Afdelingsøde 39

Afdeling 39 / Sigkærgårdsvej/Odinsvej

 

 

 

Referat af afdelingsmøde mandag den 25. september 2023

 

 

Til stede var:

Erling Weber, SAB

Carsten Rasmussen, Hovedbestyrelsen

 

Fra bestyrelsen:

Formand Peter Ullstrøm, Odinsvej 11, st.

Helle Bay, Odinsvej 11, st.

Michael Jensen, Odinsvej 25, st.

Mads Asferg, Odinsvej

 

samt yderligere 10 beboere

 

Pkt. 1 - Valg af dirigent

Erling Weber blev valgt til dirigent.

 

 

Pkt. 2 - Valg af referent

Helle Bay blev valgt til referent.

 

Indkaldelsen blev erklæret lovligt varslet.

 

 

Pkt. 3 - Valg af stemmeudvalg

Valg af stemmeudvalg: Aftalt at valg til stemmeudvalg fandt sted senere på mødet, såfremt valg skulle blive nødvendigt.

 

 

Pkt. 4 - Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

Formand Peter Ullstrøm aflagde beretning for perioden siden sidste møde.

 

Der er opsat ny legeplads. Den er desværre ikke for de helt små, men der er indkøbt, hvad der var penge til.

 

Mangler afklaring vedr. udlicitering af vaskehuset.

 

Der er indkøbt 1 nyt køleskab til køkkenet i beboerhuset.

 

Problemer med gulvene i beboerhuset. Garant kommer i indeværende uge.

 

Ukrudt rundt omkring får lov at vokse for meget – der mangler vedligehold.

Spørgsmål og bemærkninger til beretningen:

 

Der var enighed om sjusk og manglende vedligehold vedr. ukrudt m.v.

 

Spørgsmål om, hvorfor der, når vi har robotplæneklipperne, bliver slået græs så meget manuelt ?

 

Erling Weber svarer hertil, at der har været personaleudfordringer ifm viceværter.

Han fortæller, at vi nu har to faste, og at der vil blive rettet op på forholdene. Det er ikke en undskyldning – kun en konstatering.

 

I forbindelse med udlicitering af vaskeri beklager kontoret den manglende tilbagemelding, men løsningen ville blive alt for dyr, og beslutningen blev truffet med hovedbestyrelsen.

 

Det blev konkluderet, at viceværterne IKKE fast må benytte beboernes p-pladser – herom gives besked fra kontorets side.

 

Vask af biler ved beboerhuset:

Slange fjernes fra vaskehuset.

 

Beretningen blev taget til efterretning.

 

 

Pkt. 5 - Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2024

Det husstandsomdelte driftsbudget blev gennemgået v/ Erling Weber

Der vil ske en huslejestigning på 1,25%.

Driftsbudgettet blev godkendt.

 

PV-planen for 2024 blev gennemgået v/Erling Weber.

 

PV-planen for 2024 blev godkendt.

 

Antennebudgettet:

Der kommer en stigning på 3%.

Taget til efterretning

 

 

Pkt. 6 - Orientering om regnskab 2022

Det husstandsomdelte regnskab for 2022 blev gennemgået v/Erling Weber.

Regnskabet blev taget til efterretning.

 

 

Pkt. 7 – Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement

Vedligeholdelses- og istandsættelsesreglementet godkendt til at gælde fremadrettet – d.v.s. hidtidige retningslinjer har været gældende til nu.

Enstemmigt vedtaget – og udsendes sammen med referatet.

 

 

Pkt. 8 – Godkendelse af nye priser for brug af fællesvaskeri

Beslutningen om nye priser i fællesvaskeriet blev godkendt – og gældende snarest muligt.

 

 

Pkt. 9 - Behandling af indkomne forslag

1.          Ordensreglement:

Ordensreglementet opdateres med sidste års beslutning om, at det ikke er tilladt fremover at anskaffe sig kat i afdeling 39.

2 blanke stemmer – resten stemte for.

 

2.          Forslag om at hæve depositum på leje af beboerhuset til 2.000,- kr.

Forslaget blev godkendt med 10 stemmer for og 4 stemmer imod

 

3.          Forslag om at få rengjort vaskeri via rengøringspersonale fra SAB.

Prisen vil blive 280,- kr. for rengøring 1 gang månedligt.

Forslaget blev godkendt med 9 stemmer for og 3 stemmer imod.

 

Pkt. 10 - Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen

På valg var Kian Bisbo, Michael Jensen og Helle Bay.

 

Michael ønsker ikke genvalg.

Kian Bisbo og Helle Bay modtog genvalg.

 

Kristian Kjærgaard, Odinsvej 13 st., blev valgt ind i bestyrelsen.

 

 

Pkt. 11 - Valg af suppleanter

Dorthe Rasmussen, Odinsvej 27, st., blev valgt til 1. suppleant.

Pia Rosenberg, Odinsvej 31, 1., blev valgt til 2. suppleant.

 

 

Pkt. 12 - Eventuelt

Hække mellem vejen og parkeringspladserne overvejes fjernet.

 

Peter og Erling mødes om et par uger for opfølgning på manglende opgaver.

 

Det blev aftalt, at der indkøbes ny støvsuger til beboerhuset.

 

Ønske om, at der bliver gjort noget ved skurenes dårlige stand-

 

Ønske om ladestandere til elbiler.

 

Ønske om basket-stativ.

 

 

Efterskrift:

Da Kian Bisbo ikke deltog i afdelingsmødet og ikke havde afleveret fuldmagt er genvalget ikke gældende.

 

Dorthe Rasmussen er derfor indtrådt i bestyrelsen.

 

 -----------------------------------------------------------------------------

Afdeling 39 / Sigkærgårdsvej/Odinsvej
Referat af afdelingsmøde torsdag den 8. september 2022
Til stede var:
Ole Høi, SAB
Helle Simonsen, Hovedbestyrelsen
Fra bestyrelsen:
Formand Peter Ullstrøm, Odinsvej 11, st.
Helle Bay, Odinsvej 11, st.
Michael Jensen, Odinsvej 25, st.
Rikke Pedersen, Odinsvej 7
samt yderligere 12 beboere
Pkt. 1 - Valg af dirigent
Ole Høi blev valgt til dirigent.
Pkt. 2 - Valg af referent
Helle Bay blev valgt til referent.
Indkaldelsen blev erklæret lovligt varslet.
Pkt. 3 - Valg af stemmeudvalg
Malene Andersen og Gitte Hansen blev valgt til stemmeudvalg, såfremt valg skulle blive
nødvendigt.
Pkt. 4 - Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Formand Peter Ullstrøm aflagde beretning for perioden siden sidste møde.
Kommunikationen til boligforeningen halter generelt. Der er lange svartider og manglende
svar på henvendelser.
Der var taget inititativ til fælles arbejdsdag mhp på maling m.m. på legepladsen.
Arbejdsdagen blev aflyst, da der ikke indkom tilmeldinger.
Der vil blive indkøbt 2 nye køleskabe til køkkenet.
Beretningen blev taget til efterretning.
Pkt. 5 - Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2023
Det husstandsomdelte driftsbudget blev gennemgået v/ Ole Høi
Der vil ske en huslejestigning på 4, 13%.
Driftsbudgettet blev godkendt.
PV-planen for 2023 blev gennemgået v/Ole Høi.
PV-planen for 2023 blev godkendt.
Antennebudgettet:
Der kommer en stigning på 3%.
Taget til efterretning
Pkt. 6 - Orientering om regnskab 2021
Det husstandsomdelte regnskab for 2021 blev gennemgået v/Ole Høi.
Regnskabet blev taget til efterretning.
Pkt. 7 - Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsætteIselsreglement
Afdelingen besluttede ikke at godkende det fremlagte forslag.
Pkt. 8 - Behandling af indkomne forslag
1. Vaskeriet:
Forslag om at "overlade" driften og derved også nyindkøb af maskiner til en ekstern
leverandør - indbærer bl.a. mindre prisstigning, men også at alene brugere af
vaskeriet betaler.
Forslaget blev godkendt.
2. Etablering af fodgængerfelt/passage i forbindelse med rundkørslen, da det er svært
for børn og voksne at passere gaden ved den nye rundkørsel.
Et konkret forslag, som vi som afdeling ikke kan gøre noget ved.
3. Forhøjning af jordvold for at dæmpe bi/støj.
Det føles som om, man bor midt i rundkørslen.
Der er meget bi/støj hele dagen - kan se at jordvolden er blevet forhøjet længere
oppe, dette må også være muligt i denne ende.
Jordvolden er offentlig grund, og vi kan i afdelingen ikke gøre noget ved dette.
Bestyrelsen laver en formulering på forslag 2 og 3 og sender til boligforeningen.
4. Tillade/se til at holde kat i afdelingen
Ønske om afstemning om, hvorvidt det skal være tilladt at holde kat i afd.39.
Hvis der bliver stemt for, at det er tilladt at holde kat - hvad skal der så til for at løse
alle de problember, vi oplever med katte fra afd. 39.
Det blev besluttet, at det ikke er tilladt fremover at anskaffe sig kat i afdeling 39.
5. Legepladsen
Ønske om at legepladsen bliver gjort sikker for de helt små børn. Hvordan gør vi
det?
Der arbejdes på at finde penge til en ny legeplads.
Pkt. 9 - Valg af formand
På valg var Peter Ullstrøm.
Genvalgt.
Pkt. 10 - Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen
På valg var: Rikke Pedersen - ønskede ikke genvalg.
Mads Asferg opstillede som eneste nye og blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Pkt. 11 - Valg af suppleanter
Dorthe Rasmussen, Odinsvej 27, st., blev valgt til 1. suppleant.
Pia Rosenberg, Odinsvej 31, 1., blev valgt til 2. suppleant.
Pkt. 10 - Eventuelt
Der blev stillet spørgsmål vedr. traileren, som er købt ind til afdelingen.
Traileren kan lånes mod depositum ved henvendelse til Kian Bisbo, Sigkærgårdsvej 14.

------------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 39 I Sigkærgårdsvej/Odinsvej
Referat af afdelingsmøde torsdag den 9. september 2021
Ti! stede var:
Ole Høi, SAB
Leif Olsen, Hovedbestyrelsen
Fra bestyrelsen:
Formand Peter Ullstrøm, Odinsvej 11, st.
Helle Bay, Odinsvej 11, st.
Michael Jensen, Odinsvej 25, st.
Kian Bisbo, Sigkærgårdsvej 14
Rikke Pedersen, Odinsvej 7
samt yderligere 10 beboere
Pkt. I - Valg af dirigent
Ole Høj blev valgt til dirigent.
Pkt. 2 - Valg af referent
Helle Bay blev valgt til referent.
Indkaldelsen blev erklæret lovligt varslet.
Pkt. 3 - Valg af stemmeudvaig
Henrik Knudsen og Gitte Hansen blev valgt til stemmeudvaig, såfremt valg skulle blive
nødvendigt.
Pkt. 4 - Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Formand Peter Ullstrøm aflagde beretning for perioden siden sidste møde.
Beboerhuset har været lukket ned i i år på grund af corona, men er nu genåbnet.
Der er blevet indkøbt og opsat nye lamelgardiner.
Der er indkøbet 2 robotplæneklippere til de grønne fællesområder i afdelingen.
Det kniber generelt lidt med renholdelse, fjernelse af ukrudt mm. i afdelingen.
Ellers har der været meget stille på grund af Covid-1 9 situationen.
Beretningen blev taget til efterretning.
Pkt. 5 - Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2022
Det husstandsomdelte driftsbudget blev gennemgået vi Ole Høi
Der vil ske en lille huslejestigning på 0,61%.
Driftsbudgettet blev godkendt.
PV-planen for 2022 blev gennemgået v/Ole Høj.
PV-planen for 2022 blev godkendt.
Pkt. 6 - Orientering om regnskab 2020
Det husstandsomdelte regnskab for 2020 blev gennemgået v/Ole Høj.
Regnskabet blev taget til efterretning.
Pkt. 7 - Behandling af indkomne forslag
Legeplads/legetårn:
Trænger i højeste grad til at blive renoveret og malet. Man kunne jo lave en
arbejdsdag, hvor beboerne hjælper med at male legetårnet og de andre
legeredskaber.
Råddent træ er fjernet. Tovværk ligger dog på jorden.
Forslag om at holde arbejdsdag med maling af legeplads og bord/bænke-sæt blev
vedtaget. Henrik Knudsen er tovholder.
2. Fartbump på Sigkærgårdsvej og Odinsvej:
Der er åbenbart ikke ret mange, hverken beboere eller deres gæster, som
respekterer "legende børn"-skiltet for enden af Sigkærgårdsvej. Forslag at
bestyrelsen og boligforeningen finder en løsning, så man kan færdes trygt i vores
område.
Sig kærgårdsvej er offentlig vej, og derfor kan vi/boligforen ingen ikke lave bump på
vejen.
Forslaget trækkes for så vidt angår Odinsvej.
3. Bestyrelsen stiller forslag om, at der købes rengøring til vaskehuset i gang
månedligt.
Beboerne skal dog stadig sørge for selv at efterlade vaskehuset pænt og rent (tørre
spildt sæbe op, feje gulv m. v.).
Herudover opfordring til få tømt maskinerne efter færdig vask/tørring og ikke
efterlade vasketøj på bordet!
Forslaget blev nedstemt.
4. Hækklipning
For et par år siden blev det besluttet, at beboerne i stuelejlighedeme selv skal
sørge for klipning af hækkene på indersiden.
Bestyrelsen stiller forslag om, at beboerne i stuelejlighederne fremover også selv
skal klippe hækkene på ydersiden - både for at spare viceværtstimer, men også på
grund af urimeligheden at førstesalslejlighederne også er med til at finansiere
hækklipningen.
Forslaget blev nedstemt.
5. Forslag om at katte holdes på egen matrikel
Bla. på grund af legepladsen, som bliver benyttet til toilet og det samme i folks
haver.
Forslaget blev vedtaget.
Pkt. 8 - Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen
På valg var: Michael Jensen, Klan Bisbo og Helle Bay, som alle blev genvalgt.
Pkt. 9 - Valg af suppleanter
Henrik Knudsen, Sigkærgårdsvej 12, blev valgt til 1. suppleant.
Pia Rosenberg, Odinsvej 31, 1., blev valgt til 2. suppleant.
Pkt. 10 - Eventuelt
Planer om nedgravede skraldeøer er sat i bero.
Der var en drøftelse omkring brugen og rengøring af beboerhuset, og det indskærpes at
overlevere det i ordentlig stand.
1. oktober 2021, Helle Bay

----------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 39, Sigkærgårdsvej/Odinsvej.
Referat af afdelingsmøde onsdag den 9. september 2020.

Til stede var:
Ole Høi, SAB
Mona Larsen, Hovedbestyrelsen
Formand Peter Ullstrøm, Odinsvej 11, st.
Helle Bay, Odinsvej 11, st.
Michael Jensen, Odinsvej 25, st.
Kian Bisbo, Sigkærgårdsvej 14
Rikke Pedersen, Odinsvej 7,
Søren Sørensen, Odinsvej 23, 1.
Dorthe Ellesen, Odinsvej 27, st.
Joan Asferg, Odinsvej 31, st.
Malene Andersen, Odinsvej 33, st.

Pkt. 1 - Valg af dirigent
Ole Høi blev valgt til dirigent.
Pkt. 2 - Valg af referent
Helle Bay blev valgt til referent.
Indkaldelsen blev erklæret lovligt varslet.
Pkt. 3 - Valg af stemmeudvalg
Malene Andersen og Joan Asferg blev valgt til stemmeudvalg, såfremt valg skulle blive
nødvendigt.
Pkt. 4 - Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Formand Peter Ullstrøm aflagde beretning for perioden sidste møde.
Der arbejdes på at få nye skure i hele afdelingen. Arbejdet er rykket frem i PV-planen.
Nye affaldsøer er sat i bero på grund af regeringens udspil om affaldssortering.
Ellers har der været meget stille på grund af Covid-19 situationen.
Beretningen blev taget til efterretning.
Pkt. 5 - Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021
Det husstandsomdelte driftsbudget blev gennemgået v/ Ole Høi
Der vil ske en lille huslejestigning på 0,59%.
Driftsbudgettet blev godkendt.
PV-planen for 2021 blev gennemgået v/ Ole Høi.
Der blev stillet spørgsmål ifm udskiftning af emhætter.
Emhætter skiftes løbende, hvis de ikke virker. Er der problemer med emhætterne - ring til
driften.
Der bliver v/formanden taget initiativ til gennemgang af emhætter.
PV-planen for 2021 blev godkendt.
Pkt. 6 - Orientering om regnskab 2019
Det husstandsomdelte regnskab for 2019 blev gennemgået v/ Ole Høi.
Regnskabet blev taget til efterretning
Pkt. 7 - Behandling af indkomne forslag
1. Parkeringspladser
Forslag om fjernelse af skilte for reservation af p-pladser.
Forslaget blev efter afstemning ikke vedtaget.
Der vil blive kigget på muligheden for fjernelse af hæk og udskiftning til fliser ved
parkeringspladsen Odinsvej 23-35. Peter Ullstrøm og Kian Bisbo undersøger.
2. Forslag om indkøb af fælles trailer til afdelingen, som kan lånes mod betales af
depositum.
Forslaget blev efter afstemning vedtaget.
Peter Ullstrøm og Kian Bisbo påtog sig opgaven med indkøb af traileren.
3. Forslag om, at der 2 gange årligt opstilles container til haveaffald.
Forslaget blev efter afstemning ikke vedtaget.
Der har tidligere været opsat containere hen over en weekend, men der var ikke
respekt for sortering, og efterregningen for tømning blev stor.
Opfordring til at vi hjælper hinanden med bortkørsel af haveaffald mm - især nu,
hvor der bliver indkøbt en trailer.
Pkt. 8-Valg af formand
På valg var Peter Ullstrøm, som blev genvalgt.
Pkt. 9 - Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen
På valg var: Rikke Pedersen, som blev genvalgt.
Pkt. 10 - Valg af suppleanter
Søren Sørensen, Odinsvej 23, 1., blev valgt til suppleant.
Pkt. 11 - Eventuelt
Der er et problem med fritgående katte, som bla. besørger i sandkasser og haver og der
har været eksempler på ødelagte/opkradsede barnevogne.
Der opfordres til at overholde leje-/ordensreglementet for så vidt angår husdyrhold.
Bestyrelsen rekvirerer seneste udgave af leje-/ordensreglementet og husstandsomdeler
dette.
Det undersøges, om der kan ske (delvis) udskiftning af faldsand på legepladsen.
Der mangler flere steder hækplanter, og dette skyldes bla. at de ikke kan vokse efter store
regnskyl.
Bestyrelsen tager en rundering og tæller op, hvor der mangler.
Der opfordres til at tage billeder, når der opstår problemer efter store regnskyl.
Beboerhuset:
Opfordring til at vicevært/viceværterne rengør toilet efter eget brug - hver gang.
Problem med at tagrender er utætte nogle steder - især Sigkærgårdsvej.
Ole Høi tager opgaven med tilbage til driften.

Helle Bay

--------------------------------------------------------------------------

Afdeling 39 / Sigkærgårdsvej/Odinsvej

 

Referat af afdelingsmøde mandag den 23. september 2019


Til stede var:
Leif Olsen, Hovedbestyrelsen
Finn Christensen, Hovedbestyrelsen
Helle Bay, Odinsvej 11, st.
Marianne Heegaard, Odinsvej 15, st.
Søren Sørensen, Odinsvej 23, 1.

 

Pkt. 1 - Valg af dirigent
Leif Olsen blev valgt til dirigent.


Pkt. 2 - Valg af referent
Helle Bay blev valgt til referent.


Indkaldelsen blev erklæret lovligt varslet.


Pkt. 3 - Valg af stemmeudvalg
Afventede om valg skulle blive nødvendigt.


Pkt. 4 - Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Der var afbud fra formand Peter Ullstrøm pga. sygdom, og der blev derfor ikke fremlagt en egentlig beretning på mødet.

Der er isat nye vinduer og terrassedøre på sydsiden i alle lejligheder.
Det er som udgangspunkt gået planmæssigt, men nogle terrassedøre er skæve – udskiftning af disse er påbegyndt.

Vi afventer stadig reparation af skure.

Der har været noget kritik af den udvendige vedligeholdelse, og bestyrelsen har en forventning om, at den bliver bedre.

 


Pkt. 5 - Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020
Det husstandsomdelte driftsbudget blev gennemgået v/ Leif Olsen.
Der vil ske en stigning på 0,73%.
Driftsbudgettet blev godkendt.


Pkt. 6 - Orientering om regnskab 2018
Det husstandsomdelte regnskab for 2018 blev gennemgået v/ Leif Olsen
Regnskabet blev taget til efterretning


Pkt. 7 - Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.


Pkt. 8 - Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

På valg er: Michael Jensen, Odinsvej 25, st. (Afbud til mødet, men havde skriftligt tilkendegivet at genopstille)
Kian Bisbo, Sigkærgårdsvej 14, (Afbud til mødet, men havde skriftligt tilkendegivet at genopstille)
Helle Bay, Odinsvej 11, st.

De blev alle 3 genvalgt.


Pkt. 9 - Valg af suppleanter
Søren Sørensen, Odinsvej 23, 1., blev valgt til suppleant.


Pkt. 10 - Eventuelt
Der er blevet omdelt varsel om algebehandling af tagene med ganske kort varsel – hen over en weekend til udførelse om mandagen. Der bør fremover gives længere varsel til sådanne arbejder af hensyn til de enkelte beboeres forberedelse.

Efter omorganiseringen af viceværtfunktionen gøres opmærksomhed på, at den udvendige renholdelse på parkeringspladser og fællesarealer har været mangelfuld.

Der bliver sat meget affald ved siden af skraldespandene i affaldsøerne. Opfordring til at sortere korrekt, og ting der skal på lossepladsen, skal ikke stilles i affaldsøerne.

Bestyrelsen rekvirerer nye mærker med sorteringsvejledninger til skraldespandene samt pjecer fra Renosyd til omdeling.


8. oktober 2019, Helle Bay

--------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 39 I Sigkærgårdsvej/Odinsvej

Referat af afdelingsmøde mandag den 25. september 2017

Pkt. I - Valg af dirigent

Formand for Hovedbestyrelsen Finn Thomsen blev valgt til dirigent.

Pkt. 2 - Valg af referent

Helle Bay blev valgt til referent.

lndkaldelsen blev erklæret lovligt varslet.

Pkt. 3 - Valg af stemmeudvalg

Stemmeudvalg findes senere på mødet, hvis der skulle blive tale om valg.

Pkt. 4 - Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde Formand Peter Ullstrøm fremlagde sin beretning.

Alle vinduer skal skiftes. Er blevet fremrykket til i år på grund af konstruktionsfejl.

Det undersøges, om der som kompensation kan blive givet tilskud fra Hovedforeningen.

Beretningen blev godkendt.

Pkt. 5 - Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2018 Det husstandsomdelte driftsbudget blev gennemgået v/ Finn Thomsen.

Driftsbudgettet blev godkendt.

Pkt. 6 - Orientering om regnskab 2016

Det husstandsomdelte regnskab for 2016 blev gennemgået v/ Finn Thomsen

Regnskabet blev taget til efterretning.

Pkt. 7 — Godkendelse af bestyrelsens forslag til nyt ordensreglement. Forslag til nyt ordensreglement udsat til næste afdelingsmøde.

Der sættes storskrald ved affaldsøerne, hvilket ikke er tilladt.

Der omdeles meddelelse til samtlige husstande om de gældende regler for storskrald.

Pkt. 8 - Behandling af indkomne forslag

Forslag om, at beboerne i stuelejlighederne selv fremover skal klippe hæk på indersiden

blev enstemmigt vedtaget.

Der vil blive omdelt meddelelse herom til samtlige husstande.

Forslag om, at gulvene i lejlighederne udskiftes til et klik-gulv efter behov.

Der blev ikke truffet beslutning på mødet om en generel udskiftning i lejlighederne, men der

vil blive udført et forsøg med klik-gulv i en lejlighed.

Pkt. 9 - Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen

På valg var: Mads Nørdam

Kian Both Bisbo

Helle Bay

Alle blev genvalgt.

Herefter består bestyrelsen af

Formand Peter Ulistrøm, Odinsvej 11, St.

Mads Nørdam, Odinsvej 23, 1.

Kian Both Bisbo, Sigkærgårdsvej 14

Michael Jensen, Odinsvej 25. st.

Helle Bay, Odinsvej 11, st.

Pkt. 10 - Valg af suppleanter

suppleant Henrik Knudsen, Sigkærgårdsvej 12
Gitte Hansen, Odinsvej 29, st.

Pkt. 11 - Eventuelt

Tagrender gennemgås, Peter rykker for arbejdet.

Peter tilføjede fra markvand ringen:

Der laves murarbejder — murene i gavlene smuldrer flere steder.

Der vil blive foretaget tagcheck på flade tage.

Der vil blive udskiftet Ca. s badeværelsesdøre årligt.

Gummifuger på badeværelser udskiftes løbende.

Varmeveksler udskiftes.

18. oktober2017, Helle Bay

Peter Ullstrøm                                         Finn Thomsen
Afdelingsforman

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling afdeling 39, tirsdag den lS.september 201S

Pkt. 1 Flemming fra hovedbestyrelsen valgt.

Pkt. 2 Malene Hougård Mikkelsen valgt.

Pkt. 3 Henrik (Sigkærgårdsvej 12) og Mette (Sigkærgårdsvej 8)

Pkt. 4 v/Peter (formand) Beboerhus renoveret. Der er lidt problemer med gulvet, men det arbejdes der på. De nye karnapper fungerer, men flere steder regner det stadig ind -regn, der bl.a. ødelægger gulvene i flere boliger. Beboerne skal sende billeder af deres vandskader til Ole Høi.

Beboerne efterlyser, hvornår udbedring af fejl/mangler i forbindelse med renoveringen sker. Peter laver liste over de væsentligste fejl/mangler (bl.a. beskadigede gulve, manglende oprydning osv.) til Ole Høi.

Nye rutschebaner er på vej til legepladsen. De gamle er fjernet pga. råd. Rutschebanerne er længe undervejs. Bolden er hos administrationen. Vi rykker administrationen igen.

Aktivitetsudvalget her er Brian Petersen ansvarlig og burde have indkaldt de interesserede. Intet er sket. Der er mange, der er interesserede i at deltage i aktivitetsudvalget, og efter generalforsamlingen sætter de interesserede sig sammen. Beretning godkendt.

Pkt. 5

Flemming fremlægger driftsbudget. Flere beboere er kritiske overfor punktet 121 'Henlæggelser -istandsættelse v. fraflytning'. Beboer efterlyser, hvad der sker med legepladsen. Rutschebaner er taget ned pga. råd, men efter 1/2 år er der stadig ikke etableret nye. Flemming rykker administrationen, der har bolden.

I stedet for vedligeholdelse af træfacader vil vi løbende renovere og sætte nye facader på. Vi skal have tilbud på dette arbejde. Køkkener hvornår sker vedligeholdelse/udskiftning? Køkkenerne er meget slidte. Det står slet ikke i PV-planen -det skal ændres senere hen.

Affaldsøer udskiftes i fremtiden -de skal på et tidspunkt nedgraves.

Hvis beboerne ikke godkender budgettet, sendes dette sammen med vores bemærkninger til kommunen, der vil gennemgå det. Vi ønsker at henlæggelser (pkt.121) skal reduceres, så vi derved kan undgå huslejestigninger. I forvejen er det henlagte beløb højt. Endvidere bør planlagt vedligeholdelse(pkt.120) nedsættes. Afdelingen har i dag en opsparet formue på omkring 2 millioner kroner. Carsten mener også, at renteindtægten er skønnet for lavt.

Afstemning: 4 personer for + 12 personer imod. Antennebudget godkendes dog. Prisen falder i år.

Pkt. 6

Flemming gennemgår regnskabet 2014. Carsten har spørgsmål til pkt. 123. Udgiften for 2014 kan iflg. Noter til regnskabet maksimalt være 321,-x 42 lejemål =13.272, men vores udgift har været højere -nemlig 49.624,58 -18.498,86 =31.125,72. Hvorfor? Flemming kan ikke forklare, hvordan det hænger sammen. Flemming går til Kent (administrationen) med dette spørgsmåål, for afklaring. Svar sendes til bestyrelsen. Ved kommende markvandringer skal sendes besked ud til alle beboere, så disse har mulighed for at melde ind med forslag/ideer.

Pkt. 7

Udgår. Indkomne forslag er ikke distribueret til beboerne senest 8 dage inden generalforsamlingen. Derfor er alle forslag afvist.

Pkt. 8

Gitte Hansen ønsker genvalg. Malene Hougård Mikkelsen og Henning Poulsen ønsker ikke genvalg. Interesserede: Kian Bisbo + Mads Nørvang + Helle Bay Henrik og Mette er stemmeudvalg.

 1. afstemning: Helle 16 stemmer + Mads 12 stemmer + Kian 10 stemmer + Gitte 10 stemmer.

 2. afstemning: Kian 10 stemmer + Gitte 6 stemmer Nye bestyrelsesmedlemmer: Kian, Helle, Mads.

   

Pkt. 9:

Henrik er 1. suppleant og Helle er 2. suppleant.

Pkt. 10:

Bestyrelsen undersøger hvad en vask + tørring i vaskerummet koster. Måleudstyr kan måske lånes ved kommunen. Rengøring i vaskerummet er yderst mangelfuld. Der kunne evt. laves et opråb i forbindelse med et fællesarrangement.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmøde afdeling 39 onsdag den 17. september 2014 i Val halla

Tilstedeværende husstande: 8

Pkt. 1

Ole valgt til dirigent. Indkaldelse er sket rettidigt.

Pkt. 2 Malene valgt til referent.

Pkt. 3

Henrik (nr. 12) og Christian (nr. 8) .

Pkt. 4

Beretning v/Peter.

 • Dræn og riste v. sidste blok og skure

 • Bordebænkesæt etableret ved Valhalla og legeplads (produceret hos Produktionsskolen)

 • Ved bålpladsen er brøndring gravet ned, og vi skal have en ny grill derned

 • Nyt gulv i Valhalla samt maling af salen

 • Der er sket nyt i sagen fra Byggeskadefonden (Ole fortæller herom senere)

 • Der er sat 168.000 kr. af til tætning af vinduer/døre. Dog er dette udbedringsarbejde planlagt udført i forbindelse med renovering af skader iht. sagen fra Byggeskadefonden

 • Vi har sparet op til renovering af køkken i Valhalla samt til indkøb af gryder m.m. Beretning godkendt. Pkt. 5

   

Mona gennemgik budget og vedligeholdelsesplan for 2015. Godkendt.

Pkt. 6

Mona orienterede om regnskabet for 2015.

Pkt. 7

Ingen indkomne forslag.

Pkt. 8

Peter modtager genvalg som formand -og blev genvalgt.

Pkt. 9

Carsten modtager genvalg som bestyrelsesmedlem -og blev genvalgt.

Pkt. 10

Helle valgt som 1. suppleant og Henrik valgt som 2. suppleant.

Pkt. 11 Forespørgsel om der er planlagt udskiftning af køkkener. De er ved at være slidte. Peter svarer, at der er budgetteret med udskiftning iht. normal vedligeholdelsesplan.

Antenne kan sættes i bero på kontoret. Henvendelse skal ske inden 1/12 eller 1/6. Dog skal betales 500 kr. for at få sat i bero samt 500 kr. for genaktivering af abonnementet ved fraflytning.

Forespørgsel om de værst udsatte beboeres terrassedøre kan tætnes inden vinteren, da det er så utæt, at stearinlys blafrer indendørs. Det er længe at vente til Byggeskadefondens udbedring sker. Varmen fiser ud, og beboerne frygter endnu en vinter. Svar fra Ole, at beboerne skal kontakte ham om de enkelte sager.

Forslag fra beboer om, at invitationer til arrangementer sendes ud tidligere end ca. luge inden arrangementet. Det tidligere aktivitetsudvalg blev diskuteret, og mødedeltagerne fandt det attraktivt at reetablere et aktivitetsudvalg. Dette diskuteres på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor vi derefter vil invitere evt. interesserede til et opstartsmøde.

Sagen i Byggeskadefonden v/Ole: Byggeskadefonden har erkendt, at karnapperne både er konstrueret forkert samt at udførelse også er forkert. Byggeskadefonden dækker 95 % af skadernes beløb. Dog fratrukket en selvrisiko samt 11/35 dele, da Byggeskadefonden ikke dækker de år, som byggeriet har på bagen. Boligforeningen har ingen forsikring til at dække skaderne. Beboerne og bestyrelsen viser tydeligt frustrationer om denne egenbetaling, som hovedbestyrelsen skal tage stilling, hvem skal hæfte for. Det undrer beboerne og bestyrelsen, at der først nu -efter garantiperioder m.m. er udløbet -kommer skub i sagen, da der på hvert eneste møde de seneste 8 år er blevet gjort grundigt rede for de mange gener, som beboerne har haft og stadig har. Det ses ikke som en fair løsning, at afdeling 39 skal betale den kæmpe regning for, at hovedbestyrelsen og boligforeningen har 'sovet i timen' . Beboerne har nu efterhånden så mange gener, at der i nogle boliger drypper vand ind, og der er efterhånden store skader på vægge, gulve og lofter, fordi problemet har stået på over så mange år. Børnefamilier har børn ramt at uforklarlig hoste, og der frygtes skimmelsvamp, som selvfølgelig er naturligt, når der ligger vand og gennemblødt isolering inde i konstruktionen. Bekymrede beboere skal henvende sig til Ole, hvis der trænger vand ind og de er bekymrede. Bestyrelsen spørger til, hvor denne skal forholde sig i sagen. Ole svarer, at vi kan afholde et møde med Erling/Finn/hovedbestyrelsen. Der afholdes hovedbestyrelsesmøde førstkommende tirsdag. Her vil vores frustrationer blive diskuteret. Informationsniveauet om sagen i Byggeskadefonden skal hæves. Når tidsplan kendes sendes denne ud til beboerne. Derudover omdeles infoblad så snart der er nyt i sagen. Første infoblad kommer snarest.

Der klages over kattelort i sandet på legepladsen. Ingen løsning fundet. Vi kan ikke borbyde kattene at være i sandet, og desuden kan vi ikke afholde udefrakommende katte fra faldsandet.

Forslag om endnu en husomdelt seddel vedrørende storskrald m.m. Denne med definition af, hvad der må komme i affaldscontainere og hvad der ikke må.

Referent: Malene Hougård Mikkelsen Dirigent: Ole Høi Sørensen Afdelingsformand: Peter Ullstrøm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra afd. 39's afdelingsmøde den 19. september 2013.

Dagsorden: Ad. 1 Mona Larsen blev valgt til dirigent.

Ad. 2 Mona Larsen valgt til referent.

 Ad. 3 Flemming Larsen og Mona Larsen.

Ad. 4 Peter Ullstrøm fremlagde beretning for perioden siden sidste år:

Der er lavet ny parkeringsplads ved gildesal Der er kommet nye borde/bænke-sæt Grill er flyttet fra gildesal til legeplads

Beretningen blev godkendt.

Ad. 5 Flemming fremlagde budget og pv-planen for 2014. Flemming orienterer om sagen ved Byggeskadefonden vedrørende facader. Så længe der ligger en sag ved Byggeskadefonden, bliver der ikke udført repa­rationer på facaderne. Budgettet blev godkendt.

Ad. 6 Flemming orienterede om regnskabet for 2012.

Ad. 7 Der var ingen forslag

 Ad. 8 Brian Petersen og Gitte Hansen blev begge genvalgt.

Malene Hougård Mikkelsen blev valgt.

Ad. 9 Henning Vestergaard Poulsen, Mads Nørdam og Helle Bay blev valgt.

Ad.10 En bred snak om gæsteparkering. Denne arbejdes der videre på i bestyrelsen.

Der er huller i hækkene rundt omkring. Der er bestilt nye. Det anbefales, at man luer under sin hæk for at få den til at gro ordentligt.

Forslag søges til hvilket gulv der skal lægges i gildesalen. Der sendes seddel rundt til beboere vedrørende hunde der går løse og be­sørger i haverne.

Peter Ullstrøm Mona Larsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------