Afdelingsmøde 13

Referat at afdelingsmøde onsdag d. 7. september 2016

Afdeling 13 – Grumstrups Alle

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Valg af referent

Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning fra perioden siden sidste møde.

Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2017

Pkt.6 Orientering om regnskab 2015.

Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 8 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er: Lone G. Thomhav.

Pkt. 9 Valg af suppleanter.

Pkt. 10 Eventuelt

 

Ad. 1 Dorthe fra SAB blev valgt til dirigent

Ad. 2 Lone Kjær blev valgt som referent.

Ad. 3 Der blev ikke valg stemmeudvalg, der vil blive stemt ved håndsoprækning.

Ad 4 Karen fremlagde beretningen, som er vedlagt referatet. Bemærkninger til referatet. Beboerne var ikke blevet adviseret om markvandring. Bestyrelsen beklager, det skal ikke ske igen. Der var spørgsmål vedrørende den vandskade der var sket, den vil blive betalt af vedligeholdelseskontoen. Der var en snak om den generelle rørlægning i afdeling, som er af ældre dato, SAB vil undersøge sagen.

Ad. 5 Driftsbudgettet 2017 blev godkendt. Antennebudgettet blev godkendt.

Ad. 6 Orientering om regnskabet 2015. Der var spørgsmål vedrørende henlæggelser til nye rør, det mangler i vedligeholdelsesplanen, det er med som forslag. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at hvis de ønsker at ændre i planlagte ting, skal der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde.

Ad. 7              1. Forslag: Det årlige legepladsbeløb på budgettet ønskes genindsat. Det blev vedtaget.

                        2. Forslag: Vedligeholdelsesreglementet og ordensregler skal gennemgås af bestyrelsen og evt. ændringer skal godkendes på et ekstraordinært afdelingsmøde. Godkendt.

                       3. Forslag: Man skal kunne overdrage vaskemaskiner, gardiner o.l. til den næste indflytter. Det kan man allerede ved en skriftlig aftale mellem den fraflyttende beboer og den ny beboer samt SAB.

                       4. Forslag: Der er på budgettet afsat 20.000 kr. til at male vaskehuset for, det kan gøres på en arbejdsdag. Vedtaget.

                       5. Forslag: Fastsættelse af max beløb til gaver. Vedtaget Afdelingsbestyrelsen beslutter det.

                       6. Forslag: Udskiftning af vandrør. Det var med på markvandringen, og det vil blive undersøgt nærmere.

                       7. Forslag: Den nye sandkasse er mangelfuld. Det er svært at gennemskue, hvilke ændringer der skal til og hvem der skal betale. Det blev besluttet at afdelingsbestyrelse sammen med SAB igen skulle se på sagen, inden der tages nogen beslutning.

                       8. Forslag: Sammenlægning af kælderrum, så dem der ikke har gararge får et stort kælderrum. Der var to for og 5 imod Ikke godkendt.

                      9. Forslag: Mere information på tavlen i vaskehuset. F.eks. Mail og telefonnummer på afdelingsbestyrelsen – visevært – inspektør o.l. Hvem kontakter man ved strømsvigt o.l. Man skal være opmærksom på at hvis man ringer efter håndværker som privatperson, kan man risikere at der er en egenbetaling. Man skal hvis det er muligt altid kontakte afdelingsbestyrelsen først. Forslaget er godkendt, afdelingsbestyrelsen vil sørge for de rette informationer bliver hængt op.

                       10. Forslag: Belægningen på gangbroen er under alt kritik. SAB handler på det, og der skulle gerne findes en løsning inden vinter.

                       11. Forslag: Tørrerummet kan bruget til frokost arr. o.l. og der indkøbes stole og borde til formålet. Vedtaget med 6 stemmer for og en imod.

Ad. 8 Mickael blev valgt til bestyrelsen.

Ad. 9 Dorthe som 1. sub og Marie-Louise som 2. sub.

Ad 10 Evt. Forslag om flere aktiviteter i afdelingen. Det vil den nye bestyrelse se på.

Mødet sluttede med fælles smørrebrød.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Årsberetning Skanderborg Andelsboligforening, afdeling 13.  2015 - 2016

 

 

 

Arbejdsdag.

 

Det var vores første arbejdsdag, som forløb fint og hyggeligt. Tak til alle, der på forskellig vis deltog. Vi nåede ikke at færdig male, men håber vi kan samle en flok en aften, og afslutte maling.

 

 

 

Vedligeholdelse.

 

Fliser i tørrerum og toilet.

 

Nye elementer med store ruder er installeret i alle boliger

 

Udhæng malet ved terrasser

 

Flethegn mellem grundejerforeningen og vores matrikel repareret. Betalt af os, tros aftalen var at dele udgiften.

 

Markvandring afholdtes i april, bla blev det aftalt, at der skulle reklameres over det dårlige arbejde, der er udført på gangbroen.

 

Cykkeloprydning

 

Ny sandkasse

 

Bestyrelsen har erfaret, at der fra SAB ikke er enighed om, hvad der hører med til istandsættelse og vedligeholdelse.

 

 

 

Vandskade.

 

Rør lækket på toilettet, som skabte oversvømmelse i kælderen.

 

 

 

Beboere.

 

Henning døde i maj

 

Nye beboere i nr. 30, 28 og snart i nr. 46

 

To beboere deltog i sommerudflugten

 

 

 

Regnskabet

 

Bestyrelsen har stillet spørgsmål vedr. forskellige regninger!  

 

 

 

Bestyrelsen takker alle for den indsats, de har gjort i årets løb.

 

 

 

 

 

29.-08.-2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde den 3. september 2015 - afd. 13 – Grumstrups Allé

 

Dagsorden:

Pkt. 1                  Valg af dirigent

Pkt. 2                  Valg af referent

Pkt. 3                  Valg af stemmeudvalg

Pkt. 4                  Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

Pkt. 5                  Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2016

Pkt. 6                  Orientering om regnskab 2014

Pkt. 7                  Behandling af indkomne forslag

Pkt. 8                  Valg af formand, på valg – Preben Toft

Pkt. 9                  Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg – Lone Christoffersen

Pkt. 10               Valg af suppleanter

Pkt. 11               Eventuelt

 

Preben bød velkommen.

Ad 1                    Erling blev valgt til dirigent

Ad 2                    Cleo blev valgt til referent

Ad 3                    Michael, Lars og Erling blev valgt til stemmeudvalg

Ad 4                    Preben fremlagde beretningen som er vedlagt referatet

                             Beretningen blev kommenteret og efterfølgende godkendt

Ad 5                    Dorthe fremlagde budgettet og PV-plan. Budgettet for 2016 viste en huslejestigning      på 92,00 kr. pr. måned. Stigningen skyldes ejendomsskat, henlæggelser, vandafgift og rentenedsættelse.

                             Budgettet blev godkendt.

                             Dorthe fremlagde antennebudgettet for 2016. Alle pakker nedsættes med 40,00 kr. i 2016.

                             Antennebudgettet blev godkendt.

Ad 6                    Dorthe orienterede om regnskab 2014 der viste et overskud på kr. 90.684,21

Ad 7                    1. forslag: Bestyrelsen foreslog, at der bliver lagt klinker på gulv i vaskehus og tørrerum.

                             Det blev enstemmigt vedtaget at lægge klinker i tørrerum og på toilettet.

                             2. forslag: Lone Christoffersen foreslog at nedlægge alle forhaver der er tilbage og ligge fliser i stedet.

                             Forslaget blev vedtaget med 10 stemmer for og 3 i mod.

                             3. forslag: Lone Christoffersen foreslog en fælles arbejdsdag med oprydning og fællesspisning

                             Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

                             4. forslag: Jan foreslog at der laves et skur til parkering af motorcykler.

                             Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

                             5. forslag: Mikael Iversen foreslog at barnevogne og klapvogne i vaskehuset er forbeholdt beboernes børn.

                             Forslaget blev forkastet med 2 stemmer for og 8 i mod.

                             6. forslag: Karen havde forslag som efterfølgende blev frafaldet, da alle forslagene allerede var stillet af andre beboere.

Ad 8                    Karen Ibsen blev valgt som ny formand

Ad 9                    Lone Christoffersen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem

Ad 10                  Mikael blev valgt som 1. suppleant og Dorte blev valgt som 2. suppleant

Ad 11                  Kort snak om gennemgang af vinduespartier. Beklædning udenpå gaber. Der er skader på tapet i forbindelse med udskiftning af vinduer.

                             Låsen på terrassedøren kodes om, så den passer til hoveddøren.

                             Ros til Kurt, det ser pænt ud i afdelingen.

                             Dorthe (kvalitetsmedarbejder) kommer til at samarbejde med formanden.

                             Kort snak om antenneudbyder. Afdelingen kan kollektivt vælge en anden udbyder, men pt. er Skanderborg Antenneforening den billigste udbyder.      

                             Hvis afdelingen ikke ønsker Skanderborg Antenneforening skal der stadig betales til fælleomkostninger.

                             Isolering af lofter vil ske i forbindelse med tagudskiftning.

                             En del beboere har problemer med internetforbindelser.

Mødet sluttede kl. 20.30 og Erling takkede for god ro og orden.

 

 

Cleo Bräuner                                Erling Weber Jensen

Referent                                        Dirigent


 

Skanderborg den 3. september 2015

 

Afdelingsmøde for afdeling 13 Grumstrups alle 28-62 den 3. september 2015

 

Årsberetning 2014 -2015

 

Vi havde i starten på året den første afhentning af storskrald, første gang skulle der en opfordring til for, at få alle de effekter som man havde stillet om bag containergården bragt ud til Kirkevej hvorefter det vil blive afhentet, men dette skete jo ikke, så det stod der til næste afhentning. Men anden gang gik det slet ikke, alt var smidt i alle mulige og umulige sammenhæng, så det nægtede Reno Syd, at tage med, der var intet der var bundet sammen, og alt var blandet sammen, Elektronik, tøj i sorte plastsække, metal, plastmateriale, og dunke med kemikalier, og jeg kan jo se her ved sidste afhentning var der igen noget der ikke fungerede, man havde glemt datoen, jeg ved ikke hvordan man ellers kan løse problemet.

 

Vi fIk klippet gitter afpå de nedløbsrør fra 1. sal i havesiden. Reparation afhegn til nabo ved nr. 28-34 som stormen havde ødelagt. Kloaker er blevet renset i hele afdelingen, og især på P. plads.

 

Vi havde reparatør fra Miele til den ene vaskemaskine, da den ikke kunne åbnes, den stod med vand i, det så ud, som om der var nogle der havde øvet vold, på den si som man ellers kan åbne maskinen med, men det blev repareret.

 

Vi fik stormsikrede vores små træer ved Kirkevej med nogle pæle og gummistropper. Vi har fået nye tøjsnore med nye vandskruer, på tørreplads ved nr.50. Vi har met fuget alle vores vinduer og døre ved indgangs siden.

 

Fra markvandring den 4. marts 2015 bliver der lavet følgende fral PV-Planen:

 

De nye vinduespartier er ved at blive sat i alle steder. Der bliver lagt nye installationer i garager med en bimåler Der bliver malet gulv i vaskehus og tørrerum. Der bliver malet træværk under udhænget på terrassen. Der bliver malet gelænder ved nr. 50 til P. plads. Ved redegynge bliver der lagt faldesand under. Broen rar ny belægning. Sandkassen får nyt sand og en ny træramme omkring hvis der er penge til dette.

 

Efterisolering af loftrummet skulle administrationen finde en pris på, dette vil beløbe sig til omkring kr. 200,-pr. kvadratmeterpris, og så er det kun det halve der bliver isoleret, da man ikke kan komme helt ud i de skrå skunke,og man skal ind i hver enkelt lejemål og måske sprøjte skum eller papir ind. Så ca. kr. 100.000,-for ca. det halve loftrum men hvis vi engang skal skifte taget ud så kan man komme til ovenfra, og komme helt ud i de skrå skunke.

 

For Årsberetning 2014-2015 Preben Toft


 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdeling 13 Grumstrups Alle' s afdelingsmøde

Der var 9 beboer fremmødt fordelt på husstandene 32-38-42-50-54-58-60-62.

Endvidere deltog Erling Weber Jensen og Allan Jepsen fra administration og hovedbestyrelse.

Preben bød velkomme til de fremmødte og forslog at Erling blev dirigent.

Ad. l Erling blev valgt til dirigent og kunne konstatere at mødet var lovligt indvarslet. Erling gennemgik dagsorden og kunne konstatere at indkomne forslag ikke var omdelt rettidigt og spurgt forsamlingen om der var nogle problemer i det og da der ikke var nogen som havde problemer med det gik vi videre med dagsordenen.

Ad. 2 Cleo blev valgt til referent.

Ad. 3 Ste,,eidvaæg tages hvis det bliver nødvendigt.

Ad. 4 Preben omdelte beretningen og kom ind på, hvad der var sket i det forløbende år og hvad der fremadrettet skulle ske. Beretningen bliver omdelt til de beboere som ikke var mødt op. Afdelingsbestyrelsens referater ligger på SAB hjemmeside og kan ses af alle som går derind. Der blev forespurgt til hvad med dem som ikke har net-og her kunne Erling svare at det er muligt at få det udskrevet på Boligforeningen. Endvidere blev der spurgt om det var alle 18 lejemål der skulle have udskiftet vinduesparti skiftet i stuen, det tager vi under budgettet.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget

Ad. 5 Cleo gennemgik budgettet og kunne konstatere at vi skal stige i husleje kr. 45,00 pr. måned pr. lejemål. Cleo kom ind på de konti, hvor der havde været bevægelser og årsagen dertil.

Der skal bruges kr. 351.000,00 kr. til udskiftning afvinduer og med den pris må vi gå ud fra at det er alle 18 lejemål.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget

Ad. 6 Cleo berettede om regnskabet som jo ikke skulle godkendes, men blot orienteres om. Cleo kunne konstatere at 2013 havde givet et overskud på kr. 69.706,00.

Ad. 7 hvad skal der ske med vores grønne områder? Det bliver undersøgt og vi afventer på at der er ved at blive ansat en ny kvalitetsmedarbejder. Når den nye medarbejder har haft tid at kigge på det kommer der en plan.

Forslag at hække mod Grumstrups Alle rundes i stedet for at den bliver klippet lige, efter en debat blev forslaget trukket.

"Indkørslen" til græsplænen som bruges når folk flytter, stensætningen bliver ødelagt når bilerne påkører den. Vi kan henstille til de beboer som ikke kan ramme indkørslen om at give besked således at det kan repareres hurtigt eller vi kan sætte et skilt op med max vægt, de blev besluttet at afdelingsbestyrelsen arbejder videre med problemet.

Forslag til at der er en medarbejder fra administrationen evt. som dirigent med til mødet i stedet for at det er en af beboerne som er dirigent -der komme en med fra administrationen når det kan lade sig gøre, arbejdsmæssigt. Forslaget frafaldt.

Forslag til strøm i garagerne -forslaget frafaldes fordi det er med på budgettet og skal laves i år.

Forslag om træning af hund på det grønne område blev nedstemt med 3 for og 6 imod.

Forslag om efterisolering af lofter. -der indhentes priser så vi kan få et overblik på hvad det koster og hvornår det så kan laves.

Forslag om forbud mod brug af gifte i havene -6 for, 2 imod og en stemte ikke. Forslaget bliver indføjet i ordensreglerne.

Vedligeholdelse af bedene ved nr. 36-38 er meget mangelfuld eller manglende, hvad gør vi ved det? -afventer ansættelse af ny kvalitetsmedarbejder i administrationen

  1. Søren ønskede at trække sig fra bestyrelsen og Lone fra nr. 58 blev valgt i stedet for.

  2. suppleanter blev Lone i nr. 44 og Dorthe i nr. 54

  3. Eventuelt -snakken gik om løst og fast -forslag til arbejdsweekend, gummi på kæderne på gyngerne, ny sandkasse, hvordan skal den se ud og hvilke materialer. Krukkerne med cigaretskøder fjernes, da det ikke ser godt ud. Preben takkede for god ro og orden og takkede Søren for hans indsats.

     

Referent: Cleo Brauner

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hans Henrik Rasmussen

Fra: Preben Toft l

Ved afdelingsmøde onsdag den 4. september 2013 kl. 19.00

Ved afdeling 13,s 50 års jubilæum fik vi tildelt gave fra admistrationen et gavekort på kr. 2000,­som vi brugte til de små træer langs kirkevej ved garagepladsen.

I sep.2012 blev der gummifuget på øverste afsnit ved havesiden fra nr. 28-48 Okt. 2012 blev der lagt ny belægning på gangbroen over garagerne, men da forkanten skulle eftergås af mure blev arbejdet udskudt til 2013 den har vi nu fået repareret af mure Jørgen Jørgensen, der er sat en vinkelbeslag på broen ved nr. SO, vi har så efterfølgende fået smurt belægning på forkanten, så derfor er broen to farvet og grim, der er endelig langt om længe efter flere henvendelser smurt noget på trappen ved nr. 62 den havde man repareret, men det ser så grimt ud, der er blevet gjort indsigelse overfor dette, men det har ikke hjulpet noget, måske skulle der et nyt firma på, for det er meget utilfredsstillende som det ser ud.

Der blev sat nye hjul på vasketøjskurven i vaskehuset, og indkøbt en ny kurv til stativet, og Nye støvsugeposer er indkøbt.

linker på indgangs trappetrin fra nr. 28-48 er pålagt. Trappen fra vaskehuset til nr. 48 er smårepareret, men bliver omlagt i 2014. Så fik vi isoleret vores lofter i bryggers (hobbyrum) samt vores loftlemme.

Nye tagrender på kanaptaget over stuen, ved havesiden.

Vi bød Laila og Lars i nr. 36 velkommen til afdelingen med en buket blomster.

Ligeså bød vi Dorte med familie i nr. S4 velkommen til afdeling 13 med en buket blomster

Vi fik malet væge i tørrerummet.

Jytte i nr. 60 fyldte rund, så afdelingen ønskede tillykke med en vingave.

Stien fra nr. SO til 62 er blevet omlagt, så der ikke er så mange huller og skævheder.

Sortering af affald, åbenbart en svær ting, for jeg har gentagende gange skrevet ud til alle, hvad der skal i de forskellige container, men der er stadig nogle, der ikke sorterere deres affald efter reglerne. Vi har fået en påtale fra Reno Syd, det kan ende med at man ikke tømmer vores container hvis det ikke rettes.

Hegnet til vores naboer ved nr. 28-34 er blevet repareret ved udskiftning af et eller to moduler

Vi skal ifølge vores P.V. Plan ha' afrenset vores eternitfacader på havesiden, og af ukendte årsager er det ikke sket endnu, det skulle ha' været lavet i 2012.

Men i 2013 ifølge vores P.V. Plan skal Gulv og væg i vaskehuset males, garageporte skal overfladebehandles, vi skal ha' en mekanisk udsugning fra tørrerum, en såkaldt klapventil, tag på legehuset skal eftergås, legepladsen eftergås, vi skal ha' en ny sandkasse i 2014.

Vi prøvede at sammenkalde beboerne, til en lille sommerfest, ude på vores bålplads, men der var meget få, der tilmeldte sig, og da bestyrelsen havde flere frafald, så vi os nødsaget til at aflyse. Vi vil så prøve, at sammenkalde på et andet tidspunkt, til efteråret.

Ved afdelin2smøde den 3. september 2012 -

Var der indkomne forslag, om foranstaltninger vedr. skråningerne ved vaskehuset, og ved barsketstativet, dette er sat på budgettet, og vil blive lavet når pengene er der i 14 eller 15. Budgettet skal være i balance.

Der blev også spurgt vedr. efterisolering af loftrum, det er sendt videre til undersøgelse, men vi har ikke fået noget resultat endnu H.H. skulle indhente tilbud. Der blev oprettet en ny konto til henlæggelse, udskiftning af vandrør mv.

For årsberetningen 2013

Preben Toft

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------