Afdelingsmøde 38

Referat fra det årlige afdelingsmøde i boligforeningen d. 5/9-2016

Fremmødte: 21 personer

Velkomst ved Anne Grethe (AG) og spisning.

Punkt 1: Valg af dirigent:

Dorthe fra Skanderborg Andelsboligforening

Punkt 2: Valg af referent:

Sonja Sommer Larsen

Punkt 3: Valg af stemmeudvalg:

Ikke relevant

Punkt 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde:

Gennemgang af små og store begivenhederi det forløbne år ved AG. 1 minut stilhed for Søren.

Punkt 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2017:

Gennemgang ved AG.

Birthe påpegede den store huslejestigning på 3,7 % og efter mange gode forklaringer fra Birthe og Dorthe til os andre blev resultatet, at lejen kun skal stige med 1,4 % grundet fjernelse af 35.000 kr. til vedligeholdelse af fælleshus. Henlæggelser nummer 120 rettes til 149.000 kr. Efter denne rettelse godkendtes budget 2017.

Punkt 6: Orientering om regnskab 2015:

Gennemgang ved AG.

Birgith gjorde opmærksom på, at der ingen renteindtægt var fra 2015. Ifølge AG skyldtes det gæld til hovedafdelingen.

Punkt 7: Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag

Punkt 8: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Inga Thøgersen og Poula Jensen:

Enstemmigt genvalg

Punkt 9: Valg af suppleanter:

Birgith genvalgt og Jørgen nyvalgt

Punkt 10: Eventuelt

Antenneforeningen. AG undersøger om vi skal være med kollektivt.

 

Anne-Grethe Gohlke                           Sonja Sommer Larsen