Afdelingsmøde 19

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den. 23. maj 2024, kl 18.00 hos SAB.

 

Annette byder velkommen.

1. Valg af dirigent - Erling blev enstemmigt valgt.

2. Valg af referent - Annette blev valgt.

3. Valg af stemmeudvalg - vi vælger håndsoprækning.

4. Valg af læhegn i afdelingen

Bestyrelsen foreslår at, alt læhegn skal være af mærket Bergen plus i trykimpræneret fyr/gran. Træet skal behandles med neutralfarvet olie. - Vedtaget.

5. Godkendelse af udestuer og overdækkede terrasser.

Bestyrelsen foreslår at, de maks. må være 3 x 5 meter, og opføres i trygimpræneret fyr/gran. Træet skal behandles med neutralfarvet olie. - Vedtaget.

6. Godkendelse af drivhuse/orangerier.

Bestyrelsen foreslår at drivhuse/orangerier maks. må være 9,9 m2. - Vedtaget.

 

Husk at alle bygningsopførelser (drivhuse, udestuer og overdækkede terrasser altid SKAL godkendes af SAB)- sendes til Ole Høj. ohs@sab-net.dk

 

På bestyrelsens vegne

Annette Simonsen

 

------------------------------------------------------------------------

Referart fra afdelingsmøde den 20. september 2023

Tilstede: Ole Høj, SAB og Helle Risom -Simonsen fra Hovedbestyrelsen.

Der var tilmeldt 14 fra afdelingen, 12 deltog.

 

Annette byder velkommen.

Pkt. 1 Ole H bliver valt til dirigent

Pkt. 2 Tanja bliver valgt til referent

Pkt. 3 Ole H og Helle fra hovedbestyrelsen bliver valgt.

Pkt. 4 Annette fremlægger beretning i perioden siden sidste møde

Der har været store udfordringer ift renoveringen, bestyrelsen har været i tæt dialog med SAB, som altid har været imødekommende, når vi har henvendt os.

Vi var på tur til Den gamle by i november 22.

Camilla inviterede til hygge i hendes have. Tak for det og gerne mere af det.

Der blev afholdt sensommerfest, en dag med strålende vejr, glade børn og beboere.

Bestyrelsen besluttede at udskyde festen, vi skal holde ,når renoveringen er færdig. Det er ikke realistisk, at holde fest 15.12 - 31. 12 2024, derfor bliver der heller ikke sat de penge af, som vi have besluttet. Vi holder et brag af en fest i 2025.

Pkt. 5 Driftsbudgettet med tilhørende PV plan for 2024, bliver godkendt.

Pkt. 6 Ole orientere om regnskab i 2022

Pkt. 7 Der er ingen indkomne forslag

Pkt. 8  Valg af formand

Annette er på valg og modtog genvalg

Pkt. 9 Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen

Tanja er på valg.

Tanja og Holger stiller op.

Der fortages afstemning. Der var stemmelighed, og dermed lodtrækning.

Holger vandt og er dermed nyt medlem til afdelingsbestyrelsen.

Pkt. 10 Tanja bliver valgt til 1. suppleant og Camilla (nr 92) som 2. suppleant.

Pkt. 11 Evt. Ole orienterede om renoveringen.

Etape 1 og 2 er snart færdige.

Etape 3 - første del flytter hjem, som planlagt 1.3 - 24

Anden del flytter hjem til maj 24

Etape 4  skulle gerne holde.

Byggeplanerne holder nogenlunde, SAB presser på og holde penge tilbage.

 

Ting der skal laves af viceværten, skriv til driftsmailen.

 

Forslag til næste år (Annette)

Vi betaler i øjeblikket ca 18 kr om måneden til aktivitetskontoen.

Det giver 7500 kr om året. Af disse penge, betaler vi forplejning til det årlige afdelingsmøde. Så er der ca 6000 kr til aktiviteter.

forslaget går på at sættet beløbet op til eks 50 kr pr måned ( forslag til afdelingsmøde 2024) Det vil give et råderum på 20.600. Hvilket giver os  flere muligheder til diverse aktiviteter.

På bestyrelsens vegne

Tanja og Annette

--------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde afdeling 19 d.21/9 - 2022
1. Valg af dirigent : Erling Weber blev valgt og orienterede om at
mødet var rettidigt varslet.
2. Valg af referent : Jeanette
3. Valg af stemmetællere : Vi vælger , om det bliver nødvendigt
4. Formandens beretning : Annette fortæller at der er afholdt
Halloween og julehygge med god tilslutning. Så startede
renoveringen, folk blev genhuset og nogle flyttede -
deriblandt vores 2 suppleanter. Faste parkeringspladser blev
sløjfet, og det er gået fint. Et aften arrangement blev aflyst pga
få tilmeldinger. Så kom konkursen og der blev hurtigt afholdt
et akut orienteringsmøde, og vi er derefter løbende holdt
orienteret fra SAB. Der blev en god sommerfest med en del
deltagere. I august mistede vi en beboer i afdelingen og
mange deltog i bisættelsen. D. 5/9 fik vi besked om at
renoveringen starter igen i oktober.
Erling takker for at beboerne har hjulpet med at holde øje med
byggepladsen - det har betydet meget !
5. Godkendelse af budget - det er godkendt
6. Orientering om regnskab 2021 - godkendt
7. Godkendelse af nyt vedligeholdelses - og
istandsættelsesreglement. Det blev gennemgået og godkendt.
8. Indkomne forslag :
a) Vi giver en buket ved kritisk sygdom - 1 stemmer imod og 14
for. Godkendt
b) Vi hæver beløbet med 10.000 kr. , det år vi er færdig med
renovering til en fest. Godkendt
c) Lys ved trappen ned mod stien ønskes - Erling vedkender at
det allerede er besluttet, men gået i glemmebogen. Han sørger
for at det bliver ordnet snarest
9.Valg af bestyrelsesmedlemmer - Lars er på valg og blev
genvalgt
10. Valg af suppleanter : Linda og Dorte vælges. Dorte er
1.suppleant
11. Evt. Vi dropper belysning på juletræet for at spare el
D. 28/9 - 2022
—---------------------------------
Erling Weber Jensen
Referent
______________________
Jeanette Thrane

----------------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne i Granhøjen

Afdeling 19.

 

                                                                                               Skanderborg den 5. september 2022

 

Kære alle

 

Så er der endelig gode nyheder.

 

Vi har nu fået nye priser hjem, og det blev Færch og Co, fra Århus der var billigst.

 

Dette betyder, at de snarest muligt går i gang på byggepladsen, så nu kommer I også til at se aktivitet igen.

Jeg forventer, at de er i fuld gang senest den 1. oktober, og herefter er deres tidsplan at de 4 etaper hver tager ca. 4 måneder, altså vil etape 2 kunne starte op omkring 1. februar 2023. Dette selvfølgelig med forbehold.

 

Ole Høi og jeg deltager i jeres afdelingsmøde, hvor vi evt kan uddybe spørgsmål til ovenstående.

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Erling Weber Jensen

Direktør 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde afd. 19 d. 22. september 2021
1. Valg af dirigent
Camilla foreslår Erling, og han blev enstemmigt valgt. Han erklærer at mødet er
rettidigt varslet, og forklarer om at der vil blive orienteret om ombygning efter
afdelingsmødet.
2. Valg af referent
Camilla foreslår Jeanette og hun blev valgt
3. Valg af stemmeudvaig
Erling foreslår de 4 fremmødte medarbejdere fra SAB og det blev godkendt
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Camilla beretter at der ikke er meget nyt, alt har stået i den fremtidige renoverings
tegn. Holger har haft foreslået et grill-arrangement. Jeanette spørger hvor mange
penge, der er til arrangementer, og beløbet er kr. 7500. Der er brugt lidt penge siden
sidst på mad til møder. Vi bestemmer selv i afdelingen hvor meget vi vil have på den
konto. Camilla siger hun er kørt træt pga. der har været en del dårlig stemning i
afdelingen.
Beretningen blev godkendt.
5. Godkendelse afdriftsbudget med tilhørende PV-plan for 2022
Der bliver ingen huslejestigning før efter renovering, hvor der også kommer en ny
vedligeholdelsesplan.
Vedr. indtægter er der et overskud på Ca. 114.000 kr., som kommer os til gode vedr.
vores husleje. Beløbet fordeles over de følgende 3 år.
Man vælger selv om man vil have TV pakke, hvis man ikke vil, så skal man ringe på
kontoret. Hvis man vil have indflydelse på TV pakker og pris, skal man møde op til
antenneforeningens generalforsamling. Der er et gebyr for at opsige Tv pakke på 375
kr. Der kommer dog særlige regler ved renoveringen.
Budgettet blev godkendt.
6. Orientering om regnskab 2020
Der er et overskud på 81.000, der deles ud over de næste 3 år hvilket også gavner
vores husleje positivt.
7. Behandling af indkomne forslag
Camilla har forsøgt at lave en spørgeskema undersøgelse vedr flytning af legeplads.
Nogen mener ikke de er blevet spurgt, men hun har afleveret et skema i alles
postkasser. Hun foreslår at legepladsen flyttes til området hvor der nu er træer, så der
kan etableres flere parkeringspladser. Der har tidligere været snak om andre
placeringer, men de er ikke foreslået og kan derfor ikke stemmes om. Der bliver
spurgt om til fra flere, om den er i så god stand at den kan flyttes? Erling mener ja, og
under alle omstændigheder, skal den ned under renoveringen. Han siger der kan
komme 8-10 nye parkeringspladser ved at give den nye placering. Forslaget vedtages
med 20 stemmer for, og 12 imod.
8. Valg af formand
På valg er Camilla Pedersen
Camilla ønsker ikke genvalg, og hun orienterer om hvad formandsposten indebærer.
Erling forklarer at det er en tillidspost. SAB sender en gang i kvartalet et regnskab til
bestyrelsen, og i gang årligt laves en vedligeholdelsesplan. Og så skal der gerne laves
noget socialt.
Anette spørger til det sociale, og er nysgerrig på hvad der kan gøres for at forbedre
det. SAB tager sig af alt det lejeretslige. Der spørges om hvor mange møder der
afholdes?. Camilla siger der ikke har været energi til at holde noget og der har jo også
været restriktioner pga corona.
Der spørges om bestyrelsen kan konstituere sig selv, og der er svaret klart nej pga
vedtægterne. Der er 3 der ønsker at stille op : Anders, Nezira og Anette. Nezira ønsker
at samle os, da hun synes sammenholdet har været dårligt.
Anders synes vi skal være lige og have sammenhold.
Anette vil gerne se på legeplads og lave noget socialt, feks med bål, og sørge for vi
laver noget for voksne.
Anette bliver valgt med 26 stemmer.
9. Valg til medlem af bestyrelsen
På valg er: Anders Bess Laxby
Anders ønsker genvalg, Tanja stiller op og Nezira stiller op. Anders og Tanja får
begge 17 stemmer og Nezira 2 stemmer. Der laves ny om stemning om Tanja og
Anders, Tanja vælges med 20 stemmer.
10. Valg af suppleanter
Der vælges mellem Anders og Nezira. Anders er 1. suppleant og Nezira er 2. suppleant.
Erling ønsker tillykke til alle nyvalgte og fortæller at de indbydes til det årlige
repræsentantskabsmøde i SAB.
11. Eventuelt
Hvor blev festudvalget af? Erling siger det står bestyrelsen for. Der sluttes af med at
opfordre til god tone under renoveringen.
Referent Jeanette Thrane
Dirigent Erling Weber Jensen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i afdeling 19, tirsdag den 21. september kl. 19.00.

1. Valg af dirigent. 
Erling Weber Jensen blev valgt og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt jf SAB's vedtægter.
2. Valg af referent.
Erling Weber Jensen blev valgt.
3. Valg af stemmeudvalg.
Dette blev ikke aktuelt.
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
- Der er blevet opsat parkeringsskilte på alle p-pladser.
- Vi har faet en ny vicevært som hedder Keld Holmegaard.
- Der har ikke været afholdt aktiviteter i afdelingen, grundet den kommende renovering og senest covid- 19. Bestyrelsen modtager gerne forslag til aktiviteter for beboerne.
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021.
Budgettet blev godkendt.
6. Orientering om regnskab 2019.
Regnskabet blev taget til efterretning.
7. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
8. Valg af formand.
Formanden var ikke på valg i år.
9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Lars Olesen blev genvalgt for 2 år.
10. Valg af suppleanter.
1. suppleant blev Annette Simonsen.
2. suppleant blev Dorte Kristensen.
11. Eventuelt.
- Der er problemer med papcontaineren som tit er overfyldt.
- Der er problemer med den nye sti, som virker for stejl og er glat.
- Der blev efterspurgt hvor mange timer viceværten har i afdelingen, han har i alt 8 timer pr uge.
- Efter mødet blev der informeret og stillet spørgsmål til den kommende renovering.

Referent/dirigent
Erling Weber Jensen

----------------------------------------------------------------------

Til beboerne i afdeling 19.
Granhøjen 92 – 158.

Skanderborg den 1. maj 2020.

 


Resultat af urafstemning omkring renovering af afdelingen.


Kære alle.

Hermed er resultatet af afstemningen omkring renovering af afdelingen.

Der er 29 boliger, der har afgivet stemmer med hver 2 stemmer.

Af dem er der 58 der stemte JA og 0 der stemte NEJ til en renovering.

Afdelingen har hermed godkendt en kommende renovering, med en efterfølgende huslejestigning fra 740,- kr. pr m2 pr. år til 788,- kr. pr. m2 pr. år.

Som tidligere oplyst skal projektet også godkendes af Skanderborg Byråd. Når denne afgørelse foreligger, vil jeg vende tilbage med yderligere oplysninger om projektet og en forventet tidsplan.

 

Med venlig hilsen

Erling Weber Jensen
Direktør

-----------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 19 - Granhøjen

Skanderborg, den 11. september 2019

 

Referat af afdelingsmøde afholdt onsdag den 11. september 2019 kl. 19.00
i kantinen, Adelgade 106:


Referat af mødet:

Pkt. 1 Valg af dirigent.
Erling Weber Jensen valgt.
Kunne indledningsvis konstatere at mødet var rettidig indkaldt iht. SAB´s vedtægter.

Pkt. 2 Valg af referent.
Ole Høi valgt som referent.


Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg.
Blev ikke nødvendigt.

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
EWJ – Helhedsplan – DAI har lavet tilstandsrapport. Sagen ligger i Landsbyggefonden.
Vi er sat i stå grundet det nye boligministerium, der skal have overblik inde der gives til-sagn.
Det er på landsplan, at alle bevillinger er sat på standby af boligministeriet.
Tidligste udmelding fra LBF kan ske i januar. SAB arbejder på en løsning med en ned-renovering.
Boligerne bliver forsat holdt ved lige på normal vis – der vil ikke blive udført væsentlige nye tiltag, men kun almindelig vedligeholdelse.

Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020.
Gennemgået af EWJ.
Budgettet blev godkendt.
Antennebudget gennemgået og godkendt.

Pkt. 6 Orientering om regnskab 2018.
Gennemgået af EWJ.
Overskud opgjort til kr. 95.000,-. fordeles over de næste 3 år.

Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag.
Forslag om at hver husstand har sin egen mærkede P-plads.
Forslaget blev godkendt.

Forslag om at hækklipning udvendig klippes af SAB.
Forslaget blev godkendt.

Pkt. 8 Valg af formand
Camilla Pedersen blev valgt som formand

Pkt. 9 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Camilla Johansen blev valgt for 2 år.
Lars Brian Olesen blev valgt for 1 år.

Pkt. 10 Valg af suppleanter.
Anders Bess Laxby blev valgt som 1 suppleant.

Pkt. 11 Eventuelt.
Tagrender trænger til rensning.
I forbindelse med beslutning om at hver husstand for egen P-plads, skal der huskes på de nuværende handicap pladser.

Pap og papir, her henstilles til at det blive stoppet helt ned i beholderen.
Restaffald er kun til restaffald og ikke storskrald mv. – Luk poserne.

Herefter takkede Erling for god ro og orden, og afsluttede mødet.

______________________ ___________________________
Referent Ole Høi Dirigent Erling Weber Jensen

 

--------------------------------------------------------------------------

Afdeling 19 – Granhøjen   

Referat fra afdelingsmødet torsdag d. 20. september 2018

Valg af dirigent
Leif Olsen bød velkommen til mødet og lod sig vælge til dirigent

Valg af referent
Anette Hald i nr. 112
Valg af stemmudvalg
Ikke aktuelt
Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Afdelingens kontaktperson deltog ikke i mødet, og ingen af de fremmødte kunne berette om perioden siden sidste møde.
Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2019
Leif gennemgik driftsbudgettet for 2019 og besvarede de spørgsmål, der kom – bl.a. om udgift 70.000 kr. til elektronisk syn. I hele boligforeningen indfører man elektronisk opmåling af lejemål, så malerfirmaer og håndværkere på stedet kan afgive et tilbud om renovering, fx når folk fraflytter. Det skulle give en del bespa-relser. Driftsbudgettet blev godkendt.
Orientering om regnskab 2017
Leif orienterede om regnskabet 2017.
Behandling af indkomne forslag
Inger fra nr. 104 har indsendt en skrivelse om situationen omkring fællesarealet ud for hendes indgangsparti og vil gerne høre afdelingens mening.
Inger sidder i kørestol og kan ikke selv passe arealet. En nabo flytter til i 1993 og vil gerne benytte arealet og passe det. Senere overgår pasningen til en anden nabo, og efterhånden som naboerne enten er blevet syge eller gået bort, har Inger set sig nødsaget til at betale for pasning af arealet. Det kan hun ikke mere og vil have arealet udlagt til fællesareal igen. Hun har talt med viceværten om det, men der er sket så meget ved det med hensyn til fældning af buske mv.
Alle på mødet er enige om, at det bare skal meldes til boligforeningens lokalinspektører, at arealet skal overgå til fællesareal igen, så det kommer ind under pasning af vicevært-teamet.
Det har andre i afdelingen tidligere fået igennem uden problemer, så det kan Inger også få.
Valg af formand
Ingen valgt. Charlotte oplyser, at afdelingens kontaktperson, Kirsten Eskilden, har meddelt til boligforeningen, at hun ikke længere ønsker at være kontaktperson for afd. 19.
Ingen af de fremmødte ville overtage hvervet.
Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
Ingen valgt
Valg af suppleanter
Ingen valgt
Eventuelt
Karin og Eisig fraflytter afdelingen 1/1-19, og der skal findes en ny flagmand, der vil hejse flaget og tage det ned igen, når beboerne fejrer fødselsdag mv. Ingen af de fremmødte kunne varetage dette.
Hvis nogen i afdelingen gerne vil være afdelingens ”flag-hejser” fra januar, kan man meddele det til Anders i nr. 132 på tlf.: 28 51 43 89 frem til 15/10-2018.
Melder ingen sig, blev det foreslået, at flaget herefter lægges i den sorte kasse (med salt i) på arealet ved flagstangen. Så må man selv hejse op og ned efter flagreglerne.

Beboerne savner orientering om helhedsplanen for renovering af afdelingen. Leif oplyste, at vi har 1. prioritet, og at tegningerne under udarbejdelse blot skal sendes til Landsbyggefonden.
Vi fik den samme besked til afdelingsmødet sidste år, og vi vil gerne vide noget mere om tidsperspektivet for renoveringen. Hvad sker der og hvornår.
Leif noterede, at afdelingen gerne vil have et orienteringsmøde.
 
/Anette Hald, 22/9-18

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i afd. 19
Torsdag den 14. sept. 2017

Dagsorden:

1.   valg al dirigent

2.   valgaf referent

3.   valg af stemmeudvaig

4.   fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

5.   godkendelse al driftsbudget med tilhørende Py-plan for 2018

6.   orientering om regnskab 2016

7.   godkendelse al bestyrelsens forslag til nyt ordensreglement

8.   behandling al indkomne forslag

9.   valg al formand

10.valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

11.valg af suppleanter

12. eventuelt.

1. Erling Weber Jensen foreslås som dirigent og modtager valget. EWJ konstaterer at afdelingsmødet er beslutningsdygtigt, da indkaldelse er sket efter gældende regler.

2. Kirsten vælges.

3 .Stemmeudvalget vælges kun dersom der er nogen der ønsker skriftlig afstemning når vi kommer til indkomne forslag.

4. Der er ingen formandsberetning da vi ingen bestyrelse har, men Kirsten orienterer mødet om at hun og Marianne har været på besigtigelse med Landsbyggefonden (LBF) og arkitekter samme eftermiddag, med henblik på renovering.

EWJ fortæller om mødet der blev afholdt med LBF og arkitekter tidligere på dagen i administrationen. Her udtrykte LBF, at de gerne ville støtte renoveringen, og at vi kan forvente en hurtig sagsbehandling med efterfølgende økonomi inden for 1 — 2 år.

5. EWJ gennemgår budget og PV-plan. Budget og PV-plan godkendes herefter.

6.   EWJ orienterer om regnskab 2016.

7.   Det nye ordensreglement for afdelingen godkendes.

8.   Forslag i deles i 2: forslag om skifte ved stier og forslag om skilte vedr, fart. Forslaget om skilte ved stjerne godkendes med stort flertal, forslaget om skilte vedr, fart opnår ikke nok stemmer.

Forslag 2: forslag om nedlægning af petanque bane godkendes.

Forslag 3: forslag om de små skilte ved p-pladserne trækkes efter en snak omkring hvad vi kan lave herude i forbindelse med renoveringen. Beboere med mere end et køretøj opfordres til at holde på fordelingsvejen udenfor afdelingen skulle der mangle p-pladser på enkelte dage.

9.   Der var ingen af de fremmødte der ønskede at stille op som formand til en

evt, bestyrelse.

Kirsten fortsætter som SABs kontaktperson til afdelingen.

10.lkke relevant

11. lkke relevant

12.Under eventuelt blev der opfordret til IKKE at fodre fugle, rydde op på terrasser mv (så rotterne ikke kan gemme sig) da der er observeret rotter. Tanja spurgte til faldunderlag på legepladsen. Kirsten orienterede omkring de tilbud der er indhentet, det bliver meget dyrt og det er sat på PV-planen til senere. Men da den er sat i bero for nu, er der sat penge af til at få skiftet sand en gang om året, dette bliver gjort hurtigst muligt så vi kan nå det i år. Rækværket omkring legepladsen bliver sat i bero.

Der var spørgsmål til EWJ omkring de beboere der har fået nye køkkener og betaler for disse, hvad der så sker når entreprenører rykker ind mv. EWJ fortæller at disse køkkener også rives ned og at de bliver afskrevet.

Afd. overrækker Eisig en opmærksomhed for at passe flaget (han fik den først fredag, den var glemt i bilen i øspjaskregnvejr).Erling Weber Jensen — Dirigent
Kirsten Eskildsen - referant

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde, afd 19 Granhøjen.

Onsdag den 21. sept. 2016

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmeudvalg

 4. Formandens beretning

 5. Gennemgang af budget og PV plan

 6. Gennemgang af regnskab for afdelingen

 7. Indkomne forslag

 8. Valg af formand

 9. Valg af bestyrelsesmedlem

 10. Valg af suppleanter

 11. Eventuelt

   

 1. Finn Thomsen valgt som dirigent.

 2. Kirsten valgt som referent

 3. Charlotte, Tanja og Jane valgt til stemmeudvalget

 4. Der er ingen formandsberetning da afdelingen ikke har en bestyrelse

 5. Finn Thomsen gennemgår budgettet og tilhørende PV plan. Enstemmigt vedtaget.

 6. Finn Thomsen gennemgår regnskabet for 2015.

 7. Indkomne forslag:

 1. Livlig debat omkring nedlæggelse af legepladsen, ikke så meget imod legepladsen men meget imod katteefterladenskaberne. Forslaget om nedlæggelse vedtages ikke.

 2. Igen en fin og go’ debat omkring legepladsen. Forslaget vedtages under hensyntagen til prisen. Hvis den endelige pris ændrer sig væsentligt fra kr. 25.000 indkaldes beboerne til møde.

 1. Der er ingen der ønsker at stille op som formand. Kirsten fortsætter som SABs kontaktperson til afdelingen. Det skal indskærpes at Kirsten er SABs kontaktperson og IKKE afdelingens kontaktperson til SAB. Alle henvendelser skal ske til SAB, uanset karakter.

 2. Ikke aktuelt

 3. Ikke aktuelt

 4. Anette spørger til SAB giftpolitik. Finn undersøger nærmere. Der var en del spørgsmål til helhedsplanen (evt. renovering) men der kan gå lang tid inden at vi hører noget fra Landsbyggefonden, men så snart der er nyt bliver vi indkaldt til møde. Eisig fik overrakt en kurv som tak for at passe flagtjansen så fint.

   

  Afdelingen var herefter vært ved smørebrød og hygge.

   

   

  ……………………………………………………………     ……………………………………………………………..

  Finn Thomsen – dirigent                                Kirsten Eskildsen - referent

_______________________________________________________________________________________ 

Referat af afdelingsmøde

afd. 19, onsdag den 9. september 2015.

I kantinen, Adelgade 106 med følgende dagsorden.

 

                 Dagsorden:

 1.          Valg af dirigent

 2.          Valg af referent

 3.          Valg af stemmeudvalg

 4.          Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

 5.          Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2016

 6.          Orientering om regnskab 2014

 7.          Behandling af indkomne forslag

 8.          Valg af formand

 9.          Valg af bestyrelse

 10. Valg af suppleanter

 11. Eventuelt

   

   

 1. Bestyrelsen foreslog Erling Weber Jensen som modtog valg, valgt ved applaus.

 2. Bestyrelsen foreslog Kirsten som modtog valg, valgt ved applaus.

 3. Valg af stemmeudvalg springes over. Kun nødvendigt hvis der evt. begæres skriftlig afstemning.

 4. Kirsten berettede om året der er gået. Der var ikke så meget at berette da alt jo enten er sat på stand by i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan eller der ingen interesse er fra beboernes side. Vi har fået storskralds container 2 x om året og det må siges at være en stor succes, så dette vil også være at finde på næste års budget. Kirsten er lidt ked af at man ikke ser ret meget til viceværten mere, EWJ fortæller at SAB er plaget af langtidssygdom, og at der i den forbindelse er ansat en mand i løntilskud, til at afhjælpe situationen. EWJ beretter også om helheldsplanen. De ingeniører der udarbejder rapporten, bliver formentlig færdige, inden for en 1 måneds tid hvorefter den indsendes til Landsbyggefonden. Med lidt held i sprøjten kan vi måske gå i gang om 2 – 3 år.

 5. EWJ gennemgik budgettet og PV plan, det er stort set det samme som i 15. Budgettet godkendt uden indvendinger.

 6. EWJ gennemgik regnskabet. Det ser rigtig fint ud for afdelingen, der er et overskud på kr. 77.000. Efter mange år med underskud er det rigtig dejlig læsning.

 7. Der var ingen indkomne forslag

 8. Kirsten stiller IKKE op til valg.

 9. Den øvrige bestyrelse trækker sig med Kirsten. Afdelingen har derfor ingen bestyrelse pt. Da ingen ønskede at træde ind. Kirsten er SABs kontakt person til afdelingen. Fremover skal alle henvendelser vedr. afd. osv. ske til kontoret hos SAB.

 10. Udgår

 11. Der var ingen der havde noget specielt under punktet.

   

  EWJ takke for god ro og orden og afslutter mødet.

  Afdelingen er herefter vært ved smørrebrød samt øl og vand.

   

   

   

   

   

   

   

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  Erling Weber Jensen – dirigent

   

   

   

   

   

   

   

  …………………………………………………………………………………………………………………..

  Kirsten Eskildsen - referant

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde, afd. 19 Granhøjen Torsdag den. 12. sept. 2013

Dagsorden for mødet:

Pkt. 1 Valg af dirigent. Finn Thomsen foreslået og valgt.

Pkt. 2 Valg af referent Kirsten Eskildsen foreslået og valgt.

Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg Udskudt indtil det viser sig om det er nødvendigt.

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. Afdelingen har ikke haft en bestyrelse, punktet annulleres derfor.

Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2014. Finn Thomsen gennemgår budgettet samt PV planen. Der orienteres også samtidig om den ca. husleje stigning som beboerne vil få i forbindelse med udskiftning af ovenlysvinduerne i 2014. Den nøjagtige pris kan ikke beregnes førend regningen for arbejdet foreligger, et skøn fra Kent Hansen viser omkring 100 kr. pr. lejemål. Driftsbudget med tilhørende PV plan for 2014 godkendes af afdelingsmødet.

Pkt. 6 Orientering om regnskab 2012. Finn Thomsen spørger om der er spørgsmål, det er der ikke og vi går videre.

Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag. Forslaget omkring opsigelse af antenneforeningsabonnement trækkes, da det viser sig at der kan være ukendte konsekvenser omkring en fælles opsigelse. Hovedbestyrelsen Vil se nærmere på sagen og orientere afdelingen.

Pkt. 8 Valg af Formand Kirsten stiller op og vælges uden modkandidat.

Pkt. 9 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen Kirsten foreslår Marianne Sørensen, der modtager valg og vælges uden modkandidat. Kirsten afleverer en fuldmagt fra Kim Ole til Finn Thomsen, Kim Ole modtager valg og vælges uden modkandidat.

Pkt. 10 Valg af suppleanter. Tanja Andersen og Annette Hald modtager valg og vælges uden modkandidater. Annette er 2. suppleant.

Pkt. 11 Eventuelt.

Kirsten orienterer om møde med Reno Syd og Hans Henrik Rasmussen vedr. skralde kapacitet, lugtgener etc, ved de nederste containere. Bestyrelsen og HHR har modtaget tilbud fra Reno Syd som behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. Annette kom med en opfordring til at bruge alle 3 containere ligeligt, da det er lidt tosset at, den første i rækken, ikke kan lukkes pga. overfyldning og den 3. er ~ fyldt. Det er kun 3 skridt ekstra at gå. Viceværterne sætter hegn bagved containerne så de ikke kan køres ind i hækken.

Kirsten orienterer om PV plan for 2013. Der er afholdt et ekstra møde med HHR i august og alle tingene på planen er iværksat.

Tanja spurgte til algerensningen af tagene og den efterfølgende vinduespudser. Jeg har spurgt HHR og han har møde med algefirmaet næste uge og vinduespudseren vil også blive sørget for. Vi afventer lige og ser hvad algefirmaet siger.

Mødet afsluttes i god ro og orden.

 

Kirsten Eskildsen Referent

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------