Afdelingsmøde 27

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde afdeling 27 - Lillesøvej
Dato: 12. september 2023
Deltagere: Barbara og Jan nr. 20, Grethe og Juler nr. 22, Elsebeth nr. 26, Bente nr. 28, Kirsten nr. 30. Lone
nr.32, Jytte nr. 34, Helle og Jørgen nr. 38. Fra administrationen deltog Kent Hansen og
hovedbestyrelsesmedlem Carsten
Rasmussen.
Hver bolig har to stemmer, der var derfor 16 stemmer ved hver afstemning.
Punkt 1. - Valg af dirigent.
Kent Hansen (KH) blev valgt som dirigent.
KH konstaterede at mødeindkaldelse var udsendt den 8. august, og derved retmæssigt varslet.
Punkt 2. - valg af referent
Jørgen blev valgt som referent.
Punkt 3. valg af stemmeudvalg.
Helle, Elsebeth og Carsten blev valgt.
Punkt 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde.
Formandsberetningen var fremsendt med mødeindkaldelsen. Afdelingsformand Lone fortalte at afdelingen
havde haft et meget roligt år, hvor bestyrelsen ikke havde drøftet nye tiltag. Der var derfor ikke sendt
mødereferater ud.
Årsberetning blev herefter godkendt med 12 stemmer for og 2 stemmer imod (Jytte deltog først i mødet
lige efter afstemningen)
Punkt 5. Godkendelse af driftsbudget og PV-plan for 2024
KH gennemgik budgettet og PV-planen, hvorefter begge blev enstemmigt godkendt.
KH fremlagde derefter Antenneforeningens nye TV-pakker med regulerede priser for 2024
Punkt 6 Orientering om regnskab for 2022
KH gennemgik regnskabet for 2022. Der var få uddybende spørgsmål til regnskabet.
Punkt 7 Indkomne forslag.
Forslag fra Elsebeth: Forslag om 2 arbejdsdage om året hvor pavillonen bliver rengjort, derefter hygge og
grill. Forslaget fremsendt med indkaldelsen. Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for og 4 imod.
Forslag 1 fra Bente: Kontaktperson i stedet for bestyrelse. Forslaget var fremsendt med begrundelse.
Forslaget blev nedstemt med 14 stemmer imod og 2 stemmer for.
Forslag 2 fra Bente: Ordensreglement revideres: Forslaget var fremsendt med begrundelse. Forslaget blev
nedstemt med 12 stemmer imod, 2 stemmer for og 2 stemmer hverken for eller imod.
Forslag 3 fra Bente: Midterhækken mellem nr. 30 og 32 skal klippes ned til 100 cm. som øvrige beboere.
Forslaget var fremsendt med begrundelse. Forslaget blev nedstemt med 14 stemmer imod og 2 stemmer
for.
Kent konstaterede derudover at det var tilladt for nr. 30 og 32 med nuværende hækhøjde, da det blev
vedtaget på et afdelingsmøde i 2014. Kent sikrer at det bliver indskrevet i afdelingens ordensreglement.
Punkt 8 Valg af afdelingsformand.
Lone meddelte at hun ikke genopstiller.
Jørgen blev valgt som ny afdelingsformand.
Punkt 9 Valg af medlem til afdelingsbestyre/sen.
Hanne nr. 24, var ikke til stede og havde via Elsebeth meddelt at hun ikke genopstiller.
Elsebeth blev valgt som medlem af afdelingsbestyrelsen.
Punkt 10 Valg af suppleanter.
Helle blev valgt som første suppleant og Lone blev valg som anden suppleant.
Punkt 11. Eventuelt.
De 6 husgavle er meget plaget af algebelægning, afdelingen vil gerne have dem afvasket/algebehandlet i
2023. Dette blev nævnt tidligere under budgetbehandlingen, men blev henvist til diverse.
Dirigent
Kent Hansen


Referent
Jørgen Pedersen

--------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde afdeling 27 - Lillesøvej
Dato: 7. september 2022
Deltagere: Barbara, Grethe, Juler, Elsebeth, Kirsten, Lone, Helle og Jørgen, alle fra afd. 27. Fra
administrationen deltog Kent Hansen og hovedbestyrelsesmedlem Mona.
Punkt 1. - Valg af dirigent.
Kent Hansen (KH) blev valgt som dirigent.
KH konstaterede at mødeindkaldelse var udsendt den 3. august, og derved retmæssigt varslet.
Punkt 2. - valg af referent
Jørgen blev valgt som referent.
Punkt 3. valg af stemmeudvalg.
Helle, Kirsten, Elsebeth og Mona blev valgt.
Punkt 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde.
Formandsberetningen var fremsendt med mødeindkaldelsen. Afdelingsformand Lone havde yderligere 2
bemærkninger til beretningen.
1. sikring for oversvømmelse ved skybrud, af den første del af lillesøvejs lille sidevej ned til vores indkørsel.
2. Beskæring af et bælte på ca. 2 meter fra græskanten ud mod søen.
Det blev besluttet at Administrationen skal kontakte kommunen for afklaring for begge punkter.
Årsberetning blev herefter godkendt.
Punkt 5. Godkendelse af driftsbudget og PV-plan for 2023
KH gennemgik budgettet og PV-planen, hvorefter begge blev godkendt.
KH fremlagde derefter Antenneforeningens nye TV-pakker med regulerede priser for 2023
Punkt 6 Orientering om regnskab for 2021
KH gennemgik regnskabet for 2021. Der var ingen bemærkninger til regnskabet.
Punkt 7 Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement.
KH gennemgik de nye og mere overskuelige vedligeholdelses- og istandsættelsesreglementer.
Alle var enige om at de var mere forståelige, og forslaget blev vedtaget.
Punkt 8 Indkomne forslag.
Forslag fra Lone om at hjørnet af hækken ud mod lillesøvej skulle beskæres meget mere, eller helt fjernes.
Det blev besluttet at hjørnerne skulle klippes ned til minimum 40 centimeter. Dette ville betyde at
oversigten ved udkørsel blev bedre.
Forslag 1 fra Elsebeth omkring beplantning af blomster omkring pavillonen. Der var tilslutning til at
indkøbe/plante frø af flerårige blomsterfrø.
Forslag 2 omkring beskæring langs søen blev frafaldet af Elsebeth, da det blev behandlet i
formandsberetningen.
Forslag 3 fra Elsebeth om beskæring af frugttræerne. Dette meddeles til viceværten for udførelse.
Forslag 4 fra Elsebeth, som foreslog en oprydning/gennemgang i skuret. Der er blandt andet ikke luft i
hverken trillebør eller sækkevogn, hvorfor de ikke kan bruges. Det blev besluttet at bede
administrationen/teknisk afdeling om udbedring.
Forslag 1.2 fra Elsebeth om skilt med privat parkering ved vores indkørsel. Det blev besluttet at bede
administrationen om at indkøbe et skilt med teksten "Parkering forbeholdt afdelingens beboere og deres
gæster" Skiltet skal påsættes under de andre skilte ved affaldsøen.
Punkt 9 Valg til afdelingsbestyre/sen. På valg er Jan Bajerski.
Jan havde skriftlig meddelt at han var villig til genvalg. Jan blev herefter genvalgt.
Punkt 10 Valg af suppleanter.
Elsebeth blev valgt som første suppleant og Kirsten blev valg som anden suppleant.
Punkt 11. Eventuelt.
Der var løs og munter snak, og intet at referere.

Dirigent                Referent

Kent Hansen         Jørgen Pedersen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mødereferat fra afdelingsmøde i afdeling 27, Lillesøvej, Skanderborg den 1. september 2021

Der var repræsenteret 8 husstande ved mødet, og hver husstand har 2 stemmer, hvorfor der var 16 stemmeberettigede.

Fra administrationen deltog Dorthe Støve og Leif Olesen

Grundet sygdom var formand Lone forhindret i at deltage, bestyrelsesmedlem Hanne bød derfor velkommen til mødet.

Punkt 1. Valg af dirigent

 Dorthe Støve (DS) blev valgt som dirigent.

DS gennemgik dagsordenen som var indkaldt rettidigt, jf. lovgivningen, ligesom budget og indkomne forslag.

Punkt 2. Valg af referent.

Jørgen blev valgt som referent.

Punkt 3. Valg af stemmeudvalg

Elsebeth, Kirsten og Hanne blev valgt til stemmeudvalg.

Punkt 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste4 møde.

Hanne gennemgik årsberetningen, som var omdelt inden mødet, beretningen blev enstemmigt godkendt.

Punkt 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2022.

DS gennemgik det fremsendte budget, med speciel stigning på forsikring og div. offentlige udgifter vil betyde en huslejestigning på 2.8 %. DS fremhævede at afdelingen har en meget sund økonomi, hvor der er budgetteret med den fremtidige vedligeholdelse jf. 10 års planen. DS havde dog en bemærkning til afsnittet omkring dilatationsfuger ved husene, disse udskiftes/repareres kun ved behov. Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

Punkt 6. Orientering om regnskab for 2020.

 DS orienterede gennemgik regnskabet for 2020, dette skal ikke til afstemning, og der var ingen bemærkninger til regnskabet.

Punkt 7. Indkomne forslag.

Forslag 1, fra Elsebeth.  Forslog til at det skal være tilladt at plante en busk eller et træ, der måler over 1 meter. Efter lidt diskussion, forslag til blandt andet at det kunne være opstammede træer med en max. højde på 120 cm. Forslaget blev herefter sendt til skriftlig afstemning.

Ved optælling var der stemmelighed med 8 stemmer for og 8 stemmer imod. Forslaget blev derfor ikke godkendt.

Forslag 2. fra Elsebeth. Beskæring af æble og blommetræ ved skuret. DS oplyste at det var en naturlig viceværtopgave, og hun ville sørge for at viceværten ville sikre dette.

Forslaget kom derfor ikke til afstemning.

Forslag 3. fra Bente Schreiner Stougaard. Bente meddelte hendes fremsendte brev ikke var ment som et forslag, men som en kommentar.

Punkt 8. Valg af formand:

På valg er Lone Svendsen.

Lone var ikke til stede, Jan meddelte at hun havde givet udtryk over for ham at hun var villig til genvalg.

Lone blev derfor enstemmigt genvalgt

Punkt 9. Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

På valg er Hanne Gennov.

Hanne var villig til genvalg, og blev derfor enstemmigt genvalgt.

Punkt 10. Valg af suppleanter.

Elsebeth og Bente blev forslået og begge var villige til valg.

Elsebeth blev valgt som 1. suppleant.

Benthe blev valgt som 2. suppleant.

Punkt 10. Eventuelt

Alle gav udtryk for at de syntes det er en velfungerende afdeling, med et godt samarbejde til administrationen og specielt til PAW, der udfører et flot stykke arbejde.

Bestyrelsen blev opfordret til at sende et meget kort referat fra deres bestyrelsesmøder.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde, afdeling 27 den 9. september 2020.
Afdelingsmødet blev flyttet til Adelgade 106 på grund af covid-19.

Der var fremmødt Kent & Lejf fra SAB og 9 husstande og en fuldmagt.

Pkt. 1. Kent Hansen blev valgt som dirigent.
Indkaldelse og forslag var efter reglerne.
Pkt. 2. Som referat blev Jens Gennov valgt.
Pkt. 3. Valg til stemmeudvalg blev Hanne, Kirsten, Bente.
Pkt. 4. Under beretningen fra formanden, var det største spørgsmål
køkkener. Der var kommet meddelelse om indkaldelse til et møde
først i oktober, hvor alt vil blive gennemgået, af Claus S. Beck. Der
udover ville bi-måler for koldt vand og varmemåler skiftet ved
årsskiftet, tagene blive algebehandlet, siv ved søen beskåret ( er ikke
korrekt, det er piletræerne der skal fjernes), et stk. radiator skulle
efterses. Lillesøvej 30 & 32 var igen under vand efter regn skyld
(kommunen skal underrettes). Så var det glædeligt at man kunne
samles om den fælles pavillon, med små hyggelige stunder.
Beretningen blev godkendt.
Pkt. 5. Budget 2021 og langtidsplanlægningen, der var en lille stigning
på huslejen på 2,64%, til gengæld er der en lille sænkning af antenne
bidraget. Blev godkendt.
Pkt. 6. Orientering regnskab for 2019 blev taget til efterretning, fin
balance.
Pkt. 7. Forslag fra Elsebeth og Jytte om en udskiftning af planter ved
øst fløj en, der blev stemmelighed efter to afstemninger, så forslaget
bortfaldt. Forslag om en petanquebane, enighed om at bestyrelsen
skulle arbejde videre med sagen.
Pkt. 8. Valg af bestyrelsesmedlem, Jan Bajarska ville gerne fortsætte og blev genvalgt.
Pkt. 9. Valg af suppleanter: Følgende blev valgt 1. Grethe 9 stemmer, 2. Jens 7 stemmer, 3. Bente 4 stemmer.
Pkt. 10. Eventuelt. En masse fnidder som var personligt.

------------------------------------------------------------------------------

Referat afafdelingsmøde 27 - Lillesøvej, den 18. september 2019.


Alle 10 boliger var repræsenteret + Kent Hansen, Leif Olsen fra SAB.


Pkt. 1 Kent Hansen blev valgt til dirigent.
Pkt. 2 Jens Gennov blev valgt til referent.
Pkt. 3 Bente Stougaard, Preben Toft og Leif Olsen blev valgt til
stemmeudvaig.
Pkt. 4 Beretningen ved formand Lone Svendsen, der var nogle
bemærkninger om stige i skur, hæk og ordensreglement, som var
blevet rettet. Beretningen blev godkendt af alle tilstedeværende.
Pkt. 5 & 6 Regnskab, Budget og PV Plan ved Kent Hansen, der var
bemærkninger om renholdelsesudgifterne (114) af afdelingen, de er
større fordi der skal hensættes feriepenge indtil september 2020, det
gælder for alle ansatte i SAB og vores nye vicevært har fået styr på de
grønne områder. Der var også bemærkninger til (115) Almindelig
vedligeholdelse, det forklares med vedligehold udover langtidsplanen.
Bemærkninger til (119) Diverse udgifter, som eks. kan nævnes
Afdelingsmøder, beboerbiadet, telefonpenge til formanden. Alle var
tilfreds med oplysningerne og stemte godkendt.
Pkt 7 Første forslag fra bestyrelsen om fremrykning af køkkenudskiftning
fra 2021 til 2020; Der var afstemning og det blev 16
stemmer for en fremrykning og 4 imod.
Anden forslag om beplantning ved den nye hæk. Det blev sendt tilbage
til bestyrelsen om udarbejdelse af forslag.
3. Forslag om en kat skal være i snor, ved afstemning blev det 12 ja og
8 imod.
4. Forslag om kun at have en kontaktperson det kommende år blev
trukket tilbage.
Pkt. 8 Valg af formand, Lone Svendsen var villig til at tage en tørn
mere. Det var der ikke nogen der havde noget imod.
Pkt. 9 Valg af et bestyrelsesmedlem, da Grethe Nielsen ikke ønskede at
fortsætte. Valgt blev Hanne Brochman Gennov, uden modkandidat.
Pkt. 10 Valg af suppleanter, alle de nuværende kandidater Jens
Gennov, Elsebeth Pold og Bente Stougaard blev genvalgt i denne
rækkefølge som ovenfor anført.
Pkt. 11 Eventuelt:
Henvendelse til SAB vedr, fejl og mangler i lejlighederne skal ske på
driftstelefon. 87 93 22 18 i tidsrummet 8-9 mandag til fredag og i
tidsrummet 12.30-13.30 mandag til torsdag eller på mail drift@sabnet.
dk Kontoret er åbent mandag til onsdag i tidsrummet 10-12 og
13-15, torsdag i tidsrummet 10-12 og 13-17, fredag lukket.
Akutte skader og fejl uden for kontorets åbningstid kan anmeldes til
SSG på tlf. 70232311.
Det opsatte tørrestativ er desværre blevet for højt, så der er nogle der
ikke kan nå snorene.
Så havde vi en debat om styrtregnvejr såkaldt skybrud. Det er især
galt ud for Kirsten Skals og Lone Svendsen, hvor vandet fra
nabogrunden ikke kan løbe væk hurtigt nok, afløb er dårligt
dimensioneret. Det er også galt ved Juul og Grethe Nielsen, brønden ud
for dem.
Endelig var der utilfredshed med at haveaffaldscontainer ikke bliver
tømt efter 15 oktober, men det er Renosyd der bestemmer.
Så var der enighed om at vimplen på flagstangen skulle udskiftes,
normalt regner man med en gang om året.

Referent                       Dirigent

Jens Gennov                 Kent Hansen

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onsd . 5. sep. 2018

Referat fra afdelingsmøde i afd. 27 Lillesøvej

Til stede var Dorthe Støve og Kent Hansen fra administrationen.

Fra afdelingen var der beboere fra alle 10 lejemål

AFd.formand Lone Svendsen bød velkommen, hvorefter vi gik over til dagsordenen.

Pkt. 1- Valg af dirigent: Dorthe Støve.

Pkt. 2 - Valg af referent Kirsten S.

Pkt.3 - Stemmetæller : Elsebeth P.- Bente S. og Jens G.

PKt. 4 - V/Lone S. : Beretning var i forveje omdelt.

Beretningen blev godkendt.

Pkt. 5 - Kent gennemgik driftbudget og Py-plan for 2019. Disse blev godkendt.

Kent orienterede derefter om Antenne budgettet.

Pkt. 6 - Kent gennemgik regnskab for 2017.

Spørgsmål fra Bente : Får medlemmer i afd. bestyrelsen vederlag?

Kent: Formanden får 2000,-kr. årlig til telefon udgifter.

Pkt. 7- Behandling af indkomne forslag:

Ang. parkerings forhold.

Bente S. og Kirsten J. forslag om nummerering af p.pladser:

Afstemning - 4 for og 16 imod.

c. - Spørgsmål om, om man måtte holde på P.pladserne v.nr. 20 -22-38.

Dorthe S. : Svaret var nej, da de tilhører de pågældende lejemål.

d.- Jens G.: Foreslag blev frafaldet.

Forslag ang. hæk/hækhøjde

Bentes forslag

Der blev stemt - 2 for 18 imod

Elsebets forslag

a .- Ændring af hækhøjde til 1 m . Gælder dog ikke hækken mellem nr. 30 og 32.

Afstemning: Blev vedtaget med 11 for - 5 imod -4 blanke

b. - Hækkene skal klippes/holdes i overenstemme!se med ordensreglerne.

c. - Nye møbler til pavillonen: Der er fundet penge i budgettet til dette

Elsebeth forslag

a. - Etablering af vandhaner i haven:

Kent oplyste, at en vvs mand har set på det og har anslået, at det vil

koste ca . 8000,-kr. pr husstand

Forslaget frafaldet.

b. - Nye hække : Forslaget frafaldet.

Jens G . forslag

Nyt tørrestativ v. nr.30

Der er fundet penge i budgettet til dette.Pkt. 8 - Valg af medlem til afd. bestyrelsen:

Jan B. genopstiller og Bente stiller op.

Afstemning: Jan 16 -Bente 4 stemmer.

Pkt. 9 - Valgt af supplanter:

Skriftlig afstemning:

Jens 9 - Elsebeth 7 - Bente 4 stemmer.

Pkt. 10. Eventuelt:

Ang. Bente S. og Kirsten J . skrivelse/orientering: Indholdet blev drøftet.

Dirigent Referent:

3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beretning 2018.

- Markvandring i foråret, alle har fået et referat.

- vicevært ordning på prøve.

- SAB indkøbt robot plæneklippere, der kører en hos os på prøve, kan tilføje den koster ca. 1.5o kr. i

døgnet.

- Ny stige indkøbt, hænger i skuret til fri afbenyttelse.

- Købt ny vimpel.

- Vi har gennemgået håndvaske på badeværelse efter vores markvand ring, venter i skrivende stund stadig tilbage melding fra SAB.

 

- Tagene skal igen i år sprøjtes/vaskes for belægninger.

- Vi har taget afsked med Lene og budt Jens og Hanne velkommen på Lillesøvej

- Grethe og Elsebeth har stået for grill arrangement.

-Lone stod for gløgg hygge.

Bestyrelsen i afdeling 27.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

SAB

Afd. 27— Lillesøvej

Afdelingsmode torsdag den 7. september 2017 kl. 17.00

Til stede var: Fra SAB, Lene Blume,

fra afd. 27, Nick. Laursen, Lone Svendsen, Grethe Nielsen, Babera Bajerska, Jan Bajerski, Margrethe

Eskildsen, Kirsten Jauert, Kirsten Skals, Bente Stougaard og Lene Hau Hansen (referant).

Dagsorden med beslutninger:

Pkt. I              Valg al dirigent.                                            Lene Blume blev valgt.

Pkt. 2             Valg af referant.                                           Lene Hau Hansen blev valgt.

Pkt. 3             Valg af stemmeudvalg.                                Lone Blume og Kirsten Skals.

kt. 4                Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste mode.

Beretningen var delt ud til hver enkelt før mødet. Beretningen blev godkendt.

Pkt. 5             Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PY-plan for 2018.
Gennemgået afLene Blume og godkendt.

Pkt. 6             Orientering om regnskab 2016.

Gennemgået af Lene Blume og taget til efterretning

Pkt. 7             Godkendelse af bestyrelsens forslag til nyt ordensreglement.
Godkendt. Se dog ændringer under pkt. 8.

Pkt. 8             Behandling af indkomne forslag.

Ringetider i afdelingen. I stemte for 9 stemte imod. Ikke vedtaget.

Ændring i Ordensreglementet afpk 5, stk 2 ogpk 9. Enstemmigt vedtaget.

Pkt. 9             Valg af ny formand.                                    Lone Svendsen (tlf 248613 59) blev valgt.

Pkt. 10           Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

På valg er Lene Hau Hansen.                     Lene Hau Hansen (tlf 8652 11 72) blev valgt.

Nick Laursen gik af som formand og ud af afdelingsbestyrelsen.

Bente StougårdfIk 3 stemmer og Jan Bajerski 5 stemmer 4 ugyldige stemmer

Nyt medlem afafdelingsbestyrelsen blev Jan Bajerski (tlf 60685405).

Pkt. 11           Valg af suppleanter.

Enstemmigt blev valgt Grethe Nielsen og Babera Bajerska.

Pkt. 12           Eventuelt.                                                      Intet.

Underskrevet af:

 

Lene Blume                                        Nick. Lausen                  Lene Hau Hansen

SAB                                                                      formand       Referant

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAB

Afd. 27 – Lillesøvej

 

Afdelingsmøde torsdag den 1. september 2016 kl. 17.00

 

Til stede var: Fra SAB, Lene Blume,

fra afd. 27, Nick. Laursen, Lone Svendsen, Grethe Nielsen, Babera Bajerski, Margrethe Eskildsen, Kirsten Jauert, Bente Stougaard og Lene Hau Hansen (referant).

 

Dagsorden med beslutninger:

 

Pkt. 1   Valg af dirigent.       

Lene Blume blev valgt.

 Pkt. 2   Valg af referent.

Lene Hau Hansen blev valgt.

 Pkt. 3   Valg af stemmeudvalg. 

Valg skete ved håndsoprækning.

 Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

Nick Laursen orienterede og svarede på spørgsmål.

Afvaskning af pavillion for alger foretages af viceværten.

Muldvarpe bekæmpes af et firma efter henvendelse til Nick. Laursen.

Møbler i pavillionen bibeholdes i nuværende stand.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5  Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2017.

Gennemgået af Lene Blume og godkendt.

 Pkt 6  Orientering om regnskab 2015. 

Gennemgået af Lene Blume og taget til efterretning.

 Pkt 7  Behandling af indkomne forslag. 

Udgår. Der var ingen forslag.

 Pkt 7a Nyt punkt. Valg af farve på det blå træværk.

Ved håndsoprækning stemte 6 for den grå farve, 2 stemte for den blå farve.

Den grå farve vedtaget.

Pkt 8  Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen.

På valg er: Lone Svendsen.

Lone Svendsen blev valgt.

Pkt 9 Valg af suppleanter.                                                                          

Jan Bajerski og Grethe Nielsen blev valgt.

 Pkt 10 Eventuelt.

Intet.

 Underskrevet af:

 Lene Blume                     Nick. Laursen                                                               Lene Hau Hansen

        SAB                                                  formand                                                                                                                   referant

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde i afd. 27, Lilesøvej, onsdag den 2. september 2015, Id. 17.00 i Medborgerhuset.

 Dagsorden med beslutninger.

 l. Valg af dirigent 

 Lene Blume blev valgt.

 2. Valg af referent.

 Lene Hau Hansen blev valgt.

 3. Valg af stemmeudvalg.

 Bente Stougaard, Kirsten Skals ogBarbara Bajerska blev valgt.

 4. Fftmlæggelse af beretning rer perioden siden sidste møde.

 Formandens beretning var medsendt dagsordenen og blev emtemmigt vedtaget. Formanden oplyste endvidere, at vores nye vicevært hedder Bonnich Petersen.

 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2016

 Driftsbudget og PV-plan blev enstemmigt vedtaget.

 6. Orientering om regnskab 2014.

 Lene Blume orientrede om regnslrobet.

 7. Behandling af indkomne forslag.

 Der var modtaget udateret forslag fra Elsebeth Poldom ømu om at beholde kaninerne i haven. Lene Blume oplyste. at det jf. gældende vedtægter ikke er tilladt at  have kaninhold ved afstemning stemte 4 ja til kaninhold, 12 nej til kaninho1d og 4 stemte blankt. Kaninerne skal fjernes og Nick Laursen orienterer SAB, når dette er sket

8. Valg af formand. På valg er Nick Laursen. NickLaursen blev valgt for 2 år.

9. Valg af medlem til afdelingsbestyrdsen. Påvalg er Barbara Bajerska. Lene Hou Hansen blev valgtfor 2 år.

10. Valg af suppleanter

 Jan Bajerslå og Grethe Nielsen blev begge valgt for 1 år.

 11. Eventuelt.

 Vores gamle vicevært Ole Jensen fik megen ros. Lene Blume vil tage med til SAB, om vedligeholdelse af arealer skal ske for den enkelte afdelings regning. I afd 27 er det arealet.fra pIontestensmuren ind mod hæk1cen mod Søtoften.

Afdelingsforman Nick Laursen     Referent Lene Hau Hansen     Dirigent Lene Blume

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra Afdelingsmøde i afdeling 27.

Onsdag den 27. august 2014

Til stede ved mødet var Lene Blume og Mona Larsen fra hovedbestyrelsen. Fra afdelingen var der beboere fra 10 lejemål.

Nick Laursen bød velkommen, hvorefter vi gik over til dagsordenen.

Pkt.1 -Valg af dirigent: Lene Blume blev valgt.

Pkt.2 -Valg af referent: Mona Larsen blev valgt.

Pkt.3 -Valg af stemmeudvalg: Elsebeth, Grethe og Kirsten blev valgt.

Pkt.4 -Beretning fremlagt af Nick Laursen. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt.5 -Driftsbudget og PV-plan for 2015 blev fremlagt af Lene Blume. Dette blev enstemmigt godkendt.

Pkt.6 -Regnskab for 2013 blev fremlagt af Lene Blume.

Pkt. 7 -Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen: Afdelingen har jubilæum i 2015. De kr. 5000,-der er sat af i budgettet fjernes, hvilket betyder at der ikke vil blive den varslede huslejestigning ..

Pkt. 8 -Behandling af indkomne forslag: Beboerne vil gerne informeres (ud over nyhedsbrev), når der tiltræder/fratræder viceværter m.m.

Der henstilles til at ordensreglementet overholdes. Hvis dette ikke sker, skal der indgives en skriftlig klage til administrationen.

Den ønskede hækhøjde mellem Kirsten Skals og Lone Svendsen blev godkendt ved håndsoprækning med stemmerne 9 mod 2.

Pkt.9 -Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen: Lone Svendsen bliv valgt til afdelingsbestyreisen. Der var 20 stemmer, hvoraf Lone fik de 13, Lene fik 5 og 2 blanke.

Pkr.10 -Valg af suppleanter: Jan Bajerski og Lene Hau Hansen blev valgt.

Pkt.11-Eventuelt: Der har været dialog omkring tilladelse til opstilling af pavillon ud for nr.

38.

Afdelingsform'9;d: Nick Laursen Dirigent: Lene Blume

 Referent: Mona Larsen

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Referat fra Afdelingsmøde i afdeling 27 . Tirsdag den 27 . august 2013 .

Til stede ved mødet var Lene Blume fra hovedbestyrelsen, Birgit Sprogø fra administrationen/hovedbestyrelsen . Fra afdelingen var der beboere fra 8 lejemål.

Oda Vodsgaard bød velkommen, hvorefter vi gik over til dagsordenen .

Pkt. 1-Valg af dirigent :

Lene blev valgt . Pkt.2-Valg afreferent: Kirsten S . blev valgt .

Pkt.3-Valg af stemmeudvalg :

Vi blev enige om at vente og se , om der blev brug for dette. Pkt.4-Den skriftlige beretning var omdelt med de øvrige papirer. Beretningen blev godkendt .

Pkt.5-Lene gennemgik driftsbudgettet med tilhørende PV-plan for 2014 . Budgettet blev godkendt. Pkt.6-Lene orienterede om regnskabet for 2012 . Pkt. 7 -Behandling af indkomne forslag . Indkommen forslag fra Nick:

l. -Blev vedtaget.

2. -Blev vedtaget, dog med et nej fra en enkelt beboer.

Indkommen forslag fra Kirsten J.­

1.-Blev nedstemt

2. -Kirsten vil få sendt materiale vedr. Afdelingsbestyrelsens arbejde.

Indkommen forslag fra Bente S .

  1. -Blev nedstemt

  2. -Afdelingsbestyrelsen tager kritikken til efterretning.

     

Pkt. 8 ­Da Oda ønsker at fratræde som afdelingsformand, blev Nick L. foreslået. Han tog imod valget .

Pkt. 9 ­Barbara B . tog imod genvalg til bestyrelsen.

Pkt. 10 ­Jan B .blev valgt ind som l.supplant Grethe N. blev valgt ind som 2. supplanter .

Pkt 11-Eventuelt.

Elsebeth P. foreslog, at vi fik foretaget en ekstra tømning afhaveafIald i juli måned, hvor vi alle har fået klippet hække.

Birgit vil tage det med til Hans Henrik R. så han kan undersøge mulighederne.

Afdelingsformand: Oda Vodsgaard Dirigent: Lene Blume

 

Referent: Kirsten Skals