Afdelingsmøde 03

Skanderborg d. 10-09-2023.
Referat fra Afdelingsmøde d. 5-9-2021 i Afd. 3
Tilstede otte beboere og Kent Hansen fra administrationen.
Pkt. 1: Valg af dirigent
Brian nr. 91 blev valgt
Brian konstaterede af mødet var rettidigt indkaldt
Pkt. 2: Valg af referent
Mogens nr. 83 blev valgt
Pkt. 3: Valg af stemmeudvalg
Anni nr. 83 og Rikke nr. 91 blev valgt
Pkt. 4: Bestyrelsens beretning
Afgående formand Mogens B Bertelsen fremlagde beretningen, som blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2023.
Kent fra administrationen gennemgik budget og PV plan
Ingen spørgsmål
Budgettet godkendt
Pkt. 6: Orientering om regnskab for 2022
Kent fra administrationen orienterede om regnskabet.
Ingen spørgsmål
Pkt. 7: Indkomne forslag
Rikke
Rikke og Brian inr. 91 stillede forslag om at de som endnu ikke har terrassedøre i stuen må få disse lavet og etableret terrasse/repos på råderetten, dvs. At disse betales over huslejen for det pågældende lejemål.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 8: Valg af ny formand for afdelingsbestyrelsen
Da der ikke var nogen kandidater til formandsposten blev der ikke valgt ny formand og dermed har afd. 3 ikke nogen bestyrelse længere og vil fremover blive håndteret af administrationen.
Pkt. 9: Valg til afdelingsbestyrelsen
På valg var Ole Nedergaard, men da der ikke blev valgt nogen ny formand, så blev Ole i stedet valgt til kontaktperson for afd. 3
Pkt. 10: Valg af suppleanter
Udgik da det ikke er aktuelt længere.
Pkt. 11: Eventuelt
Her gik snakken om løst og fast, men intet konkret.
Brian takkede derefter for god ro og orden og mødet blev dermed afsluttet

--------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsens beretning 2023 SAB afd. 03

Der er heller ikke sket det store i afdelingen i det forgangne år, så derfor er det også en ret ”tynd” beretning denne gang.

Der er langt om længe blevet malet træværk og malere og lift er i fuld gang, hvis ikke de er færdige.

Festivaler:

Både Sølund og Smukfest er jo tilbagevendende begivenheder.
Sølund er der sjældent nogen problemer med og bestyrelsen bekendt har Smukfest ikke givet andet end de sædvanlige ”griseri-problemer” og lidt ekstra støj, men det at ”vores” område stort set er forbeholdt ”Ho-telte” og området er erklæret for rolig-zone, har gjort at der igen i år ikke været de store støjproblemer.

Afslutning: Sidst, men absolut ikke mindst, vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde gennem årene.

Som nævnt sidste år, så modtager jeg ikke genvalg i år.
 

Beretningen overgives hermed til afdelingsmødets godkendelse.

På bestyrelsens vegne:
Afgående Formand Mogens B. Bertelsen

----------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde i afdeling 3 mandag den 5. september 2022.

 

Pkt 1 Valg af dirigent.

Her blev Brian fra nr. 91 valgt.

Pkt. 2 Valg af referent.

Her blev Dorthe fra nr. 99 valgt.

Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg.

Her blev Anni fra nr. 83 og Rikke fra nr. 91 valgt.

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning fra perioden siden sidste møde.

Der har ikke været de stor ting det sidste år. Maling af træværk i dette efterår er ikke påbegyndt endnu, men det lægges ud på Facebook, når der er noget nyt om starttidspunkt. Efter et par år uden festivaler har der i år været både Sølund festival og Smuk fest. Som de tidligere år, har Sølund festivalen ikke givet nogle problemer. I forhold til Smuk fest, har der heller ikke være noget, dog virker det som om, at områdets udlægning til Hoteltområde, har givet mere ro om natten.

Det blev kommenteret, at der ikke har været sendt noget ud til beboerne omkring markvandring. Dette ville gøre, at beboerne kunne melde ting ind, der skal tages med til markvandring. Dette er glippet i år. Administrationen vil gerne have henvendelser i løbet af året, hvis der er noget galt med boligen.

Det blev kommenteret, at varslingen fra AURA i forbindelse med fibernet har været lidt blandede og sene.

Der blev spurgt til affaldssortering. Sortering i 10 fraktioner træder i kraft fra marts 2024, og der gives nærmere information, når der er konkrete udmeldinger fra Reno Syd.

Pkt.5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2023.

Budgettet blev gennemgået af Dorthe Støve fra administrationen.

Der blev spurgt til, hvad konto 119 – diverse udgifter dækker over, hvilket Dorthe Støve orienterede om.

I forhold til konto 122 Henlæggelser: Istandsættelse v/fraflytning har administrationen sendt følgende information

”Der henlægges 13.600 kr. til b-ordning fælleskonto og 57522 kr. samlet til de enkelte lejemåls b-ordning. Dette giver en henlæggelse på i alt 71.152 kr. i budget 2023.

Saldo pr. 31.12.2021 på b-ordningen fælleskonto er 135.043kr. og 406.676 kr. samlet til de enkelte lejemåls b-ordning.

Der var også et spørgsmål ang. henlæggelser til pv-planen. Henlæggelser kan altid sættes op, men vil selvfølgelig så påvirke huslejen. Bestyrelsen kan vende dette med Kent i forbindelse med budget 2024.

Mht. køkkener kan de sættes i pv-planen, så det kunne jo være noget bestyrelsen arbejder videre med.”

I forhold til PV-planen blev det debatteret, hvorvidt det er radiatorer eller varmerør der bliver udskiftet i et dobbelthus om året. Der er følgende svar fra administrationen

” I forbindelse med udskiftning af varmerør og radiator. Har vi skiftet alle varmerør i hele boligen efter aftale med afdelingen og Erling SAB. Vi har i et enkelt tilfælde skiftet radiatorer, der ikke var de gamle støbejerns radiator. De har været skiftet ca. 1989 da boligen blev renoveret af beboeren. Der var rust i vandet fra de 32 år gamle radiatorer. Derfor blev de skiftet. Vi har i et enkelt tilfælde sprunget i rækkefølgen. I forbindelse med en flytning. Det giver håndværker et tømt hus at arbejde i og ingen gener for beboerne.”

Budgettet blev godkendt.

Pkt. 6 Orientering om regnskab 2021.

Dorthe Støve orienterede om regnskabet for 2021.

Pkt. 7 Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement.

Der blev stillet spørgsmål til sætningen under 3B:

Lejeren står selv for vedligeholdelse af egen kælder i boperioden.

Med begrundelse i, at der ikke betales husleje af kælderen, var det uklart, om beboeren kan holdes ansvarlig for manglende vedligeholdelsen.

Under afsnittet opsætning af kroge, blev det nævnt, at der i nogle lejemål fra tidligere er sat kroge op ved boring i fliser. Der blev fra administrationen svaret, at man går gennem alle lejemål i forhold til opboring af kroge før det slår igennem og indtil da, er det ikke at betragte som mislighold. Denne gennemgang foretages, når der er syn ved fraflytning af boligen.

I forbindelse med afsnittet under særlige forhold

Ved fraflytning skal tilbygninger såsom skure, carporte, terrasser, udestuer og drivhuse afleveres i vedligeholdt stand, evt. misligholdelse kræves udbedret.

Hvis en misligholdelse skønnes for stor, skal den pågældende bygning nedrives og fjernes for fraflytters regning.

Her blev der spurgt til, om man kunne få et førsyn, så man selv nedrive det, der vil blive betragtet så misligholdt at det skal nedrives og fjernes.

Dertil svarede administrationen: Som udgangspunkt ikke, men man kan altid rette henvendelse til administrationen i en sådan sag.

Der blev spurgt til, om der er en saldo til vedligeholdelse af ting, der er opført gennem råderetten? Dette vil man kunne få svar på ved henvendelse til Kent.

Vedligeholdelses- og istandsættelsesreglementet blev godkendt, dog skal der komme en tilbagemelding på punktet omkring kælderen 3.B.

Pkt. 8 Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 9 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg: Benny Laursen.

Benny ønskede ikke genvalg. Brian fra nr. 91 blev valgt som nyt medlem.

Under punktet fortalte Mogens fra nr.83, at han ikke genopstiller som formand til næste år.

Pkt. 10 Valg af suppleanter.

Der blev ikke valgt suppleanter, da ingen ønskede at stille op.

Pkt. 11 Eventuelt

Der undersøges i gamle referater, om der er beslutninger om, at afdelingsmødet skal afholdes den første mandag i september og at bestyrelsen deltager i syn ved fraflytning.

Der blev spurgt til, om der kommer udskiftninger af køkkener. Der blev vejledt i, at man kan bruge råderetten eller stille det som et forslag til næste år. Det er også noget bestyrelsen kan arbejde videre med.

Der blev opfordret til at bruge drift-mailen eller drift-telefonen.

 

Brian Thomsen                           Dorthe Kruse                               Mogens Bertelsen

Dirigent                                          Referent                                        Formand

-------------------------------------------------------------------

Bestyrelsens beretning 2022 SAB afd. 3

 

Der er ikke sket det store i afdelingen i det forgangne år, så derfor er det en ret ”tynd” beretning denne gang.

Vi var blevet lovet at vi fik malet træværket med start i uge 33, men på nuværende tidspunkt har vi ikke set skyggen af en maler og lift og vi har heller ikke modtaget nogen information om hvorfor arbejdet endnu engang er blevet syltet, men der er blevet rykket for info og den vil blive viderebragt på vores FB-side så snart vi har den.

Festivaler:

Både Sølund og Smukfest er jo tilbagevendende begivenheder, som har ligget stille de sidste par år pga. Corona’en, men de har begge kunnet afvikles ”normalt” dvs. med ”fuld skrue” og dermed også masser af gæster i vores lille by i år.
Sølund er der sjældent nogen problemer med og bestyrelsen bekendt har Smukfest ikke givet andet end de sædvanlige ”griseri-problemer” og så lidt ekstra støj, men det at ”vores” område stort set er forbeholdt ”Ho-telte” og området er erklæret for rolig-zone, så har der ikke været de store støjproblemer, som vi tidligere havde før Kærligheden blev oprettet, for nu er det jo der de unge mennesker opholder sig og fester døgnet rundt, mens der henstilles til at der er ro i Ho-telt området kl. 00:00 og det syntes vi da vagterne er rigtig gode til at sørge for, så vi kan få vores nattesøvn.