Afdelingsmøde 17

 

Til beboerne i afd. 17 – Grønnedalsparken                                                                                   

 

    Skanderborg den 09.02.2017

 

 

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 8. februar 2017 kl. 19.00

 

Mødet blev afholdt i fælleshuset.

 

Formand Helle Simonsen bød velkommen til mødet.

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent
Erling Weber Jensen, administrationen blev valgt til dirigent.

Erling takkede for valget og konstaterede, at alle formalier i forbindelse med mødet var overholdt.

 

Stemmeudvalg blev:                    Karina Maier

                                                     Jan Gadkær

                                                     Claus Simonsen

                                                     Claus Ørskov

                                                     Erling Weber Jensen, administrationen

                                                     Dorthe Støve, administrationen

 

Valg af referent
Dorthe Støve, administrationen blev valgt til referent.

 

Ændring af ordensreglement, således at det er tilladt at holde ubegrænset antal hunde og katte pr. lejemål
Erling fortalte kort om forslag 1, og hvis forslag 1 blev vedtaget skulle der ikke stemmes om forslag 2.

Der var 78 ja stemmer og 164 nej stemmer. Forslaget blev ikke vedtaget.

 

Hvis forslag pkt. 3, ikke har flertal, stilles der forslag om ændring af ordensreglementet, således, at det er tilladt at holde 2 hunde, eller 2 katte alternativt 1 hund og 1 kat.
Der var 152 ja stemmer og 85 nej stemmer. Forslaget blev vedtaget.

 

 

Med venlig hilsen

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde i Afdeling 17 torsdag 15. sept. 2016 kl. 19 Beboerhuset, Grundtvigs Vej 50

 

Referat

 

 1. Valg af dirigent: Erling Weber Jensen valgt som dirigent. Konstaterer, mødet er rettidigt indvarslet

 2. Valg af referent: Charlotte Strandgaard valgt som referent

 3. Valg afstemmeudvalg: Dorthe Støve, Joan Løvendahl og Dorthe Knudsen.

 4. Fremlæggelse afberetning for perioden siden sidste møde: Formand Helle Risum Simonsen fremlægger. (se bilag). Beretningen godkendes.

 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2014:

   

  a. Driftsbudget ved Pia Laila Kjær: Der er huslejestigning på 1,1 pet. på alle lejlighedstyper pga., at der fremover opkræves en målerafgift pr. husstand for vandmålere i stedet for pr. tilslutning. Der er uddybende spørgsmål omkring besparelse på el.

  b. PV-planen ved Kent Hansen: Lavet efter markvandring ved bestyrelsen og teknisk afdeling.

  e. Antennebudget ved Kent Hansen: Kontingentet stiger med 3 pet. til næste år. Man kan selv vælge sin tv-og internetudbyder.

  d. Budgettet godkendes med stort flertal.

   

 

 1. Orientering om regnskab 2015 Kent Hansen gennemgår regnskabet, der afsluttes med et underskud på 1.383.626 kr. Regnskabet tages til efterretning.

 2. Godkendelse af ny social helhedsplan 2016-2020 Præsentation af ny helhedsplan ved Charlotte Strandgaard. Helhedsplanen godkendes.

 3. Behandling af indkomne forslag Der er forslag fra bestyrelsen om, at det ikke skal være tilladt at ryge e-cigaretter i Beboerhuset. Forslaget vedtages.

 4. Valg af formand til Afdelingsbestyrelsen På valg er Helle Risum Simonsen: Valgt.

 5. Valg af medlemmer til AfdelingsbestyreIsen På valg: Frank Nielsen (genvalgt), Claus Simonsen (genvalgt), Michael Edvart (genvalgt). Terne Andresen valgt.

   

 

Bestyrelsen består desuden af Jan Gadkjær og Pia Laila Kjær.

 

11. Valg af suppleanter Irma Povlsen (1. suppleant), Henrik Sund Kristensen (2. suppleant), Egon Mortensen (3. suppleant) valgt.

 

12.Eventuelt

 

a. Forbrugsafregning kommer ud ultimo september.

 

b. Mødeskur på Koldsvej, der ikke bruges, flyttes, så det ikke optager p-pladser unødigt.

 

c. En beboer på Grundtvigs Vej mangler at få aflæst forbrug.

 

d. Der er spørgsmål til, hvordan vi undgår, at p-pladserne bruges som hundetoilet. Forslag om, at alle er opmærksomme og evt. anviser Skolestien, hvor der findes gratis poser. Folkene bag Hundeskoven efterlyser hjælp til at få skoven gjort helt færdig.

 

e. Bestyrelsen ønsker at håndhæve reglementet omkring dyr i lejlighederne. Erling redegør for proceduren. I første omgang vil de, der overtræder reglementet få en skriftlig advarsel af Skanderborg Andelsboligforening.

 

f. Vaskemaskinerne skal ikke bruges til hestedækner, hundedyner osv. De er til tøj.

 

g. Spørgsmål om, hvorvidt der vil være askebægre på fællesarealer efter renoveringen. Erling mener ikke, der vil være askebægre.

 

 

 

Dirigent: Erling Weber Jensen:

 

Referent: Charlotte Strandgaard

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsberetningen 2015 -2016

 

Louise er holdt som projekt leder i Projekt Højvangen: og herunder har vi fået en ny projekt leder pr 1.8

 

Charlotte Strandgaard. Vi bryder hende hjertelig velkommen.

 

At vi kommet af ghetto listen og den igangværende renovering, gør at der er kommet stor efterspørgsel på vores område, det er rigtig dejligt.

 

Vi er klar over at der er store renoverings problemer vi har kæmpet en kamp for, at få mere at vide angående renoveringen og har nu fået igennem, at vi får mere information. så fremadrettet deltager Erling eller Ole i vores bestyrelsesmøder, første mandag hver måned. Herunder har vi også fået et møde på benene, angående information om renoveringen til alle beboer, hvor entreprenør og SAB vil være tilstede. Her kan man stille spørgsmål til den overordnede renovering. Datoen for dette bliver ugen inden beboermødet, altså 8. sep. KI. 19-21.

 

Det underskud der er i år, skyldes at det koster penge, at have de henlæggelser vi har stående i banken. Hertil er vi nødsaget til at kigge på regnskabet og lave besparelser for 2017, da regnskabet altid skal være i nul. Der er blevet sparet på viceværter, indtil efter renoveringen.

 

"Børnehuset" er kommet op og stå, og de kører nu forskellige arrangementer, som rygestop, FDF spejderne, bydel mødre og to-sprogs undervisning.

 

Vi, som bestyrelsen, har været med til at beslutte, at der skal være 30 nye ungdomsboliger på Regnbuevænget, 80 boliger ude i Stilling på hjørnet af Stillingvej / Virringvej, og 45 boliger på Søtoften.

 

Projekt Højvang har overdraget følgende projekter tillokalstyregruppen: Fællesspisning, Højskolen og sommerfest. Sommerfesten har fået ny formand, Jan Gadkjær. Fællesspisningen har fået en lille styregruppe på 4 personer. Der arbejdes tæt på at lokalstyregruppen også overtager; børn og unge aktiviteter.

 

Kælderrumsudlejning er fortsat på standby, men der er kommet meget mere styr på kælderrummene og udlejningen af kældre.

 

Cafe 17, kom desværre ikke op at stå, grundet mangel på frivillige, men dog er der en lille gruppe beboere der benytter huset i formiddags timerne, og vi er rigtig glade for at beboerhuset bliver brugt.

 

Hundeskoven er under konstruktion, af en håndfuld frivillige. Vi glæder os meget til at se resultatet.

 

Bestyrelsens målsætning fremadrettet:

 

Området skal være pænere at se på ude fra. Vi vil fortsætte, med at bakke op og skabe, det sociale liv, der er i området.

 

Vi vil have helt styr på camp/kælder, så man kan åbne for udlejning. Christen Kolds vej ultimo 2016.

 

I samarbejde med SAB vil bestyrelsen sætte fokus på at håndhæve, de gældende husordens reglementer, bla.om antallet af kæledyr i boligerne, paraboler på altanerne.

 

Vi sætter stor pris på de beboer der er med til, at tage det store ansvar omkring blandt andet: Camp/kælder, beboerhuset, fællesspisning og hundeskoven. Tak.

 

Og mange tak til alle vores andre frivillige for året der gik, tak for opbakningen.

 

-Bestyrelsen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde i Grønnedalsparken, afd. 1 7

Torsdag den 17/92015.

 1. Valg af dirigent. Finn Thomsen

 2. Valg af referent. Peter Gregersen

 3. Valg af stemmeudvalg. Joan Løvendahl, Kirsten Grube, Tenna Jensen og Erling Weber.

 4. Fremlæggelse af årsberetning. Se bilag.

   

Kommentarer: -Vagttelefonen er fin, men er der oversvømmelse i kælder, så mangler afdelingsbestyrelsen adgang til kælder eller mulighed for at tilkalde viceværter, uden for deres arbejdstid. -Har bestyrelsen indflydelse på renoveringen? Ja, før renoveringen som en del afbyggeudvalget. Men efter påbegyndelse af renoveringen, nej.

5. Godkendelse af driftsbudget og tilhørende PV-plan for 2016. Driftsbudget vedtaget.

Kommentarer: -Vandafgift, det kolde vand er en del afhuslejen. Der er fællesmåler for Grønnedalsparken. Det ændres efter renoveringen, så hver lejlighed får måler. Beløbet trækkes ud afhuslejen og hver lejlighed afregner eget forbrug. -Rengøring aftrapper og kældre hvor der renoveres. Der er byggerengøring afhåndværkeme, hvor der renoveres. De penge der spares på det daglige rengøringsselskabet, bruges hvor der trænger efter renoveringen.

PV-plan vedtaget.

Kommentarer: -Det lys der kommer i kældrene efter renoveringen, er med rumfølere. -Efter renoveringen er der afsat penge til "diverse", som har været på "stand by" under renoveringen. Hvad der trænger, tages der stilling til, til den tid.

Antenne budget vedtaget. Hver pakke bliver 23,-kr billigere pr. måned.

 1. Orientering om regnskab 2014. Regnskabet er uddelt til alle og blev gennemgået.

 2. Indkomne forslag.

   

-Solvej Skaarup, Grundtvigsvej 20. Forslag om at stoppe med at bruge pesticider på udearealerne. Forslaget blev nedstemt.

Kommentarer: Alternativet er brug af gasbrændere, der er tidskrævende og som også forurener. Viceværterne har været på kursus i brugen afround up og dosserer mindst muligt.

-Joachim Denda, Chr. Koldsvej 7. Forslag om at udvikle et nyt vedligeholdelsesreglement efter renoveringen, med obs på eksempelvis billigere maling.

Ingen afstemning, da der helt automatisk kommer et nyt vedligeholdelsesreglement efter renoveringen og der vil være opmærksomhed på billigere materialer.

-Eva K. Ambeck, Grundtvigsvej 24 og Jonna K. & Preben Petersen Grundtvigsvej 21. Forslag om udskiftning af gI. døre og skabslåger i lejligheder uden elevator. Forslaget er nedstemt.

Kommentarer: -Alle hoveddøre vil blive skiftet umiddelbart efter renoveringen, måske en boligblok af gangen. Det er der penge til og vil ikke medføre huslejestigning. -Alle har lov til at male deres skabslåger og indvendige døre. De vil ikke blive udskiftet, da modellerne er udgået og det vil blive umuligt at finde noget der passer. -Indvendige døre må man skifte på egen regning, men det er muligt at købe gennem boligforeningen, så der kan indhentes billigere priser ved køb afmange døre. Henvendelse til J øm Dahl.

-Jonna K. & Preben Petersen, Grundtvigsvej 21. Forslag om at reducerer antallet afbade/toiletvogne til det halve. Det kan ikke lade sig gøre, da det er en del af aftalerne om renoveringen.

Kommentarer: -SAB har accepteret at entreprenør JFP er i gang flere steder, for at renoveringen bliver færdig til tiden.

-Peter Brinch Pedersen, Chr. Koldsvej 23. Forslag om at forbuddet mod knallerter i kældrene fjernes. Forslaget er vedtaget, forbud fjernes.

Kommentarer: -Knallerter og scootere skal være i aflåst rum. Der må ikke fyldes benzin på og motoren må ikke startes i kælderen. -Der ønskes cykel-og knallert skur i fremtiden, så kældrene kan blive mere ryddelige.

7a. Valg af formand. En enig afdelingsbestyrelse foreslår Helle R. Simonsen. Helle R. Simonsen er enstemmigt valgt som ny formand.

8. Valg af medlemmer til afdelings bestyrelsen. De valgte medlemmer er:

Henrik Lemberg Malene Bisgaard Jan Gadkjær

9. Valg af suppleanter. De valgte suppleanter er:

Pia Kjær Hansen, 1. suppleant Helle Skovdal, 2. suppleant Dan Lenstjeme, 3. suppleant

10. Eventuelt. -Lissi Lykke orienterede om Hunde legepladsen i den smalle skov mellem Grønnedalsvej og Ladegårdsbakken. Der er indgang ud for Grundtvigsvej, Chr. Koldsvej og ved Rosenkærvej. Der er søgt og bevilliget penge til hegn omkring pladsen, til at få tyndet ud i træerne, lavet lysninger og gode stier. Der kommer info tavler, skraldespande og poser. Arbejdsgruppen inviterer til møde den 12. oktober kl. 19-21 i beboerhuset Grundtvigsvej. På dagsordenen er bl.a., hvor skal hegnet placeres, hundeforedragsholder, legeredskaber og hyggelige arbejdsdage.

-Kan der laves afløb i kældrene? Nej -Lad os hjælpe hinanden i stedet for den mudderkastning der ofte er! Stort applaus -Lad os lige få samlet hundelortene op og i det hele taget ryddet op efter os selv! Stort applaus.

7

Arsberetning 2014 -2015

Så er der atter gået 1 år, hvor der er sket mange ting.

Renoveringen af vores afdeling er i fuld gang og selvfølgelig foregår det ikke fejlfrit.

Aktivitetsudvalget har haft et godt år, hvor beboerne har bakket op om deres arrangementer. Det er dejligt når der bliver lavet noget, at der så også er opbakning.

Vores unge repræsentant, Pia, er blevet god integreret i bestyrelsen. Og vi er glade for, at have de unge repræsenteret. Dog skal det siges, at hun deltager aktivt i alle møder, men har ikke stemmeret.

Huset her bliver brugt flittigt. Huset er fortsat åbent i hele renoveringsperioden, som et fristed, hvor der er mulighed for aktiviteter, som blandt andet kortspil, dart og bordtennis. Man er også velkommen til at tage sin egen computer med.

Cafeen har haft en fast plads i huset siden efterårsferien 2014. Cafeen er desværre lukket her efter sommerferien grundet mangel på frivillige.

Ellers er der ikke så meget at sige fra bestyrelsen andet at sige. Vi har masser af ideer til ting vi kunne tænke os, men vi venter til renoveringen er færdig, så kan vi bedre se hvad der bliver lavet og så kan vi se hvad der mangler.

Bestyrelsens vagttelefon bliver flittigt brugt. Hertil skal det så nævnes, at alt med hensyn til renoveringen SKAL ske til Ole Høi på tlf: 23 83 88 70 eller Dorthe Støve på tlf: 24 66 92 69. Der gøres opmærksom på, at vi forventer et høfligt opkald fra beboerne, da vi ellers ser os nødsaget til at afbryde forbindelsen.

Så vi vil ønske alle et godt år fremover og håber, at I vil bakke lige så meget op om de forskellige ting der bliver lavet, som i har gjort i år. Vi vil ligeledes takke alle vores frivillige, vi er rigtig glade for at have jer.

Hilsen Bestyrelsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat af afdelingsmøde i afdeling 17 Grønnedalsparken

Torsdag den 18/9 2014.

 • Dirigent. Finn Thomsen blev valgt og konstaterede at mødet var lovligt indvarsler.

 

 • Referent. Peter Gregersen blev valgt som referent

 

 • Stemmeudvalg. Erling W. Jensen, Joan Løveinden, Jan Gadkjær blev valgt

 

 • Bestyrelsens årsberetning, Finn Thomsen oplæste bestyrelsens årsberetning. Der var enkelte uddybende spørgsmål hvorefter den blev godkendt. Beretningen vedhæftes som bilag.

 

 • Driftsbudget og PV plan. Kent Hansen gennemgik driftsbudget for 2015, hvor huslejen ikke stiger. og Ole Høi gennemgik planlagt vedligehold, som er noget reduceret på grund af den forestående renovering i afdelingen.

 

Spørgsmål: Hvorfor fortsætter henlæggelserne til vedligehold på samme niveau, nu da afdelingen skal renoveres?

Svar: Henlæggelserne til vedligehold fastsættes normalt ud fra en 10 års perioder. De nuværende henlæggelser bliver samlet og brugt under den kommende renovering. Efter renoveringen er alt jo nyt, så behovet for vedligehold er minimalt, hvorfor denne post så nedsættes.

Spørgsmål: Skal borde/stole skiftes i beboerhuset?

Svar: Nej, først om 5 år.

Budget og PV plan blev herefter godkendt.

6. Orientering af regnskab 2013. Kent Hansen orienterede om følgende: Der er et overskud på 840.344. Det er fremkommet som følger: Besparelser på vand 178.000 Renholdelse 96.000 Besparelse på almindelig vedligehold 411.000 Indgået aftaler vedrørende tidligere lejere 109.000

Overskuddet fordeles i de kommende budgetter med 1/3 i henholdsvis 2015, 2016 og 2017.

7. Forslag fra bestyrelsen.

Lejen for beboerhuset sættes op fra 500,-til 800,-for beboere og fra 1750,-til 2000,-for folk udefra. Depositum sættes op fra 750,-til 1000,-. Forslaget blev vedtaget.

8. Indkomne forslag. Ingen forslag.

9. Valg af formand. En samlet bestyrelse anbefaler Jan Frederiksen. Jan Frederiksen blev valgt uden modkandidat.

10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er: Irma B Povlsen -ønsker ikke genvalg Michael Edvart -modtager genvalg Frank Nielsen -modtager genvalg Følgende ønskede at stille op til bestyrelsen: Frank Nielsen, Michael Edvart, Preben Veng, Claus Simonsen, Henrik Mikkelsen, Kaj Pedersen.

De valgte til bestyrelsen er: Frank Nielsen, Michael Edvart, Preben Veng

11. Valg af suppleanter. Følgende blev valgt:

 • suppleant er: Claus Simonsen

 

 • suppleant er: Henrik Mikkelsen

 

 • suppleant er: Kaj Pedersen

 

12. Eventuelt. Spørgsmål: Renovering, hvornår sker der noget mere? Erling Weber Jensen:

1. november går renoveringen i gang med en "prøveopgang" for at se hvordan de forskellige arbejdsprocesser forløber. Det bliver i Chr. Koldsvej 20. Lejerne skal bo i en skurby og kommer til at holde jul der. Det drejer sig om 6 familier.

Først blev der holdt møde med hele opgangen og derefter med hver familie. Det er Erling og Ole der afholder møderne.

Det bliver også fremgangsmåden fremover. Hvor man vil tage 2 opgange af gangen.

Først et informationsmøde for alle i de to opgange og derefter et møde med hvert lejemål. Det vil foregå mindst 3 måneder før opstart, så alle er forberedte i god tid. Ca. 1. marts 2015 vil de starte på Chr. Koldsvej 5+ 4 Ole Høi: Der fuld gang i projekteringen. På Chr. Koldsvej 20 er det både indvendigt og udvendigt at det er en prøve opgang. Efter opgang 20

vil der blive arbejdet videre i samme blok, for dem der skal have nye badeværelser. Der fortsættes

derefter i næste blok. Første etape er med start i Chr. Koldsvej 20 videre op til blok 11. Ca. september 2015 går de i gang med rækkehusene på Chr. Koldsvej.

Anden etape er Grundtvigsvej, starter ca. 1. februar 2016. Midt i oktober 2014 vil byggepladsen blive bygget op ved Chr. Koldsvej. Spørgsmål: Hvad med parkeringspladser? Svar: Der vil blive færre under renoveringen, samtidig vil der blive fældet nogle træer ud mod Grønnedalsvej, hvilket vil give ekstra plads. Der vil være gener ved renoveringen og vi må hjælpe hinanden på bedste vis.

Spørgsmål: Hvorfor er byggeudvalget ikke involveret i tingene lige nu? Svar: Fordi der bliver arbejdet med projekteringen, med tekniske løsninger på altaner, bad mv. Lige så snart de endelige beslutninger skal tages bliver byggeudvalget involveret igen.

Spørgsmål: Kommer der tegninger på de kommende indretninger? Svar: Ja, det gør der. Spørgsmål: Hvordan er systemet med reservation i vaskerierne? Svar: Det er hængelåsene der gælder. Kort systemet er ikke oppe at køre. Det er ved at blive

undersøgt om kort systemet skal bruges fremover. Det bliver sikkert et system hvor man kan booke hjemmefra på sin pc. Men for dem der ikke bruger internet og for dem der ikke læser godt -vil der være en meget overskuelig vejledning med billeder, i vaskeriet.

Irma B Povlsen afsluttede mødet med at sige tak for en god tid i bestyrelsen.

Dirigent Formand

BILAG

Arsberetning 2014.

Aller først tak til beboerne for året der er gået. Det har været et spændene år, vi har fået valgt en entreprenør til renovering, det blev Jørgen Friis Poulsen fra Herning og efter præsentationen ser det ud til at det bliver godt samarbejde, vi glæder os i hvert fald til det, ligeledes skal der lyde en stor tak SAB' s kontor og til vores viceværter her i afd. 17 for et godt samarbejde.

Vi arbejder stadig med at finde kælderrum, men det er svært for der er mange fugtige rum som ikke kan lejes ud i øjeblikket. Aktivitetsudvalget har haft et godt år med masser af opbakning fra beboerne og det er rigtig dejligt.

Vi har fået en ung som repræsentant for Ungerådet med i bestyrelsen det synes vi er en rigtig god ide, så vi kan følge med i hvad de unge i afd. 17 har af ønsker, dermed ikke sagt at de får alle ønsker opfyldt.

Der er sket mange forbedringer af beboerhuset, det er blevet istandsat, der er også sat lydanlæg, og projektor op samt flagstænger ude foran huset som flere har ønsket. Der er lavet et kontor til Kompetencecentret til deres vejleder, som de selv har betalt ombygningen af, vi lægger kun lokale til. Ligeledes har vi fået politiet her op og det er vi meget glade for, bestyrelsen har et godt samarbejde dem, som vi håber forsætter fremover .

Vores fremtidsplaner er stadig at få starte en cafe og få bygget til vores nuværende beboerhus, men det er langtidsplaner, men vi er optimister.

Så endnu en stor tak for året der er gået.

Bestyrelsen.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra afdelingsmøde, afdeling 17, Grønnedalsparken

1. Valg af dirigent: Erling Weber Jensen valgt. Han konstatere at mødet er rettidigt indvarslet

2. Valg af referent: Louise Buch Viftrup valgt.

3. Valg afstemmeudvalg: Joan Løvendahl, Ole Høi, Louise Buch Viftrup, ErlingWeber Jensen valgt.

4. Fremlæggelse afberetning for perioden siden sidste møde: Erling oplæste bestyrelsens beretning som vedlægges som biJag. Spørgsmål til tv-udbyder, hvorvidt det er det billigste alternativ. Administrationen har undersøgt, at der ikke er billigere løsninger. Der er problem med signalet Afdelingsbestyreisen vil sørge for, at forholdene bliver undersøgt. Ellers ingen kommentarer. Beretningen bliver godkendt.

5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2014:

a. Driftsbudget v. Kent Hansen: Der er ingen huslejestigning. Samlede udgifter på

22.965.572. Der er et uddybende spørgsmål vedr. Lån.

b. PY-planen v. Hans Henrik: En del planlagt vedligeholdelse er udsat til helhedsplanen bliver gennemført. Der er penge afsat til den daglige drift, hvis noget går i stykker. Spørgsmål ang. udskiftning af skabslåger, men disse ligger ikke i PY-planen. Spørgsmål vedr. Regnvand, som henlægges til helhedsplanen.

c. Antennebudget: Der er indregnet en lille stigning. Eks. på den store pakke er der en stigning op 23 kr pr md. Spørgsmål vedr. udsendelsernes kvalitet, hvilket afdelingen ikke kan gøre noget ved.

d. Budgettet godkendes med overvældende flertal.

6. Orientering om regnskab 2012: Kent Hansen gennemgår regnskabet, som afsluttes med et overskud på 1.063.000. Der er ingen spørgsmål og det tages til efterretning.

7. Behandling af indkomne forslag: ingen forslag indkommet

8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyreisen

a. På valg: Linda Rissum Simonsen (ønsker ikke genvalg), Irma Bland Povlsen (genvalg), Henrik Lemberg (genvalg), Pauline Lemberg (ønsker at trække sig). Irma Povlsen, Henrik Lemberg, Helle Simonsen, Dorthea Johannessen er valgt. Irma er valgt for 1 år og de tre andre for 2 år.

9. Valg afsuppleanter: Linda Rissum (3. suppleant), Preben Jensen (1. suppleant), Helle Skovdahl (2. suppleant) er valgt.

10. Eventuelt: Brugte batterier skal afleveres til Jørn Dahl/viceværterne. Forslag fra sidste år ang. hundeluftnings-sfed undersøges og udbedres, hvis det ikke er lavet. Acontovarme til kælderrum har nogle høje udgifter ved. De skal kontakte Inge på SAB. Ang. varmeregnskab i ende-lejligheder. Der er fordelingsnøgle ved Brunata, der sikre fordeling mellem forskellige lejlighedstyper. SAB vil undersøge dette. Spørgsmål ang. hundelorte og hvorvidt man kan opfordrer til. Henstille til at man ikke må kører på scooter og cykel gennem gårdene. Der henstilles til, at man henvender sig til afdelingsbestyreisen angående dette. Skilte med kørsel og cykling bliver taget ned. Hans Henrik tager det med. En gruppe, der drikker udendørs, som genrer med skænderier mv. ved Grundtvigsvej 18. AfdeIingsbestyrelsen tager den med sig.

 

Dirigent ,ti!?-~/3

Årets beretning

Ved afdelingsbestyreisen

Så er der gået et år, siden vi sidst har haft beboermøde og den tid har vi brugt til at få de ting

ordnet, som vi har manglet at få styr på.

Vi har bl.a. været ved at undersøge, om der var en anden tv udbyder, der var billigere end den, vi

har. Vi må konstatere, at der ikke er en billigere løsning.

Vi har fået lavet arbejdsbeskrivelser, så ny valgte bestyrelsesmedlemmer har et overblik over,

hvilke opgaver bestyrelsen har.

Der er kommet nye møbler til salen, som vi trængte til.

Beboerhuset er blevet malet indvendig. Der er kommet ny belysning med dæmpere i salen, så huset har fået en grundig tur.

De sidste vinduer er skiftet, så nu skulle alle have nye vinduer og altandøre.

Vi har lavet en velkomstpakke og vi går nu rundt til de nye beboer og byder velkommen, hvor vi repræsentere os og fortæller, hvordan de kan kontakte os, hvad vi går og laver.

Sommerfesten var en stor succes, der var stor tilslutning og godt vejr.

Vi har været dybt engageret i renoveringen. Vi vil gerne takke, de beboer der sidder i byggeudvalget, for deres store arbejde omkring renoveringen. Vi vil tillige takke alle beboer for det store fremmøde, der har været ved præsentationen af projektet og Jeres gode og relevante spørgsmål og det store fremmøde ved beboermødet d. 06.03.2013 og den store tilslutning til renoveringen.

Vi har haft et godt samarbejde med vores ejendomsfunktionærer, Jørn Dahl og Hovedkontoret, vi vil gerne takke Jer for dette samarbejde og det I altid har tid til at hjælpe os.

Så alt i alt et godt år.