Afdelingsmøde 05

Til beboerne i afdeling 5.
Kastanievej 2.


Skanderborg den 6. september 2023


Referat af afdelingsmøde den 5. september 2023 kl. 13.00 i selskabslokalet.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Erling Weber Jensen blev valgt.
2. Valg af referent. Erling Weber Jensen blev valgt.
3. Valg af stemmeudvalg. Dette var ikke nødvendigt.
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Renoveringen er i sin sidste fase, og der bliver tilbageflytning den 15. december 2023.
SAB er stadig i forhandling med Landsbyggefonden ift den endelige støtte til renoveringen,
efter at den første entreprenør gik konkurs.
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan.
Der var ikke noget driftsbudget, da dette afventer færdiggørelse af renoveringen.
6. Orientering om regnskab 2022. Det var et overskud på 70.638,- kr. Dette blev taget til
efterretning.
7. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag.
8. Valg af ny formand. Der var ingen der ønskede at stille op, hvorfor Jørgen Lund Kristensen
blev valgt som kontaktperson.
9. Valg af medlem til bestyrelsen. Punktet blev ikke gennemført pga punkt 9.
10. Valg af suppleant. Punktet blev ikke gennemført pga punkt 9.
11. Eventuelt.
Der blev aftalt en besigtigelse aflejlighedeme for de 3 fremmødte i uge 37.
Referent

Erling Weber Jensen

Direktør

-----------------------------------------------------------------------------

Til beboerne i afdeling 5.

Kastanievej 2.

 

                                                                                              Skanderborg den 19. september 2022

 

Referat af afdelingsmøde den 13. september kl. 13.00 i selskabslokalet.

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent. Erling Weber Jensen blev valgt.

2.     Valg af referent. Erling Weber Jensen blev valgt.

3.     Valg af stemmeudvalg. Dette var ikke nødvendigt.

4.     Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

a.      Entreprenøren er gået konkurs i april måned, hvorfor renoveringen ligger stille.

5.     Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan.

a.      Beboerne godkendte budgettet.

6.     Orientering om regnskab 2021. Dette blev taget til efterretning.

7.     Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement. Dette blev godkendt.

8.     Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag.

9.     Valg af ny formand. Der var ingen der ønskede at stille op.

10.  Valg af medlem til bestyrelsen. Punktet blev ikke gennemført pga punkt 9.

11.  Valg af suppleant. Punktet blev ikke gennemført pga punkt 9.

12.  Eventuelt.

Der var intet under dette punkt.

 

Efter mødet orienterede SAB de fremmødte om status på renoveringssagen.

 

 

Referent

 Erling Weber Jensen

Direktør 

                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Til beboerne i afd. 5 Kastanievej 2

 

 

                                                                                                   Skanderborg den 5. september 2022

 

 

 

 

Information om renovering af afdeling 5 Kastanievej 2.

  

Så er der endelig gode nyheder.

 

Vi har nu fået nye priser hjem, og det blev Paulsen a/s der var billigst.

 

Dette betyder, at de snarest muligt går i gang på byggepladsen, så nu kommer I også til at se aktivitet igen.

 

Vi forventer, at de er i fuld gang senest d. 1. oktober, og herefter vil byggeperioden være ca. 1 år.

 

Er der spørgsmål til ovenstående, vil der være plads til disse spørgsmål til afdelingsmødet.

 

 

 

Med venlig hilsen

Dorthe Støve

Skanderborg Andelsboligforening

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                      Skanderborg den 31.08.2021.

 Referat af afdelingsmøde i afdeling 5 Kastanievej 2 A-C.

 Mødet var indkaldt til den 30.08.2021 kl. 19.00 i kantinen, Adelgade 106.

 Der mødte ingen beboere frem til mødet.

 

Dirigent.

Erling Weber Jensen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i afdeling 5, onsdag den 23. september 2020, kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Erling Weber Jensen blev valgt og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt
jf SAB's vedtægter.
2. Valg af referent. Erling Weber Jensen blev valgt.
3. Valg af stemmeudvaig. Dette blev ikke aktuelt.
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Der har ikke været de store aktiviteter i afdelingen, grundet den forestående renovering.
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021. Budgettet blev godkendt.
6. Orientering om regnskab 2019. Regnskabet blev taget til efterretning.
7. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.
8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Khaled Waaled Alchalabi blev valgt for 2 år.
9. Valg af suppleanter.
1. suppleant blev Jesper Friis.
2. suppleant blev Judith Rasmussen.
10. Eventuelt.
- Der er stadig problemer med fortovet, Morten kontakter Skanderborg Kommune.
- Det er stadig et stort problem med svaler i afdelingen. Dette sikres ved den kommende
renovering.
- Efter mødet blev der informeret og stillet spørgsmål til den kommende renovering.

Referent og dirigent.
Erling Weber Jensen
Direktør

-----------------------------------------------------------------

Til beboerne i afdeling 5.
Kastanievej 2 A – C.

Skanderborg den 24. april 2020

 


Resultat af urafstemning omkring renovering af afdelingen.


Kære alle.

Hermed er resultatet af afstemningen omkring renovering af afdelingen.

Der er 6 boliger, der har afgivet stemmer.

Af dem er der 12 der stemte JA og 0 der stemte NEJ til en renovering.

Afdelingen har hermed godkendt en kommende renovering, med en efterfølgende huslejestigning fra 777,- kr. pr m2 pr. år til 843,- kr. pr. m2 pr. år.

Som tidligere oplyst skal projektet også godkendes af Skanderborg Byråd. Når denne afgørelse foreligger, vil jeg vende tilbage med yderligere oplysninger om projektet og en forventet tidsplan.

 

Med venlig hilsen

Erling Weber Jensen
Direktør

-----------------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne i afdeling 5
Kastanievej 2 A - C
Skanderborg den 9. marts 2020
Referat af ekstraordinært afdelingsmode den 27. februar 2020
kl. 17.00 i kantinen, Adelgade 106.
Dagsorden:
Punkt 1. Valg af dirigent.
Punkt 2. Valg af referent.
Punkt 3. Afstemning om husdyr. Det er tilladt at have en hund eller en kat pr. lejemål.
Ad punkt 1. Dorthe Støve blev valgt.
Ad punkt 2. Dorthe Støve blev valgt til referent.
Ad punkt 3. Enstemmigt flertal for, at afdelingen må have en hund eller en kat pr. lejemål.
Dirigent og referent
Dorthe Støve

------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 5 – Kastanievej 2A-C

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2019


Mødedeltagere: 6 beboer og Kent Hansen fra administrationen.


Ad 1 og 2: Kent Hansen blev valgt til dirigent og referent.

Ad 3: Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af John, Judith og Vibeke.

Ad 4: Morten orienterede om markvandringen, udfordringer med vandskader i kælderen og mangelfuld rengøring af trapperne.

Ønske om mere information bl.a. omkring overgang til robotklipper.

Ad 5: Budgettet for 2020 blev fremlagt af Kent Hansen.

Budgettet blev godkendt med en huslejestigning på 0,72%, idet trappe-vask fortages af beboerne med virkning fra 1. januar 2020. (forslag 2)

Langtidsplanen for 2020 blev også gennemgået uden bemærkninger.

Ad 6: Kort orientering om regnskab 2018 af Kent Hansen, der udviste et over-skud på kr. 10.578. Overskuddet er overført til resultatkontoen.

Ad 7: 2 indkomne forslag.

Forslag 1: Tilladelse til at holde husdyr.
2 stemte for og 3 stemte imod forslaget og 1 undlod at stemme, så ingen husdyr i afdelingen.

Forslag 2: Trappevask og rengøring af vaskekælder varetages af hver op-gangs beboer.
Alle 6 beboer stemte for forslaget, så med virkning fra 1. januar 2020 skal beboerne selv stå for rengøring af trapper og vaskekælder.

 


…2
-2-

Ad 8: Morten Stephensen blev valgt til formand uden modkandidater.

Ad 9: Vibeke Kiim og John Harboe blev valgt til afdelingsbestyrelsen.
Vibeke er på valg i 2020 og John er på valg i 2021.

Ad 10: Khaled Alchalabi blev valgt som 1. suppleant.
Hussein Ahmad blev valgt som 2. suppleant.
Judith Rasmussen blev valgt som 3. suppleant.

Ad 11: Under eventuelt var der følgende bemærkninger:

• Helhedsplan vedr. renovering af afdelingen ligger nu hos Landsbygge-fonden og vi afventer tilsagn fra Landsbyggefonden omkring støtte til renoveringsprojektet.
• I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan er der taget prøver i nr. 2B, st.tv. som ikke efterfølgende er udbedret. Lejer ønsker ikke at hæf-te for udbedring af borehuller m.v.
• Tagrende ved køkkenvindue ud for nr. 2B er utæt.
• Opslag i opgangene med hvornår Rengøringskælderen vasker trapper-ne stemmer ikke.

Ovenstående er videregivet til lokalinspektør.

 
Dirigent/ referent:

_________________
Kent Hansen

------------------------------------------------------------------------------------- 

SKANDERBORG ANDELSBOLIGFORENING

Afd. 5 Kastanievej 2A-C.

 

 

Referat af afdelingsmøde

onsdag den 5. september 2018 kl. 19.00

 

1 beboer var mødt. SAB var repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Leif Olsen.

 

Ad 1: Dirigent:

Leif Olsen

Ad 2: Referent:

Leif Olsen

Ad 3: Stemmeudvalg:

Morten og Leif (kom ikke i brug).

Ad 4: Beretning:

Der var ikke fremmødt nogen, som kunne fremlægge en beretning.

Ad 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan:

Der blev rejst nogle spørgsmål, som blev belyst, og driftsbudget og PV-plan blev godkendt.

Ad 6: Orienterede om regnskabet 2017

Regnskabet blev taget til efterretning.

Ad 7: Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 8: Valg af formand:

Morten Damgaard blev valgt.

Ad 9: Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Det var ikke muligt at vælge bestyrelsesmedlemmer.

Ad 10: Valg af suppleanter:

Det var ikke muligt at vælge suppleanter.

Ad 11: Eventuelt:

Der var ingen bemærkninger.

 

Referent Leif Olsen

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 5 — Kastanievej 2 A - C

Referat af afdelingsmøde den 4. september 2017

Der var ingen fremmødte til afdelingsmødet.

Budgettet for 2018 er således godkendt med en stigning på 1,12% af den nuværende husleje.

Regnskabet for 2016 viser et overskud på kr. 28.723,55 der er overført til opsamlet resultat.

John Harbo er afdelingens kontaktperson.

Referent:

Dorthe Støve

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmøde i afd. 5 d. 5 september 2016.

 

Tilstede: John Harbo, Vibeke KIim og Lene Blume fra Hovedbestyrelsen i SAB.

 

 

 

Selv om at der kun var to fremmødte, blev det besluttet at gennemføre mødet, da alle lejerne i afdelingen havde fået indkaldelsen rettidigt.

 

 

 

DAGSORDEN:

 

Ad. 1:  John påtog sig rollen som dirigent.

 

Ad. 2:  Lene Blume tog referat.

 

Ad. 3:  Valg af stemmeudvalg - blev besluttet at det var ikke nødvendig.

 

Ad. 4:  Fremlæggelse af beretningen siden sidste møde.

 

             John fortalte kort omkring de opgaver der er blevet udført i afdelingen det         

 

              sidste år og hvilke opgaver der skal udføres det næste år.

 

             Da en helhedsplan for afdelingen er under udarbejdelse, er det kun de aller  

 

             mest nødvendige opgaver der vil blive udført. Der er ingen grund til at bruge for

 

             mange penge i afdelingen, hvis den snart skal gennemgå en renovering.

 

Ad. 5:  Godkendelse af driftsbudget og tilhørende PV plan for 2017.

 

             Lene gennemgik budgettet og PV planen. Begge dele blev godkendt.

 

Ad. 6:  Orientering om regnskab for 2015. Kort dialog om enkelte poster, derefter taget

 

             til efterretning.

 

Ad. 7:  Behandling af indkomne forslag. Der var ikke kommet nogle forslag.

 

Ad. 8:  Vibeke Kiim ville gerne fortsætte i afdelingsbestyrelsen de næste to år.

 

Ad. 9: 

 

Ad. 10. Eventuelt. Generel dialog om afdelingen.

 

 

 

Referat: Lene Blume.

 

D. 12.09.2016.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 7 oktober 2015.

 

Mødedeltagere ; Lene Blume, John Harboe, Judith Rasmussen , Paul Grüninger, Jane Jensen.

 1. Dirigent ; Lene Blume

 2. Referent ; Jane Jensen

 3. Beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde ; "Cykelskuret" er blevet malet, Samt er der kommet nye vinduer i skuret med åbne og lukke funktion. Soklerne er malet. Fliser ved skraldespandene er rettet.

 4. Valg af bestyrelse

Formand ; John Harboe. Bestyrelsesmedlemmer ; Jane 2 år, Vibeke Kiim 1 år. Suppleanter ; Paul Grüninger 1 år, Lars Christoffersen 1 år.

 5. Evt. "Hvor er pengene for merbetalingen af containerne blevet af ?". John spørger Kent.

John har talt med Kent, og pengene er gået ind på konto 109.

Angående om suppleanter må deltage på kurser for bestyrelsesmedlemmer, er det bestyrelsen der bestemmer det.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                          26.marts 2015

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd.  5,  vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter.

Dorthe Støve var repræsentant af Skanderborg Andelsboligforening.

1. Dirigent Dorthe

2. Deltager Paul Grüninger,John Harboe,Judith L.Rasmussen

                 Jane Birgitte Reimer Jensen, R.Kruse Breindahl

                 og skrifteligt anmeldt  Lars Christoffersen

3. referent  P.Grüninger

4. Formanden blev John Harboe, på valg i 2017

5. alm. bestyrelsesmedlemmer

    Paul Grüninger, på valg i 2016

    Jane Birgitte Reimer Jensen, på valg i 2017

6.  Suppleant Lars Christoffersen meddelte sig skriftligt

 

Der blev udtrykt megen glæde for uddeling af vedligeholdelse-Fraflytnings-reglement, noget vi havde udtrykt ønske for, ved mødet i September 2014

 

Efter disse procedurer afsluttede vi mødet.

 

mvh. referant P.Grüninger

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde afdeling 5: Skanderborg Andelsboligforening

 

Dato den 8. september 2014 afholdt på Adelgade 106

 

Fremmødte: John, Paul, Judith Ragnhild + en repræsentant fra

 

Andelsboligforening.

 

Punkt l: Valg afdirigent -fælles.

 

Punkt 2: Valg afreferent -Paul Griininger blev valgt

 

Punkt 3: Valg af stemmeudvalg -ingen

 

Punkt 4: Ingen beretning fra afdelingen af naturlige årsager, Idet formanden er afgået ved døden.

 

Punkt 5: Gennemgang afbudget 2015 gennem "EG-Bolig system" noget som afskaffes til det næste budget 2016. Der sker en samlet forhøjelse på 2,7 %

 

Beløbet omkring renovation vil blive forhøjet af kommunen, noget vi ikke forstod

 

Vi har et ønske at fjernet den lille ekstra "container" som fyldes med meget lidt affald, den beboer der havde et stort forbrug er flyttet. Den skal derfor ikke tømmes hver uge, men hver 14 dag eller senere. Det var i sin tid os selv der havde et ønsket om en ekstra container.

 

Beboernes iagttagelse blev ikke accepteret, der skal iagttages af pedellen.

 

Det blev ikke aftalt hvem der har ansvaret for orientering af pedellen, eller hvor længe det skal vare. Hvem og hvordan beslutningen tages vedrørende reducering af antal afcontainer, blev ikke besluttet. Jeg kan oplyse, at jeg har orienteret pedellen ca. midt i september og selv iagttaget at den lille container blev tømt senere end 14 dage af et privatfmna.

 

Der er kr. 7000,-sparet op ifølge vores A-Ordningen. Det kræves afbeboerne at gulvet vedligeholdes af os selv, ellers vil vi ikke de resterende penge udbetalt ved fraflytningen, ifølge repræsentanten fra boligforeningen. Noget vi ikke forstår.

 

Vejledning vedr. 9års reglen vedr. målingsrefusion, og hvordan den korrekt vedligeholdelse skal udføres vedr. gulvet ønskes forklaret. Vi kan ikke huske at disse ting skulle være skrevet ned i lejekontrakten?

 

Afdeling 5 har enA-Ordningen afboligen hvor der opbygges med kr. 700.-pr. år + renter der bruges til loft og vægge.

 

Indsigelse mod vedligeholdelse skal skrives op i boligrnappen som man kan :fa indsigt i, hvis man er usikker m.h.t. forpligtelser. Jeg bliver usikker m.h.t. referatet om de uklarheder vedr. de kr. 7000,00 der er sparet

 

op. Budget godkendt. Punkt 6: Orientering om regnskab 2013. Punkt 7: Indkomne forslag fra bestyrelsen blev forkastet (fra tidligere fonnand)

 

a) vedr. hund +kat b) vedr. anvendelse af boremaskiner

 

Punkt 8: Indkomne forslag -ingen Punkt 9 + 10: Paul Grilninger, Kastanievej 2 C, 1. blev valg til bestyrelsen. Der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde for valg af fonnand og suppleanter. Vi kontakter beboerne personligt.

 

Referent Paul Grilninger

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsmøde i afd. 5 -Kastanievej mandag den 26. august 2013. Tilstede fra adm. Var Flemming Larsen

Pkt.1: Flemming Larsen valgt

Pkt.2: Flemming Larsen valgt

Pkt.3: Nedsættes hvis det bliver nødvendigt

Pkt.4:

  • Markvandring foretaget i foråret, diverse punkter er tilpasset.

  • Der er reklameret overfor administration vedr. manglende afsyring af fugearbejde og manglende rep. af sokkel i skur. Administrationen har oplyst at arbejdet er rekvireret hos entreprenøren og at det vil blive udført medio september 2013.

  • Efter en kort debat blev beretning godkendt.

     

Pkt.5: Budgetforslag blev fremlagt aNlemming, viser at huslejen ikke stiger. Godkendt efter diverse spørgsmål.

Pkt.6: Flemming orientering om regnskab for regnskabsåret 2012, viser et overskud på kr.49.041,OO.

Pkt.7: Ingen indkomne forslag.

Pkt.8: Erik Hassenkamm blev valgt

Pkt.9: John Harboe blev valgt.

Pkt.10: Ingen blev valgt. I tilfælde af frafald må der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde.

Pkt.ll: Flemming orienterede kort om vigtigheden i at afholde bestyrelsesmøder i afdelingsbestyrelsen herunder at der er afsat penge i budgettet så medlemmer af afdelingsbestyrelsen kan komme på diverse kursus for at få indsigt i hvad det vil sige at sidde i en afdelingsbestyrelse. Det er også muligt at få information vedr. budget og regnskab. Flemming opfordrede den nye afdelingsbestyrelse til at arbejde videre med at undersøge muligheden for at ændre vandafregning fra kollektiv til individuel, idet det hat vist sig i andre afdelinger at der er besparelser at hente. ligeledes om muligheden for en sammenlægning med andre mindre afdelinger så der måske også kan vælges suppleanter til afdelingsbestyrelsen.

Referent Flemming Larsen -29. august 2013