Afdelingsmøde 17

Bestyrelsens beretning 2023
Bestyrelsen bestod i det forgangne år af Formand: Anette Oldenborg Petersen, Næstformand: Thorkild
Rasmussen, Sekretær: Irma Povlsen, samt Else Hylleberg, Lotte Graakjær, Svend Erik Iversen og Ulrik Holm.
Suppleant med fremmøde: Josefine Risum Lemming Simonsen, som i en kort periode, hvor Svend Erik var
sygemeldt, trådte ind i bestyrelsen.
Efter mange frivillige kræfters store arbejde stod vores orangeri færdig til indvielse i november 2022. Det
blev markeret med et flot og festligt åbningsarrangement med friskbagte pizzaer, lidt at drikke og masser af
hygge blandt de fremmødte. Siden har mange beboere haft stor glæde af de muligheder, orangeriet har
givet os til madlavning i køkkenet eller på gasgrillen, samt samvær med hinanden, vores kære og andre
gæster. Desværre har der været et par tilfælde, hvor en eller flere brugere ikke har ryddet op efter sig, så vi
vil benytte lejligheden til at præcisere, at man skal behandle tingene ordentligt og rydde op efter sig selv
eller sine børn, så alt står klar til brug for de næste, der kommer. Det er udelukkende frivillige kræfter, der
driver orangeriet, og alle eventuelle udgifter til reparationer eller genanskaffelser går fra afdelingens
samlede budget. Samtidig skal der lyde en stor ros til det tungt vejende flertal, der benytter orangeriet, som
det er tænkt og sørger for, at det hele tiden bliver et endnu bedre sted at opholde sig.
Efter orangeriet stod færdigt, og dermed også pizzaovnens nye hus, blev der fra 1. april indgået aftale med
en række frivillige om fast optænding af pizzaovnen hver lørdag, hvilket har været en stor succes. Hvis du/I
ikke allerede benytter jer flittigt af det, så husk, at I kan bage jeres egen pizza eller brød hver lørdag aften
frem til udgangen af september. Derefter optændes der lejlighedsvist frem til 1. april næste år.
Rundt om orangeriet har haveholdet udvidet haver og bede, samt plantet frugttræer og buske. Derudover
har de også haft godt gang i afgrøderne i drivhuset, så udbyttet af haverne er blevet rigtig godt. Husk, at
du/I først må tage af afgrøderne, når haveholdet giver besked om, at noget er klar til afhentning. Vær
opmærksom på også at give denne besked videre, hvis du har børn. Det er en meget ærgerlig situation for
haveholdet at se, at afgrøder, de går og kæler om, bliver plukket, før de kan spises, eller bliver brugt som
legetøj. Krydderurter er næsten altid klar til afhentning og kan plukkes både ved haverne og de to
grillpladser på henholdsvis Christen Kalds vej og Grundtvigs Vej.
Der har desværre ikke blot været tale om, at børn har været i gang med en lidt destruktiv leg i orangeriet.
Nogle af områdets buske og et enkelt træ har også stået for skud, og der har været et tilfælde af, at nogle
unge børn satte ild til blade på trappen til skolestien under den tørre periode i sommer. Børn tænker ikke
altid over, at de kan gøre skade med deres leg. Så hermed en opfordring til alle om at påtale/gribe ind, hvis I
ser nogle børn være i gang med en leg der ødelægger ting, planter eller endnu værre hinanden i vores
skønne område.
I løbet af det seneste år har der været stor udskiftning i vores aktivitetsudvalg. Det nye udvalg lavede ved
årsskiftet nærmest en genstart af vores aktiviteter. Tidligere tilbagevendende aktiviteter med lav tilslutning
blev sløjfet, og nye aktiviteter blev sat i søen. Sådan har vi nu haft og får mulighed for udflugter til nye
eksotiske steder og nye spændende arrangementer i beboerhuset.
Tøj kælderen har igennem flere år haft problemer med at opbevare det tøj, de får ind, som ikke passer til
den pågældende sæson. Samtidig har haveholdet brug for at kunne opbevare bl.a. planter lyst og frostfrit
1 af 4
henover vinteren. Da der har været en del udskiftning i lejere af kælderrum var de to grupper af frivillige så
heldige, at et kælderrum med perfekt placering for aktiviteterne blev ledigt, da de kom øverst på
ventelisten. Rummet står klar til indflytning indenfor nærmeste fremtid.
I forhold til kælderrum, så vil vi gerne takke Eva Vejle for hendes grundige arbejde omkring udlejning af
trailer- og motorcykelpladser samt kælderrum. Vi valgte sidst på året i 2022 at lægge opgaven ind under
bestyrelsen, hvor vi arbejder videre med Evas gode ide om at opdele meget store kælderrum på størrelse
med et-, to- og tre-værelselses lejligheder, så vi på sigt får mange flere kælderrum. Dermed kan
rækkehusene, som ikke automatisk har et kælderrum, også lettere få noget opbevaringsplads i fremtiden.
Desværre har vi lidt problemer med at få gennemført arbejdet på et kælderrum, der i øjeblikket afventer at
blive delt op. Forhåbentlig lykkes det snart at få afsluttet det arbejde, så de tre øverste på ventelisten kan få
et kælderrum.
Efter mange års debat på beboermøderne er der i det forgangne år blevet gennemført rensning af rør i alle
lejemåls ventilationsanlæg. Derudover er fremtidig rensning af rørene blevet lagt i planen for planlagt
vedligehold, så det vil blive gjort med et passende interval.
På beboermødet sidste år blev det besluttet, at der skulle opsættes flere bænke i området, så
gangbesværede kan tage sig et hvil. Samtidig blev det bemærket, at bænkene/træstammerne langs stien
rundt om området var for lave, så de ikke egnede sig til et hvil for gangbesværede. På årets markvandring
(Skanderborg Andelsboligforening (SAB) og afdelingsbestyrelsens gennemgang af eventuelle fejl og mangler,
samt forslag til forbedringer i området) blev det besluttet, at bænkene aftræstammer bliver hævet til alm.
siddehøjde. Derudover er der bestilt yderligere fem bænke til opsætning langs stierne i vores gårdområder.
Bænkene vil blive opsat hurtigst muligt, efter de er blevet leveret. De bliver placeret ude i de åbne
gårdmiljøer, så ingen beboere bliver generet af ophold, samtaler eller evt. rygning på bænkene. Derudover
er placeringen lavet, så de, der bor tæt på de nye bænke, stadig kan have private samtaler i hjemmet, når
vinduer står åbne om sommeren. Med de nye bænke får vi i alt 17 bænke, hvor man kan tage sig hvil langs
vores stier. Derudover har vi faste bænke ved de to grillpladser, ved orangeriet og ved beboerhuset, og vi
har nogle løse bord-bænkesæt på græsplænerne.
Der er indkøbt ny deletrailer. Booking og drift afdeletrailerener netop sat i gang. Vi håber, at alle får stor
glæde af traileren.
I hjørnet af skraldeskuret er der opsat elstik til støvsugning af biler. Vi forsøgte at stille både
forlængerledning og støvsuger til rådighed. Men efter at både støvsuger og forlængerledning desværre
forsvandt, så skal man nu medbringe egen forlængerledning og støvsuger.
Der er opsat en genbrugsreol i skraldeskuret, hvor man kan stille pæne og rene ting, der virker, så andre
måske kan få glæde af dem. Bemærk, det er ikke tilladt at stille møbler på gulvet i skraldeskuret.
Som beboer kan man som noget nyt også få glæde af den gode printer, vi har i beboerhuset. Mod betaling
kan man under bestyrelsens åbne henvendelse torsdag aften både få lavet enkelte print/kopier, eller få
printet/kopieret sange til en fest.
Infoskærmene i opgangene og på rækkehusene volder fortsat store problemer til stor irritation for os alle.
Heldigvis virker flertallet, men nogle skærme har været gået helt i sort i månedsvis, og andre viser forældet
indhold. Det firma, der i sin tid leverede skærmene og systemet, der styrer data, har arbejdet på sagen i
flere år og er fortsat på sagen. Vi håber inderligt, at skærmene snart virker upåklageligt. Hvis du er så
uheldig at bo ved en skærm der ikke virker, så læg af og til din vej forbi en af skærme på rækkehusene.
2 af 4
Der har været store problemer med indtrængning af regn i beboerhuset. Ad to omgange er der løbet vand
ned ad væggene et sted i huset, og en af gangene var situationen så slem, at det også gik i de elektriske
installationer. Efter der blev udført reparation anden gang, ser taget ud til igen at være tæt.
Der er trukket nye varmerør i beboerhuset. Arbejdet løb over nogle uger og endte med at skabe lidt
problemer for lejere af huset, fordi håndværkerne ikke var klar over, at salen skulle bruges i weekenden. SAB
vil forsøge at sikre bedre kommunikation med - og information til - håndværkere fremadrettet.
SAB har ansat eget personale til rengøring af trappeopgange og beboerhuset. Under indkøring af SAB's egne
rengøringsfolk har der været en del problemer med sygdom og bemanding i det hele taget. Der er på det
seneste blevet ansat en mere, så fremadrettet skulle vi gerne opleve, at rengøringen bliver udført
regelmæssigt og i en lige så god kvalitet som tidligere.
Af øvrigt arbejde, der er blevet udført efter sidste beboermøde, eller bliver udført i nærmeste fremtid, kan
nævnes:
• Ændret tændetid på lyset i opgangene for at spare strøm.
• Ny låge på MC-skur, så de, der har plads i siderne, lettere kan komme ind og ud.
• Ved Grundtvigs Vej 1 er der blevet fældet to pæretræer, som stod for tæt på bygningen og var ved
vokse sig op i 1. sals højde.
• Der er blevet etableret flisebelagt sti langs haverne Christen Kalds Vej 24, 25 og 26.
(I 2024 bliver der også anlagt sti langs Christen Kalds Vej 11-16 og 21-23).
• Der er søgt fondsmidler til et nyt billardbord til Åndehullet. Vi har foreløbig modtaget 3.000 kr. og
søger flere fonde, så der forhåbentlig snart er midler til et nyt bord.
• Maling af hegn kom endelig i gang her i 2023. Arbejdet har været noget afbrudt, men skrider frem.
• Salen i beboerhuset males i løbet af efteråret.
• Åndehullet renoveres, som det fremgår af planen for planlagt vedligehold.
Slutteligt kan vi løfte sløret for et arbejde, vi i bestyrelsen netop har indledt. Sammen med SAB kigger vi på
planen for udskiftning af køkkener i rækkehusene og de lejligheder, der ikke fik nyt køkken under
renoveringen. Af langtidsplanen for vedligehold fremgår det, at køkkener udskiftes ved fraflytning fra
henholdsvis 2025 og 2030. Det betyder, at det i så fald kun vil være nye beboere, der får glæde af et nyt
køkken. Derfor kigger vi på en eventuel mulighed for, at man også kan få et nyt køkken, selvom man bliver
boende. Samtidig kigger vi på, hvordan vi kan få vores midler til at række længere, undgå huslejestigning, og
i det hele taget skabe en bæredygtig løsning. Løsningen, vi arbejder på, er en renovering af alle køkkenerne
med nye bordplader, fronter etc., så man får et køkken, der er som nyt, uden at man skal have det hele
revet ud med de gener og den omkostning, det fører med. Ideen er i sin spæde start, men det vil måske
allerede være muligt at teste ideen ved at gennemføre renovering afto-tre køkkener i 2024. Forudsat at den
bestyrelse, der sidder efter valget på beboermødet, vil arbejde videre med ideen. Så vil der komme
nærmere information ud, når ideen bliver mere konkret. I forhold til rækkehusene så arbejder vi ligeledes
på en fælles afslibning af undersiden af trappetrinene, så det heller ikke kun er nye beboere, der kan få
glæde af en pæn trappe.
Der skal lyde en stor tak til alle frivillige i afdelingen, som hver eneste dag yder et bidrag til at skabe nogle
skønne rammer for os alle. I er med til at gøre Grønnedalsparken og vores omgivelser til et skønt hjem.
Nogle udvalgs arbejde er allerede nævnt her i beretningen. Derudover har åndehullet, cykelværkstedet,
ca baretholdet, diskoteket, tøjkælderen, strikkeklubben, Cafe 17, den forholdsvist nyoprettede onsdagsklub
og vores trofaste flagmand Egon også haft fuld gang i deres aktiviteter i løbet af året.
3 af 4
Højvangens sommerfest er ikke drevet direkte af vores afdeling, men vi har mange aktier i den. Vi støtter
festen med et økonomisk bidrag, og vigtigst af alt så bliver festen båret af en bred skare af frivillige bl.a. her
fra afdelingen. Igen i år var festen, der blev afholdt lørdag d. 3. juni, en stor succes. Tak til alle, der bidrog
med en frivillig indsats.
En tak skal også lyde til SAB's administration, viceværter, gartnere og rengøringspersonale for et godt
samarbejde og en god drift af vores dejlige afdeling.
Slutteligt tak til alle i Grønnedalsparken/SAB afdeling 17 for et godt naboskab og en god hverdag!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i afdeling 17

---------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde i Afd. 17 – Grønnedalsparken

Torsdag 14. september 2023 kl. 19

 

Referat:

 

1.     Valg af dirigent

Erling Weber Jensen

Konstaterer, at afdelingsmødet er rettidigt indkaldt.

 

2.     Valg af referent

Charlotte Strandgaard (Fælles om Højvangen)

 

3.     Valg af stemmeudvalg

Kent Hansen, Ole, Dorthe Knudsen, Helle Rissum

 

4.     Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

Beretningen var udsendt inden mødet, men blev ligeledes fremlagt ved formanden.

Det var debat om beretningen, bl.a. var der ekstra ros og klapsalve til viceværter og gartnere for at holde området så flot.

Beretningen blev godkendt.

 

5.     Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan 2024

 

Driftsbudget ved Kent Hansen

 

Vedligeholdelsesplan ved Ole Høi

En beboer gør opmærksom på, at alle de sorte facadeplader ved indgangspartierne på rækkehusene er eroderet og revnet. Desuden er alle sokkelplader i eternit ved at smuldre (de hvide plader). 

Det aftales, at dette indarbejdes i den kommende PV- plan.

Det blev nævnt, at der manglede at blive gennemført coating af altanerne. Ole oplyste, at det skulle vurderes om der var behov for det i år eller ej.

Driftsbudgettet og PV- planen blev godkendt.

 

Kent Hansen orienterer om antennebudgettet.

 

6.     Orientering om regnskab 2022

Ved Kent Hansen, blev taget til efterretning.

 

7.     Godkendelse af nye priser for brug af fællesvaskeri

Der var enkelte spørgsmål, hvorefter priserne blev godkendt.

 

 

8.     Behandling af indkomne forslag

Forslag 1:

Bestyrelsen foreslår ændring af priser på leje af beboerhuset for eksterne, der ikke bor i afdelingen. Grundet prisstigninger på forbrug.

Forslaget blev godkendt. Ny pris er 3.000,- kr.

 

Forslag 2:

Fra 1/1- 24 ændrer leje for beboere i afdelingen. Grundet prisstigninger for forbrug.

Forslaget blev vedtaget. Ny pris er 1.050,- kt.

 

Forslag 3:

At der indføres i ordensreglement, at der ikke må tørres tøj, tekstiler og rengøringsklude i sit kælderrum.

Forslaget blev forkastet.

 

Forslag 4:

Ophængning af whiteboards i opgangene, hvor der skrives på, hvornår der sidst er gjort rent.

Forslaget blev forkastet.

 

Forslag 5:

Ønske om lukning og slukning af Orangeri kl. 23.

Det står i ordensreglement, men det er muligt, at vi er nødt til at sætte en seddel op i orangeriet.

Bestyrelsen arbejder videre med at finde en løsning på det.

Forslaget kom ikke til afstemning.

 

Forslag 6:

Havegennemgang. Det er under al kritik, at nogen må have haver og altaner, der ikke holdes pænt.

Der står i ordensreglementet, at man skal holde det pænt. Hvis SAB får henvendelser, skal vi nok tage os af det.

Forslaget kom ikke til afstemning.

 

Forslag 7:

Hundelorte.

Forslaget kom ikke til afstemning.

 

Forslag 8:

Robotten står stille ved siden af Orangeriet. Kan det betale sig?

SAB har kæmpet med at få den til at køre, og arbejder på at løse problemet.

Forslaget kom ikke til afstemning.

 

Forslag 9: 

Kan nyhedsbrevet laves på flere sprog?

Bestyrelsen: Det er et kæmpe arbejde, men bestyrelsen vurderer på det.

Forslaget kom ikke til afstemning.

 

9.     Valg af formand til afdelingsbestyrelsen

På valg er Anette Petersen

Helle Risum Simonsen stiller op.

47 stemmer til Anette

46 stemmer til Helle

 

Anette blev valgt som formand

 

10.  Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

På valg er Lotte Jensen, Thorkild Rasmussen og Ulrik Holm.

Alle ønsker genvalg.

 

Alle blev genvalgt

                     

11.   Valg af suppleanter

Josefine blev valgt som 1. suppleant

Henrik blev valgt som 2. suppleant.

 

12.  Eventuelt

SAB: Vi er i forhandlinger med Renosyd om, hvordan den nye affalds sortering skal være.

Der skal være fem fraktioner ved alle stationer. Vi starter til april. Udgifter pålægges alle lejerne. Vi forventer 900 kr./ år/ lejemål. Dertil kommer ekstra regninger, hvis man sorterer forkert. Der sendes dog ikke regninger i opstartsfasen.

Der stilles gratis affaldsposer til rådighed.

 

             Skærmen i Grundtvigs Vej 7 har ikke virket i et år.

 

Vinduer på altan: Det har taget halvandet år at få altanen lavet.

 

Der er ikke malet hegn på Kolds vej, men vi får ikke noget information om, hvornår det skal ske.

Opgaven inkl. information om det er lagt ud til maleren.

 

Der er konstateret skimmelsvamp i de nye badeværelser. SAB følger op.

 

Forslag om solafskærmning i Orangeriet.  Bestyrelsen kigger på det.

 

Opfordring til at benytte sig af genbrugsreolen. Ting, der er for pæne til at smide ud, kan 

stilles og hentes der.

 

Opfordring til at deltage i havearbejde og bruge Orangeriet.

 


Referent                                       Formand                                       Dirigent.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Referat

Afdelingsmøde, afd. 17

d. 22.09.2022

 

Formanden for afd. 17 Anette Oldenborg Petersen bød velkommen.

 

Pkt. 1     Valg af dirigent:

              Erling Weber Jensen blev valgt og han konstaterede, at møde var rettidigt varslet jf.                            vedtægterne.

 

Pkt. 2     Valg af referent:

              Irma Povlsen blev valgt

 

Pkt. 3     Valg af stemmeudvalg:

              Kent Hansen, Dorte Kruse, Lars Nielsen og Flemming Rasmussen blev valgt.

 

Pkt. 4     Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde:

              Anette Oldenborg Petersen fremlagde beretningen. Beretningen blev godkendt af

              flertallet.            

                Under punktet kom der frem, at der var problemer med hul/fordybning i asfalten ved

                Christen Kolds Vej 5 – Bestyrelsen vil tage sig af det.

                Der blev spurgt til indhegning af sø ved Grundtvigsvej, hvor Erling oplyste, at det er

               ikke planlagt.

              Der blev oplyst, at der mangler monteringslem på lygtepæl. Det ses der på.

 

Pkt. 5     Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2023:

              Budgettet blev godkendt.

              Under punktet blev oplyst, at vi får el fra Energi Danmark.

 

Pkt. 6     Orientering af regnskab 2021:

              Kent Hansen orienterede om regnskabet.

 

Pkt. 7     Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement:

              Vedligeholdelses- og istandsættelsesreglementet blev vedtaget af flertallet.

                Her blev dog nævnt, at trapperne op til 1. sal i rækkehusene trænger til afslibning på

                undersiden af trapperne, ligesom gelænderet trænger til en omgang. Det aftales, at det

                sættes på PV-planen.

 

Pkt. 8     Behandling af indkomne forslag:

              Forslag om vaskerier:

              Forslaget blev trukket på mødet.

              Indkøb af trailer, der kan benyttes af alle i afd. 17:

              Forslaget blev vedtaget.

 

              Regler for parkering af campingvogn i forbindelse med klargøring inden ferien, indføjes i

              ordensreglementet:

              Det blev godkendt

 

              Forslag om udvidelse af trailer parkering:

              Forslaget blev forkastet.

              Forslag om at der ikke skulle betales leje og at lejen, der er betalt for p-plads til ens

              trailer skulle tilbagebetales fra den nye bestyrelses tiltræden.               

              Forslaget blev forkastet.

             

              Forslag om bænke ved ca. hver anden opgang:

              Der blev vedtaget, at der indkøbes at stilles flere bænke i området.

 

              Forslag om ændring af lejekontrakt på kælderrum, så det bliver tilladt af have frysere i

              Kælderrum med bimåler:

              Forslaget blev vedtaget.

 

              Forslag til at kode til græsslåmaskinen, når den går i stå og larmer, kendes af nogle, så den

              kan stoppes.

              Forslaget sættes ikke til afstemning, da Erling kunne oplyse, at koden ikke bliver udleveret

              til andre end viceværterne.

 

              Forslag om ændrede vasketider

1.     Fjern alle vasketider – blev nedstemt.

2.     Udvid med 2 timer morgen og aften – blev nedstemt.

3.     Udvid med 1 time morgen og aften – blev nedstemt.

4.     Udvid med 1 time aften – blev nedstemt.

5.     Udvid med 1 time morgen – blev nedstemt

              

              Forslag om rovfugleklistermærker på facadevinduer:

              Forslaget blev nedstemt.

 

              Forslag vedr. gadelamper.

A.     Når pærerne skal skiftes fremadrettet, skiftes til gule pære, i stedet for hvid.

B.     Der skiftes til pærer med mindre watt.

Jf. Erling kan lysniveauet ikke nedsættes, da vi skal overholde lov og regler på

Belysning.

 

 

              Udskift en ene rengøring af facadevinduerne med en indvendig rengøring

              Forslaget blev ikke sat til afstemning, da indvendig rengøring er en del af den nuværende

                kontrakt. SAB følger op på, at kontrakten bliver overholdt.

 

              Forkort tiden lyset i opgangen er tændt.

              Forslaget blev ikke sat til afstemning. SAB vil prøve at justere censorerne.

 

Pkt. 9     Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:

              På valg var Irma Povlsen, Else Hylleberg og Svend Erik Iversen

              Alle 3 blev genvalgt.

 

Pkt. 10   Valg af suppleanter:

              Linette Danefeldt Olesen og Josefine Risum Lemming Simonsen

              Begge blev valgt og 1. suppleant blev Josefine

              2. suppleant blev Linette.

 

 

Pkt. 11   Eventuelt:

              Det er nemt at hoppe ind i skraldeskuret fra bagsiden. Der mangler lys i skraldeskuret.

              Bestyrelsen arbejder videre med adgangen fra bagsiden og lys i skuret.

 

              Der blev nævnt, at affaldsøer og skraldeskuret af og til bruges til affald fra erhverv. Det

              blev oplyst, at det er forbudt for både beboere og andre at smide erhvervsaffald i

                affaldsøer og skraldeskuret. Overtrædelse af dette forbud udløser en bøde på 5.000 kr.

 

              En foreslog at man afbrød lamperne, der er i loftet ved rækkehusene, da det kunne være

              en besparelse af el-forbruget.

 

              Der blev nævnt, at der er for få p-pladser, der blev henvist til forslag fra et tidligere

                beboermøde.

              Samtidig forslog man, at alle parkerede på sin egen vej.

 

              Vedr. genvækstanlægget blev nævnt, at riste i gavle ikke blev renset og det burde det

                gøres.  Endvidere bør rør til anlægget også renses. Bestyrelsen følger op på det.

 

              Der blev nævnt muligheden for solcelle-anlæg og her tænkes på strøm til fællesarealerne.

              Bestyrelsen arbejder videre med dette projekt.

 

              Ole Høi oplyste, at der har været 5 års gennemgang og entreprenøren har godkendt de

              fejl og mangler, der var, men er nu gået konkurs.

              SAB arbejder dog på at finde priser og ansøger derefter garantistiller om betaling til at

              lave tingene.

 

 

Referant: Irma B. Povlsen

 

 

 

Dirigent: Erling Weber Jensen

 

 

 

Formand: Anette Oldenborg Pedersen

       

 

                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsens beretning 2022
Det har været et omskifteligt år for afdelingsbestyrelsen. Ved ekstraordinært beboermøde
23. november 2021 blev der valgt ny bestyrelse, og ugen efter afholdt den nye bestyrelse
konstituerende møde. Bestyrelsen bestod derpå af: Formand: Anette Oldenborg Petersen,
Næstformand: Thorkild Rasmussen, Sekretær: Irma Povlsen, samt Else Hylleberg, Mai-Britt
Sørensen Larsen, Svend Erik Iversen og Ulrik Holm.
Ved beboermødet var der derudover valgt tre suppleanter til bestyrelsen: Lotte Graakjær,
Eva Vejle og Sarah Danefeldt Iversen. Hen på foråret valgte Mai-Britt Sørensen Larsen af
personlige årsager at trække sig fra bestyrelsen, hvorpå Lotte Graakjær, der var 1.
suppleant, trådte ind i bestyrelsen som fast medlem. Kort derefter valgte bestyrelsens to
øvrige suppleanter af personlige årsager at trække sig fra deres poster som suppleanter.
Bestyrelsen forsatte derpå sit arbejde uhindret, da ingen siden blev forhindret i at forsætte
arbejdet i bestyrelsen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Mai-Britt Sørensen Larsen
tak for sit engagement i den tid, hun sad i bestyrelsen, og for Eva Vejles kortvarige bidrag
som 1. suppleant.
Første arbejdsdag i 2022 trak den nye bestyrelse for alvor i arbejdstøjet og tog fat på det,
der blev en stejl læringskurve for at få alt omkring afdelingen ind under huden. Flertallet af
bestyrelsens medlemmer var næsten nye beboere i afdelingen og helt nye i
afdelingsbestyrelsen. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til alle jer, der har ydet et
bidrag til at give os nogle gode forudsætninger for at løfte opgaven. Særligt vil jeg gerne
sige tak til medlemmer af den tidligere bestyrelse og ikke mindst den tidligere formand
Lars Nielsen for et rigtig godt samarbejde, råd og vejledning i løbet af hele året.
Projekt Højvangen foretog også et skift i løbet af det forgangne år. Vi var så heldige, at der
blev bevilget endnu fire år, hvor der vil blive arbejdet med at styrke den positive
forandring, der er sket i vores område de seneste år. Projektets arbejde skiftede i den
forbindelse lidt retning og skiftede samtidig navn til Fælles om Højvangen.
En tydelig ændring for beboere her i afdelingen var, at Projekt Højvangens tirsdagsbørnehold
ved haverne blev nedlagt. Denne ændring fik straks nogle frivillige ildsjæle til at
se muligheden for at skabe nyt liv ved haverne hver tirsdag. Spis Sammen for Børn og
Voksne (mad over bål) ved haverne blev med bestyrelsens opbakning sat i søen som et
forsøg i 2022. Forstået på den måde, at de frivillige omkring haverne sammen med
bestyrelsen evaluerer aktiviteten og de eventuelle fremtidige økonomiske rammer, når
aktiviteten lukker i efteråret.
2 af 4
I løbet af året har næsten den samme skare af ildsjæle forsøgt at få fællesspisning til at
blive en fast månedlig aktivitet. Det lykkedes at afholde et par fællesspisninger, men
desværre var tilslutningen ikke ret stor, så initiativtagerne har valgt ikke at arrangere flere
fællesspisninger.
Cykelværkstedet blev ved årsskiftet overdraget til afdelingen, da Projekt Højvangen blev til
Fælles om Højvangen. Da Cykelværkstedet hviler i sig selv, forsatte arbejdet uhindret af
skiftet. Alligevel er der sket noget nyt dernede, da der er blevet lavet ny el, samt sat en
varmtvandsbeholder og førstehjælpsudstyr op, så nu kan man både være tryg, sikker og
vaske hænder, når man besøger eller arbejder i cykelværkstedet.
Åndehullet har, udover hyggelige aktiviteter hver torsdag i deres lokaler og på
fællesarealerne, også afholdt en bowlingtur, en overnatning i deres lokale og senest en
fisketur. Åndehullet har en fast skare af unge mennesker, der deltager i aktiviteterne, og vil
med stor glæde byde nye børn og unge velkommen hver torsdag aften.
Diskoteket har ikke afholdt arrangementer de seneste år, men har planlagt et arrangement
i oktober.
Cabaretholdet begynder at øve i næste uge og står klar med årets forestilling søndag d. 13.
november.
Tøjkælderen har lidt trange tider. De modtager ikke så meget tøj, som de har gjort hidtil,
og der kommer heller ikke så mange som tidligere for at kigge på det tøj, de har. Der er for
kort tid siden blevet afholdt et brainstormmøde, hvor en række initiativer kom på banen,
som Tøjkælderen med bestyrelsen i ryggen vil prøve at arbejde med i løbet af efteråret og
vinteren.
Aktivitetsudvalget sluttede 2021 med juletræsfest i december, og lidt inde 2022 fik
udvalget for første gang i flere år mulighed for at afholde alle sine aktiviteter uden at have
eventuelle restriktioner hængende over hovedet. Der blev afholdt fastelavnsfest med
flotte udklædninger, og for første gang i flere år afholdt aktivitetsudvalget Sankt Hans i
afdelingen. Derudover blev bl.a. tysklandsturen afholdt med god opbakning, og der var
rekordmange, der deltog i turen til Djurs Sommerland. Som noget nyt forsøgte udvalget sig
også med et arrangement for de unge med udflugt til Rush. Denne første gang var
tilslutningen ikke så stor, men det var en dejlig dag for dem, der deltog.
Som altid var vi alle i afdeling 17 inviteret til påskebanko i beboerhuset på Poul la Cours
vej, afdeling 39.
For første gang siden 2019 blev der igen afholdt Sommerfest. Denne gang var festen ”kun
for os” forstået på den måde, at der blev ikke lavet nogen bred reklame for festen, men
omvendt var alle velkomne. Ideen var at skabe en lidt mindre fest, så budgettet var lidt
3 af 4
lavere, og så afdelingerne i Højvangen selv kan løfte opgaven, når Fælles om Højvangen på
et tidspunkt trækker sig helt ud. Det var en super fest med god opbakning fra alle jer. De
frivillige omkring festen havde skabt nogle skønne rammer med god musik, tombola, besøg
fra brandvæsenet, mini-tog rundt i afdelingen, hoppeborg, rodeotyr samt mulighed for at
købe mad og drikkevarer. Derudover havde Åndehullet og en række beboere en bod. Ca.
100 frivillige fra hele området bidrog til forberedelserne før festen, selve afholdelsen og til
oprydning efter festen. Det var på alle måder et virkelig flot arrangement.
Orangeriet er et af årets helt store projekter og står nu næsten helt klar til brug.
Opførelsen af orangeriet betød, at vores bålplads og flagstangen skulle flyttes til nye
pladser. Flytningen af bålstedet er gået forholdsvist smertefrit, hvorimod flytningen af
flagstangen blev lidt dramatisk. Stangen tog de sidste meter i et fald og knækkede toppen,
som dog hurtigt er blevet fikset ved at skære lidt af. Med lidt fingersnilde kom knoppen på
igen, så nu vajer Dannebrog atter smukt hen over tagene. Byggeriet af selve orangeriet har
betydet etablering af el, vand og kloakering, samt ny flisebelægning rundt om og inden i
orangeriet. Der er blevet bygget udekøkken, monteret bord-bænkesæt osv. Ikke mindst så
har vores pizzaovn fået sit helt eget miniorangeri, så man fremadrettet også får nogle
skønne forhold til pizzabagning. Orangeriet forventes at stå endeligt færdigt til brug i løbet
af efteråret. Hold øje med annoncering af, hvornår indvielsen er.
Pizzaovnen har knapt været i brug, efter at aftalen med fast optænding hver lørdag
stoppede i 2021. Derfor har bestyrelsen nu lavet en aftale med nogle frivillige, så der igen
kan blive tændt regelmæssigt op. Når pizzaovnen får sin skorsten på i det nye hus og derpå
igen er klar til brug, vil det blive annonceret hvornår pizzaovnen bliver tændt, så det bliver
nemt for alle at benytte sig af tilbuddet.
Beboerhusets gulv blev slebet og fik ny lak i marts måned. Desværre blev firmaet, der
udførte arbejdet, ramt af en del sygdom, så arbejdet trak ud. Forsinkelsen skabte lidt
udfordringer for de aktiviteter, der skulle være i huset, og ikke mindst en udlejning af
huset. Det var kun fordi, en lejer selv havde et alternativ, at vi ikke endte med at stå med
et arrangement, der ikke kunne gennemføres.
Hen over sommeren er der blevet flyttet lidt rundt i Beboerhuset. Projekt
Højvangen/Fælles om Højvangen flyttede i foråret ned i Børnehuset. Derpå blev deres
tidligere kontor istandsat, og bestyrelsen flyttede sit kontor til det lokale. Der er væsentligt
mere plads i det nye lokale, så der er indkøbt et nyt mødebord, hvilket gør det muligt at
holde møder i lokalet. Dermed kan der nu uden problemer afvikles aktiviteter og møder i
huset samtidig. Flytningen af bestyrelsens kontor gjorde også plads til, at udvalget omkring
vores infoskærme har fået bestyrelsens gamle kontor. Dette lokale bliver i nærmeste
fremtid også istandsat, da både vægge og gulv har set langt bedre dage. Resten af
beboerhuset bliver malet i 2023.
4 af 4
Flytningerne kickstartede en fuld hovedrengøring af huset. Gardinerne i cafeen og salen er
ligeledes blevet repareret og vasket.
Af andre ændringer i huset så er møderum 4 blevet gjort til en det af det areal, man råder
over under udlejning. Det betyder, at man som lejer af huset får et rum, man kan bruge
som møderum, til opbevaring af ting under sin lejeperiode eller f.eks. til babyer, der skal
have en lur.
En ny aktivitet i huset er KFUM familieklub. Det er ikke en aktivitet, der er drevet af vores
afdeling, men vi stiller lokaler til rådighed, og initiativet drives bl.a. af frivillige her fra
afdelingen, og blandt deltagerne er bl.a. også familier herfra.
Vores infoskærme har der igen i år desværre været en del problemer med. Skan-Data har
både forsøgt at løse problemerne på afstand og ved at sende en konsulent, der arbejdede
mere end en arbejdsdag på at rette op på problemerne. Desværre er det endnu ikke
lykkedes at få bugt med alle problemerne. Skan-Data arbejder stadig på sagen.
I forhold til vores omgivelser så er der i løbet af foråret kommet lås på skraldeskuret.
Der er stor søgning på trailerpladser, og der har været rejst et ønske om at udvide antallet
af trailerpladser. Bestyrelsen undersøgte derfor i begyndelsen af året eventuel mulighed
for at udvide med flere pladser. Skanderborg Andelsboligforenings normering for antal
pladser per lejemål er minimum én plads. Vi har på nuværende tidspunkt 326 pladser, når
man tæller alle optegnede pladser og de disponible pladser ved siden af trailerpladserne
med. Da vi er 390 boliger, havde vi før en eventuel udvidelse kun 0,84 plads per bolig.
Derfor valgte bestyrelsen ikke at gå videre med den ide.
Ligeledes er der stor søgning på leje af kælderrum. I løbet af vinteren blev et kælderrum på
størrelse med en treværelses lejlighed ledigt. For at kunne imødekomme flere beboeres
ønsker frem for at leje et kæmpe rum ud til én beboer, blev dette kælderrum blev opdelt i
tre rum, så tre beboere fik mulighed for at få et stadig meget stort kælderrum hver. På
lignende vis er der netop sat gang i at opdele endnu et meget stort kælderrum i mindre
rum, så flere kan få indfriet deres ønske om kælderplads.

--------------------------------------------------------------------------------

Ekstraordinært afdelingsmøde i Afd. 17,

           Tirsdag 23. november 2021 kl. 19.00.

 Referat:

 1.      Valg af dirigent:

Erling Weber Jensen er valgt som dirigent

 2.      Valg af referent

Charlotte Strandgaard er valgt som referent

 3.      Valg af stemmeudvalg

Dorthe Kruse, Erling Weber Jensen, Svend Erik Iversen og Charlotte Strandgaard er valgt

 4.      Valg af ny formand:

Lars Nielsen, Eva Vejle og Anette Oldenborg Petersen stiller op.

Anette Oldenburg Petersen er valgt med 48 stemmer.

Lars Nielsen fik 33 stemmer og Eva Vejle fik 15 stemmer.

 5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Der skal vælges fem bestyrelsesmedlemmer. Tre for 2 år og to for 1 år.

Ulrik Holm, Thorkild Rasmussen, Mai-Britt Sørensen Larsen, Irma Povlsen, Else Hylleberg, Eva Vejle og Sarah Danefeldt Iversen stiller op.

 Valgt for 2 år:

Ulrik Holm (83 stemmer), Thorkild Rasmussen (82 stemmer), Mai-Britt (74 stemmer).

Valgt for 1 år:

Irma Povlsen (67 stemmer), Else Hylleberg (63 stemmer).

 Eva Vejle fik 58 stemmer og Sarah Danefeldt Iversen fik 53 stemmer.

 6.      Valg af suppleanter:

Lotte Graakjær, Eva Vejle og Sarah Danefeldt Iversen stiller op.

 1.      suppleant: Lotte Graakjær (69 stemmer)

2.      suppleant: Eva Vejle (66 stemmer)

3.      suppleant: Sarah Danefeldt Iversen (51 stemmer)

 _________________________                                                           __________________________

Dirigent Erling Weber Jensen.                                                             Referent Charlotte Strandgaard.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Årsberetning Afd. 17
2020 - 2021
I år har vi valgt at præsenterer årsberetningen her på Beboermødet.
Flere har i løbet af året været påvirket al nedlukninger, men på trods al dette har vii Bestyrelsen
forsøgt at være til stede, bla. har vi holdt corona sikker åben henvendelser. Vi har afholdt vores
bestyrelsesmøder digitalt, når der har været behov for det.
På grund af nedlukningen og forsamlingsforbud, har Beboerhuset ikke været brugt så meget som
forventet i starten af året. Da forbuddet blev ophævet og antallet al forsamlinger blev hævet i juni
måned, valgte vi at åbne op for udlejning af Beboerhuset i juli måned med succes. Beboerhuset
plejer at holde sommerferielukket hele juli måned.
Der har i marts måned været markvandring - dog kun med deltagelse al formanden som følge af
covid-19 situationen. Bestyrelsen blev selvfølgelig involveret forud for markvandringen og kom
med deres input til formanden. På markvandringen var det generelle billede, at området fremstår
pænt og vedligeholdt. Der var dog få ting, der skulle rettes op på:
Bestilling af nye lygtepæle ved indkørsler, udvidelse al storskrald så den kan lukkes ordentligt al,
oprydning i de gamle skilte, samt svejsning af tagrender.
Den ventede asfaltering er påbegyndt og det foregår i flere etaper.
I starten af juni måned blev der opsat bøjler ved Beboerhuset, så der bla. forhindres, at biler kører
op på fliserne.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående al 10 frivillige beboere samt 2 fra bestyrelsen, der i
maj og juni har arbejdet med projektet "Orangeriet". Det var fedt af følge deres input al gode
ideer og arbejde og dejligt at se, hvordan deres ideer kunne blive samlet til et stort projekt.
Der er i løbet af året blevet indkøbt ny kaffemaskine, opvaskemaskine samt låger til skabene i
Beboerhusets køkken.
Brandvejen nede i gården på Grundtvigsvej, står overfor en omlægning her i Oktober / November
måned.
Brandmyndighederne havde godkendt vores brandveje i forbindelse med renoveringen, men vi
har været udsat for at der skulle en brandbil ned i gården, det gik til nøds, men var ikke optimalt,
derfor er der blevet lavet en ny gennemgang af begge veje, og her blev der aftalt med Brand og
Redning, hvad der skal laves af ændringer.
Vi har desværre måtte opleve et indbrud i vores beboerhus, indbruddet skete samme weekend
som da vi blev ramt at graffiti i området. (04/09-21
På baggrund af indbruddet, er der blevet bestilt et alarmanlæg til vores beboerhus.
Vi vil gerne takke Kaj for hans aktive indsats i bestyrelsen i den tid, han deltog i arbejdet.
Vi takker alle de frivillige, der altid har været parate til at møde op, også når der har været behov
for ekstra hjælp.
Ligeledes skal SAB samt deres ansatte have en tak for året der er gået.
SKANDERBORG ANDELSBOLIGFORENING
ADELGADE 106. TLF. 86523300. GIRO 641 0715
8660 SKANDERBORG TELEFAX 86511074
E-MAIL: adm@sab-net.dk. www,sab-net.dk
Afdelingsmøde i Afd. 17, torsdag 16. september 2021 kl. 19
Referat
1. Valg af dirigent
Erling Weber Jensen
2. Valg af referent
Charlotte Strandgaard
3. Valg af stemmeudvalg
Joan, Lis og Flemming
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde ved Else
Hylleberg (se bilag)
Beretningen blev godkendt
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende Py-plan for 2022 ved Kent
Hansen
Bemærkninger:
Der er spørgsmål om, hvornår rørene i ventilationen skal udskiftes.
Erling tager det med tilbage til teknisk afdeling.
Beboere oplever støv i lejlighederne forårsaget af genveks-systemet.
Erling henviser til en undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut, der
konstaterer, at der ikke er noget sundhedsfarligt forbundet med mængden af
støv.
Spørgsmål til, hvor ofte, der skiftes køkkener. Det er på et tidligere
beboermøde besluttet, at det gøres fra år 2025, og det er efter behov.
Driftsbudget og PV-plan godkendes. Antennebudget blev taget til
efterretning.
6. Orientering om regnskab 2020
Fremlæggelse af regnskab 2020 ved Kent Hansen.
Regnskabet blev taget til efterretning.
7. Godkendelse af nyt orangeri
Fremlæggelse ved Thorkild Rasmussen og Lars Nielsen.
Det startede med bevilling en på 625.000 kr. fra Friluftsrådet til foreningen
"Sammen gror vi". Nu har SAB har overtaget projektet. Alle beboere i Afd. 17
blev inviteret til det første møde, hvor man efterfølgende kunne melde sig i
en arbejdsgruppe. 10 frivillige beboere har siden arbejdet på at udarbejde
projektet.
Friluftsrådet har i bevillingen lagt vægt på: Sunde fællesskaber, madens vej fra
jord til bord, fællesspisning, leg og afslapning i naturen.
Der er følgende krav fra Friluftsrådet:
Der skal være et køkken, plantekasser med urtebede, borde og bænke og
huset skal være åbent for alle - uanset om man bor i afdelingen eller ej.
Arbejdsgruppen er kommet frem til fig:
¯ Havefolkene får sted til plantebede/kasser
¯ Godt udekøkken samt køkken under tag
¯ Pizzaovn kommer under tag i lille drivhus
¯ Samlingspunkt og hyggested
¯ Mulighed for at lave fællesspisning
¯ Kan fx tage gæster med, hvis fødselsdag
¯ Børn kan samles der efter skoletid og hygge sig med fx spil
¯ Hyggekroge vha, store grønne planter og lette skillevægge - på hjul
¯ Alle skal kunne komme der, når de har lyst
¯ Åbent altid - ikke noget med få udleveret nøgle
Der er hentet tilbud hos firmaet Vica Gigant på et orangeri på Ca. 6x12 meter -
indvendigt Ca. 70 kvm. Dertil et lille drivhus på Ca. 2,5x4,5 m til pizzaovnen.
Pris: 390.000 inkl, moms (ex fliser, el og kloak)
Indvendig flisebelægning
Flisebelægning uden om - plus terrasseareal mod vest.
Sorte profiler med 74 cm afstand.
Hærdet glas - går ikke i stykker ved bold på afveje.
10 automatiske tagvinduer m. sensor (solgardiner kan tilkøbes).
Udekøkken plus køkken inden for orangeri
Tilsluttes kloaksystem
El og belysning
Hvad nu hvis...
Rod:
Der bliver nogle få, enkle husregler, som skal overholdes
Bliver en "ugens duks", som skal tjekke orangeriet - og om nødvendigt ordne
hængepartier og sørge for orden
Flere fra arbejdsgruppen vil gerne være frivillige dukse f.eks. en uge ad
gangen
Hærværk og tyveri:
Hvis hærværk eller tyveri: Hvis vi får gentagne problemer med hærværk og
tyveri, kan der etableres et låsesystem, hvor beboere kan komme ind via
brikker.
I projektet ligger desuden at;
Bålhytten renoveres, bålstedet nedlægges og skrænten jævnes.
Orangeriet må gerne deles op i sektioner med f.eks. skillevægge.
Fra de fremmødte var der spørgsmål omkring rotter, frivillige, ekstraudgifter
og kæledyr.
Erling: I forhold til rotter får vi her et mere organiseret hus, der er mindre
tiltrækkende for rotter end det nuværende interimistiske køkken.
Der skal være en årlig rengøring. Der bliver udgift til vand, men ikke
ejendomsskat, el mm. Men ellers er huset næsten vedligeholdelsesfrit.
Vi skal bruge 140.000 kr. fra henlæggelser til orangeriet. Friluftsrådet bidrager
med 625.000 kr., men vil kun bruge 250.000 kr. på selve orangeriet.
Herefter var der afstemning om projektet:
79 stemte ja, 23 stemte nej
8. Behandling af indkomne forslag
1. Etablering af håndtag på altandøre på ydersiden
Vil koste Ca. 20.000 kr. i alt.
Forslaget er vedtaget
2. Åben for udlejning af beboerhuset i juli
Forslaget er vedtaget
9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
På valg er Irma Povlsen, Else Hylleberg og Michael Edvart
Svend Erik Iversen stiller op
Irma: 78
Michael: 76
Else: 75
Svend Erik: 70
Der er genvalg til Irma, Else og Michael. Tillykke.
1O.Valg af suppleanter
Svend Erik Iversen er valgt som 1. suppleant og Lotte Gråkjær er 2. suppleant
11. Eventuelt
Der er et ønske om nye, større toiletkummer i Beboerhuset?
Spørgsmål til den individuelle vandafregning:
Erling forklarer, at Hovedbestyrelsen har besluttet, at SAB skal være med i den
grønne omstilling, og at alle afdelinger skal alle have individuel vandafregning.
Der spørges ind til påvirkningen på huslejen.
Erling: Den samlede husleje vil være den samme - men nu betaler man i
stedet et a'conto beløb til vand. Dette er gældende fra 1.1.2022.
Der er ønske om, at p-pladserne optegnes bedre.
Bestyrelsen bekræfter, at dette snart sker.
Spørgsmål til trailerparkering.
Lars Nielsen: Der er tre p- pladser til køretøjer over 3500 kg.
I de øvrige båse må man kun parkere med tunge køretøjer i 48 timer.
Der er forslag om at grave skrænten ud ved skraldesku ret for at skabe mere
parkeringsplads.
Der er et ønske om at se den rapport, der er udarbejdet omkring
udsugningen. Denne kan bestilles ved henvendelse til SAB.
Ønske om en lås på vandhanen på græsplænen for at forhindre vandspild.
Bestyrelsen kigger på det.
Der gøres opmærksom på, at renoversionen kommer og tømmer mandag
morgen kl. 04.45.
Erling vil spørge Renosyd om dette.
En beboer gør opmærksom på, at man ikke cykle eller køre knallert i gårdene
og opfordrer til, at dette overholdes. Det samme gælder for elektriske
løbehjul.
Der er ros til viceværterne, der sørger for at holde området pænt.
En beboer ærgrer sig over, at der er nogle, der smider affald foran opgangene.
En beboer har problemer med folk, der opholder sig i kældrene. Der bliver
røget, smidt affald, og det føles utrygt. Skoleelverne står i cykelskurene og
ryger, fordi de ikke længere må ryge på skolens matrikel.
Der er en, der ikke høre, hvem der taler i samtaleanlægget.
Spørgsmål til, hvad der skal ske med restaffaldet, når der skal sorteres mere.
Erling: Renosyd indfører nyt system i 2024. Der skal sorteres i 10 fraktioner,
men vi har ikke hørt noget om, hvordan.
Ønske om mere information fra Renosyd om sortering, så andre beboere
bliver bedre til at sortere. Evt. med bedre piktogrammer og oversættelser.
En beboer oplever, at der sprøjter skidt op fra vand låsen.
Der spørges til afskærmning på altaner.
Erling: De er ikke beregnet til, at man lukker af. Men der skal meget til, før vi
antaster jeres ejendomsret.
Spørgsmål om, hvornår skraldeskuret bliver lukket af.
Lars: Om 3- 4 uger.
Der er et ønske om, at der også lægges aktiviteter udenfor almindelig
arbejdstid af hensyn til folk, der arbejder.
Nedløbsrør på altaner larmer meget, når det regner.
Erling: Vi kigger på, om der kan være en løsning.
Glaspartiet på altanen falder ud.
Erling tager det med til Nicki.
Referent Charlotte Strandgaard
Dirigent Erling Weber Jensen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde d. 17/9-2020, afdeling 17, Skanderborg Andelsboligforening.

Pkt. 1: Dirigent. Erling Weber blev valgt og konstaterede at mødet er lovligt indvarslet.
Pkt. 2: Referent. Peter Gregersen blev valgt.
Pkt. 3: Stemmeudvalg. Joan Løvendal, Claus Ørsskou, Lotte Graakjær blev valgt.
Pkt. 4: Afdelingsbestyrelsens årsberetning blev gennemgået, med følgende
kommentarer:
- Der er en udefra der roder i skraldespandene og spreder skrald.
Skraldeskuret har fået monteret låst med brik system, beboerne i rækkehusene får
snarest en brik, så vi kan aflåse skuret. Der kommer folk udefra og læsser skrald af.
Hvis det er groft så tag deres nummerplade nummer.
- Spørg beboerne om placering af forskellige ting bl.a. af Krolf.
- Det er ikke fliserne ved blok 16 der er udbedret, men stien mellem plænen og
rækkehusene, ned mod Børnehuset.
Pkt. 5: Friluftsrådet har doneret 625.000,- kr. til overdække ved pizzaovnen. Der
bliver nedsat et udvalg der skal arbejde med udformningen. Bestyrelsen og beboerne
skal repræsenteres i udvalget.
Kent Hansen gennemgik driftsbudgettet. Der er huslejeforhøjelse på 0,- kr.
Der var følgende kommentarer:
- Der er et lån på et køkken fra 2007.
- Der er ingen indtægter fra elbil. Det er Aura der har alle udgifter og indtægter.
Det nye i PV planen:
- Opretning af stier.
- Kloak dæksler.
- Haver.
- Udskiftning af revner i store vinduer.
- Indvendige døre.
- Gulvene og maling i beboerhuset.
- Spots i køkkener.
- Ladestander til kommende elbiler.
- Udskiftning af luftfilter.
Kommentarer til PV-planen:
- Det er planen at køkkenerne i rækkehusene udskiftes i 2025 ved fraflytning. Det
indarbejdes i PV-planen 2021 at køkkenerne udskiftes fra 2025 (altså ikke kun ved
fraflytning).
- Jørgen Friis Poulsen burde betale stierne langs rækkehusene, fordi de har ødelagt
dem. Men regnskabet er gjort op og en retssag bliver for dyr, så afdelingen skal selv
betale.
- Byggeskadefonden har afgjort at de utætte altaner skal repareres på Jørgen Friis
Poulsens regning. De altaner der er revnet og de skader der er opstået, bliver
gennemgået.
- SAB kigger på utætheder ved nederste vinduer og om der er bagfald på gulvet, så
vandet ikke løber hen til afløbet.
- Der er vand i kælderen ved Grundtvigsvej 1. Det skulle være lavet.
- Området ved viceværternes garager er ikke på PV. Det er alle viceværternes base og
er derfor på hovedbestyrelsens budget.
- Antenne budgettet 2021. Prisen nedsættes på alle pakker.
PV-planen blev godkendt.
Pkt. 6: Orientering om regnskab 2019.
Kommentarer: Der er afsat 337,- kr. på lejemål til tab ved fraflytning. Resten betales
af Dispositionskontoen det vil sige Hovedbestyrelsen.
Pkt. 7: Indkomne forslag.
1 - Flemming og Carina Rasmussen: Der mangler fliser under skærmene ved
rækkehusene. Erling Weber, det er en fejl. Det bliver lavet.
2 - Thorkild Rasmussen. Opstilling af ladestandere til elbiler.
Det er regeringens politik at vi skal have flere elbiler. Erling Weber supplerer at ved
nybyggeri og renovering er det fremover et krav med ladestandere til elbiler.
Erling har fået et tilbud på 2 standere til 125-150.000,- der kan placeres ved Chr.
Koldsvej 1-2. Der blev spurgt om de kunne placeres mere centralt i bebyggelsen. Men
tilbuddet gælder kun fordi det er tæt på de nuværende standere, hvor gravearbejdet er
minimalt. Etableringen medfører ikke huslejestigning, beløbet er en del af PV planen.
Der er i etableringen taget højde for at det er billigt og let at udvide op til 16
elstander. Det er kun afdeling 17 der kan benytte elstanderne og elforbruget er bruger
betalt. Etableringen kan måske også tiltrække nye beboere.
Forslaget blev godkendt.
Pkt. 8: Valg af formand
Helle Risum Simonsen var på valg og ønsker ikke at genopstille. Hun har haft 14 år i
aktivitetsudvalget og 10 år i afdelingsbestyrelsen, nu vil hun gerne bruge mere tid på
bl.a. børnebørn. Tusind tak for indsatsen.
Bestyrelsen peger på Lars Nielsen, der modtager valg. Han fortæller han gerne vil
arbejde ekstra for beboerdemokratiet og for at bestyrelsen ikke virker indspist.
Lars Nielsen blev valgt som ny formand.
Pkt. 9: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Lise Lotte Lundbøl, Lars Nielsen og Eva Vejle var på valg.
Lise Lotte Lundbøl og Eva Vejle modtager valg og tager 2 år mere.
Bestyrelsen foreslår Kaj Pedersen, der modtager valg og blev det nye medlem af
bestyrelsen.
Pkt. 10: Valg af suppleanter.
Opstillede er: Kirsten Grubbe, Dan Lensstjerne, Mascha Bjerregaard, Michelle Sørensen og Sara
Iversen.
1. suppleant med 56 stemmer er Kirsten Grubbe.
2. suppleant med 40 stemmer er Sara Iversen.
Pkt. 11: Eventuelt
- Der var en del debat omkring, rotter og altaner.
- Der var en STOR tilfredshed med viceværterne og gartnerne i afdelingen.

Referent
Peter Gregersen
Dirigent
Erling Weber Jensen
Formand
Lars Nielsen

------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsberetning afd. 17
2018 - 2019

Det glæder bestyrelsen, at vi i regnskabsåret kan gå ud med et godt regnskab, som bevirker, at vi i 2020 ikke stiger i husleje. Afdelingen har et underskud på 2.1 millioner, men dette beløb er et underskud fra renoveringen og som kører for sig selv. Bestyrelsen har i det forgangne år haft suppleanten med til bestyrelsesmøderne, så suppleanten har kunnet se, hvad det er bestyrelsen arbejder med i det daglige.
Bestyrelsen har dette år valgt i årsberetningen, at fremhæve de opgaver og tiltag, som skulle ske eller ikke er sket. Dette kan ses på årskalenderen nedenunder. Der har været 2 lang tids sygemeldinger på vores viceværter i foråret, hvilket har gjort, at der har manglet arbejdshænder og som så har skubbet på opgaverne. Vi har i foråret fået ny teamleder på udeteamet. Dette kan tydeligt ses på vores ude arealer. Vi byder Susanne velkommen til Grønnedalsparken.
Årskalender:
September 2018: Beboerne bliver lovet, lås på storskrald fra SAB´s side.

Oktober 2018: Bestyrelsen konstitueres.

November 2018: Info tavlerne og askebægerne sættes op. Bestyrelsen rykker SAB for låse og låger til MC skuerne

Januar 2019: Vi får nye højtalere i beboerhuset (afsluttes i februar måned)
Rygeskilte sættes op i opgangene.
Der rykkes igen i Scan DATA, så vi kan få lavet skærmene. Bestyrelsen får, at vide, at der mangler et soft program, som skal hentes ved et andet firma.

Februar 2019: Vagt teltfonen nedlægges (SSG skal kontaktes fremadrettet)
Skærmene er klar fra SAB og bestyrelsen. Skærmene mangler pludselig IP opsætning. Leverandør / det tekniske team kan ikke blive enige om, hvem der har et ansvar på dette punkt.

Marts 2019: Bestyrelsen foretager markvandring med SAB. Her findes der ting, som skal udbedres i området. Nye numre til enderne i rækkehusene, viceværternes plads skal ryddes op, påpeger låse til storskrald, stien skal laves færdig, bommene ved nedkørslerne til gårdene på begge veje skal flyttes, optegninger af P pladser, MC skuerne, terrasse ved beboerhuset, sti ved multibane, planlægge ny legeplads, gadespejl, opkørsler ind til begge veje.

April 2019: Bestyrelsen / samt frivillige beboere foretager hovedrengøring af beboerhuset.

Maj 2019: Bestyrelsen sender en plan af ny legeplads til SAB. Endelig kører vores skærme.

Juni 2019: Optegningerne af de nye P pladser starter. Der kommer nye kælderdøre i opgangene. Legeredskaberne bliver kasseret, boldbanen på Chr. Kolds Vej asfalteres, affaldet ved viceværternes garager fjernes. Skærmene stopper igen med at fungere.

Juli 2019: Skærmene begynde at falde ned. Firmaet tilkaldes for at sætte nye skruer i, så de holder bedre. Gulvet i salen i beboerhuset slippes ned og lakeres.

August 2019: Ny terrasse ved beboerhuset laves og afsluttes. Vi bliver lovet nyt legehus til oktober. Der bliver opsat de nye nummertavler ved rækkehusene.

September 2019: Bestyrelsen indkøber 2 nye bænke sæt til beboerhuset. Bestyrelsen forsætter stadigvæk kampen, for at få skærmen op at køre igen.

 

Som I ved, har der de sidste par år været snakket meget om at få ny legeplads. Vi fik i sin tid at vide, at de gamle legeredskaber godt kunne bruges, men at vi lige skulle have renoveringen og den nye sti færdig. Nu da stien endelige er ved at være færdig og renoveringen også, ja så viser det sig, at redskaberne er blevet for dårlige. Der er henlagt penge til nye legeredskaber til 2020. Bestyrelsen vil meget gerne modtage forslag fra jeres børn og unge, om ønsker til legeredskaber.
Der arbejdes videre på opbygningen af skærmene.
Bestyrelsen vil gerne takke vores mange frivillige. I er en stor hjælp for, at vores afdeling har et så godt socialt sammenhold, hvilket har gjort det meget eftertragtet, at flytte til området.
Bestyrelsen takker for dette år.

--------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i afdeling 17, 19/9 2019.

 

Pkt. 1 : Dirigent. Erling Weber blev valgt som dirigent. Han konstaterede at mødet var indvarslet efter SAB´s vedtægter med minimum 4 ugers varsel. Der var i alt mødt 60 husstande op til mødet.

Pkt. 2 : Referent. Peter Gregersen blev valgt.

Pkt. 3 : Stemmeudvalg: Joan Løvendal, Karina Meyer, Dorte Kruse, Jan Gadkjær, blev valgt.

Pkt. 4: Beretningen blev gennemgået. Kommentarer:

Skærmene i opgangene virker ikke endnu. Derfor vil vi gerne have informationer på papir. Der er møde i morgen 20/9 med Skan Data der er ansvarlig for at systemet virker.
Vi vil gerne have lås på storskrald – Det kommer der i oktober 2019.
Hvor skal der være legeplads for børnene? Kom gerne med forslag om hvor I vil have den placeret. Det er ikke besluttet endnu. Bestyrelsen har tænkt på området i nærheden af Børnehuset og Grundtvigsvej 22. Kom også gerne med ønsker til legeredskaber.
Anlægget af terrasse omkring beboerhuset, kom økonomisk under stiprojektet.

Beretningen blev godkendt.

Pkt. 5 : Driftsbudget og PV plan, ved Kent Hansen og Ole Høi.

Der er ingen huslejestigning i 2020. Budget og PV plan godkendt.
Antennebidrag fastsat af antenneforeningen stiger med 3%. Internet falder med 1,- kr. Lille pakke falder med 1,- kr. Mellem pakke stiger med 5,- kr. Stor pakke stiger med 23,- kr.

Pkt. 6 : Orientering om regnskab 2018 ved Kent Hansen

Pkt. 7 : Indkomne forslag.

- Videoovervågning ved indgangene til opgangene, i forhold til indbrud.
Det er politidirektøren der skal give en tilladelse. Den gives kun, hvis der er væsentlige grunde ved kriminalitet. Indbrud er måske ikke nok.

Ole Høi har indhentet en cirka pris for overvågning af alle opgange på 300.000,- kr. Det skal i så fald lægges ind i PV planen.
43 stemte ja, 64 stemte nej. Forslaget blev ikke vedtaget.

- Ændring i ordensreglementet punkt 13
2 stemte nej, resten stemte ja. Forslaget blev vedtaget.

- Ønskes opvaskemaskine, så skal skabet der fjernes ikke længere gemmes og genetableres ved fraflytning.
1 stemte nej, resten stemte ja. Forslaget blev vedtaget.

- Der skal sættes tid på alle aftaler, om hvor længe SAB har til at udføre dem.
Forslaget blev trukket tilbage.

- Bumpet ved Chr. Koldsvej sænkes.
Erling Weber og Helle Rissum går rundt i hele området og kigger på hvad der trænger til at blive lavet. Bumpet bliver ordnet efteråret 2019. Der bliver også lavet en hvid streg, der skal markere midten af vejen, ved bumpet.
Forslaget blev vedtaget.

- Penge afsættes i budgettet til nye køkkener.
Der er 2 muligheder:
Mulighed 1: Vi ændrer PV plan, så alle køkkener bliver skiftet på en’ gang. Fik 29 stemmer.
Mulighed 2: Vi fortsætter som planlagt, så de dårligste køkkener bliver skiftet fra år 2025. Der var 29 stemmer for forslag 1 og 59 stemmer for forslag 2.

- Campingvogne må holde på p-pladsen.
2 stemmer for, resten nej. Forslaget blev forkastet.

- Der kommer lås på affaldsøen på Chr. Koldsvej.
Det bliver ordnet efteråret 2019. Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 8 : Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

Irma Povlsen, Else Hylleberg og Michael Edwart, er på valg og genopstiller.
Eva Vejle stiller også op.
Fordeling af stemmer: Michael Edwart: 79. Else Hylleberg og Irma Polvlsen: 78. Eva Vejle: 77.
Michael Edwart, Else Hylleberg og Irma Povlsen blev hermed valgt for 2 år.

 Pkt. 9 : Valg af suppleanter

1. suppleant: Eva Vejle
2. suppleant: Kaj Pedersen

Pkt. 10: Eventuelt

Bordbænkene i området trænger til algefjerner.
Cykelskurene trænger til oprydning. Cykler der er kasserede skal væk.

Ved Chr. Koldsvej gik jordbærplanterne ud. Der kom jord og græs på uden, at ukrudtet blev fjernet. Der kommer jord ud på stien. Det vil gartneren Susanne få styr på og vi laver et plante og grønt udvalg som vil arbejde med den slags. Udvalget er: Mia Lykke, Svend Erik, Karina Meyer, Lissi Lykke, Dorthe Knudsen.

Renoveringen er afsluttet, undtagen:
Utætte altaner og indvendige badeværelsesdøre.
Flere fortæller om mangler som ikke er udbedret. Hvis du har mangler fra renoveringen, skal du skrive dem og evt. tage billeder og sende på mail til:
drift@sab-net.dk
Mangler fra renoveringen skal man ikke hæfte for ved fraflytning. Tingene er registreret.
SAB må gerne sende autosvar, når de modtager en mail med mangler. Det er rart at vide at ens mail er modtaget. Samtidig må der gerne stå hvornår opgaven forventes løst.

Ved klager over en beboer har afdelingsbestyrelsen ikke fulgt reglerne. Erling Weber vil indskærpe at reglerne bliver fulgt.

Et spørgsmål til afdelingsbestyrelsen ved åben henvendelse er ikke besvaret efter lang tid. Vær obs på det.

Tak for et godt møde.

 

 

________________________ _________________________
Referent Peter Gregersen Dirigent Erling Weber Jensen

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne i afdeling 17

Grønnedalsparken.

 

                                                                                               Skanderborg den 11.01.2019

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10.01.2019.

kl. 19.00 i beboerhuset.

 Dagsorden:

 Punkt 1. Valg af dirigent.

 Punkt 2. Valg af referent.

 Punkt 3. Valg af stemmeudvalg.

 Punkt 4. Beslutning om hvorvidt der skal etableres p-pladser for beboernes campingvogne.

 Ad punkt 1. Erling Weber Jensen blev valgt og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt jf SAB´s vedtægter med minimum 14 dages varsel, hvorfor afdelingsmødet var beslutningsdygtigt.

 Ad punkt 2. Erling Weber Jensen blev valgt til referent.

 Ad punkt 3. Karina Mayer og Helle Skovdal blev valgt til stemmeudvalg.

 Ad punkt 4. Der var en god debat omkring placeringen og antallet af p-pladser hvis, forslaget blev vedtaget. Der blev enighed om, at hvis forslaget blev vedtaget, så skulle interesserede beboere rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen, således at omfanget af p-pladser blev opgjort.

 Efter debatten blev der foretaget en skriftlig afstemning. Der var 29 stemmer for forslaget og 61 stemmer imod, hvorfor der ikke etableres p-pladser til campingvogne.

 

__________________________

Dirigent og referent

Erling Weber Jensen

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde, Afd. 17 Grønnedalsparken

Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 19 i beboerhuset.

 

Valg af dirigent.

Erling Weber Jensen blev valgt.

 
Valg af referent.

Charlotte Strandgaard blev valgt.

 
Valg af stemmeudvalg.

Dorthe Kruse, Joan Løvendahl, Karina Meyer og Charlotte Strandgaard blev valgt.

 
Valg af formand.

Helle Risum Simonsen og Jan Gustavsen stillede op.
             Helle Risum Simonsen blev valgt som formand.

 

Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.

Claus Ørskou, Lars Nielsen, Jan Gustavsen, Freddy Lykke Christiansen, Dorthe Knudsen, Irma Poulsen, Michael Edvart, Tine Mortensen og Else Hylleberg stillede op.
Resultat efter afstemning:

Valgt for 2 år: Lotte Lundbøl, Freddy Lykke Christiansen og Lars Nielsen.

Valgt for 1 år: Else Hylleberg, Irma Povlsen og Michael Edvart.

 

Valg af 2 suppleanter.

Claus Ørskou, Eva Vejle, Lotte Graakjær og Egon Mortensen stillede op.
Valgt som 1. suppleant: Eva Vejle.

Valgt som 2. suppleant: Claus Ørskou.

 

Charlotte Strandgaard                                                           Erling Weber Jensen

Referent                                                                                 Dirigent

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Referat af afdelingsmøde i afdeling 17, Grønnedalsparken den 20/9 2018.

 

1) Erling Weber blev valgt som dirigent. Han konstaterede at mødet var lovligt indvarslet.

2) Referent Peter Gregersen.

3) Stemmeudvalg: Dorte K, Joan, Klaus og Lis.

4) Fremlæggelse af beretningen.

Beretningen var på forhånd udsendt sammen med regnskabet. Beretningen blev fremlagt af bestyrelsen.

 

Kommentarer:

Fejl og mangler bliver ikke ordnet.

Hvorfor er der ikke campingparkering? Det blev besluttet på beboermøde i 2009 og kan kun afskaffes på et beboermøde. Der er ikke plads til campingvogne der hvor de var, men hvor kunne de så være? Hvor stort er behovet?

Det gamle, godkendte legestativ kommer tilbage. Men vi vil have et nyt.

Det er ulækkert med hundelorte og poser med hundelorte, smid dem i skraldespanden.

Vi vil gerne at SAB skal give tilladelse til køretøjer over 3500 kg, ikke bestyrelsen.

 

Angående fejl og mangler fra renoveringen: 1 års gennemgangen kræver undersøgelser og teknologisk institut er med.

Fra uge 40 og 5 uger frem, udbedrer JFP 1 års mangler. Bagefter er det Grundtvigsvej, som skal være færdig inden nytår.

Det regner ind ved altanerne. Fejlen er ikke fundet og teknologisk institut er sat på sagen. Fejlen skal findes og selv om det kræver en retssag, så skal det løses.

 

Der var skriftlig afstemning om beretningen: 4 blank, 58 for, 70 imod. Beretningen blev således ikke godkendt. Bestyrelsen valgte derfor at trækker. Erling Weber indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde med valg af ny bestyrelse i løbet af 3 uger. Det skal varsles med 2 uger.

 

5) Driftsbudget og PV-plan fremlagt. Kommentarer:

Nogle rækkehuse har 17-18 år gamle køkkener og udskiftningen ligger langt ude i fremtiden. Det skal prioriteres højere.

Henlæggelser skal på budgettet, det er op til den kommende bestyrelse.

Skift af gulv der er for tyndslidte og blevet slebet mange gange – det er Jørn Dahl der afgør det.

Servicetelefonen – det tager for lang tid inden der sker noget, der skal rykkes flere gange.

  

Det ser ikke kønt ud ved viceværternes garager, efter stiprojektet har åbnet op. Det er på budgettet i 2025. Det skal rykkes frem.

PV-plan blev herefter godkendt.

 

I forhold til Antennebudgettet 2019. SAB er formidler af Skanderborg antenneforenings regning og deler regningen op i månedsvis betaling. Skanderborg antenneforening er generelt noget billigere end andre udbydere.

Budgettet blev godkendt.

 

6) Orientering om regnskab 2017. Regnskabet blev gennemgået, og taget til efterretning.

 

7) Servicering af ventilationsanlæg bliver en del af vedligeholdelsesreglementet. Det blev godkendt.

Der er generelle fejl og mangler ved ventilationsanlægget. Det bliver rettet nu, ved gennemgang af 1. års gennemgangen efter renoveringen. Der er obs på at filtrene bliver vendt rigtigt ved ½ årlig udskiftning.

 

8) Indkomne forslag.

Lis Quistgaard

Trækker 1. + 2.

3. Låger + lås på MC-skur. Ca. udgift på 15.000,- pr. skur. Det kan dækkes af henlæggelserne. Forslaget blev Godkendt.

4. Videoovervågning af storskrald. Der kommer snart lås på lågerne.

- Videoovervågning kræver tilladelse fra politiet, den får vi sandsynligvis ikke.

- Hvem må se filmene? De må kun ses ved forbrydelse og det er politiet der må se dem.

Forslaget blev ikke vedtaget.

5. Parkering. Forslaget blev ikke sat til afstemning, da forslagsstiller ikke ønskede dette.

 

Agnete Larsen

Gelænder og farvemarkering af trin. Bliver udført ved Agnete. Andre med behov kan henvende sig til Erling Weber.

 

Kennith

1. Katte fritages for at føres i snor. Dette blev ikke vedtaget.

2. Dispensation for ude gående katte. Dette blev ikke vedtaget.

3. Skriftlig tilladelse af SAB for biler over 3500 kg. Dette blev vedtaget.

Jonna og Preben Petersen

Afmærkning af parkeringsbåse – det bliver gjort. Ikke til afstemning.

 Birgit, Claus og Sarah og Tommy

Leje/privat parkering uden for sit rækkehus. Ikke lovligt med betaling, men ok uden betaling. Forslaget blev ikke vedtaget.

 

Susan

 

Vaske/pusleplads til bilen, kræver ud skillings anlæg. Forslaget blev ikke vedtaget.

Have slange, så alle kan vande haver. Dette blev ikke vedtaget.

Færre hundelorte. Forslagsstiller valgte at trække forslaget tilbage.

Container til plastik. Plastik skal i restaffald. Vi følger Reno Syd’s anvisninger.

 

Bestyrelsens forslag

Prisstigning på vask i vaskerierne. Trækkes.

 

Jonna og Preben Petersen

Særskilt opkrævning af vandforbrug. Det er teknisk muligt fra 1/1 2019. Der betales aconto og det reguleres senere. Forslaget blev ikke vedtaget.

 

9) Valg af afdelingsformand. Punktet udsat til ekstraordinært afdelingsmøde.

 

10) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Punktet udsat til ekstraordinært afdelingsmøde.

 

11) Valg af suppleanter. Punktet udsat til ekstraordinært afdelingsmøde.

 

12) Eventuelt

Vinduespudsning er svært, kan SAB hjælpe? Erling Weber undersøger det.

Obs. bommene er ikke på plads.

Bestil vasketid på din computer og få sms – det virker ikke ved Grundtvigsvej 17.

Der er forholdsvis mange rotter. Rottefængeren er i fuld gang og vi følger kommunens anvisninger.

Haveaffald kan smides i den blå container ved Chr. Koldsvej 33, spørg Dorthe K.

Blok 17. Vi vil gerne have kæden op, når viceværterne går hjem, som det er aftalt.

Alle tilladelser fortsætter til der er en ny bestyrelse der kan forholde sig til dem.

Elevatorservice mangler i opgangen Chr. Koldsvej 4.

Kan vi få ”Rovfugle attrap” op, der er mange måger, der generer.

Der er affaldscontainer tømning til faste tider.

 

Der har været selvtægt ved trailer. Det ønsker vi ikke.

Opgangsdøren låser ikke ved Chr. Koldsvej 18. Henvendelse hos Ole Høi.

Gadebelysningsskærmene skal vendes nogle steder, de vender forkert.

Affaldscontainere skal vaskes, de lugter.

Fodring af dyr, f.eks. kaniner tiltrækker rotter.

Viceværterne rydder sne til dagligt fra kl. 7.00. I weekenderne starter de kl. 5.45, det er for tidligt og det larmer.

 

Erling afsluttede herefter mødet, og der indkaldes hurtigst muligt til ekstraordinært afdelingsmøde for valg af ny bestyrelse.

 _____________________                                                                                                               ______________________

Dirigent                                                                                                                                                                 Referent

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra Extra ordinært afdelingsmødet

Ang det nye sti system

Torsdag den 3.5.2018

 

 Valg af dirigent blev Ole Høj fra SAB

 
Valg af referent blev Helle Simonsen fra afd. 17

 
Stemmeudvalget blev Joan Løvendahl, Lotte Lundbøl og Karina Meyer

 
Der var besøg fra Møller og Grønborg, som fik fremlagt deres plan over stiprojektet. Hertil var der nogle spørgsmål fra beboerne bla. om den nye sti´s belægning, om det blev løst grus eller fast grus. Der var spørgsmål ang blomster udvalget evt. kunne justeres lidt. Hvilket der selvfølgeligt er muligt. Beboerne er noget bange for, at der bliver for meget støj fra  Skanderborgvej, når nu der bliver klippet og beskåret meget ned. Men som der blev fortalt, så kommer der nye træer, og nye planter. Og som en beboer nævner, så er det jo godt at åbnet op indtil vores nye flotte område. Der var spørgsmål ang. Børnehuset, men som Jesper fortalte så er det kommunens område.

 
Bestyrelsen har efter mødet hængt tegningerne op i beboerhuset til offentlig skue.

 

Der deltog 33 beboere i alt.

Der var 33 som stemte for, det nye sti projekt

0 som var i mod

0 blanke stemmer

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 17— Gronnedalsparken

Referat af afdelingsmøde torsdag den 21. september 2017

Pkt. i Valg af dirigent: Erling Weber Jensen
Pkt. 2 Valg af referent: Peter Gregersen

Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg: Joan Løvendahi, Claus ørskov, Karina Meyer, Dorthe Støve, Peter Gregersen.

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning. Helle Simonsen fremlagde bestyrelsens beretning. Efter nogle uddybende spørgsmål blev beretningen godkendt. Der var ønske om camping/MC parkering.

Pkt. 5 Godkendelse afDriftsbudget. Kent Hansen gennemgik budgettet. Der var følgende

bemærkning fra beboerne: Rengøring aftrappeopgange kan være bedre, væggene er ikke rene. Der kommer tavle med dato for rengøring af trappeopgange. Ryd op i opgangene, så der kan gøres rent, mht. sko, dørmåtter mv.

Ole Høj gennemgik Py planen for 2018: Der bliver brugt 3 millioner på nye entredøre. Y2 million på beboerhuset, der kommer hængelåse i kælderen, hvor entre nøglen passer. Udluftningsfiltre skal fremover skiftes to gange årligt.

Til opslag/information i opgangene arbejdes der på en løsning. Det kan måske blive en digital løsning.

Driftsbudgettet med tilhørende PV plan blev godkendt.

Antennebudgettet blev herefter gennemgået. Der er 4 forskellige pakker. Indflydelse på programvalg, går gennem Skanderborg Antenneforening. Skanderborg Andeisboligforening administrerer blot ordningen.

Pkt. 6 Orientering om regnskab, ved Kent Hansen. Ingen kommentarer.

Pkt. 7 Godkendelse af bestyrelsens forslag til nyt ordensreglement.

Bemærkninger: En beboer oplyste at Skanderborg Kommune har oplyst at biler over 3500kg må

ikke parkere på området. SAB tjekker op på lovgivningen. Efterskrift: Skanderborg Kommune

erklærer at de har oplyst at der er en bekendtgørelse for parkering på offentlige arealer. Alle SAB 's

afdelinger er private arealer, hvorfor bekendtgørelsen ikke er gældende.

Indeklima/tildækning af udluftning. Det vigtigste er daglig udluftning i alle rum. De udspecificerede

punkter slettes.

Altan regnes for udeområde.

Knallertkørsel i gårdene er meget generende.

hunde og kattelort væk fra legepladsen og især sandkassen. Tak.

Der arbejdes på optegning af alle lejligheder, i fht. opsætning og nedtagning af vægge. Husk altid

godkendelse fra SAB inden.

Lidt sent at få besked om at der ikke må bores i altan beton. Det er forbudt, fordi spartling af gamle

huller bliver meget tydelig.

Hårde hvidevarer må benyttes mellem kl. 7.00-2 1.00. Det vil sige: Vaskemaskine og tørretumbier.

Brug storskrald, ved den blå container, ved Chr. Koldsvej 9. Det er meget generende, at det stilles

ved affalds sorteringen.

Gå ikke hvor der er nye planter.

Der ønskes dobbelt stikkontakt på badeværelserne.

Kør roligt i området, max. 15 km/t.

Ordensreglementet blev herefter godkendt med ændringerne.

Pkt. 8 Indkomne forslag.

i - Angående kælderrum til rækkehusene. Forslagsstilleren valgte at trække sit forslag.

2 - Kun ét familiemedlemmer i bestyrelsen. Forslaget blev nedstemt.

3 - Katte må gå løse? Forslaget blev nedstemt

4 - Frivillige vælges på beboermøderne. Forslagsstilleren valgte at trække sit forslag.

5 - Forslag om kapper til udebelysning. Dette laves ved henvendelse til administrationen.

6 - Ved fraflytning er træværk og paneler med i slid og ælde. Så alt ok. Ikke til afstemning da det er vedtaget ved lov.

7 - Sandkasse overdækkes. Forslagsstilleren valgte at trække sit forslag.

8 - Bestyrelsesmedlemmer underskriver tavshedserklæring. Det sker allerede og er gældende for alle bestyrelsesmedlemmer.

9 — Forslag om adgang til rækkehusenes elmålere. Det vil kræve en dørlås til de 10 rækker af rækkehuse, udgift Ca. 50.000,- kr. Kan finansieres gennem henlæggelserne, ikke huslejestigning. Forslaget blev vedtaget.

10 - Oprydning og orden på viceværternes plads på Chr. Koldsvej. Der kommer kæde op igen ved indkørsel. Administrationen sikre dette udført når renoveringer er helt tilendebragt.

11 - Rækkehusene skal have opslag/informationer i postkasserne. Det skal de selvfølgelig.

12 —Forslag om 2 bestyrelser i afdeling 17. Der kan kun være en bestyrelse ellers er det imod almen loven. Forslagsstilleren valgte at trække sit forslag.

Pkt. 9 Valg til bestyrelsen.
Ind blev valgt:

Pia Laila Kjær 109 stemmer
Jan Gadkjær 99 stemmer
Lars Nielsen 77 stemmer

Pkt. 10 Valg af suppleanter.

1. Suppleant: Irma Poulsen 88 stemmer

2. Suppleant: Jane Gadkjær 77 stemmer

3. Suppleant: Egon Mortensen 60 stemmer

Pkt. 11 Eventuelt.

- Kan der skiftes radiatorer? Ole Høi: Der laves en vurdering.

- Lys i kælder: Der mangler sensorer, man skal hele tiden hen og trykke på knappen for at få lys.

- Toiletterne er låst ved vaskerierne. De bliver åbnet, snarest. De har været lukket under

renoveringen.

- De træer der mangler at blive plantet, bliver plantet ved løvfald.

- Vedligeholdelse af hegn ved haverne, det gør SAB.

- Husk hastighedsbegrænsningen på 15 kmlt.

- Hastighedsbegrænsningen ved indkørslen til Chr. Koldsvej er for voldsom. Der kigges på det.

- Der kommer nye fordøre i løbet af 2018.

- Der er gadelamper der ikke lyser. Elektrikeren er i gang med at finde fejlen.

- Stien ved Grundtvigsvej 1-3 bliver etableret igen, som en del af et større stisystem, her efter

renoveringen.

- Hullerne i vej en ved børnehuset er netop repareret.

- Jørn Dahl har flere afdelinger — han er svær at få fat på. Der arbejdes på en løsning.

- Brik system til vask på Chr. Koldsvej er klar, SAB arbejder på at ra det i gang. Grundtvigsvej

kommer også inden længe.

- Der trænger til at blive vedligeholdt på kommunens grund ved Børnehuset.

- De gamle nøgler og håndværker nøgler bliver skiftet snarest.

- Det er nu muligt at aflæse vand direkte, dato aftales med bestyrelsen.

- Der skal ryddes op i kældrene for cykler og andet der ikke benyttes. Der kommer info ud i

postkasserne. Der kommer besked ud om, hvornår Preben Jensens Cykelværksted er klar til at

modtage cykler til genbrug.

- Toiletdøre flækker i bunden og toiletsæderne er der også problemer med.

- Meld dig gerne som rundviser den 23/9.

Dirigenten takkede for go ro og orden og afsluttede mødet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Til beboerne i afd. 17 – Grønnedalsparken                                                                                   

 

    Skanderborg den 09.02.2017

 

 

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 8. februar 2017 kl. 19.00

 

Mødet blev afholdt i fælleshuset.

 

Formand Helle Simonsen bød velkommen til mødet.

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent
Erling Weber Jensen, administrationen blev valgt til dirigent.

Erling takkede for valget og konstaterede, at alle formalier i forbindelse med mødet var overholdt.

 

Stemmeudvalg blev:                    Karina Maier

                                                     Jan Gadkær

                                                     Claus Simonsen

                                                     Claus Ørskov

                                                     Erling Weber Jensen, administrationen

                                                     Dorthe Støve, administrationen

 

Valg af referent
Dorthe Støve, administrationen blev valgt til referent.

 

Ændring af ordensreglement, således at det er tilladt at holde ubegrænset antal hunde og katte pr. lejemål
Erling fortalte kort om forslag 1, og hvis forslag 1 blev vedtaget skulle der ikke stemmes om forslag 2.

Der var 78 ja stemmer og 164 nej stemmer. Forslaget blev ikke vedtaget.

 

Hvis forslag pkt. 3, ikke har flertal, stilles der forslag om ændring af ordensreglementet, således, at det er tilladt at holde 2 hunde, eller 2 katte alternativt 1 hund og 1 kat.
Der var 152 ja stemmer og 85 nej stemmer. Forslaget blev vedtaget.

 

 

Med venlig hilsen

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde i Afdeling 17 torsdag 15. sept. 2016 kl. 19 Beboerhuset, Grundtvigs Vej 50

 

Referat

 

 1. Valg af dirigent: Erling Weber Jensen valgt som dirigent. Konstaterer, mødet er rettidigt indvarslet

 2. Valg af referent: Charlotte Strandgaard valgt som referent

 3. Valg afstemmeudvalg: Dorthe Støve, Joan Løvendahl og Dorthe Knudsen.

 4. Fremlæggelse afberetning for perioden siden sidste møde: Formand Helle Risum Simonsen fremlægger. (se bilag). Beretningen godkendes.

 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2014:

   

  a. Driftsbudget ved Pia Laila Kjær: Der er huslejestigning på 1,1 pet. på alle lejlighedstyper pga., at der fremover opkræves en målerafgift pr. husstand for vandmålere i stedet for pr. tilslutning. Der er uddybende spørgsmål omkring besparelse på el.

  b. PV-planen ved Kent Hansen: Lavet efter markvandring ved bestyrelsen og teknisk afdeling.

  e. Antennebudget ved Kent Hansen: Kontingentet stiger med 3 pet. til næste år. Man kan selv vælge sin tv-og internetudbyder.

  d. Budgettet godkendes med stort flertal.

   

 

 1. Orientering om regnskab 2015 Kent Hansen gennemgår regnskabet, der afsluttes med et underskud på 1.383.626 kr. Regnskabet tages til efterretning.

 2. Godkendelse af ny social helhedsplan 2016-2020 Præsentation af ny helhedsplan ved Charlotte Strandgaard. Helhedsplanen godkendes.

 3. Behandling af indkomne forslag Der er forslag fra bestyrelsen om, at det ikke skal være tilladt at ryge e-cigaretter i Beboerhuset. Forslaget vedtages.

 4. Valg af formand til Afdelingsbestyrelsen På valg er Helle Risum Simonsen: Valgt.

 5. Valg af medlemmer til AfdelingsbestyreIsen På valg: Frank Nielsen (genvalgt), Claus Simonsen (genvalgt), Michael Edvart (genvalgt). Terne Andresen valgt.

   

 

Bestyrelsen består desuden af Jan Gadkjær og Pia Laila Kjær.

 

11. Valg af suppleanter Irma Povlsen (1. suppleant), Henrik Sund Kristensen (2. suppleant), Egon Mortensen (3. suppleant) valgt.

 

12.Eventuelt

 

a. Forbrugsafregning kommer ud ultimo september.

 

b. Mødeskur på Koldsvej, der ikke bruges, flyttes, så det ikke optager p-pladser unødigt.

 

c. En beboer på Grundtvigs Vej mangler at få aflæst forbrug.

 

d. Der er spørgsmål til, hvordan vi undgår, at p-pladserne bruges som hundetoilet. Forslag om, at alle er opmærksomme og evt. anviser Skolestien, hvor der findes gratis poser. Folkene bag Hundeskoven efterlyser hjælp til at få skoven gjort helt færdig.

 

e. Bestyrelsen ønsker at håndhæve reglementet omkring dyr i lejlighederne. Erling redegør for proceduren. I første omgang vil de, der overtræder reglementet få en skriftlig advarsel af Skanderborg Andelsboligforening.

 

f. Vaskemaskinerne skal ikke bruges til hestedækner, hundedyner osv. De er til tøj.

 

g. Spørgsmål om, hvorvidt der vil være askebægre på fællesarealer efter renoveringen. Erling mener ikke, der vil være askebægre.

 

 

 

Dirigent: Erling Weber Jensen:

 

Referent: Charlotte Strandgaard

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsberetningen 2015 -2016

 

Louise er holdt som projekt leder i Projekt Højvangen: og herunder har vi fået en ny projekt leder pr 1.8

 

Charlotte Strandgaard. Vi bryder hende hjertelig velkommen.

 

At vi kommet af ghetto listen og den igangværende renovering, gør at der er kommet stor efterspørgsel på vores område, det er rigtig dejligt.

 

Vi er klar over at der er store renoverings problemer vi har kæmpet en kamp for, at få mere at vide angående renoveringen og har nu fået igennem, at vi får mere information. så fremadrettet deltager Erling eller Ole i vores bestyrelsesmøder, første mandag hver måned. Herunder har vi også fået et møde på benene, angående information om renoveringen til alle beboer, hvor entreprenør og SAB vil være tilstede. Her kan man stille spørgsmål til den overordnede renovering. Datoen for dette bliver ugen inden beboermødet, altså 8. sep. KI. 19-21.

 

Det underskud der er i år, skyldes at det koster penge, at have de henlæggelser vi har stående i banken. Hertil er vi nødsaget til at kigge på regnskabet og lave besparelser for 2017, da regnskabet altid skal være i nul. Der er blevet sparet på viceværter, indtil efter renoveringen.

 

"Børnehuset" er kommet op og stå, og de kører nu forskellige arrangementer, som rygestop, FDF spejderne, bydel mødre og to-sprogs undervisning.

 

Vi, som bestyrelsen, har været med til at beslutte, at der skal være 30 nye ungdomsboliger på Regnbuevænget, 80 boliger ude i Stilling på hjørnet af Stillingvej / Virringvej, og 45 boliger på Søtoften.

 

Projekt Højvang har overdraget følgende projekter tillokalstyregruppen: Fællesspisning, Højskolen og sommerfest. Sommerfesten har fået ny formand, Jan Gadkjær. Fællesspisningen har fået en lille styregruppe på 4 personer. Der arbejdes tæt på at lokalstyregruppen også overtager; børn og unge aktiviteter.

 

Kælderrumsudlejning er fortsat på standby, men der er kommet meget mere styr på kælderrummene og udlejningen af kældre.

 

Cafe 17, kom desværre ikke op at stå, grundet mangel på frivillige, men dog er der en lille gruppe beboere der benytter huset i formiddags timerne, og vi er rigtig glade for at beboerhuset bliver brugt.

 

Hundeskoven er under konstruktion, af en håndfuld frivillige. Vi glæder os meget til at se resultatet.

 

Bestyrelsens målsætning fremadrettet:

 

Området skal være pænere at se på ude fra. Vi vil fortsætte, med at bakke op og skabe, det sociale liv, der er i området.

 

Vi vil have helt styr på camp/kælder, så man kan åbne for udlejning. Christen Kolds vej ultimo 2016.

 

I samarbejde med SAB vil bestyrelsen sætte fokus på at håndhæve, de gældende husordens reglementer, bla.om antallet af kæledyr i boligerne, paraboler på altanerne.

 

Vi sætter stor pris på de beboer der er med til, at tage det store ansvar omkring blandt andet: Camp/kælder, beboerhuset, fællesspisning og hundeskoven. Tak.

 

Og mange tak til alle vores andre frivillige for året der gik, tak for opbakningen.

 

-Bestyrelsen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde i Grønnedalsparken, afd. 1 7

Torsdag den 17/92015.

 1. Valg af dirigent. Finn Thomsen

 2. Valg af referent. Peter Gregersen

 3. Valg af stemmeudvalg. Joan Løvendahl, Kirsten Grube, Tenna Jensen og Erling Weber.

 4. Fremlæggelse af årsberetning. Se bilag.

   

Kommentarer: -Vagttelefonen er fin, men er der oversvømmelse i kælder, så mangler afdelingsbestyrelsen adgang til kælder eller mulighed for at tilkalde viceværter, uden for deres arbejdstid. -Har bestyrelsen indflydelse på renoveringen? Ja, før renoveringen som en del afbyggeudvalget. Men efter påbegyndelse af renoveringen, nej.

5. Godkendelse af driftsbudget og tilhørende PV-plan for 2016. Driftsbudget vedtaget.

Kommentarer: -Vandafgift, det kolde vand er en del afhuslejen. Der er fællesmåler for Grønnedalsparken. Det ændres efter renoveringen, så hver lejlighed får måler. Beløbet trækkes ud afhuslejen og hver lejlighed afregner eget forbrug. -Rengøring aftrapper og kældre hvor der renoveres. Der er byggerengøring afhåndværkeme, hvor der renoveres. De penge der spares på det daglige rengøringsselskabet, bruges hvor der trænger efter renoveringen.

PV-plan vedtaget.

Kommentarer: -Det lys der kommer i kældrene efter renoveringen, er med rumfølere. -Efter renoveringen er der afsat penge til "diverse", som har været på "stand by" under renoveringen. Hvad der trænger, tages der stilling til, til den tid.

Antenne budget vedtaget. Hver pakke bliver 23,-kr billigere pr. måned.

 1. Orientering om regnskab 2014. Regnskabet er uddelt til alle og blev gennemgået.

 2. Indkomne forslag.

   

-Solvej Skaarup, Grundtvigsvej 20. Forslag om at stoppe med at bruge pesticider på udearealerne. Forslaget blev nedstemt.

Kommentarer: Alternativet er brug af gasbrændere, der er tidskrævende og som også forurener. Viceværterne har været på kursus i brugen afround up og dosserer mindst muligt.

-Joachim Denda, Chr. Koldsvej 7. Forslag om at udvikle et nyt vedligeholdelsesreglement efter renoveringen, med obs på eksempelvis billigere maling.

Ingen afstemning, da der helt automatisk kommer et nyt vedligeholdelsesreglement efter renoveringen og der vil være opmærksomhed på billigere materialer.

-Eva K. Ambeck, Grundtvigsvej 24 og Jonna K. & Preben Petersen Grundtvigsvej 21. Forslag om udskiftning af gI. døre og skabslåger i lejligheder uden elevator. Forslaget er nedstemt.

Kommentarer: -Alle hoveddøre vil blive skiftet umiddelbart efter renoveringen, måske en boligblok af gangen. Det er der penge til og vil ikke medføre huslejestigning. -Alle har lov til at male deres skabslåger og indvendige døre. De vil ikke blive udskiftet, da modellerne er udgået og det vil blive umuligt at finde noget der passer. -Indvendige døre må man skifte på egen regning, men det er muligt at købe gennem boligforeningen, så der kan indhentes billigere priser ved køb afmange døre. Henvendelse til J øm Dahl.

-Jonna K. & Preben Petersen, Grundtvigsvej 21. Forslag om at reducerer antallet afbade/toiletvogne til det halve. Det kan ikke lade sig gøre, da det er en del af aftalerne om renoveringen.

Kommentarer: -SAB har accepteret at entreprenør JFP er i gang flere steder, for at renoveringen bliver færdig til tiden.

-Peter Brinch Pedersen, Chr. Koldsvej 23. Forslag om at forbuddet mod knallerter i kældrene fjernes. Forslaget er vedtaget, forbud fjernes.

Kommentarer: -Knallerter og scootere skal være i aflåst rum. Der må ikke fyldes benzin på og motoren må ikke startes i kælderen. -Der ønskes cykel-og knallert skur i fremtiden, så kældrene kan blive mere ryddelige.

7a. Valg af formand. En enig afdelingsbestyrelse foreslår Helle R. Simonsen. Helle R. Simonsen er enstemmigt valgt som ny formand.

8. Valg af medlemmer til afdelings bestyrelsen. De valgte medlemmer er:

Henrik Lemberg Malene Bisgaard Jan Gadkjær

9. Valg af suppleanter. De valgte suppleanter er:

Pia Kjær Hansen, 1. suppleant Helle Skovdal, 2. suppleant Dan Lenstjeme, 3. suppleant

10. Eventuelt. -Lissi Lykke orienterede om Hunde legepladsen i den smalle skov mellem Grønnedalsvej og Ladegårdsbakken. Der er indgang ud for Grundtvigsvej, Chr. Koldsvej og ved Rosenkærvej. Der er søgt og bevilliget penge til hegn omkring pladsen, til at få tyndet ud i træerne, lavet lysninger og gode stier. Der kommer info tavler, skraldespande og poser. Arbejdsgruppen inviterer til møde den 12. oktober kl. 19-21 i beboerhuset Grundtvigsvej. På dagsordenen er bl.a., hvor skal hegnet placeres, hundeforedragsholder, legeredskaber og hyggelige arbejdsdage.

-Kan der laves afløb i kældrene? Nej -Lad os hjælpe hinanden i stedet for den mudderkastning der ofte er! Stort applaus -Lad os lige få samlet hundelortene op og i det hele taget ryddet op efter os selv! Stort applaus.

7

Arsberetning 2014 -2015

Så er der atter gået 1 år, hvor der er sket mange ting.

Renoveringen af vores afdeling er i fuld gang og selvfølgelig foregår det ikke fejlfrit.

Aktivitetsudvalget har haft et godt år, hvor beboerne har bakket op om deres arrangementer. Det er dejligt når der bliver lavet noget, at der så også er opbakning.

Vores unge repræsentant, Pia, er blevet god integreret i bestyrelsen. Og vi er glade for, at have de unge repræsenteret. Dog skal det siges, at hun deltager aktivt i alle møder, men har ikke stemmeret.

Huset her bliver brugt flittigt. Huset er fortsat åbent i hele renoveringsperioden, som et fristed, hvor der er mulighed for aktiviteter, som blandt andet kortspil, dart og bordtennis. Man er også velkommen til at tage sin egen computer med.

Cafeen har haft en fast plads i huset siden efterårsferien 2014. Cafeen er desværre lukket her efter sommerferien grundet mangel på frivillige.

Ellers er der ikke så meget at sige fra bestyrelsen andet at sige. Vi har masser af ideer til ting vi kunne tænke os, men vi venter til renoveringen er færdig, så kan vi bedre se hvad der bliver lavet og så kan vi se hvad der mangler.

Bestyrelsens vagttelefon bliver flittigt brugt. Hertil skal det så nævnes, at alt med hensyn til renoveringen SKAL ske til Ole Høi på tlf: 23 83 88 70 eller Dorthe Støve på tlf: 24 66 92 69. Der gøres opmærksom på, at vi forventer et høfligt opkald fra beboerne, da vi ellers ser os nødsaget til at afbryde forbindelsen.

Så vi vil ønske alle et godt år fremover og håber, at I vil bakke lige så meget op om de forskellige ting der bliver lavet, som i har gjort i år. Vi vil ligeledes takke alle vores frivillige, vi er rigtig glade for at have jer.

Hilsen Bestyrelsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat af afdelingsmøde i afdeling 17 Grønnedalsparken

Torsdag den 18/9 2014.

 • Dirigent. Finn Thomsen blev valgt og konstaterede at mødet var lovligt indvarsler.

 

 • Referent. Peter Gregersen blev valgt som referent

 

 • Stemmeudvalg. Erling W. Jensen, Joan Løveinden, Jan Gadkjær blev valgt

 

 • Bestyrelsens årsberetning, Finn Thomsen oplæste bestyrelsens årsberetning. Der var enkelte uddybende spørgsmål hvorefter den blev godkendt. Beretningen vedhæftes som bilag.

 

 • Driftsbudget og PV plan. Kent Hansen gennemgik driftsbudget for 2015, hvor huslejen ikke stiger. og Ole Høi gennemgik planlagt vedligehold, som er noget reduceret på grund af den forestående renovering i afdelingen.

 

Spørgsmål: Hvorfor fortsætter henlæggelserne til vedligehold på samme niveau, nu da afdelingen skal renoveres?

Svar: Henlæggelserne til vedligehold fastsættes normalt ud fra en 10 års perioder. De nuværende henlæggelser bliver samlet og brugt under den kommende renovering. Efter renoveringen er alt jo nyt, så behovet for vedligehold er minimalt, hvorfor denne post så nedsættes.

Spørgsmål: Skal borde/stole skiftes i beboerhuset?

Svar: Nej, først om 5 år.

Budget og PV plan blev herefter godkendt.

6. Orientering af regnskab 2013. Kent Hansen orienterede om følgende: Der er et overskud på 840.344. Det er fremkommet som følger: Besparelser på vand 178.000 Renholdelse 96.000 Besparelse på almindelig vedligehold 411.000 Indgået aftaler vedrørende tidligere lejere 109.000

Overskuddet fordeles i de kommende budgetter med 1/3 i henholdsvis 2015, 2016 og 2017.

7. Forslag fra bestyrelsen.

Lejen for beboerhuset sættes op fra 500,-til 800,-for beboere og fra 1750,-til 2000,-for folk udefra. Depositum sættes op fra 750,-til 1000,-. Forslaget blev vedtaget.

8. Indkomne forslag. Ingen forslag.

9. Valg af formand. En samlet bestyrelse anbefaler Jan Frederiksen. Jan Frederiksen blev valgt uden modkandidat.

10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er: Irma B Povlsen -ønsker ikke genvalg Michael Edvart -modtager genvalg Frank Nielsen -modtager genvalg Følgende ønskede at stille op til bestyrelsen: Frank Nielsen, Michael Edvart, Preben Veng, Claus Simonsen, Henrik Mikkelsen, Kaj Pedersen.

De valgte til bestyrelsen er: Frank Nielsen, Michael Edvart, Preben Veng

11. Valg af suppleanter. Følgende blev valgt:

 • suppleant er: Claus Simonsen

 

 • suppleant er: Henrik Mikkelsen

 

 • suppleant er: Kaj Pedersen

 

12. Eventuelt. Spørgsmål: Renovering, hvornår sker der noget mere? Erling Weber Jensen:

1. november går renoveringen i gang med en "prøveopgang" for at se hvordan de forskellige arbejdsprocesser forløber. Det bliver i Chr. Koldsvej 20. Lejerne skal bo i en skurby og kommer til at holde jul der. Det drejer sig om 6 familier.

Først blev der holdt møde med hele opgangen og derefter med hver familie. Det er Erling og Ole der afholder møderne.

Det bliver også fremgangsmåden fremover. Hvor man vil tage 2 opgange af gangen.

Først et informationsmøde for alle i de to opgange og derefter et møde med hvert lejemål. Det vil foregå mindst 3 måneder før opstart, så alle er forberedte i god tid. Ca. 1. marts 2015 vil de starte på Chr. Koldsvej 5+ 4 Ole Høi: Der fuld gang i projekteringen. På Chr. Koldsvej 20 er det både indvendigt og udvendigt at det er en prøve opgang. Efter opgang 20

vil der blive arbejdet videre i samme blok, for dem der skal have nye badeværelser. Der fortsættes

derefter i næste blok. Første etape er med start i Chr. Koldsvej 20 videre op til blok 11. Ca. september 2015 går de i gang med rækkehusene på Chr. Koldsvej.

Anden etape er Grundtvigsvej, starter ca. 1. februar 2016. Midt i oktober 2014 vil byggepladsen blive bygget op ved Chr. Koldsvej. Spørgsmål: Hvad med parkeringspladser? Svar: Der vil blive færre under renoveringen, samtidig vil der blive fældet nogle træer ud mod Grønnedalsvej, hvilket vil give ekstra plads. Der vil være gener ved renoveringen og vi må hjælpe hinanden på bedste vis.

Spørgsmål: Hvorfor er byggeudvalget ikke involveret i tingene lige nu? Svar: Fordi der bliver arbejdet med projekteringen, med tekniske løsninger på altaner, bad mv. Lige så snart de endelige beslutninger skal tages bliver byggeudvalget involveret igen.

Spørgsmål: Kommer der tegninger på de kommende indretninger? Svar: Ja, det gør der. Spørgsmål: Hvordan er systemet med reservation i vaskerierne? Svar: Det er hængelåsene der gælder. Kort systemet er ikke oppe at køre. Det er ved at blive

undersøgt om kort systemet skal bruges fremover. Det bliver sikkert et system hvor man kan booke hjemmefra på sin pc. Men for dem der ikke bruger internet og for dem der ikke læser godt -vil der være en meget overskuelig vejledning med billeder, i vaskeriet.

Irma B Povlsen afsluttede mødet med at sige tak for en god tid i bestyrelsen.

Dirigent Formand

BILAG

Arsberetning 2014.

Aller først tak til beboerne for året der er gået. Det har været et spændene år, vi har fået valgt en entreprenør til renovering, det blev Jørgen Friis Poulsen fra Herning og efter præsentationen ser det ud til at det bliver godt samarbejde, vi glæder os i hvert fald til det, ligeledes skal der lyde en stor tak SAB' s kontor og til vores viceværter her i afd. 17 for et godt samarbejde.

Vi arbejder stadig med at finde kælderrum, men det er svært for der er mange fugtige rum som ikke kan lejes ud i øjeblikket. Aktivitetsudvalget har haft et godt år med masser af opbakning fra beboerne og det er rigtig dejligt.

Vi har fået en ung som repræsentant for Ungerådet med i bestyrelsen det synes vi er en rigtig god ide, så vi kan følge med i hvad de unge i afd. 17 har af ønsker, dermed ikke sagt at de får alle ønsker opfyldt.

Der er sket mange forbedringer af beboerhuset, det er blevet istandsat, der er også sat lydanlæg, og projektor op samt flagstænger ude foran huset som flere har ønsket. Der er lavet et kontor til Kompetencecentret til deres vejleder, som de selv har betalt ombygningen af, vi lægger kun lokale til. Ligeledes har vi fået politiet her op og det er vi meget glade for, bestyrelsen har et godt samarbejde dem, som vi håber forsætter fremover .

Vores fremtidsplaner er stadig at få starte en cafe og få bygget til vores nuværende beboerhus, men det er langtidsplaner, men vi er optimister.

Så endnu en stor tak for året der er gået.

Bestyrelsen.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra afdelingsmøde, afdeling 17, Grønnedalsparken

1. Valg af dirigent: Erling Weber Jensen valgt. Han konstatere at mødet er rettidigt indvarslet

2. Valg af referent: Louise Buch Viftrup valgt.

3. Valg afstemmeudvalg: Joan Løvendahl, Ole Høi, Louise Buch Viftrup, ErlingWeber Jensen valgt.

4. Fremlæggelse afberetning for perioden siden sidste møde: Erling oplæste bestyrelsens beretning som vedlægges som biJag. Spørgsmål til tv-udbyder, hvorvidt det er det billigste alternativ. Administrationen har undersøgt, at der ikke er billigere løsninger. Der er problem med signalet Afdelingsbestyreisen vil sørge for, at forholdene bliver undersøgt. Ellers ingen kommentarer. Beretningen bliver godkendt.

5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2014:

a. Driftsbudget v. Kent Hansen: Der er ingen huslejestigning. Samlede udgifter på

22.965.572. Der er et uddybende spørgsmål vedr. Lån.

b. PY-planen v. Hans Henrik: En del planlagt vedligeholdelse er udsat til helhedsplanen bliver gennemført. Der er penge afsat til den daglige drift, hvis noget går i stykker. Spørgsmål ang. udskiftning af skabslåger, men disse ligger ikke i PY-planen. Spørgsmål vedr. Regnvand, som henlægges til helhedsplanen.

c. Antennebudget: Der er indregnet en lille stigning. Eks. på den store pakke er der en stigning op 23 kr pr md. Spørgsmål vedr. udsendelsernes kvalitet, hvilket afdelingen ikke kan gøre noget ved.

d. Budgettet godkendes med overvældende flertal.

6. Orientering om regnskab 2012: Kent Hansen gennemgår regnskabet, som afsluttes med et overskud på 1.063.000. Der er ingen spørgsmål og det tages til efterretning.

7. Behandling af indkomne forslag: ingen forslag indkommet

8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyreisen

a. På valg: Linda Rissum Simonsen (ønsker ikke genvalg), Irma Bland Povlsen (genvalg), Henrik Lemberg (genvalg), Pauline Lemberg (ønsker at trække sig). Irma Povlsen, Henrik Lemberg, Helle Simonsen, Dorthea Johannessen er valgt. Irma er valgt for 1 år og de tre andre for 2 år.

9. Valg afsuppleanter: Linda Rissum (3. suppleant), Preben Jensen (1. suppleant), Helle Skovdahl (2. suppleant) er valgt.

10. Eventuelt: Brugte batterier skal afleveres til Jørn Dahl/viceværterne. Forslag fra sidste år ang. hundeluftnings-sfed undersøges og udbedres, hvis det ikke er lavet. Acontovarme til kælderrum har nogle høje udgifter ved. De skal kontakte Inge på SAB. Ang. varmeregnskab i ende-lejligheder. Der er fordelingsnøgle ved Brunata, der sikre fordeling mellem forskellige lejlighedstyper. SAB vil undersøge dette. Spørgsmål ang. hundelorte og hvorvidt man kan opfordrer til. Henstille til at man ikke må kører på scooter og cykel gennem gårdene. Der henstilles til, at man henvender sig til afdelingsbestyreisen angående dette. Skilte med kørsel og cykling bliver taget ned. Hans Henrik tager det med. En gruppe, der drikker udendørs, som genrer med skænderier mv. ved Grundtvigsvej 18. AfdeIingsbestyrelsen tager den med sig.

 

Dirigent ,ti!?-~/3

Årets beretning

Ved afdelingsbestyreisen

Så er der gået et år, siden vi sidst har haft beboermøde og den tid har vi brugt til at få de ting

ordnet, som vi har manglet at få styr på.

Vi har bl.a. været ved at undersøge, om der var en anden tv udbyder, der var billigere end den, vi

har. Vi må konstatere, at der ikke er en billigere løsning.

Vi har fået lavet arbejdsbeskrivelser, så ny valgte bestyrelsesmedlemmer har et overblik over,

hvilke opgaver bestyrelsen har.

Der er kommet nye møbler til salen, som vi trængte til.

Beboerhuset er blevet malet indvendig. Der er kommet ny belysning med dæmpere i salen, så huset har fået en grundig tur.

De sidste vinduer er skiftet, så nu skulle alle have nye vinduer og altandøre.

Vi har lavet en velkomstpakke og vi går nu rundt til de nye beboer og byder velkommen, hvor vi repræsentere os og fortæller, hvordan de kan kontakte os, hvad vi går og laver.

Sommerfesten var en stor succes, der var stor tilslutning og godt vejr.

Vi har været dybt engageret i renoveringen. Vi vil gerne takke, de beboer der sidder i byggeudvalget, for deres store arbejde omkring renoveringen. Vi vil tillige takke alle beboer for det store fremmøde, der har været ved præsentationen af projektet og Jeres gode og relevante spørgsmål og det store fremmøde ved beboermødet d. 06.03.2013 og den store tilslutning til renoveringen.

Vi har haft et godt samarbejde med vores ejendomsfunktionærer, Jørn Dahl og Hovedkontoret, vi vil gerne takke Jer for dette samarbejde og det I altid har tid til at hjælpe os.

Så alt i alt et godt år.