Afdelingsmøde 28

Punkt 1: valg af dirigent – Dorthe støve
Punkt 2: valg af referent Mathias HS
Punkt 3: valg af stemmeudvalg
Punkt 4: fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
- De fastsatte poster i budgettet er forberedelser på mulige scenarier men bruges pengene ikke så er den ventende regning i 2031 mindre.
- Legepladsen debatteres
Punkt 5: driftsbudget godkendt ved håndsoprækning.
Punkt 6: orientering om regnskab 2022
Punkt 7: forslag til ændring af vaskepriser. 3 for, 6 blanke. Forslag vedtaget.
Punkt 8:
- Udskiftning af lamper på svalegang, 50000 kr. konto 16 til udskiftning. SAB på sagen.
- Kældergang efter vandskade, vandskade efter vask er muligvis trængt op i væggen. SAB sender mand og måler fugt og udbedre skaden efter undersøgelse.
- Hegn mod vesterskovvej, det skal stilles som et forslag i bestyrelsen hvad der skal laves og sendes til kontoret, som så skal se om der er penge til forslaget eller om det er noget der skal sættes af til.
- Orden i haven
- Parkering udenfor båse, båse er ifølge SAB kommunens areal. Randi har fået at vide af politiet og kommunen at båsene ud for græsplænen er vores. SAB siger at de omtrent 10 båse ind mod græsplænen godt kan skiltes med det skilt der ønskes af beboerne.
”Forbeholdt beboer på Sygehusvej 17” er der stemt enighed om at der skal stå på skiltet.
- Vaskehus med tavle og lås numre ønskes mere systematiseret. SAB laver en skrivelse med system, som beboer der bruger vaskeriet kan få gavn af. Resten der ikke bruger deres brikker og dermed vaskeriet skal de dertilhørende brikker fjernes fra kalenderen så de tager pladsen for dem der benytter sig af vaskeriet.
- Udskiftning af vinduer langs svalegang. Vinduer er blevet beset ved gennemgang. Vinduer ved kælderen er mest rådne og derfor vurdere SAB at de dermed er de første der skal vedligeholdes, da man skal vedligeholde bygningen i sin helhed. Næste markvandring til foråret kan vinduer ved svalegang gennemgås og mulig udskiftning deroppe ifølge regnskab rykkes tættere på end 2031.
Punkt 9: valg af formand. Jørgen genvalgt
Punkt 10: valg af medlemmer til afdelingsbestyrelse. Randi er genvalgt
Punkt 11: Loni og Dorte er valgt ind som suppleanter
Punkt 12: eventuelt
- Opvaskemaskine i køkkenet i fælles køkken ønskes vaskemaskine at den skal kører gerne 1. gang om ugen så den holder sig re

------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingensmøde d.7/9-22
1. Dorthe Støve
2. Mathias Højen Spejlborg
3. Håndsoprækning
4. Ingen beretning
5. Drifts budget
- Nettokapitaludgifter stiger
- Offentlige og andre faste udgifter stiger
- Variable udgifter i alt falder
- Henlæggelser i alt stiger
- Ekstraordinære udgifter I alt stiger 35.858 kr.
● Heraf den stigning på leje med 2.55%
- Budget vedtaget med 6 for, 1 blank.
6. Oplæst orientering
7. 6 for, 1 blank.
8. Behandling af forslag
- Vi er imod eksterne overtager vaskeriet.
- Forslag er trukket tilbage
- Renholdelse af ude arealer.
- Ikke til afholdelse
- Elevator panel
- Nyt bestilt
- Manglede opfølgning fra mark vandring
- Note lavet af Dorthe S.
- Adgang til selskabslokaler af hovedindgangen
- Bestemmes af lejer der siger nej.
9. Hanne Pedersen siger nej til at genvælges
- Mathias Højen Spejlborg valgt som bestyrelsesmedlem
10. Esther Huusmaan er valgt som suppleant
11. Spørgsmål:
- Pavilion foreslået, tages i bestyrelsen.
- Hvis Elevator går i stykker ? Ingen nødplan.
- Vimpel og line bestilt til flagstang
- Udelys ved Elevator driller, Mathias tager et kig. Fungere fint.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmøde i afd. 28 den 22. september 2021 i fælleslokalet.

Fra administrationen deltog Kent Hansen og Mona Larsen deltog fra hovedbestyrelsen

 

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Kent Hansen blev valgt.

Pkt. 2 Valg af referent.

Mona Larsen blev valgt.

Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg.

Der blev ikke valt et stemmeudvalg.

Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

Jørgen havde ikke noget at berette om

Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2022.

Kent fremlagde driftsbudget med tilhørende pv-plan for 2022.

Der blev enstemmigt udtrykt ønske om at bruge penge på vinduer/døre mod vest frem for vinduer i kælder.

Borde/stole i gildesal skal udsættes.

Opvaskemaskine skal vurderes om den trænger til udskiftning.

Derefter blev driftsbudget og PV-plan godkendt.

Pkt. 6 Orientering om regnskab 2020.

Kent orienterede om regnskab 2020.

Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 8 Valg af formand.

Jørgen blev valgt til formand.

Pkt. 9 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

Randi og Hanne blev valgt til afdelingsbestyrelsen.

Pkt. 10. Valg af suppleanter.

Rita blev valgt til suppleant.

Pkt. 11. Eventuelt

Der ønskes ny navneliste til vaskeriet.

 

Referent

Mona Larsen

---------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde d. 22/9-2020, afdeling 28 - Sygehusvej 17.

Antal fremmødte: 6

Pkt. 1 Valg af dirigent.
Dorthe Støve.
Pkt. 2 Valg af referent.
Dorthe Støve.
Pkt. 3 Valg afstemmeudvalg.
Intet at behandle.
Pkt. 4 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Intet at behandle.
Pkt. 5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021.
Budget blev enstemmigt godkendt med en tilføjelse til PV-planen på 20.000 kr. til nye postkasser i 2021.
Pkt. 6 Orientering om regnskab for 2019.
Der blev orienteret om regnskab af Dorthe Støve.
Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen forslag fra beboerne, men punkter som blev behandlet.
- Rensning af emhætter. SAB igangsætter.
- Gelænder ved trappe. SAB igangsætter gelænder.
- Lys ved sti. SAB igangsætter lys.
- Havemøbler indkøbes i foråret 2021.
- Vimpel indkøbes.
- Bedene vedligeholdes af viceværten.
- Rengøring af elevator, rengøringsfirma kontaktes.
- Ang. parkeringspladser. Der forsøges med skilte.
- Postkasser udskiftes.
Pkt. 8 Valg af formand.
Intet at behandle.
Pkt. 9 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Kontaktperson: Jørgen.
Pkt. 10 Valg af suppleanter.
Intet at behandle.
Pkt. 11 Eventuelt.
Løs snak.

Kontakt til SSG Tlf.: 70 23 23 11

Referent
Dorthe Støve

----------------------------------------------------------------------

Referat fra afdelingsmøde i afd. 28 den 12. september 2019

Budget for 2020 blev godkendt.
Der blev orienteret om regnskab 2018.
Der blev ikke valgt en afdelingsbestyrelse, og derfor fortsætter Jørgen Sørensen som kontaktperson.
Under eventuelt blev der talt om følgende:
Der ønskes smørrebrød til næste afdelingsmøde.
Elevatoren er beskidt.
Der ønskes permanent lys på svalegangene om aftenen/nattet, da lyset tænker og slukker tilfældigt.
Postkasserne er utætte.
Plastkasser med jord skal fjernes, da de lugter.

Referent
Carsten Rasmussen

-------------------------------------------------------------------- 

Afdeling 28— Sygehusvej 17

Referat af afdelingsmode den 12. september 2017

Til stede var 4 beboere fra 3 lejemål samt Lene Blume fra hovedbestyrelsen og Jesper Magnussen fra administrationen.

Pkt. 1 — Valg af dirigent

Lene Blume blev valgt til dirigent.

Pkt. 2 — Valg af referent

Jesper Magnussen blev valgt til referent.

Pkt. 3 — Valg af stemmeudvalg

Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

Pkt. 4 — Fremlæggelse a beretning for perioden siden sidste møde

Der var ingen beretning. Jesper Magnussen gennemgik hvilke vedligeholdelsesopgaver der var udført i det forgangne år. Bl.a. kan nævnes, betonrenovering af altangangen, nyt hegn omkring terrassen og nye postkasser.

Pkt. 5 — Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2018

Lene Blume gennemgik driftsbudgettet, py-plan for 2018 samt antennebudget for 2018.

Hvis alle forbedringsarbejder iht. PV-planen for 2018 gennemføres, medfører dette en

huslejestigning på 8,29%.

Drifisbudget med tilhørende PV-plan blev godkendt. Antennebudget for 2018 blev godkendt.

Pkt. 6 — Orientering om regnskab 2016.

Lene Blume orienterede om regnskab 2016.

1+ 7 — Godkendelse af bestyrelsens forslag til nyt ordensreglement
Nyt ordensreglement blev godkendt.

Pkt. 8 — Godkendelse afhuslejestigning vedr. vinduesudskifining mod øst, nord og syd.

Forslaget blev behandlet under pkt. 5. ifm. godkendelse af godkendelse afdriflsbudgettet og PV-

planen.

Pkt. 9— Behandling af indkomne forslag.

De 2 indkomne forslag blev trukket tilbage af forslagsgiver, som ikke var fremmødt. Der blev

ikke behandlet nogle forslag.

Pkt. 10 — Valg af formand

Ingen ønskede at stille op.

Der blev ikke valgt en kontaktperson for afdelingen.

Pkt. 11 — Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Ikke aktuelt

Pkt. 12 - Valg af suppleanter

Ikke aktuelt
 

Pkt. 13 — Eventuelt

Der blev spurgt til udskiftning afvandmålere og varmemålere. Jesper Magnussens nævnte at

disse forventes udskiftet i 2018 i samtlige lejemål.

Der blev klaget over at de nye postkasser ikke var vandtætte, posten bliver meget våd. Jesper Magnussen giver problemstillingen videre til lokalinspektøren, som undersøger sagen.

Jesper Magnussens orienterede omkring den forestående vinduesudskiftning. Der vil blive indhentet tilbud henover efteråret/vinteren og opgaven vil blive udført i foråret 2018.

Der var stor utilfredshed med at elevatoren var i stykker i weekenden den 9./i 0. september 2017

og at der ikke blev tilkaldt en reparatør før mandag den 11/9.

Jesper Magnussen lovede at vende tilbage med opfølgning på elevatorproblematikken.

Opfølgning:

Beboere kan ikke selv rekvirere service på elevatoren. Sidder en person fast i elevatoren, er der

en alarmknap i selve elevatoren som skal benyttes.

Afdelingen har ingen vagtordning uden for normal arbejdstid. Ved uopsættelige henvendelser

kan man forsøge at kontakte SAB 's personale, telefonnumre fremgår af SAB 's hjemmeside.

Referent:

13/09-2017

Jesper Magnussen

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat afd 28.     Afdelingsmøde d 21/09/2016

 

 

 

Til stede fra Hovedbestyrelsen var Lene Blume.

 

 

 

Pkt.1 Valg af dirigent : Lene Blume

 

Pkt.2 Valg af referent : Karin E Mikkelsen

 

Pkt. 3 Valg af stemmeudvalg: Ester, Line og Oskar.

 

Pkt.4 fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde : af formanden Karin Mikkelsen: Det har været et travl år, med megen kontakt, til og fra SAB. Der har været brugt meget tid, på at rykke for de ting der skulle gøres bla. Nye postkasser skulle have været indkøbt og sat op 1 april, kom først op sidst i august. Elevator som satte sig fast imellem etagerne op til flere gange om ugen, her skulle indkøbes nyt kabel som ikke var billigt. Lyset på svalegangene som enten lyste hele døgnet eller ikke kunne tændes, elektriker tilkaldt mange gange. Cylinder der blev skiftet i begge ender af kældergangen, uden at man havde tænkt på, at beboerne så ikke kunne komme ind med deres nøgle, og til gildesalen.

 

Der blev fortalt, at SAB havde planer med den gamle Amtscentral ved Vesterskovvej , at der skulle laves flere flygtninge boliger, og seniorboliger.

 

Pkt.5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2017. Gennemgået af Lene Blume. Driftsbudget blev godkendt. PV-plan: godkendt.

 

Pkt. 6 Orientering af regnskab, gennemgået af Lene Blume. Ingen spørgsmål fra beboere.

 

Pkt.7 Behandling af indkomne forslag. Et var indsendt af John Funder men kunne ikke ses/bruges som et forslag. Nærmere et holdningsstandpunkt.  Og at afd 28 er for alle, både pensionister og familier. Det er  IKKE beskyttet boliger. Og der stemmes ikke ved fuldmagt.

 

Forslag fra SAB/Jesper M. ang udskiftning af vinduer. Der mangler ca 330.000 kr ikke ca 100.000 kr som man troede, det skyldes en regnefejl på PV-planen. Hvis udskiftning af vinduer ville man få en husleje stigning på ca 116 kr pr. husstand pr måned. Dette blev sendt til afstemning. Imod: 10  For:8  Blank : 2 stemmer.

 

Så forslag blev ikke godkendt. Vindue udskiftning bliver sat på pv-plan om   5-7 år til udskiftning.

 

Pkt.8 Valg af formand. Karin E Mikkelsen ønsker ikke genvalg. Ingen ny blev valgt. Bestyrelsen derved nedlagt.

 

Kontaktperson i afd 28. bruges til omdeling af papir fra SAB.:  Nikolaj Lykkeberg, 2 sal lej. 7

 

Pkt.10

 

Karin M Varetager stadig gildesalen, den kan af beboere reserveres ved kontakt til Karin Mikkelsen. Karin ordner det sidste porcelæn der er indkøbt til gildesalen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   ADFDELINGSMØDE DEN 3/9-2015 Afd 28.

Fremmødt 11 beboere, Vicevært Oskar, fra hovedbestyrelsen Lene Blume

Dagsorden for mødet:

Pkt1. Valg af dirigent: Lene Blume

Pkt2. Valg af referent: Karin Mikkelsen

Pkt3. Valg af stemmeudvalg: enighed om håndsoprækning.

Pkt4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde: Karin Mikkelsen formand.

Formandsberetning: Det har været et travlt forår, med flere beslutninger, der skulle tages. Afd 28 har fået malet rækværk på alle etager, samt ved trappenedgange. Efter et par måneder begyndte malingen, at skalle af flere steder, så malerne måtte komme og udbedre det.

Der har været ekstra ordinært afdelingsmøde d 17/3-2015, punktet var opsigelse af Skanderborg Kommunes lejemål i kælderen, som blev vedtaget. SAB lejer frem over de 2 kontorer til Egon, og vicevært Oskar. Det store rum indgår som ekstra rum til gildesalen.

Nogle beboere har haft problemer med at få varme i radiatorene. Cirkulationspumpen måtte udskiftes i foråret, i stedet for 2016. Så nu skal der gerne være varme til alle beboere.

Ved markvandring i år var til stede : Erling W, Dorthe Støve, Egon og Karin Mikkelsen, her blev der gennemgået budget, og hvad der skal laves af ting fremover i afd 28, vedligeholdelse osv.

Indkøb af det første nye porcelæn til gildesalen forventes indkøbt i efteråret 2015, det står Karin Mikkelsen for, der er afsat 10.000 kr. i 2016 er der afsat 10.000 kr. til det sidste indkøb af porcelæn.

Der er købt 3 censorer til gangen i kælderen, da der er et problem med, at nogle glemmer at slukke lyset efter dem.

Siden opsætning af nyt beklædning på elevatoren, har der været problemer med lyset på etagerne som ikke slukker automatisk om aftenen, og lyser om dagen. Vicevært Oskar har flere gange haft kontakt, til elektrikerne som har været her flere gange, uden at løse problemet. I skrivende stund er det blev ordnet.

Nye/ brugte postkasser er på vej fra Højvangen til os.

Skanderborg Kommune har omlagt fliser, ved vores nye naboer, der blev lagt 3 rækker i stedet for de oprindelige 2 rækker, betød at de gravede og tog ca ½ m af vores græsplæne (uden at få lov, og de var over skel)De begyndte at sætte hegn op på vores grund, og rev noget af vores gamle hegn ned. Erling W blev informeret. Erling W og Karin Mikkelsen indgik et kompromis med kommunen om at de skulle levere arbejdskraft til opsætning af et nyt hegn oppe i vores ”runddel”, et hegn magen til det de har sat op, og SAB betaler hegnet.

Der afholdes 25 års jubilæumsfest 20/02/2016.

Beretningen blev godkendt af alle der var til stede.

Pkt.5 Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2016. Gennemgået af Lene Blume. Driftsbudget og PV-plan vedtaget.

Pkt. 6: Orientering om regnskab 2014. Gennemgået af Lene Blume.

Pkt.7: Behandling af indkomne forslag: Etablering af anlæg til elscootere, samt et dobbeltrum til havemøbler.

Forslaget blev nedstemt.

Pkt. 8:    Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Anne Katrine Sørensen, som blev genvalgt.

Pkt. 9: Valg af suppleanter: 1 suppleant blev Vibeke Ortved

                                                  2 suppleant blev Irma Rhode

                                                  3 suppleant blev Mads Asferg

Pkt. 10: Eventuelt. Der blev talt om nye vinduer og døre, der ønskes vinduer der kan vippes rundt.

Karin Mikkelsen tager henvendelse til Ole Høi SAB, ang. Nedtagelse af film der stadig er på elevatoren. Dette er ligeledes ordnet.

Skrevet af Karin Mikkelsen formand afd. 28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ekstra ordinært generalforsamling i afd 28.

 

Fremmødt fra SAB Erling W

 

 

 

8 ud af 16 lejemål var repræsenteret til det ekstra møde.

 

 

 

1 valg af dirigent : Karin Mikkelsen

 

2 Valg af referent : Karin Mikkelsen

 

3 afstemning om opsigelse af Skanderborg Kommune i de 3 lokaler i kælderen, da afd 28 selv har brug for pladsen. 10 stemte for 6 stemte imod. Så det blev vedtaget, at opsige Skanderborg Kommune som er gældende fra 1august 2015. Der kommer en husleje stigning på 111 kr pr måned fra 1 august. SAB lejer de 2 mindre lokaler for 1000 kr pr måned til Egon og Oscar.

 

4 Karsten Boye er fraflyttet, derfor træder Anne K Sørensen ind i bestyrelsen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Afdelingsmøde afd 28, 10/09/2014

Fremmødte 8 beboere samt Lene Blume fra hovedbestyrelsen

1. Valg af dirigent: Karin Mikkelsen

2. Valg af refer.ent: Karin Mikkelsen

3. Valg af stemmeudvalg: Ingen

4. Fremlægning af beretning for perioden siden sidste møde: kontakperson Karin Mikkelsen stod for fremlægningen: positive respons fra beboerne er der var blevet indkøbt flotte blomster. Og en stor tak til de beboere der frivilligt havde vandet blomster hele sommeren. Kim, Margit og Margits mand. Der er indkøbt ny støvsuger, kost og fejeblad til gildesalen. Markvandring hvor der blev aftalt at, der skulle sættes penge aftil indkøb af nyt porcelæn til gildesalen 2015. Penge sættes af til udskiftning af køkkener 2018. Lene Blume informerede om den mulighed, hvor beboere kan" låne" pengene igennem SAB og betale tilbage over huslejen.

5. Lene Blume tog sig af godkendelse af driftbudget for tilhørende PV-plan for 2015. Enstemmigt vedtaget

6. Lene Blume stod for orientering om regnskab 2013.

7. Behandling af indkomne forslag: John Funder: forslag om at få en parkeringsbås/skur med halvtag hvorpå der er målere til aflæsning af strøm, da flere har anskaffet sig elscootere .Et punkt der blev talt meget om. Lene Blume foreslog afstemning om dette. 1 stemte for 7 imod. John Funder tilbyder herefter selv at betale for det. Men der var stemt imod bygning af skur/halvtag. John Funder efterspørger et nummer man kan ringe til, når viceværten har fri. Man kan altid ringe til Karin Mikkelsen. Her blev det tydeligt understreget af Lene Blume at ingen beboere selv må kontakte håndværkere osv. At det kun er formand kontakt personen som har bemyndigelse til det. Man må ikke hjælpe naboere med at reparere på eks vandhaner da SABS forsikring så ikke dækker, hvis det siden skal laves af uddannede håndværkere.

8. Valg af formand: Karin Mikkelsen

9. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyreisen: Karsten Boye og John Funder.

10.Valg af supplanter. AnneKatrine Sørensen, Irma Rhode.

11. Eventuelt: Margit fortalte gildesalen var beskidt, da de skulle holde fest et tilbagevende problem, da køkken og gildesal også bruges af lejere i kælderen. Det aftales at lene Blume vil finde ud, hvad det vil koste at have hovedrengøring på 2 gange årligt. Og at egne beboere selvfølgelig gør rent efter gældende regler når man låner gildesalen. Karin Mikkelsen fortalte at den seddel der var sendt ud, med oplysning om at det var stedets beboeres cykler og knallerter, der havde fortrinsret til at holde på den lille cykel-holdeplads til venstre for postkasserne. Var pga en beboere som havde fået lov til, at parkere sin knallerter der, havde modtaget en seddel, af en eller anden, som skrev at pladsen var forbeholdt hjemmehjælpere. Dette er ikke korrekt. Derfor kom der et oplysningsbrev fra Karin Mikkelsen. Oplysningsbrevet handlede heller ikke om elscootere, som også må holde der.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE -AFDELING 28, SYGEHUSVEJ

28. AUGUST 2013

7 beboere fordelt på 5 lejemål var mødt op til mødet. Fra hovedbestyrelsen var Lene Blume mødt op.

Lene Blume bød lejerne velkommen, og beklagede at Karin ikke kunne være til stede pga. sygdom.

Derefter gik mødet over til den udsendte dagsorden:

Ad. 1: Lene Blume blev valgt til dirigent.

Ad. 2: Lene Blume blev valgt som referent.

Ad. 3: Der var enighed om at stemmeudvalget ville blive nedsat hvis der blev brug for det senere, hvilket der ikke gjort.

Ad. 4: Da afdelingen ikke har haft en afdelingsbestyrelsen det sidste år, var der ikke lavet en beretning. Lene Blume havde snakket med Hans Henrik Rasmussen inden mødet, og kunne derefter fortælle at der det forløbne år ikke var foregået ret meget andet end almindelig vedligeholdelse. Der var også på baggrund af 2013's markvandring blevet bestemt at pladerne på elevatortårnet ikke kunne nøjes med en opfriskning, men var nødt til at blive udskiftet pga. deres ringe forfatning. Dette arbejde bliver noget dyrere end opfriskningen, så bl.a. maling af vinduer er udskudt til 2015. Herved kan det undgås at der skal lånes penge til projektet. Den sparsomme beretning blev ikke sat til afstemning, men beboerne var tilfreds med de sparsomme oplysninger Lene Blume kunne bidrage med.

Ad. 5: Enstemmigt vedtaget.

Ad. ,6: Regnskabet fra 2012 blev taget til efterretning.

Ad. 7: Der var ikke indkommet forslag til mødet.

Ad. 8: Afdelingen ønskede ikke at etablere afdelingsbestyrelse, ej heller kunne der findes en ny kontaktperson. Beboerne blev orienteret om at administrationen derfor vil sørge for det der evt. måtte være af spørgsmål og gøremål i afdelingen, hvilket beboerne gav udtryk for var i orden.

Ad. 9:

Ad. 10:

Ad. 11: beboerne gav udtryk for at der i gangarealer, i elevatoren og i vaskehuset var meget beskidt. Ingen viste hvem der gør rent, men der var enighed om at arbejdet var meget mangelfuldt. Ligeledes var der beskidt omkring og under affaldscontainerne, ved den udendørs vandhane. I vaskehuset hænger der en oversigt over hvilke vaskeklodser der tilhører hvem, men den seddel er så overlegent at det er umuligt at finde ud af. Lejerne ønskede denne seddel ajourført. Da der ikke længere er kontaktperson i afdelingen, lovede Lene Blume at der i vaskehuset vil blive ophængt telefonliste med relevante telefonnumre i forhold til hvis der var problemer eller forespørgsler. Lene Blume bad lejerne respektere de ansattes arbejdstider/fritiden når de ringede.

Referent: Lene Blume.