Bestyrelsesmøde 20

Til

Henrik Hansen

Jens Thomsen

Anette Hjortshøj (suppleant)

Mette W.Tolvig (suppleant)

Den 17.10.12

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 20, tirsdag den 09.10.2012 - Hos Vivi nr. 97

Dagsorden:

1. Valg af referent

2. Indkomne klager

3. Gennemgang af ekstraordinær repræsentantsskabsmøde

4. Velkommen til ny mand i bestyrelsen & ny suppleant.

5. Nyt fra formanden

6. Eventuelt

Deltagere:

Henrik Hansen

Jens Thomsen

Mette W.Tolvig (suppleant)

Annette Hjortshøj (suppleant)

Vivi Flensborg Thomsen

Referat:

1. Vivi blev valgt til referent

2. En enkelt indkommen klage blev behandlet, klagen er vidersendt til adm. og vi afventer yderlige information.

3. Jens og jeg var til det ekstraordinære repræsentsskabsmøde,

hvor vi fik en grundig gennemgang af det fremtidige samarbejde med Midtjysk Boligselskab. Spændende projekt som dog ikke kommer til at vedrøre vores eller andre afdelinger. Det er kun rent administrativt. Men godt at høre om det. Grundig gennemgang af Finn Thomsen.

4. Vi bød velkommen til Jens Thomsen som nyt medlem i vores bestyrelse, samt til Mette W.Tolvig der nu er suppleant. Jeg fortalte om hvad det er at være med i bestyrelsen, arbejdet samt hvad vi kan gøre for at bearbejde de opgaver der kommer.

5. Vi får ny beboer i nr. 187, som vi byder velkommen.

6. Der er kommet ny flisebelægning ved nr. 113 samt er stolpen udskiftet ved. Nr. 167 - - gyngestativet er fjernet, og der vil blive sået græs på pladsen hvor det stod.

Vi vil undersøge muligheder for et nyt gyngestativ samt placering af dette i foråret 2013

Vej sikanerne er blevet markeret med gul maling, så vi håber alle nu vil køre mere forsigtigt, både beboer og folk ude fra. Samt er P båse blevet malet op.

 

*************************************************************************************************************** 

Den 21.05.12

Referat af bestyrelsesmøde, Afdeling 20, onsdag den 09.05.2012

Dagsorden:

1. Valg af referent

2. Indkomne klager

3. Nyt fra formanden

4. Eventuelt

Deltagere:

Henrik Hansen

Marius Rasmussen

Eva Bay Lund ( suppleant )

Annette Hjortshøj ( suppleant)

Vivi Flensborg Thomsen

Referat:

1. Vivi blev valgt til referent

2. En enkelt indkommen klage blev behandlet.

3. Der er desværre ikke noget nyt vedrørende det nye affaldssystem, ej heller nyt vedrørende små-reparationer efter vores markvandring, men det kommer senere.

4. Afdelingsmødet bliver i år holdt den 06.09.2012 – der kommer en invitation senere i sommer.

5. Nu er vejret dejligt, vinduer og døre åbnes, så husk på at naboen måske ikke vil høre høj musik 

God sommer

****************************************************************************************************************                                                                                                                                                           den 21.02.12

Referat af bestyrelsesmøde, afd. 20, onsdag den 16.02.2012

Dagsorden:

1. Valg af referent

2. Indkomne klager

3. Gennemgang af markvandring

4. Nyt fra formanden

5. Eventuelt

Deltagere:

Henrik Hansen

Marius Rasmussen

Eva Bay Lund (suppleant)

Annette Hjortshøj (suppleant)

Vivi Flensborg Thomsen

Referat:

1. Vivi blev valgt til referent

2. En enkelt indkommen klage blev behandlet.

3. Markvandring fandt sted den 23. januar, deltager, Hans Henrik, Marius, Henrik og Vivi.

Der var ganske små bemærkninger, fliser ved gavlen nr. 149 fjernes. Opmærkning af P-båse i foråret. Basket-ball stativet ved nr. 87 fjernes.

4. Der er kommet ny beboer i nr. 167 – Vi byder velkommen til den nye beboer. Vi får nyt affaldssystem som alle i Skanderborg Kommune skal have. Der skal sorteres og der opstilles affaldscontainere flere steder – mere herom kommer i jeres postkasse.

5. Vi snakker om evt. at arrangere en fælles sommer hyggeeftermiddag for hele afdelingen.

 

************************************************************************************************************

Henrik Hansen, Marius Rasmussen, Anette Hjortshøj ( suppleant) og Eva Bay Lund ( suppleant)

Referat af bestyrelsesmøde, afdeling 20, Granhøjen onsdag den 09.11.2011

Dagsorden:

1. Valg af referent

2. Indkomne klager

3. Nyt fra formanden

4. Eventuelt

Deltagere:

Henrik Hansen, Marius Rasmussen, Eva Bay Lund (suppleant) og Vivi Flensborg Thomsen

Referat:

1. Vivi blev valgt til referent

2. En enkelt indkommen klage blev behandlet.

3. Der er kommet ny beboer i nr. 99 – vi byder velkommen til den nye beboer.

4. Vi gennemgik kontoudskrifter for perioden 1. januar – 30. september 2011, der var intet at bemærke.

 

*****************************************************************************************************************

Henrik Hansen, Marius Rasmussen, Annette Hjortshøj (suppleant) og Vivi Thomsen (suppleant).

01.09.2011

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 20, onsdag den 24. august 2011

Dagsorden:

1. Valg af referent

2. Indkomne klager

3. Nyt fra formanden

4. Gennemgang af afdelingens budget

5. Dagsorden for afdelingsmøde 7. september 2011

6. Eventuelt

Deltagere:

Henrik Hansen

Marius Rasmussen

Vivi Thomsen (suppleant)

Annette Hjortshøj (suppleant)

Birgitte Jørgensen

Referat:

1. Birgitte blev valgt til referent

2. De indkomne klager blev gennemgået. Bestyrelsen henstiller til at beboerne husker, at tage hensyn til deres naboer når de spiller musik og ser fjernsyn, især når døre og vinduer står åbne.

3. - Der er kommet nye beboere i nr. 141 og i nr. 137. De bydes velkommen.

- Jeg genopstiller ikke til bestyrelsen, da jeg fraflytter afdelingen 1. november.

- Vi har fået skiftet soklen til flagstangen. Flagstangen er malet (få ikke tømmeren til at bore huller en anden gang: Pris ca. 500,- kr.) .Hegnet og vippen er malet. Borde/bænke mangler da vejret har været for dårligt.

4. Budgettet blev gennemgået. Bestyrelsen havde spørgsmål til et par punkter. Disse er blevet besvaret af boligforeningen. Bestyrelsen havde ingen kommentarer.

5. Der er ingen indkomne forslag til dagsordnen.

6. Der skal rykkes for rottesikring af kloakken på græsset foran boligforeningen.

 

******************************************************************************************************************

Henrik Hansen

Marius Rasmussen

Annette Hjortshøj (suppleant)

Vivi Thomsen (suppleant)

17.08.2011

Der indkaldes hermed til møde i afdelingsbestyrelsen – Afd. 20

onsdag den 24. august 2011 kl. 19.00

Med følgende dagsorden:

1. Valg af referent

2. Indkomne klager

3. Nyt fra formanden

4. Gennemgang af afdelingens budget

5. Dagsorden for afdelingsmøde 7. september 2011

6. Eventuelt

Med venlig hilsen

Birgitte Jørgensen - Formand

 

**************************************************************************************************************** 

12. maj 2011

Referat fra Bestyrelsesmøde i afd. 20 d. 4. maj 2011

Til stede:

Henrik Hansen, nr. 145 (Bestyrelsesmedlem)

Marius Rasmussen, nr. 165 (Bestyrelsesmedlem)

Birgitte Jørgensen, nr. 99 (Formand)

Annette Hjortshøj, nr. 93 (Suppleant)

Vivi Thomsen, nr. 97 (Suppleant

Dagsorden

1. Valg af referent

2. Nyt fra formanden, årets markvandring

3. Opfølgning på klager

4. Gennemgang af dagsorden for repræsentantskabsmøde

5. Waoo fiberbredbånd fra Østjysk Energi

6. Fastsættelse af dato for afdelingsmøde

7. Eventuelt

Pkt. 1: Birgitte blev referent.

Pkt. 2: -Der er kommet nye beboere i 2 lejligheder, i nr. 161 og nr. 85. Vi byder dem velkommen.

Så er Jørgen Andreasen, nr. 141, desværre afgået ved døden. Vores tanker går til Åse, i denne svære tid.

Der er indkaldt til generalforsamling i Grundejerforeningen, dagsorden sendt ud til alle afdelingens beboere.

Hans Henrik fra boligforeningen, Henrik og Birgitte har overstået årets markvandring. Nogle af de vigtigste ting der kom op, var at betonsoklen til flagstangen er ved at falde fra hinanden. Den skal udskiftes snarest.

Gyngestativet, på plænen ved nr. 101 – 107, skiftes og der sættes 2 nye gynger op.

Bænkene, flagstangen, hegnet ved legepladsen og enkelte legeredskaber trænger til en gang olie/maling. Vi blev enige om at afholde en arbejdslørdag d. 18/6 hvor vi opfordrer alle til at deltage. På denne måde kan vi hurtigt få ordnet disse ting. Samtidig med at vi sparer penge på arbejdsløn, det er i alles interesse.

De nye rottefælder er opsat i afdelingen. Vi har endnu ikke fået nogen tilbagemelding på succesen, men erfaring fra afd. 19 viser de er meget effektive. I den forbindelse er der behov for at reparere brønden på det forreste græsareal, der er tydelige rottehuller uden for kloakken, de skal lukkes, og brønden skal hæves.

Det forventes at der kommer noget flisearbejde i årets løb, stamvejen i den gamle afdeling skal skiftes, som det fremgår af budgettet. Inden dette sker filmes kloakkerne først, så evt. reparation/udskiftning bliver foretaget samtidig, for at spare penge på flisearbejde. Samtidig er fliserne på gangstien ved nr. 113 så ødelagte af frost mm. at Hans Henrik vil undersøge hvad det koster at skifte alle. Trappen ned til stien er også ødelagt af frosten, og vil blive gennemgået så den fortsat er sikker at benytte.

Vi vil arbejde på en fremskyndelse af renovering af toiletterne til 2015.

Oplysningsskema for afdelingen blev udfyldt til styringsdialogen mellem kommunen og SAB.

Pkt. 3: Vi vil igen opfordre til at ALLE beboere holder have og flisearealer i pæn og ryddelig stand!

Pkt. 4: Dagsordnen til Repræsentantskabsmøde blev gennemgået, uden bemærkninger.

Pkt. 5: Formanden deltager i mødet i boligforeningen, forhåbentligt sammen med en masse beboere fra afdelingen. Generelt var stemningen ikke for et tilbud der betingede at alle skulle have Waoo, bestyrelsen er tilhængere af det frie valg, og specielt på internetområdet er der rigtig mange muligheder.

Pkt. 6: Datoen for årets afdelingsmøde blev fastsat til d. 7. september 2011, kl. 19 i SABs kantine.

Pkt. 7: Eventuelt:

Farvekoden på den grønne træmaling blev efterspurgt:

Annette vil få fat på koden, der herefter vil være mulig at få oplyst hos viceværten.

Spørgsmål om regler vedrørende hold af reptiler: Der er ingen regler for hold af reptiler i afdelingen.

Referent:

Birgitte Jørgensen (Formand)

*****************************************************************************************************************

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 20, onsdag den 10. november 2010

Dagsorden:

1. Valg af referent

2. Indkomne klager

3. Nyt fra formanden, status på postkasser og gadebelysning

4. Gennemgang af dagsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde

5. Eventuelt

Deltagere:

Henrik Hansen

Marius Rasmussen

Vivi Thomsen (suppleant)

Birgitte Jørgensen

Referat:

1. Birgitte blev valgt til referent.

2. De indkomne klager blev gennemgået. Bestyrelsen henstiller til at beboerne husker, at holde deres hæk fri for ukrudt, og vedligeholder deres haver. Samtidig henstiller vi til, at områderne omkring husene fremtræder pæne og ryddelige.

3. Afdelingen har fået 3 nye vippedyr på legepladsen, de er sat op og er blevet rigtig godt modtaget af de unge brugere. Den store rutsjebane og gyngestativet på det nederste græsareal er fjernet, da de ikke længere var sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Der er kommet et nyt ”klatre”-tov på den store legeplads. Der er bestilt nye håndtag til den store vippe.

Postkasserne er bestilt ved Stark, de forventes leveret inden for meget kort tid. Låsen fra de gamle postkasser flyttes over i de nye, således at vi bevarer samme nøgle til postkasse og entredør. Henrik får i den forbindelse brug for at låne en nøgle hos beboerne, mens postkasserne skiftes. Han afleverer en seddel hos de pågældende beboere, hvis han ikke træffer dem hjemme, herefter laves der aftale med de enkelte beboere. De dårligste postkasser forsøges skiftet først.

Ændring af gadebelysning er bestilt ved Østjysk Energi - ændring forventes foretaget inden for en kort periode.

Regeringen har ændret emballageafgiften, denne halveres. Det giver nogle helt andre priser end vi er vant til, men bestyrelsen har valgt at fortsætte med at have en flaskecontainer på området, da vi mener det er til gavn for beboerne, der lettere kan komme af med flasker og glas.

4. Dagsordenens (Ekstraordinært repræsentantskabsmøde) pkt. 4.:

Godkendelse af sammenlægning mellem følgende afdelinger:

a. Afdeling 10, Warmdahlsparken 2 – 10

    Afdeling 24, Warmdahlsparken 12 – 20

b. Afdeling 21, Brdemosevej 3 – 13

    Afdeling 22, Grusløkkevej 4 A – E

    Afdeling 23, Solgårdsvej 5 – 21

Bestyrelsen besluttede ikke en fælles holdning til sammenlægningen, da vi syntes beslutningen om sammenlægning hovedsagligt skal træffes blandt de berørte parter.

Dagsordenens (Ekstraordinært repræsentantskabsmøde) pkt. 5.:

Indkøb af rottefælder af mærket WiseCon til kr. 150.000 excl. moms.

Hovedbestyrelsen ønsker at indkøbe 10 stk. rottefælder som fungerer uden gift, med ved at rotten knuses i kloakken.

Indkøbet ønskes finansieret i lighed med indkøb af den øvrige maskinpark, altså hvor alle afdelinger bidrager via huslejen. Når en afdeling er fri for rotter, skal der efterlades 1 – 2 fælder, således at rotterne ikke kommer igen. Det er så den enkelte afdeling, der køber disse fælder for bestandigt, samtidig med at foreningen køber tilsvarende antal nye fælder, således at vi altid har 10 fælder til at sætte op i rotteplagede afdelinger.

Bestyrelsen blev enige om at dette var en god ide, da metoden har vist sig meget effektiv, og vi agter at tilslutte os forslaget.

5. Intet at bemærke.