Afdelingsmøde 08

Referat fra Afdelingsmøde i afd. 16 d. 11.09.2023.
Mødet blev afholdt i "Valhalla" Odinsvej i Stilling kl. 19.00.
Tilstede: 21 husstande repræsenteret af 25 personer, 1 var ikke stemmeberettiget og Helle fra
Hovedbestyrelsen og direktør Erling W. Jensen fra SAB.
Lene bød alle velkommen, takkede for tilslutningen til mødet og ønskede alle et godt møde. Ordet
blev overgivet til Erling.
DAGSORDEN:
Pkt.1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt.4
Pkt. 5
Pkt. 6
Pkt. 7
Pkt. 8
Pkt. 9
Pkt. 10
Pkt.11
Pkt. 12
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af stemmeudvalg.
Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2024.
Orientering om regnskab 2022.
Orientering om regnskab fra Festudvalget.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
På valg er: Joan Hansen og Lars Thomsen.
Valg af suppleanter.
Valg af medlemmer til festudvalget.
Eventuelt.
Pkt. 1 Erling fra SAB blev valgt.
Pkt. 2 Lene blev valgt.
Pkt. 3 Helle fra hovedbestyrelsen, Erling fra SAB og Henriette fra Baldersvej 39.
Pkt. 4 Beretningen var udsendt så alle havde mulighed for at gennemlæse den inden mødet.
Bemærkning til processen og beskrivelsen af arbejdet med udskiftning af hækkene Lokesvej
2 - 10. En mente at det var beskrevet ukorrekt, dette blev taget til efterretning.
Der var spørgsmål til hvorfor toilettet i mellemgangen er låst. Det er det fordi der er børn der
leger på toilettet og de er flere gange blevet bedt om at undgå leg i vaskehuset og på toilettet.
Der er kommet ny lås i døren fordi den gamle lås var nøglen fra gamle fordøre som ikke alle
lejere var i besiddelse af. Nu er det nøglen til de nye cykelskure der er brugbar og den har
alle fået udleveret.
Er der børn der leger på toilettet og i vaskehuset vil forældrene gerne orienteres, det er ikke
nok at bestyrelsen tager en snak med børnene. Dette tog bestyrelsen til efterretning.
Nogen mener ikke det er relevant, at der hænger en brugsanvisning ved siden hjertestarteren.
Dette er gjort i samråd med administrationen, da denne blev ophængt.
Spørgsmål om hvorfor beplantningen på græsplænen mod vaskehuset på Baldersvej var
fjernet. Der var nu åbnet op for at bolde kunne ramme de biler der holder parkeret op mod
den manglende beplantning. Dette har bestyrelsen bestemt, da beplantningen var ussel og
ikke så pæn ud, og der derved ville være mindre bed at holde for viceværten, der i forvejen
har rigeligt at se til. Desuden er der forboldmål i den anden ende af græsplænen og
bestyrelsen mener, det påhviler forældrene, at tale med deres børn om, hvordan man skal
forholde sig til boldspil på plænen. Bestyrelsen vil kigge på problemet om der skal sættes
evt. forhegn op igen mod parkeringspladserne.
Efter dialogen blev beretningen godkendt med 34 stemmer for, 2 imod og 4 blanke.
Pkt. 5 Driftbudget og PY-plan for 2024 blev godkendt.
Pkt. 6 Erling orienterede om at der var brugt 26.000kr. mere på el i fællesarealerne og vaskeriet
end beregnet. Dette skyldtes uforudsete stigninger på el i 2022.
Pkt. 7 Regnskabet fra festudvalget blev godkendt. Trailer regnskab godkendt.
Pkt. 8 Forslag 1. ang. indførsel af betalingsvaskeri. Dette blev nedstemt.
Forslag 2. ang. vaskemaskine nr. 1 indgår i vasketiden. Dette blev nedstemt
Forslag 3. ang. indførsel af vask om søndagen og opførsel af lydisolering mod Lokesvej nr.
20 for at undgå lydgener. Dette blev vedtaget.
Søndagsvask vil følge lørdagsvasketidspunkterne 7 - 17 medtørretid til kl. 20.
Forslag 4. ang. opførsel af orangeri evt. med placering hvor flagstangen står. Forslaget blev
trukket.
Forslag 5. ang. at biler må holde på fortovet udenfor huset medens de støvsuges.
Erling oplyste at belægningen er kørefliser, underlaget er beregnet på at viceværterne kan
køre med al deres snerydningsmateriel, stort som småt. Det blev besluttet at man ikke må
holde med biler foran sin lejligheden på fortovsbelægningerne.
Forslag 6. ang. Facebook- siden i afd. 16. Forslaget blev vedtaget og Heidi Mott er ny
administrator.
Forslag 7. ang. separat afregning af el i garager. Der skal opsættes bimålere, dette vil blive
indregnet i PY-planen for 2025.
Forslag 8. ang. fester med deltagelse af udefrakommende familie. Dette blev nedstemt.
Forslag 9. ang. åbning af vand i hanerne ved cykelskurene på Baldersvej og Lokesvej. Dette
blev nedstemt.
Pkt. 9 Joan Hansen fik 38 stemmer, Susanne Bugtrup fik 30 stemmer, Lars Thomsen fik 12
stemmer. Derved sidder Joan og Susanne i bestyrelsen for de næste 2 år.
Pkt. 10 Dorit Lokesvej 18 blev valgt.
Pkt. 11 Festudvalget det næste år består af: Dorit, Heidi, Susanne, Torben og Bodil J. Lokesvej 28.
Pkt. 12.Skal toilettet i mellemgangen forblive låst? Dette revurderer bestyrelsen.
Sti bag Lokesvej 20-26 oprettes, dette følger SAB op på.
Hvad må der opstilles i haverne (redskabsskure, legehuse, havestuer osv.), hvor mange m2, i
hvilken højde og hvilke materiale? Kommunens lokalplan skal følges. I visse tilfælde skal
der indhentes byggetilladelse fra kommunen og SAB skal også give tilladelse.
Referent:
Lene M. Blume.
Stilling d. 14.09.2023.


Bestyrelsesberetning for afd. 16 2022 - 2023.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 9 møder. Møderne går på skift mellem medlemmerne og de er
alle blevet indkaldt med dagsorden.
På det første møde efter afdelingens årsmøde d. 13.09.22 blev det besluttet at Joan, Helle og Lene
skulle være repræsentanter i Repræsentantskabet i SAB.
Året tog sin rigtige start da de nye legepladser blev påbegyndt i december 2022. det var med store
forventninger og glæde at bestyrelsen så frem til det færdige resultat, omkring årsskiftet til 2023.
Glæden var stor da de første børn kunne indtage legepladserne. Baldersvejs legeplads er beregnet til
de mindre børn og legepladsen på Lokesvej er beregnet til de lidt større børn. Dejligt at se at
legepladserne benyttes også af børnebørn med tilknytning til afdelingen. MEN da foråret kom,
sandet på legepladsen på Lokesvej blev tørt og vinden smøg om hjørnerne, så kom problemerne.
Sandet er nemlig så fint, at det fyger ud over kanterne, til stor gene for de lejere der bor overfor.
Bestyrelsen har haft flere samtaler med administrationen på SAB omkring problemet, og på den
årlige markvandring d. 02.03.2023, blev det besluttet at der måtte gøres noget. Administrationen
foreslog at der skulle lægges endnu en bjælke oven på den der er der i forvejen, men da vi have en
voldsom storm for et par måneder siden, blev løsningen ændret til at der skal et hegn op. Vi håber
dette kan løse problemet med at sandet fyger ind i lejernes forhaver.
Den gamle legeplads i "Hullet" blev nedlagt. Materialerne var rådne og kunne ikke bruges længere.
Samtidig blev der gjort plads til udbygning af vores renovationssystem, når Reno Syd melder ud
med, hvordan det skal være, dette skal ske senest i 2024.
I begyndelsen af året var der flere problemer med at der var lys i vaskeriet og mellemgangen hele
døgnet. Det lykkedes ikke at finde fejlen i første hug, men der er nu styr på "tænd/sluk" funktionen.
Ligeledes er der opsat den ønskede belysning mellem carportene og vaskeriet på Baldersvej, det
skulle nu være mere sikkert at færdes, specielt når det er glat.
I vaskehuset er der blevet sat en hylde op til ting man gerne vil forære væk. Ideen er god og mange
har hentet fine ting på hylden, men det kniber med at få sine ting fjernet efter 14 dage, hvis ingen vil
have dem. Bestyrelsen har nu sat en lille reminder op på hylden, og håber dette kan løse problemet.
Vi har fået sat hjertestarter op i mellomgangen. Bestyrelsen har valgt den løsning som de andre
afdelinger i SAB har valgt. Hjertestarterens batteri har 5 års garanti og der er 1 årligt tjek af
starteren. Heldigvis har der endnu ikke været brug for den.
På Lokesvej havde bestyrelsen et ønske om at få fjernet hækken Lokesvej 2 ud mod
parkeringspladsen. Hækken var meget forgroet og umulig at klippe ordentlig. Det var ikke et pænt
førstehånds intryk der mødte gæster til afdelingen. Daværende lejer var med på ideen. Projektet trak
lidt ud, og der nåede i mellomtiden at komme en ny lejer i lejligheden. Ydermere var der flere lejere
i samme række (Lokesvej 2-10) der også ønskede nye hække mellem lejlighederne. Disse lejere
ansøgte selv SAB om tilladelse til dette. Dette blev godkendt af administrationen og arbejdet udført
omkring 1 maj. Nogle af planterne ser ikke for godt ud, men det vil viceværterne se på til efteråret,
så dem der er døde kan udskiftes. Bestyrelsen undrede sig over at vi ikke var blevet inddraget i
processen, men fik forklaret, at vi på af delingsmøde for år tilbage har godkendt, at der bruges
20.000kr. på nye hække, så administrationen handlede i deres fulde ret, da de vurderede at man
ligeså godt kunne ordne hele rækken på en gang .. Senere er der kommet forespørgsler fra flere
lejere der også har noget gammel hæk om dette kan fjernes. Da vi desværre ikke har flere penge på
den konto i år, har svaret været til lejerne at de er velkommen til at henvende sig i 2024.
På markvandringen i år så vi også på trailerpladsen. Det ser ikke for godt ud, og bestyrelsen har
bedt administrationen indhente tilbud på, hvad det vil koste at forskønne pladsen, med en pæn
stenbelægning svarende til fortovene. Arbejdet er bestilt, men ikke opstartet endnu.
Vi har fået nye døre og låse i cykelskurene. Alle har fået en nøgle i postkassen.
De gamle døre var rådne og vanskelige at lukke/låse. Det ville blive alt for dyrt at synkronisere de
nye låse med vores fordørs nøgler, så der blev lavet nye nøgler til alle.
Der er bestilt udvendig vinduespolering i vaskehuset og fyrrummet 4 gange årligt. Dette er ikke
blevet gjort siden vi opsagde aftalen med Bl rengøring. Rengøringskælderen overtager dette job.
2 viceværter har fundet andet arbejde, men nu har vi fået Henrik som vicevært. Tag godt imod ham.
Vi ser frem til at afdelingen kommer til at se lidt pænere ud, den har været noget forsømt.
Bestyrelsen var desværre nødt til i juni måned at sende en "Påmindelse" ud til alle lejere omkring
reglerne for husdyrhold. Nogle føler sig meget generet af løsgående katte og hunde der gør tidligt
og sent. Bestyrelsen har ikke hørt mere til problemerne med hundene, men løsgående katte er stadig
et problem. Administrationen er orienteret om hvordan bestyrelsen har handlet på problemet, men
uden større held. Administrationen tager sig af dette.
Der var rod i vaskehuset når den der skulle vaske næst, flere glemte at tage deres tøj med hjem og
den beslutning vi har taget i fællesskab om at der ikke skal hænge privat beklædning på
tørresnorene blev ikke overholdt. Det kniber stadig.
Fremtiden bringer bl.a. spændende projekter som:
Hvordan skal vi sortere affaldet og i hvor mange forskellige beholdere?
Hvor skal de nye affalds beholdere stå, kan de være i "Hullet"?
Hvordan styrker vi vores naboskab og den gode tone i afdelingen?
Hvad bringer efteråret og vinteren - kommer der en ny energikrise?
Der er sikkert mange flere, og det bliver spændende hvad der sker.
Hermed sætter bestyrelsen sin beretning til afstemning.
Stilling d. 24.08.2023. 

-----------------------------------------------------------------------------

Referat af afdelingsmøde 5/9-23 kl 19:00 Afd. 8


Pkt 1: valg af dirigent
Erling Weber Jensen


Pkt 2: valg af referent
Catharina Schmidt Hansen


Pkt 3: valg af stemmeudvalg
Ikke aktuelt


Pkt 4: fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Klaes fortæller lidt om problemer ved festival parkering og vaskekælder
Beretning godkendt


Pkt 5: godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2024
Erling fremlægger budget, som er delt rundt til beboerne
PV-plan bortfalder pga. totalrenovering
Driftsbudget godkendt


Pkt 6: orientering om regnskab 2022
Erling fremlægger regnskab
Overskud skyldes sparring på vedligeholdelse pga. kommende renovering
Regnskab taget til efterretning


Pkt 7: godkendelse af nye priser for brug af fællesvaskeri
Forslag om prisstigning af både vask og tørring, da det køre i underskud, priserne er sat efter at det er det
det kommer til at koste for at holde vaskeriet
Enten sættes priserne op pr vask og tørring, eller det betales over huslejen.
Alle betaler bl.a. pt for det vand der bruges. Efter renovering kommer der målere på så alle ikke betaler for
det andre bruger
18 stemmer for
4 stemmer imod
Det er hermed vedtaget af Priser bliver hævet i vaskeri


Pkt 8: behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag


Pkt 9: valg af medlem til afdelingsbestyrelse (på valg er Pernille Gravesen og Hanne Mørch)
Pernille ønsker genvalg
Hanne Mørch ønsker genvalg
Begge blev valgt ind igen


Pkt 10: valg af suppleanter
Christina Skram Jensen (1)
Charlotte Mikkelsen (2)


Pkt 11: eventuelt
Opfordring på at få mail på bestyrelse
I 2019 blev der sat en husleje efter renoveringen som hvert år stiger efter prisudviklingen i DK
Formand ønsker formands telefon
Ønske om at få strømudtag til elcykler i kælderen efter renovering


Catharina Schmidt Hansen

Referent

Klaes Rønde Jensen
Formand 

Erling Weber Jensen

Dirigent

-------------------------------------------------------------------------------

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 10. januar 2023.

 

Til stede:

Erling Weber Jensen (SAB)

Afdelingsbestyrelsen: Klaes Rønde, Pernille Gravesen, Lars Schmidt og Ellen Hansen.

Antal beboere: 3

 

Pernille Gravesen bød velkommen

Punkt 1 Valg af dirigent. Klaes Rønde blev valgt.

Punkt 2 Valg af referent. Ellen Hansen blev valgt med hjælp af Pernille Gravesen.

Punkt 3 Valg af formand. Klaes Rønde blev valgt.

Punkt 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Morten Mortensen blev valgt, efter fuldmagt til Klaes Rønde, så nu er bestyrelsen fuldtallig igen.

Punkt 5 Valg af repræsentantskabsmedlemmer. Bestyrelsen blev valgt.

Punkt 6 Valg af suppleanter. Hanne Mørch blev valgt.

Bestyrelsen takkede for det lille fremmøde og for god ro og orden.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Formandens beretning 2022
Siden sidst har vi fået overstået urafstemningen, som blev stemt for, og
bestyrelsen er glade for, at vi fik slået et slag for demokratiet.
SAB har uden at informere bestyrelsen, udmeldt Vestervang af Danske Lejere,
med den begrundelse, at det var for at spare penge på budgettet.
Alligevel forsøger SAB at gennemtvinge, at vi skal betale til BL, som er en
forening ligesom Danske Lejere, men som er hvervet af SAB. Altså ikke uvildig,
og vi har aldrig gjort brug af BL. Vi mener at, hvis den ene som vi bruger skal
spares væk, bør den anden også.
Vi har været til møde på kommunen, og klaget over at SAB udmeldte
Vestervang af Danske Lejere, men kommunen gav SAB medhold.
Vi har på det årlige repræsentantskabsmøde foreslået, at beboerne i de
enkelte afdelinger selv skulle kunne vælge, om de ville være medlem af en
forening som Danske Lejere.
Vi håbede på at bestyrelserne i de forskellige afdelinger, ville stille deres
beboere bedst muligt, men til stor skuffelse blev vi stemt ned.
Danske Lejere har alligevel valgt at hjælpe os, selvom de ikke får betaling for
det.
Nogle beboere har efterlyst referater af bestyrelsesmøder - vi har ikke været
gode nok til at informere beboerne, og der skal være en vis struktur, da det
giver tryghed hos beboerne. Vores møder er gået med forberedelser, men det
skal vi stramme op på.
Derudover har vi afholdt byggemøder og efter nyeste information, forventes
opstart af renovering nu at være omkring 1. Maj 2023.
Vi har fået en ny vicevært, som har været meget lånt ud, når han egentlig
skulle være i Vestervang. SAB har effektiviseret og det bærer området
tydeligvis præg af, men desværre ikke positivt.
Det fungerer godt med den nye container - nu har vi bare et pap problem i
stedet, da man ikke må komme pap og større ting i. Nu sættes større ting, ovre
ved den gamle storskraldsplads i stedet, og der er ikke nok plads på skraldeøerne
til pap. Og mange beboere sætter stadig storskrald på vores skrældeøer.
Det er lykkedes os at få nye nedløbsrør ved nr. 11- 12 og 13. Efter flere års
tovtrækkeri og fugtskader.
Til oplysning er der ledige skråparkerings- pladser, og SAB udlejer også til biler
på udenlandske nummer- plader.
Efter vores opfattelse vil SAB have en bestyrelse for at bryste sig af, at der er
beboerdemokrati, men de ønsker egentlig ikke vores indblanding.
Britt Nielsen
Formand


Afdelingsmøde Vestervang 15. september 2022
Tilstede var:
Erling Weber og Ole Høi (SAB) samt Dorthe Kruse (Formand for hovedbestyrelsen)
Jørgen Dyrholm Jensen (Danske Lejere)
Afdelingsbestyrelsen: Britt Nielsen, Lars Schmidt, Ellen Hansen, Christine Møller
Antal beboere: 10
Punkt 1: Valg af dirigent
Jørgen Dyrholm Jensen valgt
• Formalia: Mødet er korrekt indvarslet
• Budget og forslag er udsendt rettidigt
Punkt 2: Valg af referent
Christine Møller valgt som referent
Punkt 3: Valg af stemmeudvalg
Det blev ikke valgte stemmeudvalg, kunne det blive nødvendigt senere under mødet kan et sådant
vælges.
Punkt 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde ved formand Britt Nielsen
• Urafstemning afholdt vedrørende helhedsplan/renovering
• SAB udmeldte i december 2021 afdelingen af Danske Lejere uden dialog med
afdelingsbestyrelsen og på trods af, at medlemskab var godkendt i budgettet
• Afdelingsbestyrelsen har forsøgt at klage over udmeldelsen til kommunen, som dog gav
SAB medhold
• Afdelingsbestyrelsen har på det årlige repræsentantskabsmøde stillet forslag om, at beboerne
i de enkelte afdelinger selv skulle kunne vælge, om de ville være medlem af en forening
som Danske Lejere. Afdelingsbestyrelsen håbede på at bestyrelserne i de forskellige
afdelinger, ville stille deres beboere bedst muligt, men til stor skuffelse blev forslaget stemt
ned.
• Danske Lejere har alligevel valgt at hjælpe os, selvom de ikke får betaling for det.
• Nogle beboere har efterlyst referater fra alle bestyrelsesmøder - bestyrelsen vil fremadrettet
udarbejde referater af alle møder.
• Derudover har vi afholdt byggemøder og efter nyeste information, forventes opstart af
renovering nu at være omkring 1. Maj 2023.
• Vi har fået en ny vicevært, som har været meget lånt ud, når han egentlig skulle være i
Vestervang. SAB har effektiviseret, og det bærer området tydeligt præg af, men desværre
ikke positivt.
• Det fungerer godt med den nye container - nu har vi bare et pap problem i stedet, da man
ikke må komme pap og større ting i. Nu sættes større ting, ovre ved den gamle
storskraldsplads i stedet, og der er ikke nok plads på skraldeøerne til pap. Og mange beboere
sætter stadig storskrald på vores skraldeøer.
• Det er lykkedes os at få nye nedløbsrør ved nr. 11- 12 og 13, efter flere års tovtrækkeri og
fugtskader.
• Til oplysning er der ledige skråparkerings- pladser, og SAB udlejer også til biler på
udenlandske nummerplader.
Punkt 5: Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år (2023).
Bestyrelsen har bedt Jørgen Dyrholm om at fremlægge budgettet.
• Ingen kommentarer til antennebudget - antennebudgettet er godkendt
• Konto 119: Afdelingsbestyrelsen har i budgetforslaget fjernet udgiften til BL. De ønsker
ikke at der skal betales til BL, hvis man ikke også kan være med i Danske lejere.
• Erling kommenterer, at alle af delinger skal være medlem af BL. En enkelt af deling kan ikke
melde sig ud, da det er en samlet betaling for alle Weber afdelinger i SAB. Hans synspunkt
blev rejst som et ændringsforslag til afdelingsbestyrelsens forslag til driftsbudget for 2023.
• Der blev stemt blandt mødets deltagere, om kontingent til BL ønskes skrevet ind i
budgettet. Flertallet stemte imod.
• Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget i den udformning, der var fremlagt af
afdelingsbestyrelsen.
Uenighed mellem SAB og afdelingen kan indbringes for det kommunale tilsyn.
Der var under debatten en diskussion af, hvilke beløb, der skulle stå som + og - under konto
116. Men der er enighed om, at det er uden betydning for lejestigningen og reel økonomi, da det
er to beløb, der skal gå op imod hinanden.
Punkt 6: Orientering om afdelingens regnskab 2021
• Ingen kommentarer til regnskabet
Punkt 7: Behandling af indkomne forslag
• Forslag fra SAB om ændring af vedligeholdelsesreglement, men et forslag om, at det skulle
træde i kraft fra 01.10.2022. Udbedring af forhold (skader el. andet) som er opstået i boligen
før ikrafttræden, vil ikke blive pålagt nuværende beboerne ud fra de nye regler.
• Det vedtoges ved afstemning, at det nye reglement træder i kraft, når renovering af
den enkelte bolig er gennemført.
Punkt 8: Valg af formand.
Dirigenten forudså, at der kunne være tvivl om, hvem der opstillede - og herunder om der
ville kunne være en afdelingsbestyrelse på 5.
Det oplystes, at der mindst skal være 3, for at der fortsat kan være en afdelingsbestyrelse.
Og kan der ikke vælges en formand, kan det besluttes, at den valgte afdelingsbestyrelse
konstituerer en sådan.
Erling Weber protesterede mod begge muligheder med henvisning til en tidligere brugt
forretningsorden, der ikke var lagt for mødet.
En beboer stillede spørgsmål til det fornuftige i ikke at vælge en formand direkte. Dirigenten
oplyste, at det var helt ok, at ville fastholde det som forslag.
Men ville det blive vedtaget - og ville der derefter ikke kunne findes en formand ved et
direkte valg, ville opgaven at være afdelingsbestyrelse gå tilbage til hovedbestyrelsen.
Ingen beboer ønskede herefter, at det blev fastholdt, at valget skulle ske på mødet.
Erling Weber blev henvist til, at det er muligt at indbringe rigtigheden af mødets
beslutninger for beboerklagenævnet.
Der blev derefter efterspurgt til om nogen kandiderede til formandsposten.
Da der ikke var sådanne, må konsekvensen være, at af delingsbestyrelsen konstituerer sig
efter de er valgt.
Punkt 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
Britt Nielsen, Lars Smith og Ellen Hansen valgtes til afdelingsbestyrelsen
Sammen med de to, der er valgt sidste år, konstituerer de sig, når de afholder deres
konstituerende møde.
Punkt 10: Valg af suppleanter
Liselotte Thomassen ønsker ikke at genopstille
Nye suppleant valgt:
Klaes fra nr. 15. kælderen th.
Punkt 11: Valg af repræsentantskabsmedlemmer
Afdelingsbestyrelsen fungerer som repræsentantskabsmedlemmer
Punkt 12: Eventuelt
Ole Høi og Erling Weber orienterede
Vedrørende renovation/helhedsplan:
• SAB har sendt et informationsbrev ud til alle beboere omkring, hvornår renoveringsprojektet
forventes at starte op omkring 1. maj 2023.
• Projektet sendes i udbud sidst i september 2022
• Entreprenører skal give pris i løbet af november 2022 og det forventes, at der kan skrives
kontrakt med den udvalgte entreprenør i starten af 2023
• Næste byggeudvalgsmøde forventes at afholdes i februar 2023
• Entreprenøren planlægger og bestemmer hvilke opgange, der renoveres først
Vedrørende genhusning:
• Der kan genhuses ca. 30 (husstande) ad gangen
• SAB vil tage den første snak med beboerne i løbet af oktober/november og her danne sig et
første indtryk af beboernes ønsker og behov.
• Ved en senere samtale (i foråret), får man forslag til/tilbud om, hvor man kan blive genhuset.
For referatets rigtighed

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til beboerne i SAB

Afdeling 8 Vestervang                                                                                                    Skanderborg den 05.09.22.

 

 

Information om den kommende helhedsplan/renovering.

Kære alle.

Jeg håber I har nydt sommeren, og er ved godt mod.

Jeg sender hermed en status på renoveringsprojektet.

Vi har valgt ikke at udsende udbuddet i forsommeren som først oplyst, da materialepriser og håndværkeromkostningerne var enormt høje. Vi ser dog en afmatning i byggepriserne, hvorfor vi nu sætter gang i projektet.

Vi udsender sidst i september måned vores udbudsprojekt til de entreprenører som skal give tilbud på opgaven. De skal give pris i løbet af november måned, og vi forventer derfor at kunne indgå kontrakt med en entreprenør lige i starten af det nye år. Byggestart vil således være omkring 1. maj 2023.

Jeg forventer at indkalde jeres byggeudvalg i februar 2023, hvor vi sammen med vores rådgiver vil gennemgå den vindende entreprenørens projektet og derigennem få jeres seneste input til projektet.

 

Både Ole Høi og jeg deltager i jeres kommende afdelingsmøde, hvor vi evt kan uddybe ovenstående, efter det ordinære afdelingsmøde.

 

Erling Weber Jensen

Direktør

--------------------------------------------------------------------------

Skanderborg den 29. November 2021
Resultat af ùrafstemning
Det blevet et JA til urafstemningen med 66 stemmer og 25 Nej, og
der var 48 husstande som havde stemt.
Bestyrelsen vil gerne takke for jeres aktive deltagelse i afstemningen
og vi vil på jeres vegne fortsætte vores aktive deltagelse i processen
- herunder følge op på de forbehold som er nævnt i referatet fra
afdelingsmødet da de jo er en del af det, som nu er vedtaget.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

--------------------------------------------------------------

Ekstraordinært afdelingsmøde Vestervang
d. tirsdag 9/11 - 2021
Tilstede
Beboere i Vestervang: 26
Fra SAB: Erling, Ole, Dorthe Støve, Dorthe Kruse og Kent
Fra Sweco: Inge (arkitekt)
Fra Danske Lejere: Jørgen Dyrholm Jensen
Fra afdelingsbestyrelsen: Britt, Lars, Ellen, Pernille, Christine
Velkomst ved Britt
Punkt 1: Valg af dirigent
Jørgen Dyrholm Jensen blev valgt.
Mødet er korrekt indvarslet
Gennemgang af dagsorden
Punkt 2: Valg af referent
Christine fra afdelingsbestyrelsen blev valgt
Punkt 3: Valg afstemmeudvalg
Lars (afdelingsbestyrelsen), Liselotte (suppleant til afdelingsbestyrelsen) Dorte Overgaard (beboer)
og Kent (SAB)
Punkt 4: Drift - Planlagt vedligehold (fremlægges af Jørgen Dyrholm Jensen)
¯ Punkt 4 skal forklare forskellen i økonomien ved henholdsvis et "ja" og et "nej" til
Helhedsplanen
Planlagt vedligeholdelse:
¯ Vedligeholdelsesplanen (PV-planen) skal indeholde en plan for vedligehold af afdelingen 30
år ud i fremtiden. Der sættes penge ind på konto 120 til de planlagte vedligehold. Hvis der
skal laves større ting, kan det være nødvendigt at låne penge til det. Beboerne godkender
planen ved afdelingsmøderne.
¯ Den gældende PV-plan blev vedtaget sammen med budgettet ved det ordinære
afdelingsmøde tidligere på efteråret.
¯ PV-planen viser forventninger til, hvad der økonomisk skal bruges på forskellige
forbedringer. Hvis helhedsplanen vedtages, skal PV planen justeres, så den tager højde for
de ting, der er løst.
Helhedsplan:
¯ Ved vedtagelse af en helhedsplan gives der støtte fra landsbyggefonden.
Princippet for støtten og hvordan den sættes sammen, fastsættes ud fra, hvad
Landsbyggefonden vurderer er et rimeligt huslejeniveau. Landsbyggefonden giver kun
støtte, hvis projektet sikrer byggeriet i fremtiden. Landsbyggefonden stiller krav til blandt
andet tilgængelighedsboliger.

¯ Beboerindflydelse: Det er meningen at beboerne skal have indflydelse på projektet. Også i
processen, der følger efter en evt, vedtagelse af helhedsplanen.
Særbestemmelse: Hvis det vurderes at beboerne træffer en uansvarlig beslutning, kan denne
beslutning blive overtrumfet (i hovedbestyrelsen og videre i kommunen). Dette betyder, at
hvis beboerne i Vestervang stemmer "Nej" til helhedsplanen kan SAB vælge at sende sagen
til vurdering i Hovedbestyrelsen og videre i Kommunalbestyrelsen. Hvis det her vurderes, at
dette "nej" er en uansvarlig beslutning i forhold til at sikre en acceptabel bygningstilstand i
Vestervang kan beboernes beslutning blive overtrumfet og helhedsplanen tvunget igennem.
¯ Det er derfor i tilfælde af et "nej" til helhedsplanen vigtig, at der foreligger tanker om hvilke
vedligeholdelsesarbejder, der skal foretages for at sikre en god stand af bygningsmassen i
Vestervang og finansieringen af disse arbejder.
Britt fremlagde tanker om de større vedligeholdelsesarbejder, der er mest presserende og priserne på
disse arbejder, som de står anført i PV-planen.
Hvis der ikke vedtages en helhedsplan, skal der tages stilling mere konkret stilling til, hvad der skal
laves.
Men det anskueliggør, at der er andre muligheder, hvis der ikke kommer en helhedsplan.
Det som en løbende proces, hvor de enkelte dele i PV-planen kan drøftes og vurderes.
I forhold til at få indflydelse på helhedsplanen oplever afdelingsbestyrelsen ikke, at det har været
muligt i tilstrækkeligt omfang.
Punkt 5: Helhedsplan og godkendelse
Fremlæggelse af helhedsplan ved Signe fra Sweco (se også referat fra informationsmødet 15. juni
2021, hvor Helhedsplanen ligeledes blev gennemgået af Sweco)
Afdelingens tilstand og bygningernes udfordringer:
- udfordringer med sokler - der trækker vand og fugt ind
- Delvist defekte fuger
- Der er kuldebroer og træk, der gør at de indvendige vægge bliver kolde
- Fugt i kældre
- Rust i konstruktioner i facader
- Altaner: jern der ruster
- Installationer el varme vand skal udskiftes
- Nedslidte trægulve
Landsbyggefonden går ind og fremtidssikrer at bygningerne kan lejes ud langt ud i fremtiden.
De støtter også udbedring af byggetekniske fejl.
¯ I helhedsplanen er der arbejdet med ventilationsanlæg og nedhængte lofter. Dette er også et
krav fra Landsbyggefonden
¯ Vand, varme og el gives der støtte til i nogle boliger, men ikke i alle
Spørgsmål fra beboer: Hvad sker der med den skimmel der er i forvejen?
Svar: Der skal laves en rensning og speciel rengøring for at bekæmpe skimmel.
Kommentar fra beboer: Loftshøjden i entreen kommer ikke til at overholde de krav der er til
loftshøjde. I loftslejligheder vil dette betyde at loftshøjden bliver 1,90 m. Dette er problematisk
Arkitekten garanterer, at der ikke bliver nogle boliger med så lav en loftshøjde.
Tilgængelighedsboliger:
¯ Alle kan bo i tilgængelighedsboliger - også kørestolsbrugere.
¯ Her bliver lavet nye og bredere terrassedøre.
¯ Krav til venderadiusser (for kørestole)
¯ Trinfri overgange mellem rum
¯ Gennemlysning - lys fra flere verdenshjørner.
¯ Tilgængelighedsboliger er et krav fra landsbyggefonden og der gives støtte til disse.
Plads til vaskemaskiner i alle boliger kan der arbejdes på på sigt.
Spørgsmål fra beboer: Er der kigget på, at kælderrummene ikke bliver trådnet, hvilket blev fremsagt
som ønske på sidste møde?
Svar: Hvis der ønskes noget andet end trådnet, kan der arbejdes på en anden løsning.
Balanceret ventilation:
¯ Der er to veje at gå.
¯ Ventilation i boligen eller decentralt styret ventilationsanlæg
¯ Decentralt: Kan ikke styres enkeltvis.
¯ Der er endnu ikke taget en endelig beslutning om hvilken løsning det skal være i Vestervang
¯ Der er i dag 2,50 m til loft. Alt efter hvilken type der vælges, vil højden blive 2,20 m.
¯ Tegningerne der foreligger, er ansøgningstegninger og ikke bygningstegninger. Dette
betyder, at det ikke nødvendigvis er de endelige løsninger, som tegningerne viser
Spørgsmål fra beboer Hvad med støj og træk fra ventilationsanlæg. Kan man skrue ned selv?
Svar: Det kommer an på hvilken løsning der vælges. Ventilation placeres fx i entre eller
badeværelse og ikke i opholdsrum. Derfor vil støjgener ikke opleves i opholdsrum. Der vil altid
være en svag susen fra et ventilationsanlæg.
¯ Der er et basissystem i et ventilationsanlæg, som ikke kan slukkes, den kører hele tiden.
¯ Herudover kan der skrues op og ned for noget. Kører på strøm, som skal betales over
elregningen.
Spørgsmål fra beboer: Risikerer man at få genbrugsluft ind i lejligheden?
Svar: Nej, det er frisk luft.
¯ Der skiftes filter evt. 2 gange årligt
Spørgsmål: Hvad koster det per lejlighed.
Svar: Ole har ikke tal på det, men kan undersøge det.
Spørgsmål: Hvor meget fylder skaktene som er tegnet ind?
Svar: De er ikke detailprojekterede, så de endelige mål er ikke på plads.
En skakt vil blive Ca. 120 x 60 cm fra gulv til loft disse ska/de indeholder rør afløb og ventilation.
Rørene bliver selvfølgelig isolerede.
¯ I taglejlighederne kan man arbejde med at lave rørføringen over boligen
¯ Hvis ens bolig ændrer størrelse, f.eks. fra en 3-værelses til en 2-værelses, har man ret til et
tilbud om en tilsvarende bolig.
¯ Ole siger at der bliver arbejdet på at finde en løsning i lejlighederne i gavlboliger i opgang 4
og 6, således at der ikke skal laves gennemgang fra stue til kammer, hvilket vil gøre stuen
meget svær at indrette
¯ Altaner på en tidligere plan var 6 kvadratmeter, men det er reduceret til 3 kvadratmeter på de
nuværende tegninger, da der ikke er givet støtte fra landsbyggefonden. Altanerne bliver en
smule større end i dag.
Det bliver undersøgt, hvad alterne måler i dag, og hvad de bliver i fremtiden.
Spørgsmål: Bliver kælderrummene samme størrelse?
Svar: Ja, men der hvor der er en skakt, bliver de mindre.
Hvis der er lavet planer hvor dette ikke er færdiggjort, så bliver disse kælderrum genbesøgt.
¯ Glas på altanerne. Beboerne ønsker ikke gennemsigtigt glas.
Erling har sagt ja til at det bliver matteret glas i altanerne.
¯ Der kommer dørtelefoner i alle boliger.
¯ Alle tagrum efterisoleres.
Spørgsmål: Er biodiversitet tænkt ind i udearealer?
Svar: Det kan der arbejdes med efterfølgende, da der er givet en pose penge til det.
¯ Ved sidste møde blev der spurgt til, om det var nødvendigt med et nyt varmeanlæg. Dette er
undersøgt og ja, det er nødvendigt med nyt varmeanlæg
¯ Lydisolering i gulve vil give en ekstraudgift på 3.350.000 kr.
og i vægge en ekstraudgift på 960.000 kr.
Spørgsmål: Vil det overhovedet have en effekt?
Svar: Bare det at lægge nye gulve vi/give en effekt på lyden. Det vil blive bedre end det er i dag.
Isoleringen ligger i gulvet.
Hvis man ønsker lydisolering, vil det blive lavet som tilkøb og skal vedtages på et ekstraordinært
afdelingsmøde.
Spørgsmål: Kommer der antennestik i soveværelser?
Svar: Ja i tilgængelighedsboliger. I de andre boliger kan der kigges på det, evt, som et ti/køb
Ved andre renoveringer har Aura lagt gratisfiber ind
økonomi, hvis der siges "nej" til helhedsplanen (fremlagt af Ole fra SAB).
- Installationer skal laves (el, vand og varme)
- Toiletter og bad; det hænger sammen med installationer ved eksempelvis indlæggelse af nye
faldstammer og rør.
- Altaner er der tunge reparationer på, men de falder ikke ned nu og her.
- Kloak og dræn kan godt udskydes noget tid.
- Varmeanlæg
- Ventilationsanlægget kan laves, når der alligevel skal laves vand, varme og el.
Når alle tingene lægges sammen, ender det på omkring 30 millioner.
Dette mener SAB er de nødvendige reparationer, der skal laves i nærmeste fremtid.
Spørgsmål: Når der skal laves badeværelser mm. (uden helhedsplan), er der så genhusning med i
dette?
Svar: Der er ikke genhusning med i økonomien, men der kan tales om det. Skal der genhuses, så
kommer der en tillægspris på dette.
Spørgsmål: Hvad gør eksempelvis ældre mennesker, mens der laves toilet og bad?
De kan evt, få et tørkloset i lejligheden.
Hvorfor er ventilationsanlæg lagt ind på SAB's skitse af en PV-plan? Dette er ikke lavet i
samarbejde med beboerne.
Svar: Det er lagt ind ud fra de anbefalinger; der er givet for at afhjælpefugt og skimmelsvamp.
Men det kan fravælges af beboerne.
Spørgsmål: Hvem betaler for genhusning?
Svar: Prisen for genhusning bliver lagt oveni projektprisen.
I helhedsplanen giver Landsbyggefonden støtte til genhusning.
Spørgsmål: Er der i planerne (Helhedsplanen) taget højde for prisstigninger samt evt, problemer
med levering af materialer mm.?
Svar: Alle priser er medforbehold, men der er indeksregulering fra Landsbyggefonden, hvis man
siger 'ja" til det. Projektet sættes ikke i gangfør entreprenøren kan garantere levering.
økonomi fremlagt af Kent fra SAB:
¯ Den gennemsnitlige husleje i dag er 700 kr. pr m2
¯ Ved helhedsplan 848 kr. per m2 (med lydisolering skønsmæssigt vurderet til omkring 900
kr.)
¯ Med SAB's bud på PV-plan vil huslejen blive 941 kr. pr. m2
Bestyrelsen har enkelte tilføjelser til afdeling 8's forbehold ved vedtagelse af Helhedsplanen:
¯ I SABs genhusningspjece står "hvis du selv ønsker at flytte, kan du modtage kompensation
på 2500 kr. Bestyrelsen mener at beløbet ændres til 5000 kr. per flytning for at dække de
reelle udgifter.
¯ Bestyrelsen ønsker, at beboerne har medbestemmelse i forhold til ønskede ændringer, hvis
der kan opnås enighed om ændringen blandt beboerne.
Kommentar fra Erling: Man kan sagtens få 5000 kr. for at flytte selv, men det er beboerne selv, der
betaler de ekstra penge.
Spørgsmål: Får beboerne indflydelse på eks køkkener og badeværelser.
Svar: Alle vil få det samme "mærke", men der kan laves individuelle tillægsønsker
Nedsættelse af byggeudvalg:
Udgangspunktet er at afdelingsbestyrelsen er "byggeudvalg", da afdelingsbestyrelsen har reel
indflydelse.
Spørgsmål: Kan man genhuses i Vestervang?
Svar: Muligheder for genhusning:
¯ Hvis der er en ledig lejlighed i Vestervang, kan man genhuses der.
¯ Pavillon (Ca. 30 - 60 m2)
¯ En passende bolig i kommunen eller hotel (lejer kommer ikke til at betale mere, men hvis
lejligheden er billiger, skal lejer have en kompensation)
Dorte Støve (eller anden person fra SAB) kommer ud til lejerne og taler med dem om deres ønsker
og behov
¯ Det vigtige er, at der kan tages individuelle med hensyn til genhusning.
¯ Man kan blive boende i genhusningsboligen permanent, hvis man ønsker det. Man får
indskuddet med, men skal betale forskellen.
¯ Hele projektet vil tage omkring et par år.
Indlagte forbehold/vilkår- der ud fra debatten er en del af vedtagelsen, hvis der stemmes ja
til helhedsplanen - dirigenten opsamlede og bad om, at de blev noteret i referatet:
¯ Der skal ses nærmere på placering af ventilationen i taglejlighederne i relation til
loftshøjden.
¯ Der skal ses nærme på mulighed for at undgå at skulle forsyne stuer med en ekstra
indvendig dør i f.m. indlæggelse af ventilation.
¯ Der skal ses nærmere på, hvad en lydisolering af alle lejemål vil koste, da den oplysning, der
kom under mødet, var meget uformel.
¯ Hvis økonomien ikke holder, så der vil komme en væsentlig ændring i den leje, der
forventes, skal der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde herom.
¯ Afdelingsbestyrelsen skal løbende orienteres, hvis der er væsentlige afvigelser fra planen.
¯ En midlertidig genhusning skal kunne vare den tid, som det viser sig nødvendigt. Også hvis
tidsplaner ikke holdes. Beboerne informeres om muligheder for at lade den midlertidige
genhusning blive permanent i stedet. Enten i eller udenfor afdelingen.
¯ Før tilbageflytning gennemføres den første runde af mangeludbedring. Den følges op med,
at den tilbageflyttende lejer får mulighed for at lave en fejl- og mangelliste - som der
efterfølgende også følges op på.
¯ Skulle der opstå en uenighed om kvaliteten af en sådan opfølgning, starter det med at lejer
selv søger det løst i dialog med SAB. Man kan ende der, hvor en sag bedst afgøres i
beboerklagenævnet. Før det når dertil, kan Danske Lejere gå ind og tage dialogen med SAB.
¯ Genhusning må ikke give praktiske problemer i forhold til at kunne komme ind i vaskeriet.
¯ Bestyrelsen ønsker, at beboerne har medbestemmelse i forhold til ønskede ændringer, hvis
der kan opnås enighed om ændringen blandt beboerne.
¯ Nedsættes der et byggeudvalg er det afdelingsbestyrelsen, der tilrettelægger beboernes
deltagelse heri, så det er forankret i afdelingsbestyrelsen, som på deres initiativ kan inddrage
andre.
Punkt 6: Afstemning om Helhedsplanens skal afgøres ved urafstemning
Før afstemningen blev indledt fik dirigenten mødets accept af, at det stemmeudvalg, der var valgt
ved mødtes start optæller resultatet af urafstemningen, mens det er afdelingsbestyrelsen, der
tilrettelægger den.
Der er et overbevisende flertal for at helhedsplanen skal til urafstemning.
Ingen stemmer imod.
Proces:
¯ Der kommer et informationsbrev om urafstemning
¯ Man får en stemmeseddel og konvolut i postkassen.
¯ Stemmer afleveres i Britts postkasse og stemmeudvalget tæller stemmer op
[Bemærkning til det sidste: Det er senere- efter afdelingsmødet - besluttet, at stemmesedlerne skal
afleveres i en postkasse til formålet, der opsættes Vestervang nr. 4 til Venstre under opslagstavlen]
For referatet
17.11.2021
Christine Møller

Jørgen Dyrholm Jensen

Britt Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdelingsmode Vestervang 2. september 2021
Tilstede var:
Erling Weber (SAB) samt Dorthe (Formand for hovedbestyrelsen)
Jørgen Dyrholm (Danske Lejere)
Afdelingsbestyrelsen: Britt Nielsen, Lars Smidt, Ellen Hansen, Pernille Gravesen, Christine Møller
Antal beboere: 8
Punkt 1: Valg af dirigent
Jørgen Dyrholm Jensen valgtes
Formalia: Indkaldelse udsendt rettidigt. Budget og forslag udsendt rettidigt
Punkt 2: Valg af referent
Christine Møller valgt som referent
Punkt 3: Valg af stemmeudvalg
Det blev ikke nødvendigt med stemmeudvalg
Punkt 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste mode
¯ Kloakseparering ved 9 - 13
¯ 2 nye robotplæneklippere og ny flagstang
¯ Bestyrelsen har i samarbejde med SAB afholdt informationsmøde omkring den eventuelle
helhedsplan
¯ Det planlagte informationsmøde d. 19/08/2021 blev aflyst (udskudt), da der ikke var
kommet afklaring fra Landsbyggefonden omkring økonomien. Der afholdes et nyt
informationsmøde, når SAB modtager tallene fra Landsbyggefonden.
Kommentar fra Pernille: Det har været et godt og stille år. Der har været god kontakt og
opmærksomhed mellem beboerne.
Bestyrelsen havde bedt dirigenten om at fremlægge budgettet.
¯ Det er afdelingsbestyrelsen, der skal fremlægge et budgetforslag
¯ Det er administrationen i SAB, der har tallene og derfor bistår afdelingsbestyrelsen i en
dialog om det.
¯ Det budget der foreligger, er ikke det oprindelige udkast fra administrationen.
Afdelingsbestyrelse har været til møde med administrationen og gennemgået budgettet.
Dette har resulteret i en lidt mindre huslejestigning end oprindeligt
Kommentar fra beboer: Kan det blive tydeliggjort, at det er afdelingsbestyrelsen, der foreslår budget?
¯ Der er i budgettet nævnt en meget stor lejestigning i 2022
¯ Den høje stigning er ikke noget, der skal vedtages på dette møde, det er et oplæg/en skitse.
¯ Der foreligger også en PY plan (plan for planlagt vedligeholdelse), som er en del af
budgettet.
¯ I PY planen er der sat nogle meget store beløb ind, som der skal lånes til, hvis de skal laves
¯ Den blå kolonne med Eksempel på boligafgift på side i i budgettet viser, hvad boligafgiften
bliver, hvis alle de påførte reparationer i Py planen (planlagt vedligehold) skal udføres.
¯ Der er to udviklingsveje for Vestervang - enten at gennemføre nødvendige reparationer på
Py planen eller at sige ja til helhedsplanen.
¯ Derfor afventer vital fra Landsbyggefonden, der vil vise hvad huslejen bliver, hvis beboerne
stemmer "ja" til helhedsplanen.
¯ Den fremlagte PV-plan er en skitse til, hvad der evt, skal laves, hvis der stemmes "nej" til
helhedsplanen.
¯ Py-planen er ikke vedtaget endnu og kan ændres.
¯ Afdelingsbestyrelsen kigger også i PV-planen og stiller spørgsmål til, om alle de påførte
arbejder er nødvendige at lå lavet.
Punkt 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan 2022
I budgettet er det foreslået at huslejen stiger med 1,92 %
¯ Kigger man ind i tallene for budgettet, kan man se på hvorfor, der kommer en stigning.
Jørgen Dyrholm Jensen gennemgår ikke alle tallene, men fremhæver nogle eksempler.
¯ Eksempelvis spørges Erling til, hvorfor forsikringen stiger.
¯ Svar: Det skyldes en generel stigning på forsikringer.
¯ Renovationsudgifter falder, dog siger Erling, at det er en stakket frist. Reno Syd forventer en
stigning på 800 kr. årligt per lejemål pga affaldssortering.
¯ En lille stigning på Renhold (vicevært mm.)
¯ Konto 115: Almindelig vedligeholdelse er til tilfældigt opståede vedligeholdelsesopgaver
som ikke er planlagt.
¯ Konto 120: Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse stiger med 137.500, hvilket er en
opsparing til de udgifter der er nævnt i PV-planen
¯ Konto 203: Indtægt på 123.136 er et overskud i regnskabet fra tidligere år.
¯ Spørgsmål fra beboer: De reparationer som er blevet udskudt pga afventning af helhedsplan,
hvor er de penge røget hen?
¯ Svar: Disse penge er en del af de opsparede henlæggelser, som nu er på omkring 8 mill
Afstemning: Budgettet blev vedtaget.
Punkt 6: Orientering om regnskab 2020
Dirigenten fremlægger punktet
¯ Afdelingsbestyrelsen har godkendt regnskabet.
¯ Kig på punkt 140: årets overskud
¯ Spørgsmål omkring 140.000 til tab ved fraflytning. Hvorfor er den det samme hvert år?
¯ Erling forklarer at den skal dække, hvis der er udgifter ved fraflytning som ikke betales af
lejer. De 140.000 er en sikkerhed i forhold til disse udgifter.
Antennebudget fremlægges af Erling Weber
¯ Ordningen er, at vi betaler til antenne via huslejen. Budgettet er et overslag på hvad udgiften
bliver i 2022
¯ Der kommer en stigning på alle ydelser
¯ Det er frivilligt at være med i antenneforeningen og man kan afmelde sig hos
administrationen
¯ Det nævnes, at Skanderborg Antenneforeningen er billig i forhold til andre udbydere.
¯ Det er et tilbud, men beboerne kan ikke ændre på taksterne
¯ Om nogle år vil Yousee nok tilbyde, at folk selv kan sammensætte deres valg af kanaler.
Punkt 7: Behandling af indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om at fa en lukket container til storskrald. Grunden er at andre benytter
Vestervangs container samt den fyldes med vand, når det regner (og vi betaler for vægten).
¯ Erling kommentar til at der kommer andre og smider affald her. Der er eksempler på, at
politiet kan tage hånd om det med bødestraf til følge. Bestyrelsen kan tage billeder af
uvedkommende personer eller biler, som benytter containeren.
¯ Skal der lås på en lukket container?
¯ Ja der skal en form for lås på.
¯ Erling: Der skal indkøbes en hængelås og x antal nøgler, da de nøgler, vi har, ikke kan
bruges til nye hængelåse
Forslaget blev vedtaget
Punkt 8: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Christine Møller og Pernille
Gravesen
¯ Begge er villige til genvalg.
¯ Begge blev valgt
Punkt 9: Valg af suppleanter
De tidligere valgte suppleanter var ikke til stede og har ikke givet besked om genvalg, derfor
kan de ikke genvælges.
Nye suppleanter valgt:
¯ Hanne Mørch 1. suppleant (nr. 5)
¯ Liselotte Thomassen 2. suppleant (nr. 17)
Punkt 10: Eventuelt
¯ Kommentar fra beboer om, at papircontaineren altid er fyldt
¯ Papircontainer er ikke til pap.
¯ Pap skal i restaffald, store papkasser skal i storskrald
¯ Dem som bor på den anden side af Vestergade bruger Vestervangs papircontainer
Spørgsmål fra beboer: Det planlagte informationsmøde den 19. august blev betegnet som
et "ekstraordinært afdelingsmøde" - hvorfor?
- Svar: Alle årlige afdelingsmøder er faste og derfor "ordinære" Alle andre møder, der
involverer hele afdelingen derudover, er "ekstraordinære"
Afdelingsbestyrelsen har for mange år siden bestemt, at vi skulle have et årligt
afdelingsmøde "ordinært", hvor beboerne kan blive informeret om året der er gået og evt.
nye tiltag, som i 2012/13, hvor det blev besluttet at undersøge om afdelingen skulle helheds
renoveres. Når vi så, i den nye bestyrelse, vil involvere hele afdelingen, for at give
information; bliver det et "ekstraordinært" møde!
Spørgsmål: Bliver det ved det kommende møde besluttet om der skal være urafstemning?
¯ Det kan blive besluttet, hvis der er stemning for det. Det kan også besluttes, at der er brug
for flere møder.
¯ Møder skal indkaldes med 14 dages varsel.
¯ Der kommer ikke en urafstemning før de endelige forslag og tal for helhedsplanen foreligger
og der er blevet informeret om disse.
¯ Erling har modtaget en mail dags dato fra Landsbyggefonden, hvor der skrives, at vi lår en
afgørelse inden for nær fremtid.
Spørgsmål: Hvem kontakter man, hvis der er en underminering?
¯ Hvis der er en underminering kontakter man SSG, som vurderer, om det er akut eller kan
vente.
For rigtigheden

Britt Nielsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af informationsmøde om evt. kommende renovering af Vestervang
15. juni 2021
Valg af dirigent:
Jørgen Dyrholm fra Danske Lejere blev valgt
Valg af referent:
Christine Møller fra afdelingsbestyrelsen blev valgt
Punkt 1: Velkomst og gennemgang af dagsorden/Britt
Britt Nielsen, formand for afdelingsbestyrelsen, bød velkommen og præsenterede dagsordenen.
Herudover gjorde Britt opmærksom på nedenstående punkter:
• At formålet med mødet er at informere beboere i Vestervang så meget som muligt før en
afstemning omkring gennemførelse af renovering/helhedsplan
• Der skal ikke træffes beslutninger på dette møde og det er vigtigt at sige, at der vil blive
afholdt flere i hvert fald et møde mere i august og flere, hvis der er behov for det. Hvis
beboere sidder tilbage med tvivlsspørgsmål, vil der fortsat være mulighed for afklaring.
• Alle er velkomne til at stille spørgsmål undervejs – alle spørgsmål er velkomne. Dirigenten
vil sørge for, at der efter hvert punkt på dagsordenen gives plads til spørgsmål
• Det er vigtig for bestyrelsen at pointere at vi forholder os neutrale og vores opgave er at
varetage alle beboeres interesser – både dem der ønsker renoveringen og dem, der ikke gør.
• Selvom der endnu ikke skal tages stilling til vedtagelse er det vigtigt for bestyrelsen at gøre
klart at:
- I tilfælde af et ”ja” vil vi arbejde for, at det bliver ”beboernes renovering”. Det vil sige, at
beboerne i Vestervang får så meget indflydelse på projektet som muligt.
- I tilfælde af et ”nej” vil bestyrelsen udarbejde et forslag til hvilke renovationer, vi finder er
mest presserende og nødvendige for at bevare Vestervang i en god stand.
Punkt 2: Gennemgang af tilstandsrapport/Sweco
Gennemgang ved Bent og Inge fra Sweco
2.1 Adelingens tilstand og renoveringsbehov:
• Fundamenter: Nogle steder kommer der vand ind og ned i kælderen. Murværket er mange
steder under jordhøjde, hvilket giver fugt. Nogle steder er der sat drænkant op af murværket
for at afhjælpe dette.
• Mange steder dannes der kuldebroer, blandt andet på grund af manglende isolering i
ydervæggene. Dette kan give udslag i skimmelangreb i lejlighederne. Der er ikke så meget
at gøre ved den manglende isolering.
• Fugt og dårligt indeklima kan blandt andet afhjælpes med klimaanlæg.
• Installationer er gamle, ledninger i boliger skal skiftes. Vandrør er tærrede og bliver utætte
• Faldstammer trænger til udskiftning, hvilket betyder, at køkkener og badeværelser under alle
omstændigheder vil blive berørt, når faldstammer udskiftes.
• Varmeanlæg er af ældre dato, og der anbefales udskiftning.
• Prøver viser at betonen i altanerne har det skidt.
• I flere boliger er der gulve, der ikke kan slibes længere ned og derfor trænger til udskiftning.
• Der er fundet PCB og tungmetaller i malingen. Det har ikke betydning for beboerne, men
det har betydning, når man begynder at renovere og skrabe malingen ned.
• Tagrum i bygningerne ser fornuftigt ud, dog anbefales der mere isolering.
Landsbyggefonden giver ikke støtte til almindeligt slid. Arkitekterne går ind i projektet med
viden om, hvilke forandringer der kan give støtte.
Punkt 3: Gennemgang af tiltag og nye boligindretninger/Sweco
3.1 Opgradering af boliger (gælder alle lejemål)
• Nyt ventilationsanlæg i alle boliger – lofter sænkes 30-40 cm.
• Nye badeværelser og køkkener i alle boliger.
• Nye altaner med glasværn
• Nye gulve i kælder og yderligere let renovering – kælderrum af trådnet
• Nye el-, vand- og varmeinstallationer
• Nye gulve i rum, hvor det er nødvendigt
3.2 Tilgængelighedsboliger
• Tilgængelighedsboliger betyder, at boligerne indrettes, så kørestolsbrugere kan komme
rundt i boligen. Herudover skal opgangene med tilgængelighedsboliger indeholde elevatorer.
• Alle kan bo i tilgængelighedsboliger
• Landsbyggefonden giver kun støtte til projektet, hvis der laves tilgængelighedsboliger.
• I Vestervang bliver 24 ud af 98 lejemål tilgængelighedsboliger (opgang 14 - 17).
• Badeværelser bliver større med plads til vaskesøjler (kun i tilgængelighedsboliger).
• Bredere terassedøre + nye altaner
• Boligerne lukkes op, så der kommer gennemlysning gennem rummene.
• Elevatorer betyder, at nogle boliger får et rum mindre
• Nyt vindfang + elevatortårn
• Nye kviste nogle steder
• Nye altaner
• Efterisolering på loftet
3.3 Udearealer
– Landsbyggefonden giver kun støtte til socialt ophold ikke til parkering og renovation.
– Multibane
– Cykelskure med grønne tage
– Elopladningsstationer til biler kommer eventuelt på sigt.
3.4 Kommentarer og spørgsmål fra beboere
– Der er meget lydt i boligerne. Vil dette blive bedre efter en renovering?
Svar: Lydisolering får ikke støtte fra LBF. Derfor vil det blive alt for bekosteligt at lave
– Metaldøre i kælderen runger når folk går igennem + vaskemaskiner og tørretumblere larmer
også
– Kulde fra kælderen kan mærkes i stuelejlighederne – ikke med i planen, men der kan kigges
på det.
– Kan varmeanlægget ombygges?
Svar: Et varmeanlæg kan godt ombygges, men det overordnede formål med renovering er at
kunne optimere, så renoveringen holder 20 år frem. Eksempelvis ombygning af varmeanlæg
vil være en form for lappeløsning og ikke give en samlet opgradering.
- Fremlæggelsen er en ide til, hvordan det kommer til at se ud. Beboerne har ret til at komme
med forslag til ændringer eller tilføjelser.
Punkt 4: Gennemgang af PV plan med nødvendige tiltag, hvis vi ikke renoverer/Ole Høi
– PV plan er det løbende budget og planlægning for vedligeholdelse
– Budget for årlig vedligeholdelse
4.1 Nødvendige tiltag hvis der ikke renoveres
– Installationer er meget gamle og skal skiftes
– Varmeanlægget skal skiftes
– Der er sparet op til nye badeværelser – installationer og varmerør hænger sammen med nyt
badeværelser – koster omkring 15 millioner
– Kloak og dræn og rør (omkring år 2024), 2,8 millioner.
– Altaner skal renoveres, omkring 3,6 millioner
– Afdelingen har en opsparing på 7,9 millioner
– Tiltagene vil kræve et lån på 22-23 millioner nu og 7 millioner på sigt
– Hvis man laver faldstammer påvirker det køkken og bad
4.2 Kommentarer og spørgsmål fra beboere
– Der ønskes en mere overskuelig opstilling af en plan, hvis der stemmes nej, så beboerne kan
få en bedre forståelse af de nødvendige tiltag og økonomien i dem?
Punkt 5: Økonomi ved renovering hhv ikke renovering/ Kent Hansen
– Nuværende husleje er på 700 kr. per m2
– Hvis man går efter PV planen, skal der lånes omkring 30 mill. Det vil betyde en stigning på
240 kr per m2
– Med støtte fra landsbyggefonden formoder SAB, at huslejstigningen vil blive væsentlig
mindre. Men den endelige stigning kendes ikke, før Landsbyggefonden kommer med deres
endelige økonomiske udspil. Landsbyggefonden sætter en markedsleje – den har vi ikke fået
endnu.
– Der er andre eksempler på renovationer i Skanderborg, hvor m2 meterpris er 790 kr per kvm
og på 830 kr. per kvm - efter renovation – bestemt af landsbyggefonden.
– Sætter landsbyggefonden huslejen lavt, får man meget for pengene . Sætter de beløbet højt,
giver det mening at kigge på renovering uden helhedsplan.
– Støtte fra Landsbyggefonden betyder som regel en stigning i husleje på omkring 10-15%
– De ydelser, som beboerne i øjeblikket stadig betaler for de nuværende køkkener bortfalder,
hvis der stemmes ja til helhedsplanen.
5.1 Kommentarer og spørgsmål fra beboere
– Er der forskel i huslejestigning alt efter hvilken blok, man bor i?
– Svar: De beboere, som kommer til at bo i tilgængelighedsboliger, vil få en lille ekstra
stigning, primært til drift af elevator.
– Er det muligt at få noget materiale, når landsbyggefonden kommer med deres endelige svar
vedr. økonomien?
– Svar: SAB vil melde ud, så snart der er svar fra Landsbyggefonden.
– Hvis det bliver et nej til helhedsplanen, kan vi så ikke søge penge til mindre
renoveringsarbejder?
– Svar: Landsbyggefonden giver kun støtte til helhedsrenovering ikke til løbende renovering.
– Hvad sker der med afdelingens opsparede penge, hvis der stemmes ja til helhedsplanen.
– Svar: Afdelingens opsparede penge går til helhedsplanen, hvis der bliver sagt ja.
Punkt 6: Genhusningsmuligheder./Dorte Støve
– Ved renovering skal udlejer finde en passende erstatningsbolig i kommunen
– 3 muligheder: 1-SAB finder en passende midlertidig bolig eller i opsat pavillon, 2-Man kan
vælge selv at stå for genhusning, hvis man fx kan bo i sommerhus, hos venner eller familie,
3-man kan også vælge at permanent fraflytte Vestervang.
– Genhusningsbrochure med informationer omdeles til mødet – det er et udkast, som bliver
justeret.
– Sædvanlig husleje betales gennem renoveringsperioden medmindre man får en billigere
bolig stillet til rådighed
– Står man selv for genhusning, får man kompensation på 4000 kr per måned.
– SAB har pligt til at stille en tilsvarende bolig til rådighed i perioden.
– Dorthe står for at tale genhusning med beboerne
– Alle genhuses , men ikke alle på en gang – der renoveres i etaper.
– SAB sørger for opmagasinering af beboernes indbo
– Hvis ens bolig ændrer sig fx fra 3 til 2 værelser, har SAB pligt til at tilbyde en tilsvarende
bolig, hvis dette ønskes.
– Danske lejere kan hjælpe i sager om genhusning.
6.1 Kommentarer og spørgsmål fra beboere
– Har man adgang til sine opmagasinerede ting i perioden?
– Svar: Som udgangspunkt nej, men det kan evt. løses.
– Har man ret til at flytte tilbage til egen bolig – også selvom det er tilgængelighedsbolig?
– Alle har ret til deres egen bolig, som de jo har en kontrakt på.
Punkt 7: Beslutningsproces
– Planlagt møde i august. Der kan afholdes flere møder, hvis det ønskes.
– Hvis beboerne er klar stemmes der her om vi ønsker at afholde urafstemning
– Projektet skal godkendes i byrådet i år.
– Herefter skal der udarbejdes udbudsmateriale
– Vi kan regne med omkring et lille års tid fra beslutning i byrådet til byggeriet går i gang.
Punkt 8: Afslutning og tak for i aften/Britt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat: Afdelingsmøde 02.09.2020 i Vestervang, Skanderborg Andelsboligforening, afdeling
8.
Antal deltagere:
Der var 17 husstande tilstede. I alt 38 valgstemmer (inkl. 2 fuldmagter).
Deltagere fra afdelingsbestyrelsen:
Lars Schmidt (Formand)
Ellen Hansen
Pernille Gravesen
Britt Nielsen
Christine Møller
Jørgen Dyrholm Jensen (Danske Lejere)
Deltagere fra SAB
Erling Jensen (direktør)
Dorthe Kruse (formand for hovedbestyrelsen)
Dagsorden
Pkt. 1: Valg af dirigent
Pkt. 2: Valg af referent
Pkt. 3: Valg af stemmeudvalg
Pkt. 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Pkt. 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021
Pkt. 6: Orientering om regnskab 2019
Pkt. 7: Behandling af indkomne forslag
Pkt. 8: Valg af formand. På valg er Lars Schmidt
Pkt. 9: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Ellen Hansen og Britt Nielsen
Pkt. 10: Valg af suppleanter
Pkt. 11: Eventuelt
Pkt. 1: Valg af dirigent
Jørgen Dyrholm Jensen fra Danske Lejere blev valgt til dirigent
Pkt. 2: Valg af referent
Christine Møller fra afdelingsbestyrelsen blev valgt som referent
Pkt. 3: Valg af stemmeudvalg
Dorthe og Hanne meldte sig til stemmeudvalget
Pkt. 4: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
Fremlagt af formand Lars Schmidt.
- Markvandring har fundet sted d. 21. marts. Referat fra markvandring er sendt rundt til beboerne
- Lars har været inviteret til formandsmøde. Mødet blev aflyst pga. for IA tilmeldinger.
- Birketræ ved nr. 4 er blevet fældet. Dorthe foreslår, at det andet træ også fældes, så der kan blive
plantet to ens træer.
- Beboer fra nr. 12 påpeger, at der er svalereder på begge sider af bygningen, og at fuglene sviner
meget på vinduer mm. Beboeren har selv talt med viceværter, som har lovet at kigge på det.
Problemet er dog ikke blevet løst.
Pkt. 5: Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2021
Erling Jensen fremlagde budget og PV-plan.
- Der vil i 2021 komme en huslejestigning på 2,96%, hvilket betyder at lejen stiger fra 680,20 kr. pr.
m2 til 700,33 kr. pr. m2.
- Udgifter til antenneforeningen, tv og internet falder.
- Der blev spurgt til udgifter til separering af kloakker på 250.000 kr. Dette var en udgift pålagt af
kommunen.
- Der blev spurgt til, hvorfor der kun var sat 15.000 kr. af til rensning af tagrender, samt hvorfor
tagrenderne ikke var blevet renset alle steder. Erling svarede, at de 15.000 kr. var til leje af lift - viste
udgiften sig at blive større, blev dette betalt. Der var i februar blevet fløjet med drone og tagrenderne
blev renset der, hvor der var et behov. Flere beboere var dog uenige i, at tagrenderne var blevet
renset alle steder, hvor der var behov for det, og at der fortsat var problemer flere steder, hvilket SAB
var blevet gjort opmærksom på.
- Det blev slået fast, at administrationen i SAB er forpligtet til at reagere, når beboere henvender sig
med konkrete problemer.
- Budgettet for 2021 blev godkendt.
Pkt. 6: Orientering om regnskab 2019
Erling Jensen orienterede om regnskabet for 2019.
Pkt. 7: Behandling af indkomne forslag
- Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at der bliver afholdt informationsmøder omkring
helhedsplanen i løbet af efteråret 2020, hvor SAB orienterer om blandt andet økonomi - herunder
huslejestigninger. tidsramme og genhusning. Hertil svarede Erling, at da der ikke lå nogen endelig
afklaring fra Landsbyggefonden kunne SAB ikke orientere beboerne. Så snart de fik en. afklaring
ville der blive holdt møder, og Erling ville snakke med hver enkelt beboer om genhusning.
- Jørgen Dyrholm fra Danske Lejere orienterede om, at afdelingsbestyrelse havde ret til at holde
møder for beboerne og invitere SA,B til at deltage. Erling blev spurgt, om SAB ville støtte op om og
deltage i sådanne møder, og det bekræftede han.
- Flere beboere gav udtryk for at de savnede information om helhedsplanen, og der var derfor
opbakning til forslaget, som blev vedtaget. Bestyrelsen står for at afholde disse møder.
- Hvis der er behov for tolke til at orientere borgere med anden etnisk baggrund, betaler SAB for dette.
- Der blev også talt ørn urafstemning. Der skal afholdes et møde, hvor der stemmes om, om der skal
afholdes urafstemning. Hvis blot 1/2 stemmer for, bliver der afholdt urafstemning.
Pkt. 8: Valg af formand. På valg er Lars Schmidt
Lars Schmidt valgte at gå al som formand.
Britt Nielsen blev valgt som ny formand.
Pkt. 9: Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Ellen Hansen og Britt Nielsen
Ellen. Hansen blev genvalgt. Lars Schmidt stillede op som menigt medlem af bestyrelsen og blev valgt.
Pkt. 10: Valg af suppleanter
Mette Maj blev valgt som 1. suppleant. Bjarne Zimmermann. blev valgt som 2. suppleant.
Pkt. 11: Eventuelt
- Rensning af tagrender. Som nævnt i punkt 5, mente flere beboere, at tagrenderne flere steder ikke var
blevet renset. Erling svarede igen, at der blev fløjet med drone og tagrenderne blev renset efter
behov.
- Bestyrelsen forespurgte, om det var muligt at få fremsendt kopier af fakturaer for udførte arbejder.
Erling svarede at nogle fakturaer blev sendt til formanden, men på grund af stramninger i
persondataloven må ikke alle fakturaer blive videresendt. Disse fakturaer kan medlemmer af
bestyrelsen se ved henvendelse på kontoret.
- Bestyrelsen vil gerne have viceværten med på markvandring. Erling gav tilsagn til dette.
- Vedrørende arbejdet med separering af kloak. Kan kommunen og alarmtjenesten informeres om, at
der bor sårbare beboere, som påvirkes af arbejdet? Da kommunen selv har godkendt planen, er de
bevidste om dette og er forpligtet til at sørge for forsvarlig adgang for alle beboere.
- Ny beboer har oplevet, at man ved indflytning skal informere sig om feks. brug af vaskekælder
storskrald og kontakt til vicevært. Det blev diskuteret, hvordan man bedst mulig kan orientere nye
beboere om forskellige forhold. Der kan eksempelvis laves en beboermappe, som lægges på
internettet. Der kan henvises til bestyrelsen ved indflytning. Bestyrelsen har lavet et papir med
medlemmernes kontaktoplysninger til nye beboere.
- Der kan gå lang tid fra, at viceværten har tilset et problem i en lejlighed til, at problemet bliver løst.
Viceværten skal først henvende sig til administrationen, som derefter skal bestille materialer mm.
Det tager lang tid, når tingene skal igennem flere led. Kan viceværten få beføjelser til selv at foretage
indkøb mm? Erling svarede, at denne procedure skyldes effektiviseringskrav, og derfor kan SAB
ikke ændre på dette.
- Hvem skal man henvende sig til, hvis ordensreglementet ikke overholdes? Erling svarede, at man
skal henvende sig til afdelingsbestyrelsen, som derefter kan vælge selv at løse problemet eller gå
videre med det til administrationen. Jørgen Dyrholm påpegede, at bestyrelsen skal være påpasselige
med ikke at gå ind i konflikter med andre beboere, det skal administrationen tage sig af.
- Pernille informerede om, at kaffeklubben er sat på pause i en periode, men nok skal komme i gang
igen.
- Kan der skaffes affaldsbeholdere til batterier? Bestyrelsen går videre med dette.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat: Ordinært afdelingsmøde i Vestervang, Skanderborg Andelsboligforening,
afdeling 8
4.september 2019
Deltog i mødet:
Der var 16 husstande tilstede. I alt 32 valgstemmer.
Deriblandt fra bestyrelsen:
Lars Schmidt (Formand)
Ellen Hansen
Pernille Gravesen
Christine Møller
Erling Jensen (Direktør for SAB)
Dorthe Kruse (formand for SAB)
Jørgen Dyrholm Jensen (Driftsleder for Danske Lejere)
Dagsorden:
1. Valgafdirigent
2. Valgafreferent
3. Valg af stemmeudvaig
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020
6. Orientering om regnskab 2018
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af medlemmer til afdelirigsbestyrelsen
9. Valg al suppleanter
10. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Jørgen Dyrhoim Jensen - driftsleder for Danske Lejere blev valgt til dirigent.
2. Valg af Referent
Isabella Schmidt Hansen valgtes som referent
3. Valg af stemmeudvaig
I stemmeudvalget var Erling Jensen og Dorte fra Vestervang 2.
4. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Under beretningen fra formanden al afdelingen, blev der bl.a. fortalt om afdelingens markvandringen
den 21 marts 2019. Den nye vicevært, Michael Thyregod der var på halv tid, men er nu på
hel tid i afdelingen. De nye garageporte for enden af 13-14. Formanden var inviteret til formandsmøde,
men der var ikke nok tilmeldinger til det blev afholdt. Derudover var de forslag fra bestyrelsen
ikke kommet længere end ti! det punkt hvor de var tænkt på.
Der blev spurgt ind til viceværtens telefonnummer og der blev spurgt ind til markvandringen og
nogle træer der skal fælles. Der blev forklaret, at der er problemer med at fælde da der er fare.
5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2020
Erling Jensen fremlagde budget og PV-plan for 2020. Der blev forklaret om en huslejestigning på,
0,38%, hvilket var vist hvorfor i budgettet. Der var bl.a. kommet nogle nye love fra staten der har
gjort at der skal indtjenes flere penge til SAB. Der regnes med at være samlede udgifter for Ca.
5.600.000 kr., hvilket budgetteres ved indtægter for ca. 5.600.000 kr.
Derudover lagde Erling Jensen fokus på 2020 under PV-planen. Her bliver der fortalt at man kan
vælge antenneforeningen fra, hvilket der er 3 måneders opsigelse på, og ens tv-pakke kan skiftes 2
gange om året med et gebyr på 500 kr.
Britt spurgte til vicevært, og hvorfor der betales mere, ved at der i en lang periode ikke har været
nogen vicevært i Vestervang.
Dorte tilføjede med havefolkene og hvordan bedene var blevet misvedligeholdt.
Erling forklarede at et overskud fra før sørgede for huslejen ikke steg yderligere.
Britts forslag om at fremme badeværelser er der blevet sat penge af til i 2020, men udskydes efter
helhedsplanens fremgang
Der blev spurgt til hvad Energitrim er, forklaringen var at det er eksperter der sørger for optimal
varme i husstandene
Poul spurgt ind til termostatsventilernes udskiftning i 2022, da han mente de lige var udskiftet.
Forklaringen var, at der næsten lige er udskiftet varmemålere.
Enstemmigt vedtaget
6. Orientering om regnskab 2018
Erling forklarede om regnskabet for 2018, for Afdeling 8. Her blev der lagt vægt på, at dervar et
overskud i afdelingen med 247.000. kr., hvilket bliver fordelt på de næste 3 år.
7. Behandling af indkomne forslag.
Britt:
Mangel på information om renoveringsplan og budget på hvad det vil koste. Forstår at afbryde
samarbejde med SAB og gå tilbage til PV-plan.
Erling forklarede, at efter forslag og forundersøgelser bliver den lagt til landsbyggefonden, og der
kan der gå flere år uden at høre noget. pga. den ny ghetto-plan fra staten. Hvis man afbryder skal
beboerne betale for forundersøgelserne.
Der kendes ikke til økonomien før landsbyggefonden fortæller hvor meget de vil tilskyde til projektet.
Men der er blevet fortalt, at landsbyggefonden har reserveret de første 40 millioner til renoveringen.
Erling forklarede at SAB bekoster alt, og først når der er en aftale, bliver den sat til beboerne til
afstemning.
Tingene blev belyst - men der var ikke noget at sætte til afstemning.
Britt:
Gennemførslen af helhedsplanen ska/forgå ved en urafstemning.
Der bliver forklaret af Erling Jensen, at der er ventetid og der kan ikke afgøres noget før der er et
forslag. Urafstemningen er til alle beboere og ikke kun til generalforsamlingen.
Der vil være omkring en uge til at stemme og det er en flertalsafstemning.
Har været til debat og er blevet belyst.
Britt:
Låsen fjernes underfestivalen, ved p-pladserne.
Der blev beskrevet fra nogle beboere, at når kæden er der bliver den respekteret af udekommende.
Der blev også forklaret, at det er svært selv at få en p-plads, under festivalerne.
Forslag nedstemt
Ellen og Lars:
Husdyr i afdelingen.
Der var ingen forslag til race eller størrelse, da der menes, at der ikke er nogen der går rundt og
måler og vejer en hund eller en kat.
Dette var op til en skriftlig afstemning.
Her var der 32 der stemte. Der var2 ugyldige stemmer der stemte på "ved ikke".
Der var 30 gyldige stemmer.
Der var 20 stemmer imod.
Og der var 10 stemmer for forslaget.
Forslag nedstemt.
8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
På valg: Christine Møller og Pernille Gravesen
Begge stillede op igen til afdelingsbestyrelsen, og her blev begge genvalgt med enstemmighed
blandt de tilstedeværende husstande.
9. Valg af suppleanter.
Bjarne ville gerne være suppleant igen, og Britt ville også gerne være suppleant.
Britt blev 1. suppleant og Bjarne blev 2. suppleant.
Bestyrelsen fortalte at suppleanterne meget gerne må komme med til møderne.
Erling fortalte at bestyrelsesmedlemmerne er en del af repræsentanterne for afdelingen.
10. Eventuelt
Spærre hele vejen af under festivalen?
Erling fortalte at dette skal tages op med Vejdirektoratet, men at dette ikke var muligt, da brandbilerne
skal kunne komme igennem i tilfælde af brænd.
Lås til kælderrum duer til alle låsene.
Her kender Kenneth til hvilke kældere der tilhører hvem.
Streg på asfalten til parkering?
Dette må ikke laves, pga. vejdirektoratet, da vejen er en offentlig vej.
Tegn for at vise til affaidssorteringen, hvor affaldet skal hen?
Der bliver muligvis taget fat i Renosyd, for at få tegn til affaldssortering.
Derudover får man ikke at vide hvor der er storskrald når man kommer som nytilflytter
Lukket container?
Kenneth har prøvet at undersøge dette.
Dorthe Støve er overhovedet med dette, og det er derfor hende man skal kontakte.
Viceværten er god til at klippe hækken. Ved 13-14.
Døre til lejlighederne, tætningsliste?
Dette skal snakkes om med viceværten.
"Til viceværten" postkasse?
Postkassen er glemt at blive pillet ned.
Hvis man derfor vil I kontakt med en vicevært kan man skrive til deres e-mail: drift@sab-net.dk.
Eller ringe til telefonnummeret til driftsafdelingen: 87 93 22 18
De har åbent mandag til fredag, fra kl. 08.00 - 09.00, samt mandag til torsdag fra kl. 12.30-13.30
Lofter malet på altaner, men rør er ikke malet?
Man må gerne male altanen, hvis det er i samme farve, som resten af altanen er malet.
Pernille kantaktes.
Adressen er 13 St. th. og der kan laves en mulig rundvisning, for nye beboere.
Følge til indflyttere?
Der må ikke komme en med, da indflytteren selv vælger, men der kan laves et "indflytningstilbud",
med en følge fra bestyrelsen.
Mødet blev afsluttet.
For referatets rigtighed: Isabella Schmidt Hansen

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af ekstraordinært afdelingsmode i afdeling 8, Vestervang. Onsdag den 10.10.2018.

1. Valg af dirigent. Erling Weber Jensen blev valgt til dirigent.


2. Valg af referent. Dorthe Kruse blev valgt til referent.


3. Valg af stemmeudvalg. Dette blev ikke nødvendigt.


Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Ulrik Burup og Ellen Hansen blev valgt for 2 år Christine Møller og Pernille Gravesen blev valgt for i år. Bestyrelsen består således med ovenstående 4 bestyrelsesmedlemmer, samt Lars Schmidt som blev valgt som formand på det ordinære afdelingsmøde.


5. Valg af suppleanter Bjarne Zimmermarm blev valgt som suppleant.

 
Dirigent Referent. Erling Weber Jensen Dorthe Kruse

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra sidste afdelingsmøde onsdag 3 september 2018

1.

Erling blev valgt til dirigent.

Møde indkaldt rettidigt.

Dagsorden godkendt

2.

Ulrik valgt som referent.

3.

Stemmeudvalg hvis nødvendigt.

4.

Erling læser op på hvad der sket siden sidst

Britt spørger til helhedsplanen, Erling fortæller intet nyt siden sidst og forklarer at den nye helhedsplan er sendt til landsbyggefonden, der kommer helhedsplan ud til alle beboere.

5.

Erling fremlægger driftsbudget.

Der er nu en container opsat til storskrald på pladsen ved 1-2.

Regnskab er godkendt.

6.

Ved syn af lejligheder er der nu elektronisk syn, det vil spare 20 til 30% på sigt.

Der mangler stadigvæk nogle garageporte at blive skiftet, der bliver fulgt op på dette.

Antenneforeningen hæver priserne, det står en frit for at være medlem, det er vigtigt at opsige med en måneds varsel.

 

 

 

 

 

7.

Erik spørger til flere p-pladser på det grønne areal ved legepladsen.

Forslaget kommer til afstemning, 4 stemmer for og resten imod, så ikke vedtaget.

Mulighed for flere p-pladser ved lille legeplads i ny helhedsplan

Ellen spørger til stemmer til stemmer om en hund eller en kat pr. lejlighed.

6 stemmer for og resten imod derfor ikke vedtaget.

8.

Lars Schmidt stiller op som formand og bliver valgt.

9.

Laila træder ud af bestyrelsen så derfor skal der 3 nye ind.

Per og Ellen stilledede op til bestyrelsen og blev valgt, men da der ikke var flere skal der indkaldes til et ekstraordinær generalforsamling, da der stadigvæk mangler en for at danne en bestyrelse.

10.

Faldt ud da der ikke blev valgt en bestyrelse.

11.

Dorte mangler en fast vicevært, Kenneth har været på barsel og er nu i gang med uddannelse, han kommet tilbage i Juni næste år, men når han er i praktik så er han i Vestervang

Der mangler bænk på legeplads 2, det bliver købt.

Lås under festivalerne skal til debat.

Går videre med en ny terrasse ved Vestergade, som et beboere projekt.

Mere info om hvor der må grilles til beboerne.

 

 

Erling takkede for god ro og orden.

Tillykke med valget Lars.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg Andeisboligforenings afdeling 8, Vestervang

Referat fra afdelingsmøde onsdag den 6. september 2017
Keld Drotner bød velkommen.

1.    Valg af dirigent

Afdelingsbestyrelsen foreslog Jørgen D. Jensen fra Danske Lejere som dirigent. Der var ikke andre forslag, hvorfor dette var vedtaget.

Som dirigent konstaterede han med forsamlingens accept, at mødet var korrekt indvarslet.

Derefter bemærkede han på opfordring fra afdelingsbestyrelsen, at der havde været interne udfordringer i bestyrelsen - noget afdelingsbestyrelse havde ori­enteret beboerne om forud for mødet. Han fortalte kort om regler og rettighe­der bl.a. at en afdelingsbestyrelse skal bestå af mindst 3 medlemmer.

Opfordringen var, at man for at sikre, at der fortsat kunne være en afdelings­bestyrelse besluttede sig for, at der kun skulle vælges 3.

Det tilsluttede forsamlingen sig.
Dagsorden blev hermed godkendt

2.    Valg af referent
Ulrik Blirup valgtes.

3.    Valg af stemmeudvalg

Viceværten Kenneth Lorenzen og Dorthe ? valgtes.

4.    Fremlæggelse af beretningen for perioden siden sidste møde Keld Drotner fremlagde:

Bestyrelsen har brugt tid på at konstituere sig og sætte rammer for det fremti­dige samarbejde. Der var et ønske om at gøre det bedre og skabe nye tiltag i afdelingen.

Der er oprettet én e-mail til bestyrelsen, vestervangafd8©gmail.com

Det var vigtigt at understrege at udgangspunktet er, at der ikke er nogen fjen-debilleder, kun samarbejdspartnere.

Men vi nåde ikke det vi gerne ville. Vi blev nødt til internt at være klar på, hvad vores aftaler indebar for os som bestyrelse.

Derfor har vi f.eks. heller ikke fået sat os ind i budgettet.

Der har været markvandring i afdelingen. Der er blevet påeget en række fejl og mangler. Det har SAB på bedste måde taget sig af. Flere tiltag er igangsat herunder fugle reder på tag udhæng der desværre ikke har virket. På grund af fredning af fugle, der yngler, kan redderne ikke fjernes. Der vil blive gjort noget ved problemet inden svalerne kommer til foråret.

Beretningen blev taget til efterretning.

5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende Py-plan for 2018.

Ved punktet start var der en procedurediskussion omkring den godkendelse af dagsordenen, der var sket under punkt 1. Ingen af afdelingens beboere ønske­de at ændre ved det, der besluttede ved mødtes start.

SAB's formand Finn Thomsen fremlagde på vegne af afdelingsbestyrelsen ud­kast til næste års budget.

Der blev rejst enkelte spørgsmål og førtes en mindre debat om dette.

Budgettet blev vedtaget.

1. Orientering om regnskab 2016

SAB's formand Finn Thomsen orienterede.

2. Godkendelse af bestyrelsens forslag til nyt ordensreglement
Ordensreglementet blev godkendt med få rettelser.

3. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet yderligere forslag.

4. Valg af formand

På baggrund af mødets forløb, - valgte Keld Drotner at genopstille og blev genvalgt.

1. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Punktet startede med at klarlægge, at de to afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der ikke var på valg Henrik ? og Majbritt ? ønskede at trække sig. Og dertil havde Britt Nielsen valgt ikke at genopstille.

Der skulle herefter vælges to afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Der meldte sig 4 kandidater: Ulrik Blirup (genopstillede), Laila ?, Lars ? og Ellen Hansen

Ulrik og Laila fik flest stemmer og tiltrådte bestyrelsen

11. Valg af suppleanter

Ellen Hansen og Lars ? blev suppleanter.

5.    Eventuelt

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT AFEKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I AFDELING 8. VESTERVANG.

Torsdag den 2. marts 2017 kl 19.00 i fælleslokalet.

 

Erling bød på vegne af SAB velkommen, om orienterede om af mødet var indkaldt grundet formanden i afdelingen ikke længere ønskede at bestride hvervet.

 

Valg af dirigent. Jørgen Jensen fra Danske Lejere blev valgt
Valg af referent. Erling Weber Jensen blev valgt.
Valg af ny formand. Keld Drotner blev valgt uden modkandidat.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Punktet blev ikke aktuelt, da den nye formand ikke var et nuværende bestyrelsesmedlem.
 

 

 

_________________________                                                                              _____________________

Ref Erling Weber Jensen                                                                                                Dirigent Jørgen Jensen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg, den 09. oktober 2016

Referat afAfdelingsmøde i Vestervang den 14. september 2016 Med følgende dagsorden:

Pkt.1: Dirigent: Laila Meyer.

Pkt. 2: referent: Britt Nielsen.

Pkt. 3: Stemmeudvalg: Hanne Pedersen, Lars Schmidt og Jesper Vorm.

Pkt. 4: Bestyrelsens beretning ved Ellen Hansen. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 5: Fremlægning af budget ved Finn Thomsen. Danske Lejere var ikke bogført men Finn sagde at

der var afsat 20.000 kr. til uddannelse af bestyrelses medlemmer, så pengene er hjemme.

Gennemgang af PV plan Der spørges om garageporte bliver skiftet i 2016? Finn Thomsen sørger for

at det bliver sat i gang.

Antennebudget gennemgås og der kommer en kontingentstigning på 3 %.

PV -Plan og antennebudget blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 6: Orientering om regnskab 2015 ved Finn Thomsen.

Pkt. 7: Behandling af indkomne forslag.

Efeu på gav l ved nr. 14 beskæres så det ikke kommer i nærheden af vinduerne da det tiltrækker

edderkopper og kryb. Bestyrelsen tager sig af det.

Der er huller i taget ved nr. 11 og 13 og hul under tagudhæng forslås lukket eller repareret. Det tager Finn Thomsen sig af Forslag om skilt med zoneparkering i festivalperioden, det vil bestyrelsen undersøge. Forslag om renovering aflejlighederne kan ikke betragtes som et egentligt forslag da vi i forvejen har

en helhedsplan under udarbejdelse. Forslag om en hund eller en kat. Der ønskes skriftlig afstemning.

En kat -9 stemmer for og 25 imod. En hund -9 stemmer for og 25 imod. Det blevet nej til begge dele. F orslag om nedrivning af svalereder efter de har forladt rederne i efteråret og rengøring afvinduer.

Finn foreslår en foranstaltning over vinduer så de ikke bygger rede igen. Der bliver foreslået en indkøbe en kunstig fugl på en wire for at holde svaler og andre fugle fra at bygge reder og svine vinduer tiL Finn Thomsen tager sig af dette.

Bestyrelsen besigtiger vinduer og vurderer om beboerne skal have dem vasket. Det bliver på Vesiervangs regning.

Forslag om afbryder til tørretumbler. Finn Thomsen foreslår en timer på strøm til tøm~tumblerne og tager sig af dette. De skal slukke kl. 21.15

Pkt. 8: Valg afmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. Henrik Ladefoged blev genvalgt og velkommen til Maibritt Rasmussen.

Pkt. 9: Valg af suppleanter. Lars Schmidt blev genvalgt og velkommen til Jesper Vorm. Lars er l. suppleant og Jesper er 2. suppleant.

Pkt. 10: Eventuelt. Der forslås en ny nøgle til kæden som er opsat i festivalen ved nedkørslen til garagerne. Det tager bestyrelsen fat på.

Beboerne gør opmærksom på at der mangler nyt stoftil strygerullen.

Formanden takker for et godt møde og ro og orden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsens beretning 2016

Vi har haft et nogenlunde roligt år i Vestervang uden de store forandringer.

Under stormen i vinter flyttede gavlen sig i nr. 3 som herefter blev udbedret.

Vi er har for nylig haft afstemning om medlemskab af Danske lejere som blev vedtaget.

Derud over har vi fået bordtennis og dart i mødelokalet og Henrik Ladefoged står for udlån af nøgle til lokalet.

Der står stadig meget uafhentet tøj i vaskeriet ligesom stor skralds-pladsen ofte ligner noget som har været i krig. Vi skal alle sammen hjælpe til for at få Vestervang til at fremstå pænt, så vær venlige at samle op efter jer og sæt tingene ordentligt på storskraldspladsen.

Vedrørende renoveringsplanen er der intet nyt, det er sendt ind til Landsbyggefonden men der er ikke vedtaget noget omkring den.

Vi skal lige gøre opmærksom på at Vestergade bliver lukket for gennemkørsel da regnvand skal separeres fra spildevand fra den 23. september fra Kiosken til Sygehusvej så der vil være omkørsel til Møllegade.

Budgettet fremlægges af Finn Thomsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vestervang onsdag den 24.. august 2016..

 

Udover de fremmødte beboere deltog:

 

Direktør Erling Weber Jel1sen, SAB Boligforeningsformand Finn Thomsen, SAB Driftsleder Jørgen D. Jensen, Danske Lejere

 

Dagsorden og referat:

 

1. Valg af dirigent og referent Jørgen D. Jensen valgtes som dirigent

Dirigenten konstaterede med forsamlingens accept, at mødet var korrekt indvarslet.

Laila Meyer valgtes som referent

lars Schmidt, Hanne Pedersen og Jesper Varm blev valgt som stemmeudvalg.

 

2. Forslag om indgåelse af aftale med Danske Lejere

 

Det fremlagte forslag vif koste 200 kr. årligt pr. lejemål, og vil indgå som en del af huslejen og indgå i driftsbudget under konto 119.

 

a. Debat omkring forslaget

 

Under denne del trådte Jørgen D. Jensen til side og overlod det til Ulrik Blirup at fungere som mødets dirigent. Det for at kunne deltage i debatten.

 

Afdelingsbestyrelsen begrundede deres forslag.

 

Der har forud været afholdt et møde med Danske Lejere og bestyrelsen har brug for faglig rådgivning. Der er i bund og grund tale om tryghed og at afdelingen kan få faglig hjælp hvis vi skal igennem et stort projekt som en helhedsrenovering.

 

Finn Thomsen siger at han og Erling er kommet da bestyrelsen havde afslået et møde med dem. De finder at afdelingen kan få samme hjælp hos SAB og at det er spild af penge at indgå en aftale med Danske Lejere. De tilkender også samtidigt, ~t de ikke selv har nogen økonomisk interesse i hvordan der stemmes.

 

Jørgen D. Jensen beskriver, hvordan Danske Lejere står på afdelingens og beboernes side, uden at det skal ses som at være i konflikt med boligorganisationen. Danske Lejere kan også støtte og hjæJpe i konfHkter mellem lejerne samt konflikter mellem boligforeningen og lejerne.

 

Jørgen D. Jensen fortætter også hvordan man kan bruge Danske Lejere individuelt og hvis en større renovering kommer på tale.

 

En lejer mener at SA8 har investeret i at få en helhedsplan udarbejdet og derfor har en interesse i at få den igennem.

 

En beboer siger at afdelingen aldrig har stået overfor så stor en udfordring som en eventuel helhedsplan og at SAB ikke burde tale om mistillid, når beboerne ønske en mere uafhængig rådgivning.

 

Det tydefiggøres, at det hvert år vii være muligt at tage aftalen med Danske Lejer op til revurdering.

 

b. Afstemning

 

Jørgen D. Jensen genindtræder som dirigent og forestår stemmeafgivningen.

 

Ved denne er der 30 stemmer for og 4 imod.

 

Forslaget er således vedtaget.

 

3. Eventuelt

For godkendelse af referatet:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vestervang den 8. oktober 2015.

Der var fremmødt 20 beboere og Erling og Dorte Støve fra SAB.

 1. Erling blev valgt som dirigent

 2. Britt blev valgt til referent

 3. Ulrik Blirup, Erling og Dorte Støve som stemmeudvalg.

 4. Ellen Hansen stillede op til formand og blev valgt.

 5. Afmedlemmer til bestyrelsen opstillede Laila Meyer, Lone Nielsen, Henrik Ladefoged, Ulrik Blirup, Britt Nielsen, Lars Schmidt og Tina Nielsen.

   

Britt afleverede skriftligt fra Tina Nielsen at hun gerne ville stille op som suppleant. De som fik

flest stemmer blev valgt til bestyrelsesmedlemmer og de øvrige som suppleanter.

Da Ulrik opstillede til bestyrelsen kunne han ikke være med i stemmeudvalget forklarer Erling.

Lars Schmidt spørger Erling om ikke der er en interesse konflikt i at Henrik Ladefoged stiller op til bestyrelsen da de kender hinanden. Han svarer det er der ikke.

Britt spørger ind til deres forhold for at høre hvordan de kender hinanden? Erling svarer at han

kender Britt bedre end Henrik.

Britt spørger om hvilken interesse Erling har i at få Henrik ind i bestyrelsen da han har haft en

samtale med Henrik om dette? Erling svarer at han bare vil have en bestyrelse.

Britt siger at bestyrelsen skulle gerne kunne tale om noget uden der bliver gives referat videre, dette får Erling op i det røde felt og han opfatter det som en beskyldning.

Valgte bestyrelsesmedlemmer blev Lone Nielsen med 32 stemmer, Ulrik Blirup med 28 stemmer, Laila Meyer med 23 stemmer og Henrik Ladefoged med 20 stemmer. Lars Schmidt fik 19 stemmer og Britt Nielsen 18 stemmer.

6. Som Suppleanter blev Britt Nielsen 1. suppleant, Lars Schmidt som 2. Suppleant og Tina Nielsen som 3. suppleant.

, Ulrik Blirup og Lone Nielsen blev valgt for en 2 årig periode og Henrik Ladefoged og Laila Meyer for en 1 årig periode.

Britt spørger om en forklaring på at hendes forslag om urafstemning vedrørende helhedsplanen var blevet kasseret efter 1. afdelingsmøde. Erling siger det er imod vedtægterne.

Britt vil gerne have at vide hvilke vedtægter som Erling henviser til? Erling forklarer at helhedsplanen indtil videre kun er en skitse og når vi nærmer os det endelige resultat om 7-8 år kan vi foreslå urafstemning. Og det synes han ville være en god ide.

Britt siger at ifølge deres egen tidsplan som arbejdsgruppen har laet udleveret, skal første afstemning være i 2017 eller 2018.

7. Indkommet forslag om hund eller kat max. 20 kg blev nedstemt.

En beboer spurgte hvor længe man må have en hund på ferie? Erling forklarede at det var ikke defineret ud over 3 uger i sommerferien.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 16. september 2015 i Vestervang

 

Mødet blev afholdt i Vestervangs mødelokale, der var fremmødt 13 beboere, 5 bestyrelsesmedlemmer og Finn Thomsen fra SAB.

 

 1. Poul Petersen Knudsen fra nr. 15 blev valgt som dirigent.

 2. Britt Nielsen valgt til referent.

 3. Stemmeudvalg: Kenneth vicevært og Kristian Hvillum

 4. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Britt Nielsen

 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2016 blev fremlagt ved Finn Thomsen og enstemmig godkendt. Der kommer ingen huslejestigning i 2016 og m2 prisen forbliver den samme.

 6. Orientering om regnskab 2014 blev fremlagt af Finn Thomsen.

 7. Der var 2 indkomne forslag. Det første forslag var om en hund eller en kat. Det andet forslag var at begge afstemninger vedrørende helhedsplanen skulle foregå ved urafstemning. Finn Thomsen finder dem ugyldige da de ikke er sendt ud til samtlige beboere. De var ikke kommet med på indkaldelsen da kontoret sendte dem ud til beboerne uden bestyrelsens medvirken.

 8. Lone Nielsen ville gerne gå af som formand men fortsætte som bestyrelsesmedlem.

 9. Ellen Hansen ville gerne overtage posten som formand.

   

 

Britt Nielsen ville ikke fortsætte i bestyrelsen.

 

Lars Schmidt var villig til at fortsætte som bestyrelsesmedlem.

 

Da der ikke var nok som meldte sig til at samle en ny bestyrelse står vi i øjeblikket uden. Finn Thomsen bad Ellen om at komme til møde med Erling Weber Jensen vedrørende afholdelse af et ekstra ordinært møde, hvor en ny afdelingsbestyreise kan vælges. Poul nævnte at der så var mulighed for at de forkastede forslag med.

 

 1. Dette punkt blev ikke behandlet da pkt. 9 ikke blev gennemført.

 2. Kristian Hvillum og Gerda Phillipsen spurgte til manglende skilte ved p-pladserne. Bestyrelsen har bestilt dem og Kenneth følger op på dette.

   

 

Nogle beboere er utilfredse med at referater afordinære bestyrelsesmøder kun bliver hængt op i opgangene. Det skal tilføjes at de osse kan fmdes på SABs hjemmeside.

 

Kristian Hvillum spurgte til ledige P-pladser og vi kan oplyse at der er 3 ledige pladser som endnu ikke er oprettet og der kan rettes henvendelse til vores vicevært Kenneth hvis det har interesse.

 

Ellen Hansen spurgte Finn Thomsen om ikke de havde tænkt sig at afholde urafstemning vedrørende helhedsplanen. Finn svarede at det havde de ikke lagt op til og at det ikke var sikkert at alle beboere skulle stemme.

 

Hanne Pedersen spurgte til de løftede herregårdsten på gangstien fra nr. 2 op til nr. 17 i tilfælde af at nogen faldt over dem. Det er videregivet til SAB, bestyrelsen har haft det med på markvandring og til opfølgning af markvandring. Finn medgav at det kunne ikke accepteres og skulle laves.

 

Dirigenten takkede af for god ro og orden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Bestyrelsens beretning 2015

 

Der er ikke sket så meget det sidste år da der kun laves nødvendige reparationer på grund afhandlingsplanen.

 

Tegningerne er under udarbejdelse af arkitekterne og vi forventer at modtage dem indenfor nærmeste fremtid, så alle beboere får mulighed for at se hvordan de enkelte lejeligheder forventes at tage sig ud.

 

Vi har haft møde i følgegruppen hvor vi har haft mulighed for at komme med ønsker til udenoms -området samt mødelokalet.

 

Bestyrelsen mener ikke at have den indflydelse som der var stillet udsigt til. Det er meget svært at få informationer og konkrete svar på vores spørgsmål. Derfor har vi besluttet at vi ønsker referater vedrørende handlingsplanen som dokumentation.

 

.

 

Der skal afholdes 2 afstemninger i forbindelse med bandlifigsplmlen, den første når vi skal godkende de endelige tegninger og den anden når vi skal tage endelig stilling til om vi ønsker proj ektet i gang sat.

 

Dorte Overgaard har valgt at forlade bestyrelsen og vi takker for et godt samarbejde gennem årene.

 

Budgettet fremlægges af Finn Thomsen.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afde1ingsbestyre1sesmøde i Vestervang den 17. august 2014

pkt. 1. Valg af dirigent -Erling Weber Jensen

pkt. 2. Valg af referent -Britt Nielsen

pkt. 3. Valg af stemmeudvalg -Marianne Erling og Britt

pkt. 4. Fremlæggelse afbestyrelsens beretning 2014 -Fremlagt af Erling og godkendt.

Pkt. 5. Godkendelse af driftbudget med tilhørende PV -plan for 2015.

Budget 2015 blev fremlagt ved Erling med en stigning på 0,62 % og godkendt.

Orientering om antennebudgettet blev godkendt.

Pkt. 6. Orientering om regnskab 2013. Regnskabet blev fremlagt af Erling som var godt tilfreds med et overskud på 110.000 kr. som udbetales over en 3 årig periode.

Pkt. 7. Behandling afindkomne forslag. Der var indkomne forslag fra to beboere.

Sørens forslag

Forslag om en hund eller en kat. 6 stemmer for forslaget og 28 imod.

Forslag om at der ikke må stå trailere på p-pladser grund afmangel på pladser. Der er krav om at man har bil for at leje en p-plads, derudover er der ingen regler om dette og bestyrelsen bedes se på det.

Forslag om dørpumpe i opgang 9 og 10 -Viceværten ser på dette.

Forslag om dørtelefoner -Da handlingsplanen er under udarbejdelse vil vi foreslå at få det lagt ind i planen da det er dyrt at få lavet. Så vi venter og ser om handlingsplanen bliver aktuel.

Lars's forslag

En hund eller en kat max. 20 kg. 7 stemte for forslaget og 22 imod. 5 stemte ikke.

Forslag om at inddrage en garage til knallerter I scootere. Jens Gennov foreslog at tage det med i helhedsplanen at få lavet et sted til knallerter. Og det var der stemning for.

Forslag om at fælde det japanske kirsebærtræ ud for nr. 17. 4 stemte for og 30 imod.

Pkt. 8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyreisen.

Rettelse til dagsordenen: Der står Anne Hvillum er på valg men da hun er fraflyttet har Tina Nielsen overtaget hendes plads. Og for at skabe balance i bestyrelsen er Dorte Overgaard også på valg. Begge blev genvalgt.

Pkt. 9. Valg af suppleanter. Valget foregik ved lodtrækning.

1. suppleant: Hanne Gennov og 2. suppleant: Ellen Hansen.

pkt. 10. Eventuelt. En beboer fortæller at der er mus ved nr. 14, men viceværten Kenneth kunne fortælle at han er klar over problemet og i gang.

Beboer spørger om at skifte el-selskab og Erling kunne fortælle at valg af el-selskab ikke er kollektivt valgt. Det er op til den enkelte at vælge selskab da vi får regning individuelt.

Bestyrelsen takkede for god ro og orden.

Formand Referent

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Afdeling 8, Vestervang

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2013

 1. Valg af dirigent. Erling Weber Jensen

 2. Valg af referent. Britt Nielsen

 3. Valg af stemmeudvalg. Erling -Ole -Paw

 4. Fremlæggelse af beretning.

   

Jeg kom ind som formand fra 1. januar i år da vores tidligere formand Agda Andreasen desværre valgte at flytte fra afdelingen.

I årets løb er ikke sket de store ændringer/fornyelser udover der er lagt fliser

under borde og bænke ved legepladsen, samt nødvendige reparationer i

afdelingen. Vi har valgt at sætte PV planen i bero, da det vil være ærgerligt at

investere i fornyelser og udbedringer hvis helhedsplanen skal gennemføres.

Vi valgte at sløjfe søndagscafeen da det var et forsøg, men der var desværre for få deltagere. Agda lavede Nyhedsbrevet og jeg har så valgt ikke at tage denne udfordring op efter hende.

Der er opsat kæder ved nedkørslerne til garagerne, som virkede rigtig godt til festivalen, i hvert fald i den ene ende. Men det virker ikke efter hensigten hvis nogle beboere lukker bekendte eller andre ind. Derfor respekter venligst at det kun er for lejere af p-pladser og garager.

For nylig har vi afholdt 2 informationsmøder vedrørende udarbejdelse af en

helhedsplan, som omhandler en totalrenovering af Vestervang. I aften skal vi

stemme om første skridt skal tages -om helhedsplanen skal sættes i værk.

Det betyder at der udarbejdes en plan for hele projektet fra A-Z efter 2015

standard inklusiv økonomi. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe af beboere

som sammen med bestyrelsen skal være med til at komme med ideer og

forslag til helhedsplanen.

Hvis vi siger ja i aften får vi mulighed for at se hvad der kan tilbydes og hvor

meget det kommer til at koste. Helhedsplanen finansieres af SAB og dette

koster ikke afdelingen noget i denne omgang.

Når den endelige plan er udarbejdet skal vi stemme igen, om vi ønsker at

gennemføre projektet.

Jeg har valgt at gå af som formand da jeg har for meget om Ørerne, men jeg vil

meget gerne fortsætte mit samarbejde i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem.

Beretning godkendt.

Budgettet for 2013/2014 fremlægges af Erling.

5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2014. Erling W. Jensen gennemgik budget for 2014. 10 års planlagt vedligehold med tilhørende aktivitetsliste samt antennebudget. Budget 2014 blev vedtaget.

6. Orientering om regnskab for 2012. Vi kom ud med et pænt overskud på

173.000 kr.

7. Afstemning om det skal være tilladt at holde hund eller kat. Forslaget blev afvist. Der var 30 stemmer for og 30 stemmer imod.

8. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har foreslået at der skal tages beslutning om igangsætning af helhedsplan for afdelingen. Erling lavede en hurtig gennemgang af helhedsplanen og beboere stillede spørgsmål. Forslaget blev vedtaget. Der var 10 stemmer imod og 50 stemmer for.

9. Der var stillet forslag om at formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet i stedet for at formanden vælges af afdelingsbestyrelsen. Forslaget blev vedtaget.

10. Valg af formand. Bestyrelsesmedlem Lone Nielsen blev valgt som ny formand.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Dorte Overgaard, Britt Nielsen og Lars Schmidt. Alle blev genvalgt.

12. Valg af suppleanter. 1. suppleant -Tina Nielsen og 2. suppleant Camilla Hansen.

13. Eventuelt. Sidste frist for afhentning af cykler fra sidste cykeloprydning er den

 

21. oktober 2013.

Referent: Britt Nielsen Dir~: Erling Weber Jensen Formand: Lone Nielsen