Afdelingsmøde 06

Afdeling 6 – Vestergade 121-125

 

Referat af afdelingsmøde den 4. september 2023
 

Mødedeltagere:          1 beboer og Dorthe Støve fra administrationen.

 

 

Ad 1 og 2: Dorthe Støve blev valgt til dirigent og referent.

 

Ad 3:          Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

 

Ad 4:          Ikke noget at berette siden sidste møde.

 

Ad 5:          Budgettet for 2024 blev fremlagt af Dorthe Støve.

 

                  Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,00%.

 

Langtidsplanen for 2024 blev også gennemgået.

 

Ad 6:          Kort orientering om regnskab 2022 af Dorthe Støve, der udviste et overskud på kr. 37.805,88. Overskuddet er overført til resultatkontoen.

 

Ad 7:          Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad 8, 9 og 10:

 

Der blev ikke valgt en afdelingsbestyrelse.

 

Ad 11:        Der var intet til eventuelt.

 

 

Dirigent/ referent:                                            

 

_________________   

Dorthe Støve

-----------------------------------------------------------------------

Afdeling 6 – Vestergade 121-125

 

Referat af afdelingsmøde den 30. august 2022
 

Mødedeltagere:          1 beboer, Kent Hansen fra administrationen og

Mogens Bertelsen fra hovedbestyrelsen.

 

 

Ad 1 og 2: Kent Hansen blev valgt til dirigent og referent.

 

Ad 3:          Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.

 

Ad 4:          Ikke noget at berette siden sidste møde.

 

Ad 5:          Budgettet for 2023 blev fremlagt af Kent Hansen.

 

                  Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 4,10%, således at

le­jen pr. 1. januar 2023 udgør kr. 5.272 pr. måned.

 

Langtidsplanen for 2023 blev også gennemgået.

 

Ad 6:          Kort orientering om regnskab 2021 af Kent Hansen, der udviste et under­skud på kr. 21.542. Underskuddet er overført til resultatkontoen.

 

Ad 7:          Nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement vedtaget.

 

Ad 8:          Ingen yderligere forslag til behandling.

 

Ad 9:          Connie Jochumsen blev valgt til kontaktperson for afdelingen.

 

Ad 10:        Der blev ikke valgt medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

 

Ad 11:        Der blev ikke valgt suppleanter.

 

Ad 12:        Under eventuelt blev der spurgt til trappevaks og hvor ofte de bliver rengjort. Til information kan det oplyses, at der vaskes trapper onsdag i lige uger.

 

Dirigent/ referent:                                            

 

_________________   

Kent Hansen

--------------------------------------------------------------------------

Til beboerne i afdeling 6

Vestergade 121, 123 og 125                                                  Skanderborg den 25. august 2021

 

 

Referat af afdelingsmøde den 24. august 2021 kl. 18.00 i kantinen, Adelgade 106.

 

Fra administrationen deltog Dorthe Støve og fra hovedbestyrelsen deltog Mona Larsen.

Fra afdeling 6 mødte 2 beboere op.

 

Dagsorden:

 

Punkt 1. Valg af dirigent.

Dorthe Støve blev valgt.

 

Punkt 2. Valg af referent.

Dorthe Støve blev valgt.

 

Punkt 3. Valg af stemmeudvalg.

Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

 

Punkt 4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

Der var ingen beretning, da der ikke er en afdelingsbestyrelse.

 

Punkt 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2022.

Budget blev enstemmigt godkendt.

 

Punkt 6. Orientering om regnskab 2020.

Regnskab blev gennemgået.

 

Punkt 7. Behandling af indkomne forslag.

 

1.      Bordplade i vaske/tørre rum.

Forslaget blev nedstemt.

 

2.      Rengøring af opgang og gelænder.

Forslaget kom ikke til afstemning.

 

3.      Ang. trappevask, at det er beboeren selv der sørger for rengøring, hvis sko ikke er fjernet.

Forslaget kom ikke til afstemning.

 

4.      At det er alle der er med til at holde rent i vaskekælderen, måske en måned af gangen samt en ugentligt rengøring.

Forslaget kom ikke til afstemning.

Det er administrationens ansvar at fællesarealer ser pæne ud.

 

Punkt 8. Valg af formand.

Connie Jochumsen blev valgt til kontaktperson.

  

Punkt 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

Der blev ikke valgt medlemmer til en afdelingsbestyrelse.

 

Punkt 10. Valg af suppleanter.

Der blev ikke valgt suppleanter.

 

Punkt 11. Eventuelt.

Snak om løst og fast i afdelingen.

 

Dirigent og referent

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde d. 24. august 2020, afd. 6.

Der var ingen beboer fremmødt til afdelingsmødet.
Budgettet for 2021 er således godkendt med en stigning på 4,54% af den nuværende
husleje.
Regnskabet for 2019 viser et underskud på kr. 7.0 10, der er overført til opsamlet resultat.
Connie Jochumsen har tilkendegivet, at hun fortsat gerne vil være kontaktperson for
afdelingen.
Hovedbestyrelsen har besluttet at igangsætte en helhedspian for afdelingen, som har til
formål at undersøge muligheden for en totalrenovering af afdelingen.

-------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde 2019

Pkt. 1 Dorthe Kruse blev valgt til dirigent.
Pkt. 2 Dorthe Kruse blev valgt til referent.
Pkt. 3 Stemmeudvalg blev ikke nedsat.
Pkt. 4 Der blev ikke fremlagt en beretning for perioden siden sidste møde.
Pkt. 5 Driftbudget og PV-plan for 2020 blev fremlagt og godkendt.
Pkt. 6 Der blev orienteret om regnskab 2018.
Pkt. 7. Det indkomne forslag om juletræ blev vedtaget.
Pkt. 8, 9 og 10 Der blev ikke valgt en bestyrelse. Connie Jochumsen blev valgt som kontaktperson.
Pkt. 11 Der blev snakket om rengøring af vaskerierne.

Dorthe Kruse

-------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdeling 6 afdelingsmøde torsdag den 6. september 2018.

 

1. Valg af dirigent – Dorthe Kruse.

2. Valg af referent – Connie Jochumsen.

3. Valg af stemme udvalg – Blev ikke nødvendigt.

4. Fremlæggelse af formandens beretning – Der er nye beboere i 121 og 123. Der er omdelt vejledning i, hvordan man affaldssorterer.

5. Driftsbudget med tilhørende PV-plan blev gennemgået og godkendt.

6. Regnskab blev gennemgået.

7. Ingen indkomne forslag.

8. Valg af formand – Karl stilled op og blev valgt, men da der ikke kunne stilles en bestyrelse, blev Karl kontaktperson for afdelingen.

9. Ingen ønskede at stille op til bestyrelsen.

10. Der blev ikke valgt suppleanter, da der ingen bestyrelse er i afdelingen.

11. Eventuelt. Snak om lugt i vaskehus samt hæk- og plæneklipning.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 6 - Vestergade

Referat af afdelingsmode den 5. september 2017

Til stede var 3 beboere fra 3 lejemål samt Dorthe Støve fra administrationen.

Pkt. 1 — Valg af dirigent

Dorthe Støve blev valgt til dirigent.

Pkt. 2 — Valg af referent

Dorthe Støve blev valgt til referent.

Pkt. 3 — Valg af stemmeudvalg

Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

Pkt. 4 — Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Der var ingen beretning.

Pkt. 5 — Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2018
Driftsbudget med tilhørende PV-plan blev godkendt.

Pkt. 6 — Orientering om regnskab 2016.

Dorthe Støve orienterede om regnskab 2016.

Pkt. 7 — Godkendelse af bestyrelsens forslag til nyt ordensreglement
Nyt ordensreglement blev godkendt.

Pkt. 8 — Behandling af indkomne forslag

Forslag: Vasketider ændres fra kl. 7.00 — 19.00.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

I     . 9 — Valg af formand

Ingen ønskede at stille op.

Connie Jochumsen fortsætter som kontaktperson.

Pkt. 10 — Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Ikke aktuelt

Pkt. 11 - Valg af suppleanter

Ikke aktuelt

Pkt. 12 — Eventuelt

Stor ros til vicevært, René.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat af afdelingsmøde i afdeling 6.

 

 1. Valg af dirigent. Dorthe Kruse valgt.

 2. Valg af referent. Dorthe Kruse valgt.

 3. Valg af stemmeudvalg. Der blive ikke valgt stemmeudvalg.

 4. Beretning fra formanden. Der er lavet fliser under altanerne, og det er blevet fint. Eva er ny beboer i nummer 121. Beretningen godkendt.

 5. Gennemgang af budget og tilhørende PV plan 2017. Budgettet og PV planen blev gennemgået og efterfølgende godkendt.

 6. Orientering om regnskab 2015. Regnskabet gennemgået.

 7. Indkomne forslag. Der var et forslag ang. tidspunkter for vask. Forslaget godkendt.

 8. Valg af formand. Ingen stillede op.

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ingen stillede op.

 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Ingen stillede op. Connie Jokumsen fortsætter som kontaktperson i afdelingen.

 11. Eventuelt. Problem med skimmelsvamp i en lejlighed.

 

 

 

Referent: Dorthe Kruse

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg 15. september 2015

 

Referat af afdelingsmøde afd. 6 – 14.september 2015

 

Der var 3 lejemål repræsenteret samt et kommende lejemål var inviteret med til afd. mødet.

Fra Administrationen deltog hovedbestyrelsesmedlem Flemming Larsen.

 

Pkt. 1: Flemming blev valgt

Pkt. 2: Flemming blev valgt

Pkt. 3: Såfremt det blev nødvendigt udpeges personer.

Pkt. 4: Kontaktperson Ole Kjøge fremlage beretning for perioden fra sidste afd. møde og til d.d.

 • Der har været en vandskade p.g.a utæt tag. Er udbedret, og taget står til udskiftning på PV-plan i 2016.

 • Ny belægning i opgang 125, ser meget pænt ud.

 • Alle håndvaske i kælderen er fjernet p.g.a bakterievækst i de varme brugsvandsrør (skyldes manglende eller meget lidt brug af håndvaske). Endvidere er der skiftet en del vandrør i kælderen p.g.a ælde og / eller slitage.

 • Gammel bord og bænke i kælderen er bortskaffet og erstattet af nye.

 • Storskraldsdag den 9.januar 2015 var en stor succes.

 • I opgang 123 + 125 skal vaskemaskiner hæves op på en sokkel, dette arbejdet pågår p.t.

 • Markvandring er udført i foråret i samarbejde med administrationen.

 • Der er indkøbt nye koste og skovle til vaskekælderne til fri afbenyttelse, primært til at skovle sne om vinteren fra kælderen.

Beretning var herefter til debat og diverse spørgsmål blev besvaret. Beretning herefter godkendt enstemmigt.

Pkt. 5: Flemming fremlagde det udleverede budgetforslag for 2016 med tilhørende PV-plan. Huslejen fastholdes i nuværende niveau. Diverse spørgsmål fra lejerne blev besvaret. Budgetforslag godkendt enstemmigt.

Pkt. 6: Flemming orienterede om regnskab 2014.

Pkt. 7: Indkommende forslag. De indkommende forslag er ikke omdelt til beboerne og afvises af dirigenten i henhold til gældende vedtægter i Skanderborg Andelsboligforening. Alle indkommende forslag skal omdeles til alle beboerne i afdelingen 8 dage før afdelingsmødet afholdes.

Pkt. 8: Connie Jokumsen blev valgt til ny kontaktperson i afd. 6.

Pkt. 9: Ingen valgt.

Pkt. 10: Ingen valgt.

Pkt. 11:

 • Flere beboere har gener fra en udlejningsvirksomhed modsat afdelingen, der er støjgener tidligt om morgen, mellem 04.30 og 06.30. Aftalt at Ole Kjøge taler med virksomheden og fremlægger problematikken og vender tilbage til administrationen hvis det umiddelbart ikke løser problemet med støj tidligt om morgen.

  • 30.sept. 2015: Ole Kjøge har talt med Skanlej og de viser forståelse for beboernes gener og vil fremadrettet forsøge at vise hensyn.

 • Afvaskning af affaldscontainer 2 – 4 gange årligt – en opgave for Reno Syd. Flemming beder administrationen svare på spørgsmålet.

 • Hæk eller hegn mod Vestergade. Skal med på næste markvandring 2016.

 • At de sidste flisegange laves om til samme belægning som eksisterende fliser. Skal med på næste markvandring 2016.

 • Hæk på skrænten mod Føla ønskes trimmes.

 • Der er et ønske om at viceværten løser lidt flere opgaver i afdelingen når han kommer, bl.a ønsker er:

  • At der bliver fjernet spindelvæv + bliver fejet grundigt i cykelkælder og vaskekælder, i første omgang 1 gang månedligt.

  • At der bliver fjernet affald langs hækkene 1 gang ugentligt.

  • At de to træer som står ved opgang 123 bliver klippet ned eller helt fjernet, da det ene træ er dødt / råddent.

  • At der bliver hængt nye tøjsnore op i vaskekælderen.

  • At viceværten selv skifter pakninger i VVS installationer i lejemål samt skifter lyskilder fremfor at hyre eksterne håndværkere ind til opgaven.

  • Bedre vedligeholdelse af udenomsarealer.

    

    

   Referent: Flemming Larsen

______________________________________________________________________________________ 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 6. Vestergade 121 -125 den 8. oktober 2014.

 

I anledningen af at den tidligere formand har trukket sig fra posten var der indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde med følgende dagsorden.

 

 1. Valg afdirigent -Erling Web er Jensen blev valgt

 2. Valg af referent -Erling Weber Jensen blev valgt

 3. Valg afformand -da der kun var mødt en beboer frem til mødet og denne ikke ønskede at være formand, blev der ikke valgt ny formand, hvorfor bestyrelsen samtidig nedlægges. Ole Kjøge blev valgt til at være kontaktperson for afdelingen.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afd. 6 Vestergade afdelingsmøde den 16. september 2014

 

Tilstede: Der var fremmødt 2 beboer fra afdelingsbestyrelsen samt Cleo Brauner (CB) fra organisationsbestyrelsen,

 

Ad. l det var ikke nødvendigt med en dirigent. Ad. 2 Cleo Brauner har taget referat. Ad.3 Der var ingen brug for stemmeudvalg. Ad.4 Der var ingen beretning fra afdelingsbestyrelsen. Ad.5 Cleo fremlagde budgettet og kom ind på de konti, hvor der har

 

været bevægelser i. Afdelingen skal have huslejeforhøjelse på kr. 42,00 pr. måned.

 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Ad. 6 Cleo fremlagde regnskabet, som jo ikke skal godkendes og er blot til orientering, men 2013 har givet et overskud på kr. 29.603,00 som bliver brugt til at imødegå underfinancering af parkeringsplads i afdelingen.

 

Ad. 7 Der var ingen indkomne forslag. Ad. 8 Connie Juchumsen, nr. 123 st. th. havde indgivet fuldmagt til at

 

hun gerne ville stille op til bestyrelsen og hun blev valgt da der ikke var andre opstillede. Ad. 9 Der blev ikke valgt suppleanter da der ikke var nogen at vælge

 

af. Ad. 10 Ole Kjøge forespurgte til storskrald og CB lovede at undersøge dette og give besked.

 

Referent: Cleo Brauner

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra afdeling 6, Vestergade ' s afdelingsmøde 11. september 2013

Der var kun afdelingsbestyrelsen som var fremmødt.

Ad. 1 Var ikke nødvendigt da der ikke var flere

 Ad. 2 Cleo Brauner fra hovedbestyrelsen.

Ad. 3 Var heller ikke nødvendigt

 Ad. 4 Karl fremlagde beretningen og kom ind på, hvad der var sket i afdelingen -hækken mod Vestergade er klippet af hensyn til udsynet. Affaldscontainerne er skiftet ud med nogle mindre, da der ikke var behov for de store containere, dette har bevirket nogle besparelser, belysningen i opgangene er skiftet -også her er der besparelser.

Vinduer og døre er malet udvendige, udsugning på badeværelser er etableret i alle 3 blokke. Der er dog også stadig noget som mangler, og det er gummifuger i vinduer og døre. Arbejdet med affalds øer er sat i gang, klinker på trapperne ved hoveddørene skal sættes fast, Wegener kommer og kigger på det. Overlæggerne på vinduer gennemgås og arbejdet sættes i gang. Beretningen blev vedtaget.

Ad. 5 Karl fremlagde budgettet og kom lidt ind på hvad der har givet det overskud som afdelingen får, undertegnede kunne supplere på et par punkter. Karl gennemgik PV planen Budgettet blev godkendt.

Ad.6 Karl og undertegnede orienterede om regnskabet.

Ad. 7 Der var ingen indkomne forslag

Ad.8 Karl blev genvalgt

Ad. 9 Ole blev genvalgt

Ad. 10 Der var ikke beboer så der kunne vælges suppleanter.

Ad. 11 Der var ikke noget under eventuelt.

Referent: Cleo Brauner