Afdelingsmøde 21

Afdeling 21 –   Bredmosevej 3-13

Grusløkkevej 4A–E

Solgårdsvej 5-21

 

 
Referat af afdelingsmøde den 13. september 2023
 

Mødedeltagere:   7 beboer og Kent Hansen fra Skanderborg Andelsboligforening.

 

Ad 1:          Kent Hansen fra SAB blev valgt til dirigent.

 

Ad 2:          Kent Hansen fra SAB blev valgt til referent.

 

Ad 3:          Der blev ikke nedsat stemmeudvalg.

 

Ad 4:          Under beretning for perioden siden sidste møde fortalte formand

Bjarne Nielsen lidt om køkkenrenoveringen og mangler der skal udbedres i den forbindelse samt ønske om bedre hækklipningen.

 

Ad 5:          Budgettet for 2024 blev fremlagt af Kent Hansen. Budgettet blev god­kendt med en huslejestigning på 0,99%.

 

Ad 6:          Kort orientering om regnskab 2022 af Kent Hansen, der udviser et overskud på kr. 25.695  der er afskrevet på køkkenrenoveringen.

 

Ad 7:          Ingen indkomne forslag

 

Ad 8:          Arne Firgaard modtog genvalg til bestyrelsen.

 

Ad 9:          Bente Staldkarl Grusløkkevej 4E valgt som suppleant.

Ad 11:        Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 

·      Skimmelsvamp på Solgårdsvej 7 ,11og 19 bl.a. ved radiator

·      Gavl på Grusløkkevej 4E ønskes termograferet pga. meget kold væg (måske manglende eller ødelagt isolering)

·      Løs snak om hvad viceværten klipper af græs og hæk på Grusløkkevej.

Fremadrettet skal man selv sørge for at slå græs indenfor hækken.

Med hensyn til hækklipning vil der komme nærmere besked, om  beboerne selv skal klippe hækken på den indvendig side.

 

 

Teknisk afdeling og inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

 

Dirigent/referent:
 

______________
    Kent Hansen

-------------------------------------------------------------------------

Afdeling 21 –    Bredmosevej 3-13

Grusløkkevej 4A–E

Solgårdsvej 5-21

 

 
Referat af afdelingsmøde den 15. september 2022
 

Mødedeltagere:          5 beboer, Claus Beck og Kent Hansen fra SAB.

 

Ad 1:          Kent Hansen fra SAB blev valgt til dirigent.

 

Ad 2:          Kent Hansen fra SAB blev valgt til referent.

 

Ad 3:          Der blev ikke nedsat stemmeudvalg.

 

Ad 4:          Under beretning for perioden siden sidste møde fortalte formand

Bjarne Nielsen lidt om den igangværende køkkenrenovering.

 

Ad 5:          Budgettet for 2023 blev fremlagt af Kent Hansen. Budgettet blev god­kendt med en huslejestigning på 2,55%.

 

Ad 6:          Kort orientering om regnskab 2021 af Kent Hansen, der udviser et underskud på kr. 18.846,74  der er overført til opsamlet resultat.

 

Ad 7:          Forslag til nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement blev ikke vedtaget.

 

Ad 8:          Ingen indkomne forslag

 

Ad 9:          Bjarne Nielsen Solgårdsvej 11 blev genvalgt som formand.

 

Ad 10:        Lene Østergård Grusløkkevej 4C modtog genvalg til bestyrelsen.

 

Ad 11:        Ellen Firgaard Grusløkkevej 4B valgt som 1. suppleant.

                  Hanna Kacprzak Solgårdsvej 7 valgt som 2. suppleant.

 

 

 

 

 

 

…2

 

- 2 -

 

 

Ad 11:        Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 

·       En del snak omkring den igangværende køkkenrenovering og den manglende koordinering af håndværkerne fra HTH Tilst.

·       Terrassedør på Bredmosevej 13 skal efterses (utæt).

·       Gavl på Grusløkkevej 4E ønskes termograferet.

·       Fjerne ukrudt ved fællesareal omkring flagstang Grusløkkevej 4.

·       Ingen strøm til emhætte og spots under skabe Bredmosevej 13.

·       2 nye lamper på Solgårdsvej ved skralde ø er fejlmonteret. Skulle være monteret på Solgårdsvej 23. Lamperne fjernes.

·       Skrald skal være i poser, når det smides i skraldespand/container.

·       Der må ikke smides haveaffald i skraldespand/container

·       Grøn container er til pap og papir. Pap skæres/rives i mindre stykker for at udnytte containeren bedst mulig.

 

 

Teknisk afdeling og inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

 

Dirigent/referent:
 

______________
    Kent Hansen
 

--------------------------------------------------------------------------

Til beboerne i afd. 21.                                                                                              

 

       Skanderborg d. 11.04.2022

 

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde.

  

Torsdag den 07. april 2022 kl. 13.00

 

Mødet blev afholdt i Fællesrummet i afd.29 solgårdsvej 3N.

Fra administrationen deltog Claus Beck og Dorthe Støve

 

Inden mødet var der være mulighed for at se et køkken på Lillesøvej 32. kl.12.15. Som blev skiftet sidste år.

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent
Dorthe Støve fra administrationen blev valgt.

 

Valg af referent
Dorthe Støve fra administrationen blev valgt.

 

Valg af stemmeudvalg
Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

 

Valg af tilbud vedr. Køkkenudskiftning.
Claus Beck præsenterede 3 tilbud. Et fra HTH og 2 fra Kreum.

 

5.      Godkendelse af huslejestigning, som følge af køkkenudskiftningen.

Køkkenforslag fra HTH blev godkendt med en huslejestigning på 712,00 kr. ekstra om måneden.

 

Er der spørgsmål til ovenstående kan Claus Beck kontaktes på tlf. 40896647.

 

 

Med venlig hilsen

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

---------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 21 - Bredmosevej 3-13, Grusløkkevej 4 A-E, og Solgårdsvej 5-21
Referat af afdelingsmøde den 7. september 2021 kl. 13.00 i kantinen, Adelgade
106, 8660 Skanderborg
Antal fremmødte beboere: 5
Fremmødte fra administrationen: Kent Hansen, Claus Beck og Anna Nielsen
Dagsorden:
Pkt. 1 Valg af dirigent.
Pkt. 2 Valg af referent.
Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg.
Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2022.
Pkt. 6 Orientering om regnskab 2020.
Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag.
Pkt. 8 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
På valg er: Arne Firgaard
Pkt. 9 Valg af suppleanter.
Pkt. 10 Eventuelt.
Kent bød velkommen, og konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt.
Ad pkt. 1 Kent Hansen blev valgt til dirigent.
Ad pkt. 2 Anna Nielsen blev valgt til referent.
Ad pkt. 3 Punktet udgik.
Ad pkt. 4 Intet at berette.
Ad pkt. 5 Kent fremlagde driftsbudget og PV-plan for 2022. Dette blev enstemmigt godkendt.
Der var snak om køkkener. Kent foreslog et ekstraordinært møde, hvor detaljer samt
finansiering vedrørende nye køkkener behandles.
Ad pkt. 6 Kent fremlagde regnskab for 2020.
Der var ingen bemærkninger.
Ad pkt. 7 Følgende indkomne forslag blev behandlet:
Træer til haveside Grusløkkevej 4 fældes da de er syge og kun er til besvær, træerne
er æbletræer men mister blade og æbler meget tidligt på sæsonen.
- Forslag vedtaget.
Omlægning af græsplæne mellem Grusløkkevej 4 og nr. 6 til vilde blomster da det
vilde være i Skanderborg kommunes ånd, og spare en del mandetimer på årsplan.
- Dorthe Støve undersøger.
Ad pkt. 8
Ad pkt. 9
Fast tid for vores vicevært i vores afdeling (fast ugedag).
- Ikke vedtaget.
Deltagelse af en medarbejder der kender vores boliger i afdelingen (inspektør).
Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Arne Firgaard er på valg, modtager genvalg og bliver valgt.
Valg af suppleanter
1. suppleant Ellen Margrethe Firgaard og 2. suppleant Bente Staldkarl modtager
genvalg og bliver valgt.
Ad pkt. 10 Følgende blev behandlet under eventuelt:
SKANDERBORG ANDELSBOLIGFORENING
ADELGADE 106. TLF. 86523300. GIRO 641 0715
8660 SKANDERBORG . TELEFAX 86511074
E-MAIL: adm@sab-net.dk. www.sab-net.dk
Skanderborg d. 7. september 2021
Udvidelse af friareal ved flagstang Grusløkkevej 4, fjernelse af en række hækplanter
ind mod flagstang for et bedre beboermiljø.
- Vedtaget. Beboerne må gerne selv foretage dette.
Grusløkkevej nr. 6 har et rum til haveaffald, som er aflåst. Ikke alle beboere har
nøgler. SAB undersøger.
Algebehandling - beboer fra Grusløkkevej 4 spørger, om det er samme firma næste
år. Claus undersøger.
Beboer, Solgårdsvej 17, vil gerne have mulighed for at få fjernet noget hæk og lagt
fliser. Claus undersøger.
Vinduer på Solgårdsvej er utætte. Claus undersøger.
Kloaklugt på Solgårdsvej 7. SAB undersøger.

Referent
Anna Nielsen
Dirigent
Kent Hansen

-----------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde den 7. september 2020.
Afdeling 21
Bredmosevej 3-13
Grusløkkevej 4A-E
Solgårdsvej 5-21

Mødedeltagere: 6 beboere og Kent Hansen fra administrationen.
Ad 1: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til dirigent.
Ad 2: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til referent.
Ad 3: Der blev ikke nedsat stemmeudvalg.
Ad 4: Intet at berette siden sidste møde.
Ad 5: Budgettet for 2021 blev fremlagt af Kent Hansen. Budgettet blev godkendt
med en huslejestigning på 4,69%.
Ad 6: Kort orientering om regnskab 2019 af Kent Hansen, der udviser et
underskud på kr. 22.413 der er overført til opsamlet resultat.
Ad 7: Ingen indkomne forslag.
Ad 8: Bjarne Sig Nilsen Solgårdsvej 11 valgt til formand.
Ad 9: Lene Østergård Grusløkkevej 4C valgt til afdelingsbestyrelsen for 2 år.
Arne Firgaard Grusløkkevej 4B valgt til afdelingsbestyrelse for i år.
Ad 10: Bente Staldkarl Grusløkkevej 4E valgt som 1. suppleant.
Ellen Firgaard Grusløkkevej 4B valgt som 2. suppleant.
Ad 11: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:
- Træer i Hylke efterses for, om de er gået ud.
- Tagrender i Hylke efterses og repareres.
- Ventilator på badeværelser i Hylke kører hele tiden.
- Varmepumperne er leveret med en indbygget betjening. Der kan
tilkøbes trådløs fjernbetjening for Ca. 500 kr./stk.
- Der skiftes filter på varmepumperne en gang om året.
- Hæk ved Solgårdsvej 21 ønskes klippet ned til 125 cm.
- Nedkørsel ved Solgårdsvej 9 og 13 ønskes udbedret.
- Kirsebærtræer på Solgårdsvej ønskes beskåret.
- ønske om at inspektør for afdelingen deltager i afdelingsmødet.
Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

Dirigent/Referent
Kent Hansen

-----------------------------------------------------------------------

Afdeling 21 – Bredmosevej 3-13
Grusløkkevej 4A–E
Solgårdsvej 5-21

 

Referat af afdelingsmøde den 23. september 2019

Mødedeltagere: 3 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

Ad 1: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til dirigent.

Ad 2: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til referent.

Ad 3: Der blev ikke nedsat stemmeudvalg.

Ad 4: Intet at berette siden sidste møde.

Ad 5: Budgettet for 2020 blev fremlagt af Kent Hansen. Budgettet blev god-kendt med en huslejestigning på 5,03%.

Ad 6: Kort orientering om regnskab 2018 af Kent Hansen, der udviser et underskud på kr. 1.273, der er overført til opsamlet resultat.

Ad 7: Ingen indkomne forslag.

Ad 8: Bjarne Sig Nilsen og Bente Staldkarl blev valgt til kontaktpersoner.

Ad 9: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Ad 10: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

 

 

 

 

…2

- 2 -


Ad 12: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

• Problem med kolde ydervægge, Grusløkkevej 4E.
• Beskyttelsesplade til varmluftovn ligger løs i ovnen, Grusløkkevej 4E.
• Flagstang på Grusløkkevej skal lægges ned for evt. udskiftning af flagsnor, idet den ene ende sidder oppe ved flagknoppen.
• Ønske om plæneklipper til Grusløkkevej (kan opbevares i fællesskur).
• Der er kun tilladt at parkere på etablerede parkeringspladser i henhold til afdelingens ordensreglement punkt 16.

Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

 

Dirigent/referent:

______________
Kent Hansen

 

----------------------------------------------------------------------

Afdeling 21 –   Bredmosevej 3-13

Grusløkkevej 4A–E

Solgårdsvej 5-21

 

 
 
Referat af afdelingsmøde den 13. september 2018
 

Mødedeltagere:        2 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

 

Ad 1:         Kent Hansen fra administrationen blev valgt til dirigent.

 

Ad 2:         Kent Hansen fra administrationen blev valgt til referent.

 

Ad 3:         Der blev ikke nedsat stemmeudvalg.

 

Ad 4:         Intet at berette siden sidste møde.

 

Ad 5:         Budgettet for 2019 blev fremlagt af Kent Hansen. Budgettet blev god­kendt med en huslejestigning på 1,40%.

 

Ad 6:         Kort orientering om regnskab 2017 af Kent Hansen, der udviser et overskud på kr. 1.279  der er overført til opsamlet resultat.

 

Ad 7:         Ingen indkomne forslag.

 

Ad 8:         Bjarne Sig Nilsen og Bente Staldkarl blev valgt til kontaktpersoner.

 

Ad 9:         Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

 

Ad 10:       Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

 

Ad 12:       Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 

Problem med kolde ydervægge, Grusløkkevej 4E
Revne i soveværelse, Grusløkkevej 4E
Vask i køkken trækker ikke, Grusløkkevej 4E
Ønske om ny vimpel til Grusløkkevej
Ønske om informationsskrivelse til beboerne på Solgårdsvej omkring brug af affaldscontainere og bedre markering på containerne, hvad der må kommes i dem
Ønske omkring nye køkkener

 Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

  
Dirigent/referent:
 

______________
    Kent Hansen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 21 –   Bredmosevej 3-13

Grusløkkevej 4A–E

Solgårdsvej 5-21

 

 
 
Referat af afdelingsmøde den 14. september 2017
 

Mødedeltagere:        1 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

 

Ad 1:         Kent Hansen fra administrationen blev valgt til dirigent.

Ad 2:         Kent Hansen fra administrationen blev valgt til referent.

Ad 3:         Der blev ikke nedsat stemmeudvalg.

Ad 4:         Intet at berette siden sidste møde.

Ad 5:         Budgettet for 2018 blev fremlagt af Kent Hansen. Budgettet blev god­kendt med en huslejestigning på 0,27%.

Ad 6:         Kort orientering om regnskab 2016 af Kent Hansen, der udviser et overskud på kr. 105.743, der er overført til opsamlet resultat.

Ad 7:         Nyt ordensreglement godkendt.

Ad 8:         Ingen indkomne forslag.

Ad 9:         Bjarne Sig Nilsen blev valgt til kontaktperson.

Ad 10:       Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Ad 11:       Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Ad 12:       Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

Problem med unge fra afdeling 29 Solgårdsvej 3 & 23, der generer beboerne på Solgårdsvej 5-21 med boldspil tæt på parkeringsplads, så bilerne får mærker og en enkelt gang smadret forrude (evt. stenkast).
Beboerne fra omkringliggende bebyggelse lufter hund på græsplænen på Solgårdsvej 5-21.
Kirsebærtræer på Solgårdsvej ønskes beskåret i efteråret/vinter.
Til information kan det oplyses, at der ikke er tegnet glas- og kummeforsikring i afdelingen.

  
Dirigent/referent:
 

______________
    Kent Hansen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til beboeren i afd. 21

Bredmosevej 3 – 13

Grusløkkevej 4 A – E

Solgårdsvej 5 - 21

8660 Skanderborg                                                                                  Skanderborg den 16. september 2016.

 

 Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 15. september 2016.

Der var mødt 4 beboere op til mødet. Endvidere deltog Dorthe Støve fra administrationen.

Ad. Pkt. 1. Dorthe Støve blev valgt til dirigent.

Ad. Pkt. 2. Gerda blev valgt til referent.

Ad. Pkt. 3. Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

Ad. Pkt. 4. Der var ingen beretning.

Ad. Pkt. 5. Budgettet blev gennemgået og godkendt med en stigning på 2,74 %.

Ad. Pkt. 6. Regnskabet blev gennemgået.

Ad. Pkt. 7. Der var ingen indkomne forslag.

Ad. Pkt. 8. Der var ingen der ønskede at være formand – Bente Staldkarl blev valgt som kontaktperson for Grusløkkevej, Bjarne Nielsen for Solgårdsvej og Per L. Petersen for Bredmosevej.

Ad. Pkt. 9 og 10. ikke nødvendigt på grund af pkt. 8.

Ad. Pkt. 11. Der var ikke noget til eventuelt.            

 

Med venlig hilsen

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 21 –   Bredmosevej 3-13

 

Grusløkkevej 4A–E

 

Solgårdsvej 5-21

 

 

 

Referat af afdelingsmøde den 15. september 2015

 

 Mødedeltagere:        2 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

 

 

Ad 1:         Kent Hansen fra administrationen blev valgt til dirigent.

 

Ad 2:         Kent Hansen fra administrationen blev valgt til referent.

 

Ad 3:         Der blev ikke nedsat stemmeudvalg.

 

Ad 4:         Intet at berette siden sidste møde.

 

Ad 5:         Budgettet for 2016 blev fremlagt af Kent Hansen. Budgettet blev god­kendt med en huslejestigning på 2,56 %.

 

Ad 6:         Kort orientering om regnskab 2014 af Kent Hansen, der udviser et overskud på kr. 16.323,17 der er overført til opsamlet resultat.

 

Ad 7:         Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad 8:         Bente Staldkarl blev valgt til kontaktperson for Grusløkkevej (Hylke) og Per Lillelund blev valgt til kontaktperson for Bredmosevej (Tebstrup).

 

Ad 9:         Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

 

Ad 10:       Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

 

 Ad 11:       Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 

 

 

 • Gavl på Grusløkkevej 4E er meget kold og det trækker ind i boligen

 • Tage på Grusløkkevej grønne af alger

 • Viceværten sørger for opbevaring af  fælles havemøbler på Grusløkkevej i skuret

 • Ønske om stikkontakt i badeværelse ved dør

 • Ønske om montering af håndtag og krog på terrassedøre

   

  Inspektøren er orienteret omkring ovenstående.

  Beboerne på Bredmosevej beholder deres nuværende skraldecontainere og der etableres ikke skaldeø på adressen.

  Vi må opfordre til af skraldecontainere anvendes til affald, og der ikke henstilles affald ved siden af skraldecontainer/skraldeø. 

   

 

Dirigent/referent:

 

 

 

    Kent Hansen

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 21 -Bredmosevej 3-13 Grusløkkevej 4A-E Solgårdsvej 5-21

  

Referat af afdelingsmøde den 18. september 2014

Mødedeltagere: l beboer og Kent Hansen fra administrationen.

Ad l: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til dirigent.

d2: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til referent.

Ad3: Der bev ikke nedsat stemmeudvalg.

Ad4: Intet at berette siden sidste møde.

Ad5: Budgettet for 2015 blev fremlagt afKent Hansen. Budgettet blev god­kendt med en huslejestigning på 1,12 %.

Ad6: Kort orientering om regnskab 2013 afKent Hansen, der udviser et overskud på kr. 5.524, der er overført til opsamlet resultat.

Ad 7: Der var ingen indkomne forslag.

Ad 8: Bente Staldkarl blev valgt til kontaktperson for Grusløkkevej (Hylke) og Per Lillelund blev valgt til kontaktperson for Bredmosevej (Tebstrup).

Ad9: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyreise.

Ad 10: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Ad Il: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

• Træer og buske/hegn beskæres og renoveres hos beboer Bredmosevej 13, Egon Madsen kontakter beboerne

Til orientering kan det oplyses, at der er afsat penge til etablering af affaldsø på Bredmosevej og Grusløkkevej i 2014.

Diri ent/referent:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 21-Bredmosevej 3-13 Grusløkkevej 4A-E Solgårdsvej 5-21

Referat af afdelingsmøde den 11. september 2013

Mødedeltagere: 2 beboer og Kent Hansen fra administrationen.

Ad 1: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til dirigent.

Ad2: Kent Hansen fra administrationen blev valgt til referent.

Ad3: Der blev ikke nedsat stemmeudvalg.

Ad4: Intet at berette siden sidste møde.

Ad5: Budgettet for 2014 blev fremlagt af Kent Hansen. Budgettet blev god­kendt med en huslejestigning på 0,00 %.

Ad6: Kort orientering om regnskab 2012 af Kent Hansen, der udviser et overskud på kr. 222.803,02 der er overført til opsamlet resultat.

Ad 7: Der var ingen indkomne forslag.

Ad8: Bente Staldkarl blev valgt til kontaktperson for Grusløkkevej (Hylke) og Per Lillelund blev valgt til kontaktperson for Bredmosevej (Tebstrup).

Ad9: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyreise.

Ad 10: Udgår, da der ikke er valgt en afdelingsbestyreise.

Ad 11: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

 • Termostat til gulvvarme i bad virker ikke Grusløkkevej 4E

 • Vi må opfordre alle beboer til at benytte de opstillede containere til affald og ikke stille noget ved siden af containerne.

 • Hvis man selv vil male eller behandle gulv, se vedlagte anvisning.

   

   

   

Kent Hansen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------