Afdelingsmøde 38

 

 Afdelingsmode afdeling 38 17.09.2018

Valg at dirigent Erling Weber fra SAB valgt. Konstaterede at afdelingsmødet lovlig indkaldt.
Valgaf referent Birthe Leth valgt
Valg af stemmeudvalg Udpeges hvis nødvendigt
Fremlæggelse at beretning Anne-Grethe fremlægger beretning Startet med mindes Sigrid Velkommen til nye beboer Birgit Christensen og Lise Andreasen

 Fælleshus hovedrengøring og oprydning med nye skabe i gang og vaskekælder. Oplysning om hvor mange gange fælleshus og værelse har været udlejet det sidste år. Har fået robot til græsslåning som prøve. Vi har julepyntet med afslutning med gløgg. Sommerudfiugten til Skanderborg Vandrehjem med frokost og kaffe herhjemme. Der har været fællesspisninger i løbet af året og også grillmad. Mødet med grundejerforeningen vedrørende vagtselskab blev nedstemt på generalforsamling.

Beretning godkendt

5. Driftsbudget med tilhørende PV Plan Budget: Anne-Grethe gennemgået budget 2019 som ikke giver huslejestigning.

Birgit Irming spørgsmål om henlæggelse ved fraflytning kr. 7.700 er nok?

Erling Weber ja i.h.t. hvad der sket de sidste år.

Birthe Leth spørgsmål om konto 115 kr. 62.227 Erling Weber oplyste at det er "hovsa" konto og da vi har brugt meget i år 2017 er den derfor hævet. Konto 114 hvorfor ikke mere ned når vi nu har robot til græsslåning Erling Weber det er kun en prøveordning PV Plan: Erling Weber gennemgået år 2019 i henhold til markvandring og almindelig hensættelser til elevator og evt. varmeveksler, nye maskiner osv. Vedrørende punktet elektronisk syn der afløser det manuelle syn og indgåelse af rammeaftaler kr. 41 .000. Der vil blive udskrevet synsrapport til lejer der ikke kan modtage den via e-mail så lejer altid har en kopi både ved fraflytning og indflytning.

De ting der ikke er lavet i 2018 d.d. noget laves her i efteråret og hvis der ikke gør hensættes penge til senere. Nogle mener ikke tagrender er renset og de trænger.

Budget godkendt

Desuden antenne gennemgået. Man har mulighed for selv at vælge udbyder og hvis ikke fjernsyn så

ingen betaling give besked til SAB hvis man vælger anden udbyder. Hvis man er utilfreds med kontingentet til Skbg. Fællesantenne så møde op til deres generalforsamling.

Orientering af regnskab 2017. Anne-Grethe gennemgik 2017.
Indkomne forslag Ingen modtaget
Valg af bestyrelsesmedlemmer

 
Inga Thøgersen -modtager ikke genvalg Niels Jørgen Jacobsen modtager genvalg

Niels Jørgen Jacobsen genvalgt

Knud Erik Sørensen valgt

9. Valg af suppleanter for I år

Eva Tranæs = I suppleant Inge Rasmussen = 2 suppleant

10. Eventuelt

Eva tak for gelænder til kælder. Birgit viceværter feje ved og under container. Birthe -græskanter slås og afkantning der skal

viceværter gøre Erling tager det med retur

Birgit Christensen -gelænder på altaner viceværter gør det og hvis man selv vil er der olie i kælderen aftalt at afdelingsbestyrelsen

samler dem der vil have viceværten til af gøre det så det sker på I gang. Tak til Inga for 10 års bestyrelsesarbejde.

 

Afdelingsmodet afsluttet.

Formand Dirigent Referent Anne-Grethe Gohlke Birthe Leth

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde afdeling 38 18.09.2017

1.  Valg af dirigent

Kent Hansen fra SAB valgt. Konstaterede at

afdelingsmodet lovlig indkaldt.

2.  Valg af referent
Birthe Leth valgt

3.  Valg af stemmeudvalg
Karen, Sonja og Verner valgt

4.  Fremlæggelse af beretning

Anne-Grethe fremlægger beretning

Startet med mindes Carl og Ulla.

Poula flyttet og Knud Erik og Annelise flyttet ind1

Britta er kommet på plejehjem og Flemming flytter ind.

Oplysning om hvor mange gange fælleshus og værelse har

været udlejet det sidste år.

Vi har julepyntet med afslutning med glogg.

Sommerudfiugten til Hylke Golfklub med frokost og kaffe

herhjemme.

Der er lavet gummifuger på altangangen.

Ovenlysvinduet i fælleshuset er der kikket på, afventer

om der skal laves noget.

Mødet med grundejerforeningen vedrørende vagtselskab

fortsættes efter afstemning til næste generalforsamling.

Beretning godkendt

5. Driftsbudget med tilhørende PV Plan

P-plads udvidelse på græsplænen undersøges, hver lejlighed har et nr. på p-pladsen men der er brug for flere ved besøg af hjemmepleje og gæster. Det undersøges hvad det vil koste - der er afsat kr. 125.000 i budget 2018 men det vides ikke om det er for lidt eller for meget. Afstemning om at bestyrelsen arbejder videre med dette projekt - for 16 stk imod 0 ingen for/imod 3

Revne i muren ved gavlen (hos Helge) skal laves.

Taget skal algebehandles.

Altan lister udskiftes nogle steder.

Opvaskemaskinen i fælleshus - afsat til udskiftning hvis den går i stykker.

Igen diskussion om vicevært timer som vi betaler med 71/2 time om ugen - vi blev enige om at stole på at de er her i gennemsnit de 71/2 time pr ugen igennem et år. Der afleveres i dag ikke timesedler til SAB. Der er græsslåning, hækklipning, snerydning, maling af hegn og så de opgaver forskellige beboer tilkalder og også nok andre opgaver.

Nogle mener ikke tagrender er renset men andre har set dem gøre det.

Anne-Grethe oplyste at vi altid har Dorte Stove til at tjekke diverse opgaver er gjort - hun er ansat i teknisk afdeling i SAB.

Budget godkendt med 18 for og I imod,

Desuden antenne regnskab gennemgået

Man har mulighed for selv at vælge udbyder og hvis ikke fjernsyn så ingen betaling - give besked til SAB hvis man vælger anden udbyder.

6.  Orientering at regnskab 2016.
Kent Hansen gennemgik 2016.

5.  Godkendelse af nyt ordensreglement for afd. 38

Ordensreglement er tilpasset vores afdeling intet om vasken og barnevogne mv nu.

Vedrørende punktet med haveaffald hvor vi selv skal aflevere til RenoSyd.

Kent undersøger om viceværts affald køres til Baldersvej eller hvad og hvad der betales for dette. Intet betalt i 2016 iflg. regnskab. Hvis vi alligevel skal betale kan der så undersøges om vi må stille affald ved skraldespanden. Indtil der kommer svar fra Kent er det sådan at vi selv skal sørge for aflevering af haveaffald. De der har haver har selv bil d.d. så aflevering kan ikke være et problem i dag.

Ordensreglement godkendt med 20 stk

6.  Behandling af indkomne forslag.

Vedrørende emhætter - kan ikke udskiftes p.g.a. fællesudsugning. Det undersøges om start og stop tidspunkter for emhætter og evt, rensning.

Anne-Grethe har d.d. ikke fået svar om start og stop og evt, rensning.

9. Valg af formand

Anne-Grethe genvalgt - ok til 2 år mere

10. Valg af suppleanter - for I år

Knud Erik - 17 stemmer = I suppleant
Sonja - 11 stemmer = 2 suppleant

Eventuelt

Knud Erik kan ikke forstå er ingen solfangere er i Skjoidparken. Kent oplyser at sådan strøm kun må bruges i fællesarealer og ikke i lejlighederne så det kan ikke løbe rundt ifølge Kent fra SAB.

Det skal undersøges om hver lejlighed skal være medlem af Grundejerforeningen Krakesvej da vi jo betaler for container til haveaffald som vi ikke bruger, legepladser og evt. asfaltarbejde mv, det skal ses på Grundejerforeningens vedtægter om der står hver lejlighed her - for så skal vi måske tage til generalforsamlingen for at ændre til pr. matrikel nr. da Skjoldparken er I matrikel.

Birgit vedr. huslejestigninger - mener nogle for svært ved at blive boende hvis huslejen bliver ved med at stige og der så kommer lovsiag om nedsættelse af boligstøtten. Kent oplyser at man ikke kan undgå huslejestigning da mange af de faste udgifter stiger uden indflydelse.

Afdelingsmodet afsluttet.

Formand                              Dirigent                              Referent

Anne-Grethe Gohlke            Kent Hansen                       Birthe Leth

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra det årlige afdelingsmøde i boligforeningen d. 5/9-2016

Fremmødte: 21 personer

Velkomst ved Anne Grethe (AG) og spisning.

Punkt 1: Valg af dirigent:

Dorthe fra Skanderborg Andelsboligforening

Punkt 2: Valg af referent:

Sonja Sommer Larsen

Punkt 3: Valg af stemmeudvalg:

Ikke relevant

Punkt 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde:

Gennemgang af små og store begivenhederi det forløbne år ved AG. 1 minut stilhed for Søren.

Punkt 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2017:

Gennemgang ved AG.

Birthe påpegede den store huslejestigning på 3,7 % og efter mange gode forklaringer fra Birthe og Dorthe til os andre blev resultatet, at lejen kun skal stige med 1,4 % grundet fjernelse af 35.000 kr. til vedligeholdelse af fælleshus. Henlæggelser nummer 120 rettes til 149.000 kr. Efter denne rettelse godkendtes budget 2017.

Punkt 6: Orientering om regnskab 2015:

Gennemgang ved AG.

Birgith gjorde opmærksom på, at der ingen renteindtægt var fra 2015. Ifølge AG skyldtes det gæld til hovedafdelingen.

Punkt 7: Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag

Punkt 8: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Inga Thøgersen og Poula Jensen:

Enstemmigt genvalg

Punkt 9: Valg af suppleanter:

Birgith genvalgt og Jørgen nyvalgt

Punkt 10: Eventuelt

Antenneforeningen. AG undersøger om vi skal være med kollektivt.

 

Anne-Grethe Gohlke                           Sonja Sommer Larsen