Referat Bestyrelsesmøder

AFD. 16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 122 Dato. 24.08.2023 kl. 18.30 hos Helle. Deltagere. Torben, Helle, Lars, Joan og Lene. Lene Blume Torben Jakobsen Helle Thomsen Joan Østergård Hansen Lars Thomsen Lokesvej 34 Lokesvej 22 Lokesvej 26 Lokesvej 20 Lokesvej 26 Email: Sab-afd16@outlook.dk 1. Valg af referent og ordstyrer. Referent: Lene. Ordstyrer: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 3.Godkendelse af sidste referat. Godkendt. 4. Nyt fra formanden. Sandkassen på Lokesvej. Det er nu endelig besluttet at der skal sættes et hegn op omkring sandkassen/legepladsen på Lokesvej. Erling og Nicki har været oppe og besigtige problemet med ”flyvesand”. Nicki sætter projektet i gang, og vi har bedt om at det bliver så hurtigt som muligt. Ansøgning om fjernelse af Kristjørn og plantning af få m. hæk. Da vi har overskredet kontoen for beplantning i afdelingen for 2023, er vi desværre nødt til at afvise ansøgning fra lejer, om hjælp til at få fjernet en Kristjørn der står i hæk, og derefter få plantet Liguster hæk i hullet. Lejeren har fået besked om at vedkommende er velkommen til at søge igen i 2024. Gennemgang af budgetforslag for 2024 fra SAB. Bestyrelsen gennemgik de enkelte poster i forslaget til budget for 2024. Der var en god dialog der endte ud med at budgettet blev vedtaget. Planlægning af afdelingsmødet d. 11.09.2023 kl. 19 i Valhalla Odinsvej Stilling. Det er nu planlagt hvem der gør hvad i forbindelse med det årlige Afdelingsmøde der afholdes i ”Valhalla” på Odinsvej d. 11.09.2023 kl. 19. Lene sender indkomne forslag + ”bestyrelsens beretning” ned på kontoret d. 29.08.23. så de kan mangfoldiggøre dette. Vinduespudsning udvendig i vaskehus / fyrrum. Det er tidligere vedtaget at vi skal have et ”vinduespudser firma” til at stå for udvendig pudsning af vinduerne i fyrrummet og vaskehuset. Det har været en lidt træg opstart, men nu skulle det gerne køre regelmessigt x 4 årligt. SAB´s egne rengøringsfolk står for indvendig pudsning. 5. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne. Plankeværket Lokesvej nr.26? Nicki er i gang med opgaven. Lejerne får svar så snart der er nyt. 6. Næste møde. Hos Lene d. 19.09.2023 kl.18.30 7. Eventuelt. Intet. --------------------------------------------------------------------------------- AFD. 16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 121 Dato. 04.07.2023 kl. 18.00 hos Joan Deltagere: Helle, Joan, Torben, Lars og Lene. Lene Blume Torben Jakobsen Helle Thomsen Joan Østergård Hansen Lars Thomsen Lokesvej 34 Lokesvej 22 Lokesvej 26 Lokesvej 20 Lokesvej 26 Email: Sab-afd16@outlook.dk 1. Valg af referent og ordstyrer. Lene/Lene. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 3.Godkendelse af sidste referat. Fra d. 24,05 2023. Godkendt. 4. Nyt fra formanden. Dialog omkr. Hvad ”Påmindelsen” til beboerne skal indeholde. Lene udfærdiger sedlen til godkendelse af bestyrelsen inden uddeling. Påmindelse til beboerne omkr. Problematikker i afdelingen: Der er flere steder i afdelingen hvor det ”roder” en del i forhaverne. Ifølge ”Ordensreglementet”, har lejeren pligt til at at være behjælpelig med at afdelingen fremstår præsentabel. Forhaver, generel orden i haverne og vedligehold af samme: Vicevært og hækklipning: Lene har meldt ud at hækklipning vil opstarte d. 28.06.23, dette har ikke været korrekt, det må være uge 28 administrationen har ment. Viceværten klipper udvendige hække, hvor andet ikke er aftalt, indvendig skal lejerne selv stå for. Viceværterne klipper x 1 årligt. Trailerpladsen: Der er bestilt ny belægning på trailerpladsen, vi ved endnu ikke hvornår det opstartes. Sandkassen på Lokesvej: Tilbud på hegn indhentes efter sommerferien. Vinduespolering af vinduer i vaskehuset og fyrrum udvendig: Da nuværende rengøringspersonale ikke pudser vinduer udvendig i vaskehuset og fyrrummet, er der indhentet tilbud fra ”Rengøringskælderen” til at udføre dette. Ca. 330.- kr. + moms x 4 årligt. Dette er bestilt. Årets afdelingsmøde 2023: D. 11.09.2023 kl. 19. Lene bestiller lokale. Bestyrelsesmedlemmernes ferie: Helle, Lars : uge 32-33-34. Torben: ? Lene: Uge 28 + 29 Joan: ? S.A.B. administration afholder ferie: uge 29 + 30 5. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne. Ekstra låge i haveaffaldscontaineren: Ønske om ekstra låge ind mod bagsiden af garage. Dette vil koste ca 20.000kr. Bestyrelsesmedlem frafalder forslaget. Løsgående husdyr/hunde der gø´r meget tidligt og sent. Der er pt. Store problemer med løsgående husdyr, specielt katte i afdelingen. Bestyrelsen vil nævne dette i ”Påmindelsen” til lejerne. Derer også en hund i afdelingen der gø´r på meget generende tidspunkter, dette vil også blive nævnt i ”Påmindelsen”. 6. Næste møde. d. 24.08.2023 kl. 18.30 hos Helle. Eventuelt. --------------------------------------------------------------------------------- AFD. 16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 120 Dato. 24.05.2023. hos Lene. Deltagere. Helle, Lars, Torben. Joan og Lene. Lene Blume Torben Jakobsen Helle Thomsen Joan Østergård Hansen Lars Thomsen Lokesvej 34 Lokesvej 22 Lokesvej 26 Lokesvej 20 Lokesvej 26 Email: Sab-afd16@outlook.dk 1. Valg af referent og ordstyrer. Lene/Lene 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Mødet blev flyttet pga. sygdom. 3.Godkendelse af sidste referat. Godkendt. 4. Nyt fra formanden. Hække Lokesvej 2-10- Trailerplads ny belægning. Sandkasse Lokesvej. Græssåning. Nyt køkke Loksevej 2. Repræsentantskabsmøde d. 25.05.2023. Skanderborg Park kl. 18. Afdelingens generalforsamling 2023. Tid. Beretning. Lokale. Betalingsvaskeri. Der er blevet udskiftet hække på Lokesvej 2-10. Det er tidligere blevet bestemt, på et afdelingsmøde, at der afsættes 20.000kr./år til udskiftning af de gamle egehække. Da der skulle skiftes hæk ved Lokesvej 2, i samråd med tidligere lejer, besluttede SAB at udskifte hele rækken der bestod af egehække. Vi afventer hvad dette har kostet. Forespørgsel på hvornår arbejdet med ny belægning på trailerpladsen opstarter? SAB er i gang med forhandlinger, vi afventer. Der er store problemer for lejerne Lokesvej 20-26 med flyvesand fra legepladsen. Bestyrelsen har bedt SAB finde en løsning på problemet. Der vil blive opsat stakit på legepladsen ind mod lejerne. Dette håber vi kan løse problemet. SAB vil indhente tilbud på arbejdet. Vi afventer. Der er stadig flere steder i afdelingen hvor der mangler græs. Dette skal viceværten ordne, når han får tid. Lokesvej 2 er ved at få installeret nyt køkken. Det tager ca 3 uger. Dette er gammel aftale om, at der udskiftes køkken i de lejligheder, der ikke har fået nye køkkener, ved fraflytning. PT går det mod afslutningen. Lars, Joan og Lene deltog i det årlige repræsentantskabsmøde. Det blev bla. oplyst at der generelt er blevet brugt ca. 61% mere strøm i afdelingernes fællesområder end der er blevet budgetteret med i afdelingerne. Dette er dybt bekymrende. Hovedbestyrelsen blev genvalgt. Lene har taget kontakt til SAB for at få en dato til vores Afdelingsmøde i September. Datoerne er endnu ikke fastsat, så vi afventer. For at komme problemerne i vaskehuset med uretsmæssig vask til livs, er den eneste løsning, at vi får betalingsvaskeri. Bestyrelsen havde en dialog om dette. 5. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne. Joan. Vinduespolering udvendig i vaskeriet? Rod i vaskeriet, hvad gør vi ved det? Ydersiden af vinduerne i vaskeriet og varmerummet bliver PT ikke vasket. Det indgår ikke i aftalen med dem der renholder vaskeriet. SAB vil indhente tilbud fra ”Rengøringskælderen”. Der er problemer med at lejere ikke overholder aftaler og regler (beskrevet i Ordensreglement for afd. 16 omkr. ”Vaskehuset”) i vaskehuset. Problemerne er hovedsagelig omkring brugen af tørresnorene i mellemgangen og oprydning i vaskehuset. Bestyrelsen vil sammensætte et skriv, der omdeles til alle i afdelingen 6. Næste møde. xx.xx.2023 kl. 18.30 hos Joan. Der er ikke afsat ny dato til næste bestyrelsmøde, da vi afventer dato for afdelingsmødet fra SAB, og derefter fastsætter en dato til bla. Planlægning af mødet. Er der noget presserende inden da, mødes bestyrelsen kort. Eventuelt. Forespørgsel om hvem der skal holde stien bag Lokesvej 20-26? Det skal viceværten. Dette er blevet drøftet på markvandringen. --------------------------------------------------------------- AFD. 16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 118 Dato. 28.01.2023 kl. 18.30 hos Lars. Deltagere. Helle, Lars, Torben, Joan og Lene. Lene Blume Torben Jakobsen Helle Thomsen Joan Østergård Hansen Lars Thomsen Lokesvej 34 Lokesvej 22 Lokesvej 26 Lokesvej 20 Lokesvej 26 Email: Sab-afd16@outlook.dk 1. Valg af referent og ordstyrer. Lene/Lene 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 3.Godkendelse af sidste referat. Godkendt 4. Nyt fra formanden. Hjertestarter. Stige. Hæk/hegn. Utæthed ved vandrør. Hjertestarterens batteri har 5 års garanti. Der vil være et årligt tjek på den. Der er ophængt brugsanvisning ved siden af hjertestarteren, den må ikke fjerneds fra vaskehuset. Afdelingen har indkøbt en ny stige da den tidligere aluminiumsstige er forsvundet. Den burde kunne nå op til loftet i trappeopgangen. Den kan lånes ved Heidi Mott. Lokesvej 26 aftaler selv med administrationen hvordan problemet med skråningen mod Haraldsvej løses. Der har været problemer ved en lejer på lokesvej med varmeveksleren i sidste uge. Lejeren blev kontaktet af Hørning Fjernvarme, hvor de kunne oplyse at vanforbruget det sidste døgn havde været voldsomt. Dette er nu udbedret. Har tilsyneladende været et problem flere steder tidligere. Der vil blive afholdt ”Markvandring” i afdelingen d. 2.03.23. Bestyrelsen har diskuteret hvilke emner vil vil medtage til markvandringen. Vi er i øjeblikket ved at få fast limet kantblokke der er løse i afdelingen. 5. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne. Parkering. Vaskehus. Facebook. Tavshedspligt. Dialog om parkering og regler. Det fungerer fint i afdelingen. Da der har været flere misforståelser af teksten på den nye seddel ( med gammel tekst), vil bestyrelsen sørge for at der kommer en anden seddel op, der udspecificerer punkterne mere tydeligt. Bestyrelsen kigger på hvordan Afd. 16´ Facebook side skal se ud fremadrettet. Der vil komme info om dette. Dialog omkring ”Tavshedspligten” i bestyrelsen. 6. Næste møde. Hos Torben Lokesvej 26 d. 11.04.23. kl.18.30. Eventuelt. Intet. --------------------------------------------------------- AFD. 16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 117 Dato. 17.01.2023 kl. 18.30 hos Lene. Deltagere. Joan, Torben, Helle, Lars og Lene. Lene Blume Torben Jakobsen Helle Thomsen Joan Østergård Hansen Lars Thomsen Lokesvej 34 Lokesvej 22 Lokesvej 26 Lokesvej 20 Lokesvej 26 Email: Sab-afd16@outlook.dk 1. Valg af referent og ordstyrer. Lene. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 3.Godkendelse af sidste referat. Godkendt. 4. Nyt fra formanden. Nye dører og låse i cykelskurene. Markvandring. Legepladser. Underlag. Affaldssorteringsproblemer. Køb af ny trailer. Molokker/containere. Hjertestarter. Ledig garage. Ventelisterne på trailerpladser. Hæk ved Lokesvej 2. Nye lejere. Der er kommet nye døre i cykelskurene. Låsene kunne ikke genbruges, derfor er der kommet nye 6 stiftede låse i dørene. Dette er det forsikringerne forlanger i dag. Alle lejemål har fået en ny nøgle i deres postkasser. Der skal være markvandring i foråret. SAB har endnu ikke meldt en dato ud. Bestyrelsen har nogle punkter vi gerne vil have med. De tænker videre og kommer senere med hvilke punkter det drejer sig om. Legepladserne er færdige. Der er nogle spørgsmål bla. Til legepladsen på Baldersvej. Der mangler stadig lidt oprydning. På Lokesvej er der spørgsmål til det valgte underlag. Begge spørgsmål kommer med når der er markvandring. Bestyrelsen har forgæves prøvet at gøre opmærksom på at der er problemer med at pap og flamingo i store mængder lægges i affaldscontainerne. Dette er ikke taget til efterretning. Lene tager kontakt til SAB. Der har været ønske om en ny trailer. Traileren er gennemgået, og ud over et par ting der skal rettes så fungerer traileren fint. Der var flertal i bestyrelsen for at vi venter et par år med at købe ny. Det henstilles til dem der låner traileren, at de afleverer den i rengjort stand. Det bliver først i 2024 at vi skal forholde os til de nye affaldssorterings regler. Molokker koster ca. 70.000,kr./stk. Det bliver en dyr løsning med molokker, men vi venter og ser hvilket udspild der kommer fra Reno Syd og SAB i 2024. Der ophænges hjertestarter i mellemgangen ved vaskehuset hurtigst. Hjertestarteren skal sidde så den kan ses fra begge sider i mellemgangen. Der skal være skilte udenfor, så eventuelle ”hjerteløbere” hurtigt kan finde hjertestarteren. Der er en ledig garage på Baldersvej. Administrationen på SAB forestår administrationen af ventelisterne. Ventelisten til trailerpladsen, vil blive administreret af Heidi Mott, hun står også for udlejning af samme. pt. Er der 1 på venteliste, og det er ikke ofte at der er ledige pladser. Af hensyn til afdelingens repræsentation til omverden, har bestyrelsen for et par år siden, valgt at hækken skulle udskiftes. Dette er nu påbegyndt, og bestyrelsen ser frem til en forskønnelse af afdelingens ydre. Lene vil byde de nye lejere på Lokesvej 2 velkommen når de er indflyttet. I den forbindelse vil de få en lille blomst, sidste referat fra bestyrelsesmødet, ordensreglementet og en nøgle til cykelskuret. På den måde håber bestyrelsen at vi får budt vores nye lejere velkommen på bedste måde. 5. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne. Intet. 6. Gennemgang af vaskehusregler. De vaskehusregler der er beskrevet i afdelingens ”Ordensreglement” fra 2020, indeholder en fin beskrivelse af hvordan vaskehuset skal benyttes. Det er stadig ikke lovligt at vaske for andre eller i arbejdsmæssige sammenhænge. Lars vil renskrive ”Vaskehusreglerne” der hænger på væggen i vaskehuset. 7. Eventuelt. Intet. 8. Næste møde. Møde nr. 118 hos Lars, dato 28.02.23. kl. 18.30. ------------------------------------------------------------------------ AFD. 16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 116 Dato. 16.11.22 kl. 18.30 hos Helle. Deltagere. Helle, Lars, Torben, Joan og Lene. Lene Blume Torben Jakobsen Helle Thomsen Joan Østergård Hansen Lars Thomsen Lokesvej 34 Lokesvej 22 Lokesvej 26 Lokesvej 20 Lokesvej 26 Email: Sab-afd16@outlook.dk 1. Valg af referent og ordstyrer. Lene, 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 3.Godkendelse af sidste referat. Godkendt. 4. Nyt fra formanden Belysning i vaskehuset og udenfor mod Baldersvej. Temadag for repræsentantskabet d.29.10.22 på Morten Børup Skolen. Gennemgang af ”kontooversigt” for perioden 1.1.22-30.09.22. Belysningen i mellemgangen bøvles der stadig med. Elektrikkeren skal kigge nærmere på det, da det går ind under garantien, fra den første gang han reparerede det. Vi håber snart det virker efter hensigten. Belysning på Baldersvej på strækningen ind mod vaskehuset, er opsat og fungerer rigtig fint. Det skulle nu være mere sikkert at færdes på strækningen i den mørke tid. Joan, Helle og Lene har d. 29.10.22 deltaget i ”Temadag” for repræsentantskabet arrangeret af administrationen på SAB. Der var besigtigelse af en renoveret afdeling i midtbyen og besigtigelse af 2 nye afdelinger ligeledes i midtbyen. Der var mulighed for at stille spørgsmål til administrationen, og der var kort mundtlig gennemgang af nogle afdelinger, hvad der rør sig i disse afdelinger. Spændende og inspirerende dag. ”Kontooversigt ” blev gennemgået i fællesskab. Ingen betydelige anmærkninger, men et påar opklarende spørgsmål vil blive rettet mod administrationen. De nye legepladser påbegyndes i uge 47. Vær opmærksom på at entreprenøren kan komme ind på legepladsområdet via parkeringsområderne. Vi er kommet ind i vinterperioden. Husk at gøre plads så viceværten kan færdes uforhindret med sit snerydnings materiel på fortove og gangarealer. Bak bilerne 1 meter tilbage! Der er kun en til at betale de horrible el-afgifter når der vaskes uøkonomisk i vaskehuset, nemlig mig og dig – tænk over det. Der er mange flere der bruger fællesvaskeriet nu, hvor det er blevet så dyrt at vaske derhjemme. Tørretumbler og vaskemaskiner overfyldes ofte, dette går ud over gummilisterne i vaskemaskinerne når tøjet skal ud, og tørretumbleren slår gnister og overophedes ved overfyldning. Forespørgsel på administrationen omkr. Nye døre i cykelskurene. Dørene er skæve og vanskelige at åbne/låse. Tømrer har været og kigge på dørene, afventer videre info fra administrationen. 5. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne. Beskæring af træer og nye planter. Beskæring af Blodblomme på Lokesvej og 2 Blodblommer på Baldersvej vil ske snarest. Nye planter er plantet på Baldersvej. 6. Afslutning på dialogen omkring hjertestarter. (Lars) Lene har talt med Erling Weber, han bestiller Hjertestarter til opsætning i mellemgangen hurtigst muligt. Der er ventetid på dele fra Kina, men det kommer så hurtigt som muligt. 7. Udendørslamper. Kan arbejdet fremskyndes pga. EL-priserne? Vi beder administrationen om snares muligt i 2023 udskifte udendørslamperne som beskrevet i PV- planen. Alle afdelinger i SAB er koblet på variabel el afregning for fællesbelysning (vaskeri og udendørsbelysning). 8. Nye nøgler til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne har fået udleveret nye nøglesæt og kvitteret for disse, da de overleverede nøgler var et stort rod, og flere var forældede. 9.Næste møde. 17.01.23 kl. 18.30 hos Lene. 10.Eventuelt. Intet. ---------------------------------------------------------------- AFD. 16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 115 Dato. 28.09.22 Hos Joan Lokesvej 20 kl. 18.30 Deltagere. Joan, Torben, Helle, Lars og Lene. Lene Blume Torben Jakobsen Helle Thomsen Joan Østergård Hansen Lars Thomsen Lokesvej 34 Lokesvej 22 Lokesvej 26 Lokesvej 20 Lokesvej 26 Email: Sab-afd16@outlook.dk 1. Valg af referent og ordstyrer. Referent: Lene Ordstyrer: Joan. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 3.Godkendelse af sidste referat. Referatet fra afdelingsmødet d. 13.09.2022: Godkendt. 4. Nyt fra formanden. Hvem er medlemmer til repræsentantskabet? Nye legepladser. Belysning i vaskehuset og udenfor mod Baldersvej. Nøgler. Trailer. Festudvalget. Afdelingsmødet. Lene bød Helle velkommen i bestyrelsen. Orienterede om ”Tavshedspligten” som vi i bestyrelsen er underlagt. Joan, Helle og Lene repræsenterer afdelingen i Repræsentantskabet, Torben og Lars er suppleanter. Der er trykket på ”startknappen” omkring de nye legepladser. P.g.a. travlhed påbegyndes arbejdet først i slutningen af året (december), forventes færdig ved årsskiftet. Prisen er den, der blev aftalt, da aftalen blev indgået i foråret. Ingen prisstigning p.g.a. materiale stigninger. Belysningen i mellemgangen og i vaskehuset har ”haft sit eget liv” hvilket har været noget rod. Elektrikeren har set på dette, men det er åbenbart ikke så nemt. Elektrikeren ser på det igen. Vi skal jo minimere vores udgifter til el på fællesarealerne så meget det kan lade sig gøre. Det er aftalt med Henrik (inspektør) at den længe ønskede belysning på strækningen mellem vaskehuset og carportene opsættes hurtigst muligt, således at det bliver mere trygt at færdes på dette stykke specielt om vinteren. Bestyrelsen har fået udleveret en del nøgler, men der er faktisk næsten ingen der fungerer. Helle har fået alle nøglerne, og vil finde ud af hvad vi har og hvad vi mangler, så vi kan få rettet op på dette. Alt vedrørende ”Traileren”, giver mere mening hvis det ligger ved Heidi da det er hende der styrer alt omkr. traileren. Alt omkring ”Festudvalget kommer til at ligge ved festudvalget. Ønsker bestyrelsen at vide noget omkring disse to ting, kan de få deres oplysninger ved Heidi eller festudvalget. Dette var hele bestyrelsen enige om. Der var enighed om at Afdelingsmødet gik fint. Dog var det temmelig sent før vi nåede til ”aftensmaden”. Smørebrødet var fint, men der var ønske om, at vi prøvede noget andet til næste år. Dejligt at der var gode dialoger under mødet. 5. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne. Beskæring af planter og træer i afdelingen. Nye planter. Oprydning af de gamle legepladser. Vi skal have igangsat oprydning i vores cykelskure. Det er nogle år siden sidst. Bestyrelsen arbejder videre med at finde ud af få det organiseret smartest muligt. Der er flere steder i afdelingen hvor beplantningen trænger til beskæring. Lene sørger for at få dette videreformidlet. Der er indkøbt 3 nye planter til Baldersvej hvor der var nogle bare pletter. Viceværten har sørget for fjernelse af de gamle rådne legeredskaber i ”Hullet”. 6. ”Julefrokost”. Da bestyrelsen i flere år ikke har haft en lille sammenkomst p.g.a. bl.a Corona, blev det bestemt at vi i dette efterår, vil mødes over lidt mad. Festudvalget inviteres med. 7. Facebook gruppen i afd. 16. Bestyrelsen ønsker at begrænse Facebook gruppen i afdelingen således at det bliver et informationsorgan mellem bestyrelse og beboere. Dette gøres fordi der i bestyrelsen er enighed om, at der ofte er en dårlig tone i ”gruppen”. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi gør det, så der arbejdes videre på dette. Lene har overtaget administrationen af gruppen efter Bernd. 8. Blomster til afgående formand. Afdelingen ønsker at takke Bernd for det store arbejde han har udført i afdelingen i den periode han var formand. Joan sørger for at der bliver indkøbt en blomst til Bernd. 9. Næste møde. 16 november kl. 18.30 hos Helle Lokesvej 26. 10. Eventuelt. Hylden i vaskehuset med ”brugte ting”, når tingene ikke bliver taget, er det dem der har lagt tingene der skal sørge for at tingene fjernes efter 14 dage. Det er observeret at der er sat aflagt tøj i sække som andre lejere kan afhente. Da rengøringen i vaskehuset ikke kan komme til, bedes de ting man gerne vil give videre, begrænses til at kunne ligge på hylden. Der er nogen der har sat storskrald ved affaldscontainerne, dette skal lejerne selv bortskaffe. Reno Syd bortskaffer kun dette mod merbetaling, så det er ikke i orden at sætte sit storskrald her. Klager over løsgående husdyr i afdelingen skal sendes skriftlig til SAB´s administration. Flere haver ser meget forsømte ud. Der er flere der ikke har fået klippet deres hække. Dette bedes bringes i orden ifølge afsnittet i ”ordensreglementet” omkr, ”Haver og Terrasser”. En løsning på dette kan være, at viceværten mod egen betaling ordner det. -------------------------------------------------------------- Referat fra afdelingsbestyrelses møde i afd 16 d. 21.06.22. Referat nr. 114. Tilstede: Bernd, Torben, Lars, Joan og Lene. 1. ordstyrer og referent: Lene. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 3. Godkendelse af sidste referat. Godkendt. 4. Næste møde: 5.09.22. kl. 19 hos Torben. 5. Nyt fra formanden. Der er afholdt repræsentantskabsmøde i SAB. Foreningens regnskab og budget blev godkendt. Der blev valgt et nyt medlem til hovedbestyrelsen. PV-planerne skal gennemgås og evalueres i alle afdelinger. Ny affaldssortering i 2024 – udgifter ca. 400-800 kr. pr år pr. lejemål. 6. Nyt fra bestyrelsen. Intet nyt. 7. Nyt vedligeholdelsesreglement. Reglementet uddelt til bestyrelsen. Gennemgås. Der er et punkt der ikke er relevant for afdelingen ”Kælder”, dette bedes fjernet. Der er et punkt ”borehuller i vinduer” og ”borehuller i fuger ”, Dette er der spørgsmål til. Hvornår gælder det fra, og hvad med dem der tidligere har boret huller? 8. Afdelingsmødet d. 13.09.2022. i Valhalla Odinsvej. Bernd henter nøglen. Dette overtages af andet bestyrelsesmedlem. Lene tjekker op på aftalen. Andre opgaver i forbindelse med mødet, er uddelegeret. Kent deltager fra administrationen. Forslag fra bestyrelsen til afdelingsmødet: Legepladser, skal til afstemning. Hjertestarter, skal til afstemning. EL-ladere, vi venter og ser tiden an da der sker så meget på området for tiden. Opfordring fra administrationen. 9. Eventuelt. Lene sørger for indkøb af ny vandslange til vaskepladsen på Lokesvej. Der er vandslange på Baldersvej. ----------------------------------------------------------------- Referat nr. 113 Dato. 11-05-2022 kl. 19.00 hos Lene Deltagere. Bernd Bachmann Baldersvej 17 Email: sab-afd16@outlook.dk Torben Jakobsen Lokesvej 22 Lene Blume Lokesvej 34 Joan Østergaard Lokesvej 20 Lars Thomsen Lokesvej 26 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af sidste referat. Godkendt 3. Næste møde. D. 21-6-22 kl. 19:00 hos Lars 4. Nyt fra formanden. Repræsentantskabsmøde d. 30.05.2022 kl. 18. Skanderborg Park. Bernd, Joan og Lene deltager. Bernd sørger for tilmelding. Bernd fremlægger midlertidigt referat og langtidsplan (2022 - 2041). Bestyrelsen skal godkende, derefter vil administrationen færdiggøre referatet. Midlertidigt referat godkendt. Udendørs lamper ved flagstangen, indgang til vaskeriet fra Baldersvej, 2 stk. opsættes. Der skal fyldes op med nye planter i bedet ud for Baldersvej 21. Joan, Lene og Bernd beslutter hvad og hvordan, og indkøber. 5. Nyt fra bestyrelsen. Der er problemer med at beboerne fylder alt muligt i affaldscontainerne, bl.a. flamingo og store papkasser. Bernd Beder administrationen om at udarbejde en opmærksomheds seddel til beboerne, så vi får vores affald sorteret korrekt, og beboerne selv bortskaffer det der ikke skal i de nuværende containere. Der har været store støvgener på bilerne på Lokesvej i forbindelse med murernes arbejde på gavlen ved Lokesvej 28. Bernd nævner dette for administrationen. Det ville være ønskeligt at man blev informeret om arbejdet så man har mulighed for at flytte bilerne. Der har været lidt forvirring i forhold til udlejning af garager. Hvem og hvor? Bernd drøfter det med administrationen. 6. Referat fra markvandring. Bernd fremlægger midlertidigt referat fra “markvandringen” og langtidsplanen (2022-2041). Bestyrelsen godkendte referatet og det sendes nu retur til administrationen til færdiggørelse. 7. Udskiftning af yderhæk ved Lokesvej 2. Lejer vil gerne have hækken udskiftet da den er umulig at passe på grund af “alderdom”. Bernd taler med administrationen. 8. Skuret Baldersvej 39. Skuret er blevet fjernet af lejer. Hegn er indkøbt og opsættes inden d. 1.6.22. 9. Opfølgning. Hjertestarter og Legepladser Der fremskaffet 2 tilbud (leasing/ køb) af hjertestarter. Der afstemmes på afdelingsmødet til september 2022. Der er indhentet 2 tilbud på nye legepladser. Lokesvej bliver til større børn, Baldersvej til mindre børn. Endelig afstemning af lejerne til afdelingsmødet september 2022. 10. Eventuelt. Erling Weber Jensen anbefaler at vi venter min. 1 år da der er stor udvikling på området i øjeblikket. Det forventes at der vil komme store besparelser på installationer af lade standere så vi venter lidt. Der er intet nyt om molokker fra Reno Syd. Referent: Lene Blume Stilling d. 15.05.22. ----------------------------------------------------------------------- Dagsorden nr. 112 Dato. 15-03-2022 kl. 19.00 hos Joan Deltagere. Bernd Bachmann Baldersvej 17 Email: sab-afd16@outlook.dk Torben Jakobsen Lokesvej 22 Lene Blume Lokesvej 34 Joan Østergaard Lokesvej 20 Lars Thomsen Lokesvej 26 Heidi Mott Baldersvej 25 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af sidste referat. Godkendt 3. Næste møde. D. 11-05-2022 hos Lene 4. Nyt fra formanden. Intet nyt 5. Nyt fra bestyrelsen. Intet nyt 6. Gave-regler Da de ændrede regler har medført nogen forvirring, besluttede vi at rulle tilbage til den tidligere ordning Afdelingen giver en buket eller lignende ved runde fødselsdage fra 50 år og op. Desuden giver der blomster ved bryllup, sølv- og guldbryllup, ved fødsel og dødsfald samt ved indflytning. Hvis man ønsker en buket, skal man henvende sig til bestyrelsen, da GDPR reglerne gør at vi ikke må have den slags informationer om beboerne 7. Monitor i vaskehuset Monitoren er skiftet, for at mane eventuelle rygter til jorden, informerer vi at prisen for dette var 22.300 eks moms Eventuelle spørgsmål om dette rettes til formanden 8. Referat fra markvandring Vi afventer referatet 9. Rengøring af vaskehus Vi kontakter SAB om en opstramning, så der forhåbentlig bliver gjort bedre rent fremover 10. Køb af vimpel til flagstang Der bliver indkøbt ny vimpel snarest og derefter hvert andet år 11. Opfølgning. Hjertestarter og Legepladser Vi afholder snart et vaskehusmøde hvor der kan vælges mellem 2 forskellige tilbud på at få sat en hjertestarter op Vi arbejder videre med legepladserne 12. Eventuelt. Vi snakkede om at vi snart skulle få indhentet priser og tilbud på lade standere i afdelingen Heidi informerede om at der indkøbes nye bor til afdelingens boremaskine snarest Tak for et godt møde -------------------------------------------------------------------- Referat nr. 111 Dato. 23-11-2021 kl. 19.00 hos Bernd Deltagere. Bernd Bachmann Baldersvej 17 Email: sab-afd16@outlook.dk Torben Jakobsen Lokesvej 22 Lene Blume Lokesvej 34 Joan Østergaard Lokesvej 20 Lars Thomsen Lokesvej 26 Heidi Mott Baldersvej 23 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af sidste referat. Godkendt 3. Næste møde. D. 18-1-2022 kl. 19:00 hos Joan 4. Nyt fra formanden. På anledning af et beboerforslag, besluttede vi at indkøbe ny flagvimpel til foråret. Vi kigger på behovet for nye postkasser ved forårets markvandring. 5. Nyt fra bestyrelsen. Michael (vicevært) får hjælp til vedligehold af vores udendørsarealer 1 dag om ugen af en gartner. Byttecentralen, hylden på vaskeriet, er en stor succes, men vi vil gerne opfordre til at man holder lidt øje med de ting man ligger der også bliver taget af andre. Hvis de ligger der længere end 14 dage, bør de fjernes igen. Festudvalget sætter lys på juletræet inden 1. dec. 6. Opfølgning. Hjertestarter og Legepladser Vi har som afdeling kun fået et tilbud, de øvrige bliver indhentet af SAB snarest. I forhold til legepladser, så kigges der kataloger og ikke mindst priser 7. Eventuelt. Tak for et godt møde -------------------------------------------------------------------- Referat nr. 110 Dato. 30-09-2021 kl. 19.00 hos Torben Deltagere. Bernd Bachmann Baldersvej 17 Email: sab-afd16@outlook.dk Torben Jakobsen Lokesvej 22 Lene Blume Lokesvej 34 Joan Østergaard Lokesvej 20 Lars Thomsen Lokesvej 26 Heidi Mott Baldersvej 23 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af sidste referat. Godkendt 3. Næste møde. D. 23-11-2021 kl 19:00 hos Bernd 4. Nyt fra formanden. Erling Weber har informeret mig om den kontakt der er taget til kommunen vedrørende ”Kys og Kør” komplikationerne m.m. 5. Nyt fra bestyrelsen. Der blev diskuteret hvad der må afbrændes i grill eller bålfad i haverne. Eftersom der ikke står noget i ordensreglementet, henstilles der til at der ikke afbrændes bemalede brædder eller lignende af hensyn til naboer og miljø. Ifølge afbrændingsbekendtgørelsen ( https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1339 ) er det forbudt. 6. Fra afdelingsmødet. Hjertestarter og Legepladser Der indhentes 3 tilbud på hjertestartere, som dækker leje, vedligehold og forsikring. Joan bestiller diverse kataloger fra legepladsfirmaer 7. Eventuelt. Der blev spurgt til, hvem der skal stå for anlægsudgifter i forbindelse med etablering af affaldsøer. For at udrydde enhver tvivl undersøger Bernd dette. Tak for et godt møde ------------------------------------------------------------------- Referat nr. 109 Dato. 03-08-2021 kl. 19.00 hos Lars Deltagere. Torben, Lene, Joan, Lars og Bernd Bernd Bachmann Baldersvej 17 Email: sab-afd16@outlook.dk Torben Jakobsen Lokesvej 22 Lene Blume Lokesvej 34 Joan Østergaard Lokesvej 20 Lars Thomsen Lokesvej 26 Godkendelse af dagsorden. Godkendt Godkendelse af sidste referat. Godkendt Nyt fra formanden. Monitor på vaskeri bliver ikke skiftet, da systemet er udgået af produktion. Der er bestilt planering af stien bag haverne på Baldersvej. Nyt fra bestyrelsen. Der opfordres hermed kraftigt til at overholde parkeringsreglerne. Vi skal alle være her. Sprit på Vaskeri. (til afspritning af hænder) ikke indvortes brug. Bestyrelsen har besluttet at der fortsat skal være sprit på vaskeriet. Gaver. Fremover vil der blive givet en lille buket eller lignende ved følgende lejligheder. Indflytning, 30, 50, 75, 100 år fødselsdage, bryllup samt sølv, guld og diamantbryllup. Hvis man ønsker en buket eller lignende på disse mærkedage, skal bestyrelsen informeres, da vi ikke må ligge inde med oplysningerne på grund af PDBR (person data beskyttelsesloven). Afdelingsmøde. Valhalla er bestilt og der vil blive bestilt smørrebrød til mødet, som bliver afholdt d. 13-9-2021 kl. 19:00 Næste møde. Bliver afholdt d. 31-8 hos Lene (kort møde om afdelingsmøde) -------------------------------------------------------------- Referat nr. 108 Dato. 28-06-2021 kl. 19.00 hos Joan Deltagere. Torben, Lene, Joan, Lars og Bernd Bernd Bachmann Baldersvej 17 Email: sab-afd16@outlook.dk Torben Jakobsen Lokesvej 22 Lene Blume Lokesvej 34 Joan Øster Lokesvej 20 Lars T Hansen Lokesvej 26 Godkendelse af dagsorden. Godkendt Godkendelse af sidste referat. Godkendt Næste møde. Bliver afholdt d. 3-8 hos Lars Parkering. Der opfordres til at man ikke parkerer udenfor de afmærkede parkeringspladser Papirreferat. Det foreligger en beslutning fra et afdelingsmøde i 2018, som afskaffer papirreferater. Derfor vil disse ophøre igen, da bestyrelsen ikke kan ikke kan ændre en afdelingsmøde beslutning. Referatet kan læses på SABs hjemmeside og Facebook, desuden vil der blive hængt et referat op på gangen ved vaskeriet. Hvis man har brug for et papirreferat fordi man ikke er på nettet eller andet, aflever slippen nederst i Bernds postkasse på Baldervej 17 Festudvalg. Vores festudvalg deltog i en del af mødet. Det består på nuværende tidspunkt af Heidi og Susanne. Festudvalget står fremover stadig for, udlån af borde og stole, trailer udlejning og maskinparken, hvor man bl.a. kan låne boremaskine og hækkeklipper EVT: Tak for et godt møde --------------------------------------------------------------------- AFD. 16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 107 Dato. 08-06-2021 kl. 19.00 Hos Bernd Deltagere. Joan, Lars og Bernd Bernd Bachmann Torben Jakobsen Lene Blume Joan Øster Lars T Hansen Baldersvej 17 Lokesvej 22 Lokresvej 34 Lokesvej 20 Lokesvej 26 Email: Sab-afd16@outlook.dk Emne: Godkendelse af dagsorden Godkendt Godkendelse af sidste referat Godkendt Tavshedspligt Der blev underrettet om tavshedspligt Fremtidige møder Næste møde. Mandag d. 28/6 kl 19:00 hos Joan Afdelingsmøde d 13/9 kl 19:00 i Valhalla Gaver m.m. Vi diskuterede hvilke gaver afdelingen skal give beboere, endelig beslutning kommer ved næste møde Vaskeri Et kommende regeringsindgreb vil gøre det ulovligt at vores vaskeri kører videre som nu, dette bl.a. for at begrænse vandforbrug Vi diskuterede hvilke løsninger der skal præsenteres ved næste afdelingsmøde El-standere Disse 3 punkter kom under et, da de på forskellig hvis er forbundne Vi kom mere eller mindre frem til, med den viden vi har i dag, at elstandere og ny affaldssortering kan etableres ved den store legeplads, som til gengæld skulle sløjfes og midlerne til legeplads i stedet skulle bruges til opgradering af de 2 små legepladser Skrald og Renosyd Legeplads EVT: Der vil indtil videre blive uddelt papir referater til alle Vi skal have bestilt rengøring af containere Der blev snakket om løsninger til vedligehold af stisystem mellem haverne Der blev snakket om reglerne for vedligehold kan ændres til at inkludere mere end maling og gulve i køkken og gang -------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 106 Dato. Kl. 17.00 Deltagere. Brian-Heidi-Henrik-Dorit-Lene-Susanne Bestyrelsen Formand: Brian Ø. Andersen Heidi Mott Henrik Jacobsen Dorit Maigaard Lene Christensen • Emne: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af sidste referat Referat godkendt 3. tavshedspligt Nye medlemmer informeret om tavshedspligten 4. trailerkasse/ boks 71 9627 kr. 5. efterladt bord bænkesæt Slås op på facebook. Kan afhentes. Hvis ingen aftager skrottes det. 6. evaluering afd.møde Corona’en satte sit præg på fremmødet. Vi håber på bedre fremmøde næste år. 7. udtrådt af bestyrelsen Susanne & Pernille 8. emhætter Brian kontakter SAB ang. konkrete priser for emhætter m. montering og tager derefter kontakt til beboerne for at vi får kendskab til hvor stort et behov der er for etablering/udskiftning af emhætter. 9. julefrokost Afventer corona situationen. 10. repræsentantskab Brian undersøger om man skal sidde i bestyrelsen. Skal man ikke bliver Susanne i repræsentantskabet. 11. eventuelt. Halvvejs væltet træ på p plads baldersvej fjernes. Nøgleboks lokesvej:Brian taler med SAB Igen Stort fest telt sælges hvis muligt ellers bortgives det til en forening efter bestyrelsens valg. Strømmen slukkes til evt. tørretumbler kl. ??????. Brian kontakter kontoret. Sæbedispenser og div i vaskehuset. B1 rengøring? Brian kontakter SAB. Ny mødetid til bestyrelsesmøder : kl.19.00. bøjler til trailer pressening skal rettes op. Trailer skal rengøres efter brug og ikke efterlades med rester af jord og div. Næste møde 19. januar 2021 kl.19.00 -------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 105 Dato. 04-08-2020 kl. 18.00 Deltagere. Brian , Susanne , Heidi , Dorit og Pernille Bestyrelsen Formand: Brian Østergaard Andersen Baldersvej 39 Susanne Bugtrup Lokesvej 22 Dorit Maigaard Lokesvej 18 Heidi Mott Baldersvej 25 Pernille Andersen Baldersvej 17 Emne: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af sidste referat Godkendt 3. Hæk over 2 meter Ordensreglementet og hegnsloven angiver en max. Højde på 1,80 m. 4. Max højde på træer i lejebolig Brian kontakter kontoret. 5. Misligholdte forhaver Kontoret kontakter den/de lejere det omfatter. 6. Afdelingsmøde anno 2020. Brian sørger for indkaldelse er ude til tiden. 7. Hunde og rygning i vaskehuset. Det er iflg. Ordensreglementet ikke tilladt at ryge i vaskehuset. Det er heller ikke tilladt at medbringe husdyr i vaskehuset. Beboerne bedes respektere dette, da der er beboere med allergi og lungeproblemer i afdelingen. 8. Vaskehuset Der vaskes fortsat for familiemedlemmer/andre som ikke bor i afd. Dette er iflg. Ordensreglementet ikke lovligt og ej heller acceptabelt. Overtrædelse af dette punkt i vil iflg. Ordensreglementet blive anmeldt til kontoret. ----------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 104 Dato. 3-6-2020 Kl. 18.00 Hos Susanne Deltagere. Brian Heidi Helene Dorit Susanne Bestyrelsen Formand: Brian Ø.Andersen Baldersvej 39 Email: Sab-afd16@outlook.dk Helene Holm Jensen Baldersvej 11 Email: Sab-afd16@outlook.dk Heidi Mott Baldersvej 25 Email: Sab-afd16@outlook.dk • Susanne E Bugtrup Lokesvej 22 Email: Sab-afd16@outlook.dk Dorit Maigaard Lokesvej 18 Email: Sab-afd16@outlook.dk Emne: 1. Godkendelse af dagsorden godkendt 2. Godkendelse referat 103 godkendt 3. hjertestarter Vi tager det op som forslag på afd. Møde i sep. 2020 4. dørhåndtag Heidi har taget kontakt til SAB drift. De havde glemt det på kontoret.. 5. fakturaer/kontokort Formanden kontakter Kent vedr tilsendelse af kontospec. Og møde 11 juni på SAB 6. vimpel Heidi ringer til drift torsdag 4 juni 7. Afdelingsmøde Vi påtænker tirsdag den 8. september 2020 kl. 19.00 Formanden kontakter Malene, Odinsvej vedr. lån af lokale og Erling ang. Afdelingsmøde. 8. Evt. Ingen punkter blev vendt under evt. Næste bestyrelses møde: 4 august 18.00 hos Helene: planlægning af afdelingsmøde ---------------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 103 Dato. 27-01-2020 Kl. 18.00 hos Helene Deltagere. Brian Heidi Helene Dorit Susanne Bestyrelsen Formand: Brian Ø.Andersen Baldersvej 39 Email: Sab-afd16@outlook.dk Helene Holm Jensen Baldersvej 11 Email: Sab-afd16@outlook.dk Heidi Mott Baldersvej 25 Email: Sab-afd16@outlook.dk • Susanne E Bugtrup Lokesvej 22 Email: Sab-afd16@outlook.dk Dorit Maigaard Lokesvej 18 Email: Sab-afd16@outlook.dk Emne: 1. Godkendelse af dagsorden Ja 2. Godkendelse af sidste referat Ja 3. Legeplads. Der er blevet repareret det som var i stykker på den store legeplads. Sansegyngen vil ikke blive opsat igen grundet misbrug af skolens børn. 4. Affalds containere Bestyrelsen vil udarbejde et skriv til rundsending i afdelingen vedrørende sortering af affald. 5. Udestuer Vi har modtaget bekræftelse på, at der må opsættes udestuer svarende til den største som forefindes i afdelingen pt. Der skal dog stadigvæk søges om lov hos SAB først. 6. Have redskaber Samtlige haveredskaber er blevet afsat. 7. Ny ferielov Bestyrelsen godkender behandlingen heraf. 8. Cykelskure Der er blevet ryddet op i cykel skurene, der blev sendt 6 cykler til Projekt Højvangen. 9. Nye beboere Vi byder velkommen til Henrik og Helle på Baldersvej 43. 10. Hjertestarter Bestyrelsen vil undersøge hvad udgiften hertil vil være. Evt: Runde fødselsdage m.m Beboerne opfordres til at give bestyrelse besked hvis der er runde fødselsdage i afdelingen. Runde fødselsdage gælder for lejerne af boligen, fra 20 år og op. Der udarbejdes en skrivelse vedrørende defekte dørhåndtag på vores hoveddøre til beboerne, således de kan blive udskiftet. Næste møde mandag 20 April 2020 hos Susanne Lokesvej nr. 22 kl. 18.00. ----------------------------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 102 Mødet blev afholdt hos Dorit, Lokesvej 18 Dato. 24-09-2019 Kl. 18.00 Deltagere. Brian- Heidi- Helene- Dorit- Susanne Bestyrelsen Formand: Brian Ø. Andersen Baldersvej 39 Email: sab-afd16@outlook.dk Helene Holm Jensen Baldersvej 11 Email: sab-afd16@outlook.dk • Heidi Mott Baldersvej 25 Email: sab-afd16@outlook.dk • Susanne E Bugtrup Lokesvej 22 Email: sab-afd16@outlook.dk • Dorit Maigaard Lokesvej 18 Email: sab-afd16@outlook.dk Emne: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af sidste referat Referat godkendt 3. Garage/carport Venteliste modtaget, listen passer ikke. Brian har haft møde med Erling, der vil blive rettet op på tingene. Fremover vil vi blive adviseret om der er nye beboere som bliver opskrevet. 4. Udestue Der bliver gjort forskel på hvem der får godkendt hvad, Erling vil følge op på reglerne ved Ole Høi. Erling vender tilbage til Brian. 5. Haveredskaber i fyrrum Alle materialer fra det gamle knallertskur er blevet flyttet til fyrrummet. Der bliver lavet opslag på Facebook/Vaskehus, hvem som kan bruge disse efter først til mølle princippet, det bliver adviseret ca. en uge før. 6. Evaluering afd.møde Der bliver fulgt op på udgiften til den nye ferielov ved Kent. Var denne ikke henlagt eller hvordan har SAB håndteret dette? Dorit/Helene følger op på det.. Afdelingsmødet forløb godt, i en god tone, bestyrelsen ser frem til at denne tone bliver holdt fremover. 7. Udtrådt af bestyrelsen Finn og Klavs er udtrådt. De er begge blevet betænkt med en gavekurv for deres indsats i bestyrelsen. Dorit og Heidi indtrådt. Brian ny formand. 8. Tavshedspligt Dorit og Heidi samt Brian orienteret om tavshedspligt. 9. Julefrokost Fredag 22 November 2019 for bestyrelse og festudvalg . 10. Eventuelt Fortov langs Lokesvej 2 skal fremadrettet holdes fri for sne. Bestyrelsesmøderne bliver fremadrettet holdt kl. 18.00, med 2 til 3 måneders interval. Der vil blive budt på øl/vand fra fyrrummet til møderne. Projekt Højvangen vil gerne aftage brugte cykler, Brian følger op. Der må ikke stå uindregisterede biler i afdelingen, vedkommende er blevet informeret. Udefrakommende springer den interne venteliste over ved hver anden ledig bolig. En beboer har haft udfordringer med at få repareret/udskiftet et komfur, Brian følger op. Næste møde tirsdag 28 januar 2019 kl. 18.00 hos Helene. ----------------------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 101 Dato. 13-08-2019 Kl. 17.00 Baldersvej 43 Deltagere. Finn, Brian, Susanne, Helene Bestyrelsen Formand: Finn Christensen Baldersvej 43 Tlf. 51362378 finnc@turbopost.dk Helene Holm Jensen Baldersvej 11 22636995 heleneholm8660@gmail.com • Brian Østergaard Andersen Baldersvej 39 23988960 Brian-malene@hotmail.com • Klavs Hansen Baldersvej 21 42407026 klavs3@gmail.com • Susanne E Bugtrup Lokesvej 22 51419764 s.bugtrup@gmail.com Emne: 1. Godkendelse af dagsorden Ok 2. Godkendelse af sidste referat Ok 3. Bertel 70 år + Bente 70 år Modtaget flaske og buket 4. Revidering af blomst eller flaske. Til runde fødselsdage m.m. Runde fødselsdage fra 20 år (kun dem som står for lejemålet) samt nye beboer pris 175.00 kr. Bryllup- kobberbryllup m.m.200.00 kr. Bisættelse 350.00 kr. Indlæggelse over 1 uge 175,00. Fødselsdagsliste tages op på næste bestyrelsesmøde. 5. Michael fratrådt bestyrelsen Modtaget kurv, afleveret udleveret materiale. Tak for godt samarbejde i bestyrelsen. 6. Brian tiltrådt bestyrelsen Modtaget materiale, gjort opmærksom på tavshedspligt. 7. Haveaffald Vil blive grabbet ud fremadrettet, andre afdelinger må ikke længere benytte vores container. Beboerne henstilles til at stable i containeren. 8. Jubilæumsgave Der er indkøbt ny figur til stenen på Baldersvej istedetfor den stjålne. Der kom ingen forslag. Der er 300,00 Kr. i overskud som evt. kan benyttes til tilskud til nyt juletræ da dette er sygt. 9. Carporte Blevet malet og renoveret, næste gang foreslås det, at de beklædes så meget som muligt med vedligeholdelsesfrit materiale om ca. 6 år ligesom vores affaldspladser. Beboerne opfordres til at benytte deres garager og carporte på grund af mangel på parkeringspladser. 10. Knallertskur Hensat i PV 25.000, Pris 47.000. Bestyrelsen valgt at gennemføre renoveringen trods budget overskridelsen 11. Trailerudlejning Heidi Baldersvej 25 vil gerne fremadrettet stå for udlejningen, Der kan sendes en sms i tidsrummet 16.30 til 18.00 på mobil 27596687. Helene Baldersvej 11 vil stå for udlejningen såfremt Heidi ikke er hjemme. Dette er gældende fra 01.09.2019. 12. Stier Stierne bag Lokesvej 20-26 samt Baldervej 7-13 sprøjtes af viceværten, det påligger lejerne at der er ryddeligt på stierne. 13. Regnskab og budget samt PV Gennemgået uden bemærkninger. 14. Andet Æbletræet på Lokesvej væltet i vinden, vil blive fjernet af viceværterne. Såfremt der skal noget andet op kan det ikke blive i år, da der ikke er midler hertil. De hvide striber på parkeringspladserne skal males og og vores bordbænkesæt behandles, sidstnævnte bliver en vinteropgave. 15. Trailerkasse Trailerkassen blevet talt op 12.08.2019 i alt 9.127,00, i boks 71 i boligforeningen Pengekassen indeholder 275,50 kt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 100 Dato. 30-04-2019 Kl. 17.00 Deltagere. Susanne, Helene, Finn, klavs og Michael Bestyrelsen Formand: Finn Christensen Baldersvej 43 Tlf. 51362378 finnc@turbopost.dk Helene Holm Jensen Baldersvej 11 22636995 heleneholm8660@gmail.com • Michael Østergaard Andersen Baldersvej 49 23955469 mian1269@gmail.com • Klavs Hansen Baldersvej 21 42407026 klavs3@gmail.com • Susanne E Bugtrup Lokesvej 22 51419764 s.bugtrup@gmail.com Emne: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af sidste referat Godkendt 3. Rotter krybekælder Det er måske ikke rotter alligevel? Der arbejdes videre med problemet. Baldersvej 49 melder om fangst af 31 mus på 3 mdr. Der er også liv på loftet, så vi skal have viceværterne op og tjekke. Finn tager kontakt til kontoret. 4. Maling af hegn M.M. Det er ikke muligt at få penge fra vedligeholdelseskontoen, men der er sket flere fejludbetalinger fra kontoret alligevel. Kontoret har nu bedt de pågældende om at tilbagebetale beløbet. 5. Jubilæumsgave ?? Der er ikke indkommet forslag. Der indkøbes en ny figur i stedet for den som er blevet stjålet. 6. Hække Klavs opfordret til at indsende et forslag til årsmødet vedr. udskiftning af det stykke hæk som ikke er oprindeligt. Der er fremover afsat 15.000 kr. i budgettet til udskiftning af de oprindelige hække. 7. Fortov Baldersvej Stykket op langs Helle. Fliserne bør lægges om = indføres i PV planen. Umiddelbart er alle løse sten blevet limet 8. Grøn team Der er kommet 1 kvinde ind på det grønne team ”Susanne Holmark” hun bliver teamleder og er uddannet gartner. 9. Carporte Der er kommet blik på enderne for at forhindre råd (de er nu bukket ind, så der er ingen skarpe hjørner der peger udad) 10. Knallertskur Skal beklædes med noget der er vedligeholdelses venligt. De som benytter skuret pt, vil blive bedt om at fjerne deres knallerter. (egen risiko hvis de bliver stående) Finn tager kontakt til kontoret og beder dem lave en skrivelse. Der er afsat 25.000 kr. til projektet 11. Baldersvej 19 De er blevet budt velkommen med blomster. De blomster regler der er i dag bør revideres, så de er mere tidssvarende. Evt. Holder viceværterne øje med for og baghaver om de bliver vedligeholdt. Finn undersøger med kontoret. Næste møde 13/8 kl. 17 ---------------------------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 99 Dato29-01-2019 Kl. 17.00 Deltagere. Susanne, Finn og Michael Bestyrelsen Formand: Finn Christensen Baldersvej 43 Tlf. 51362378 finnc@turbopost.dk Helene Holm Jensen Baldersvej 11 22636995 heleneholm8660@gmail.com · Michael Østergaard Andersen Baldersvej 49 23955469 mian1269@gmail.com · Klavs Hansen Baldersvej 21 42407026 klavs3@gmail.com · Susanne E Bugtrup Lokesvej 22 51419764 s.bugtrup@gmail.com Emne: 1. Godkendelse af dagsorden ok 2. Godkendelse af sidste referat Ok 3. Venteliste garager og carporte Ikke muligt at få oplyst grundet den nye persondatalov 4. El i lejligheder til pv. plan De er gået ud fra tilbud til egevang, det koster ca. 36-37.000 kr. pr. lejlighed 5. Cykelophæng Det er svært at finde noget som er bedre end det vi har, da skurene er så smalle som de er. Efter at have kigget i cykelrumme, kan det konstateres at sætter man cyklerne i stativerne som man skal, ser det ikke helt så skidt ud.. På Lokesvej står der en cykeltrailer i skuret, der bliver taget kontakt til ejer 6. 60 års fødselsdag Lokesvej Lene Blume har haft fødselsdag 7. Bryllup Lokesvej Kirsten og Carl Åge er blevet gift. 8. Flytning af træer og buske En mindre flytning af træer og buske har skabt stor ballade hos få af lejerne. Iflg. Erling Weber fra SAB er det helt ifølge reglerne da vi er demokratisk valgt og planteudvalget er nedlagt. 9. Jubilæumsgave( 2000 kr. ) beboerne er velkommen til at komme med forslag til hvordan pengene skal bruges. Deadline fredag den 12/4-2019 10. Hæk Baldersvej Hvis det kan dokumenteres at det er pga. af salt, indgår afdelingen forlig og betaler for en ny hæk 1000 kr. 11. Blomster M.M. Års møde: sæt 3 forskellige forslag op på bestyrelsens vegne. 12. Evt. Husk at godkende ref, hurtigst muligt så det kan blive sendt til hjemmesiden. Besvar venligst via ”Alle” det samme gælder selvfølgelig for nyhedsbrevet. De er blevet klaget over manglende lys i vaskehuset. Der bliver sat nye LED pærer i. Der er ikke SSG vagter pt, men det kommer der efter 1 febr. Hvilket vil koste 15 kr. pr. lejemål om året. Der bliver sendt en skrivelse rundt til alle beboere Porten i det gamle knallertskur er virkelig ringe og skal udbedres inden vi går i gang med at lave det om til cykelskur Der har igen været problemer med at flaglinen larmer. Det opfordres til at de beboere som har sække, venter med at smide dem i containerne mandag aften, da de bliver tømt tirsdag. Sæbeskufferne i vaskehuset er beskidte. Sæbeskufferne er ikke med i tilbuddet om rengøring, men nu bliver de rengjort denne gang, hvorefter beboerne opfordres til hver især at gøre dem rent efter sig selv. Mark vandring: Michael skal nok gå med, hvis han ikke er på job. Bestyrelsen opfordres til at komme med indspark inden mark vandringen. Hvis der er problemer med en af vaskemaskinerne, er det driftskontoret der skal kontaktes, ikke bestyrelsen. Driftskontoret kan kontaktes på tlf. 87 93 22 18 på hverdage mellem 8-9 og 12.30-13.30 fredag dog kun 8-9 eller mail drift@sab-net.dk det samme gælder ved fejl og mangle i lejlighederne Næste møde Tirsdag den 30/4-2019 kl.17 ------------------------------------------------------------------------------- AFD.16 Skanderborg andelsboligforening afd.16 Referat nr. 98 Dato. 9-10-2018 Kl. 17.00 Deltagere. Finn , Helene, Suanne, Klavs, Michael Bestyrelsen Formand: Finn Christensen Baldersvej 43 Tlf. 51362378 finnc@turbopost.dk Helene Holm Jensen Baldersvej 11 22636995 heleneholm8660@gmail.com Michael Østergaard Andersen Baldersvej 49 23955469 mian1269@gmail.com · Klavs Hansen Baldersvej 21 42407026 klavs3@gmail.com · Susanne E Bugtrup Lokesvej 22 51419764 s.bugtrup@gmail.com Emne: 1. Godkendelse af dagsorden ok 2. Godkendelse af sidste referat ok 3. Evaluering af afdelingsmøde · En dårlig oplevelse, pga af bl.a forkert rådgivning fra kontoret. · personligt angreb på et bestyrelsesmedlem, trods alle regler/love overholdt. · Positivt med alle forslagene, da det viser stor interesse fra vores beboere. · Stor interesse for at deltage i debatterne · 22 husstande var repræsenteret (flot) 4. Sandkasser · Vi kommer net over, for at holde kattene fra at bruge det som toilet 5. Flytning af træer og beplantning · Frugttræerne flyttes op til den lille plæne på Baldersvej, samt · Der skal kigges på området ved vaskehuset for at vælge hvilke planter der skal flyttes. · De 2 blodbøge ved gavlen på den store plæne på Baldersvej flyttes ned på den store legeplads 6. cykelskure · Forslag om skilte på cyklerne. Det har været forsøgt 4 gange de sidste 7 år, så det er nok ikke løsningen pt. · Vi arbejder med muligheden for at gøre ”viceværtgaragen” om til cykelskur, som vil kunne benyttes af både Lokes og Baldesvej. (vi skal have fjernet mellemrummet Finn kontakter kontoret) · Vi undersøger diverse cykelophæng for at se om det vil være en mulighed for at optimere antallet af cykler i skurene Evt. · Fejl i udsendte ”regulering af boligafgiften”, vedr. manglende ændring af priserne for garage/carporte · Vedr. El tilstand. Finn Kontakter kontoret, så vi kan få undersøgt hvor slemt det står til, så vi kan få en pris og få det lagt i PV planen · Julefrokost: fredag den 25. januar 2019 kl. 18 · Ny mødedato: Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 17.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------