ingen øvrige kandidater meldte sig, og begge blev genvalgt.

Bestyrelsen for afdelingen er herefter:

 

Referat, Afdelingsmøde 2013 i Afd. 16, LokesvejjBaldersvej, tirsdag 3. september 2013 Side6af6

11. Valg af suppleanter Der blev efterlyst interesserede, og det lykkedes at få 2 til at melde sig frivilligt

Fordelingen af 1. hhv. 2. suppleant rollerne blev efter rækkefølge kandidater havde meldt sig:

 

Under dette punkt kan intet vedtages.

Der blev opfordret til at overholde sorteringsregler når affald placeres i Emballage-affald. Bedre sortering ønskes, vi HAR fået vejledning fra Reno Syd udleveret. Vigtigt at bemærke ved sortering er, at pap IKKE er emballage men restaffald, og at sort plast heller ikke må komme i emballage containerne.

Meget er IKKE emballage i forhold til affaldssortering, selvom varer har været emballeret i det!

Undgå "storskrald" når der ikke er plads i containerne, undersøg evt. om der er plads i nogle af de øvrige containere i afdelingen. Og, vent helst med "storskrald" til søndag, hvis der er plads!

Der blev spurgt til reglerne for scooter skuret. Disse fremgår af ordensreglementet, og her er scooter skuret IKKE til motorcykler. Knallert 45 er ikke motorcykler. Der er ingen formulering omkring antal pladser til rådighed, eller hvor mange pladser hvert lejemål kan have. Bestyrelsen håber at oprydning og ændret indretning af skuret vil skabe den plads der er brug for i afdelingen.

Erling takkede for god ro og orden under mødet, og Chresten kvitterede med at takke Erling for veludført dirigent­rolle.

Beboermødet blev hævet, og i hyggeligt og muntert lag blev kaffe, smørrebrød og ostemadder indtaget.

Flemming W Rasmussen Referent

Erling Weber Jensen Chresten Vejby Dirigent Formand