Afdelingsmøde 08

Referat af ekstraordinært afdelingsmode i afdeling 8, Vestervang. Onsdag den 10.10.2018.

1. Valg af dirigent. Erling Weber Jensen blev valgt til dirigent.


2. Valg af referent. Dorthe Kruse blev valgt til referent.


3. Valg af stemmeudvalg. Dette blev ikke nødvendigt.


Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Ulrik Burup og Ellen Hansen blev valgt for 2 år Christine Møller og Pernille Gravesen blev valgt for i år. Bestyrelsen består således med ovenstående 4 bestyrelsesmedlemmer, samt Lars Schmidt som blev valgt som formand på det ordinære afdelingsmøde.


5. Valg af suppleanter Bjarne Zimmermarm blev valgt som suppleant.

 
Dirigent Referent. Erling Weber Jensen Dorthe Kruse

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg Andeisboligforenings afdeling 8, Vestervang

Referat fra afdelingsmøde onsdag den 6. september 2017
Keld Drotner bød velkommen.

1.    Valg af dirigent

Afdelingsbestyrelsen foreslog Jørgen D. Jensen fra Danske Lejere som dirigent. Der var ikke andre forslag, hvorfor dette var vedtaget.

Som dirigent konstaterede han med forsamlingens accept, at mødet var korrekt indvarslet.

Derefter bemærkede han på opfordring fra afdelingsbestyrelsen, at der havde været interne udfordringer i bestyrelsen - noget afdelingsbestyrelse havde ori­enteret beboerne om forud for mødet. Han fortalte kort om regler og rettighe­der bl.a. at en afdelingsbestyrelse skal bestå af mindst 3 medlemmer.

Opfordringen var, at man for at sikre, at der fortsat kunne være en afdelings­bestyrelse besluttede sig for, at der kun skulle vælges 3.

Det tilsluttede forsamlingen sig.
Dagsorden blev hermed godkendt

2.    Valg af referent
Ulrik Blirup valgtes.

3.    Valg af stemmeudvalg

Viceværten Kenneth Lorenzen og Dorthe ? valgtes.

4.    Fremlæggelse af beretningen for perioden siden sidste møde Keld Drotner fremlagde:

Bestyrelsen har brugt tid på at konstituere sig og sætte rammer for det fremti­dige samarbejde. Der var et ønske om at gøre det bedre og skabe nye tiltag i afdelingen.

Der er oprettet én e-mail til bestyrelsen, vestervangafd8©gmail.com

Det var vigtigt at understrege at udgangspunktet er, at der ikke er nogen fjen-debilleder, kun samarbejdspartnere.

Men vi nåde ikke det vi gerne ville. Vi blev nødt til internt at være klar på, hvad vores aftaler indebar for os som bestyrelse.

Derfor har vi f.eks. heller ikke fået sat os ind i budgettet.

Der har været markvandring i afdelingen. Der er blevet påeget en række fejl og mangler. Det har SAB på bedste måde taget sig af. Flere tiltag er igangsat herunder fugle reder på tag udhæng der desværre ikke har virket. På grund af fredning af fugle, der yngler, kan redderne ikke fjernes. Der vil blive gjort noget ved problemet inden svalerne kommer til foråret.

Beretningen blev taget til efterretning.

5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende Py-plan for 2018.

Ved punktet start var der en procedurediskussion omkring den godkendelse af dagsordenen, der var sket under punkt 1. Ingen af afdelingens beboere ønske­de at ændre ved det, der besluttede ved mødtes start.

SAB's formand Finn Thomsen fremlagde på vegne af afdelingsbestyrelsen ud­kast til næste års budget.

Der blev rejst enkelte spørgsmål og førtes en mindre debat om dette.

Budgettet blev vedtaget.

1. Orientering om regnskab 2016

SAB's formand Finn Thomsen orienterede.

2. Godkendelse af bestyrelsens forslag til nyt ordensreglement
Ordensreglementet blev godkendt med få rettelser.

3. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet yderligere forslag.

4. Valg af formand

På baggrund af mødets forløb, - valgte Keld Drotner at genopstille og blev genvalgt.

1. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Punktet startede med at klarlægge, at de to afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der ikke var på valg Henrik ? og Majbritt ? ønskede at trække sig. Og dertil havde Britt Nielsen valgt ikke at genopstille.

Der skulle herefter vælges to afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Der meldte sig 4 kandidater: Ulrik Blirup (genopstillede), Laila ?, Lars ? og Ellen Hansen

Ulrik og Laila fik flest stemmer og tiltrådte bestyrelsen

11. Valg af suppleanter

Ellen Hansen og Lars ? blev suppleanter.

5.    Eventuelt

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT AFEKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I AFDELING 8. VESTERVANG.

Torsdag den 2. marts 2017 kl 19.00 i fælleslokalet.

 

Erling bød på vegne af SAB velkommen, om orienterede om af mødet var indkaldt grundet formanden i afdelingen ikke længere ønskede at bestride hvervet.

 

Valg af dirigent. Jørgen Jensen fra Danske Lejere blev valgt
Valg af referent. Erling Weber Jensen blev valgt.
Valg af ny formand. Keld Drotner blev valgt uden modkandidat.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Punktet blev ikke aktuelt, da den nye formand ikke var et nuværende bestyrelsesmedlem.
 

 

 

_________________________                                                                              _____________________

Ref Erling Weber Jensen                                                                                                Dirigent Jørgen Jensen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skanderborg, den 09. oktober 2016

Referat afAfdelingsmøde i Vestervang den 14. september 2016 Med følgende dagsorden:

Pkt.1: Dirigent: Laila Meyer.

Pkt. 2: referent: Britt Nielsen.

Pkt. 3: Stemmeudvalg: Hanne Pedersen, Lars Schmidt og Jesper Vorm.

Pkt. 4: Bestyrelsens beretning ved Ellen Hansen. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 5: Fremlægning af budget ved Finn Thomsen. Danske Lejere var ikke bogført men Finn sagde at

der var afsat 20.000 kr. til uddannelse af bestyrelses medlemmer, så pengene er hjemme.

Gennemgang af PV plan Der spørges om garageporte bliver skiftet i 2016? Finn Thomsen sørger for

at det bliver sat i gang.

Antennebudget gennemgås og der kommer en kontingentstigning på 3 %.

PV -Plan og antennebudget blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 6: Orientering om regnskab 2015 ved Finn Thomsen.

Pkt. 7: Behandling af indkomne forslag.

Efeu på gav l ved nr. 14 beskæres så det ikke kommer i nærheden af vinduerne da det tiltrækker

edderkopper og kryb. Bestyrelsen tager sig af det.

Der er huller i taget ved nr. 11 og 13 og hul under tagudhæng forslås lukket eller repareret. Det tager Finn Thomsen sig af Forslag om skilt med zoneparkering i festivalperioden, det vil bestyrelsen undersøge. Forslag om renovering aflejlighederne kan ikke betragtes som et egentligt forslag da vi i forvejen har

en helhedsplan under udarbejdelse. Forslag om en hund eller en kat. Der ønskes skriftlig afstemning.

En kat -9 stemmer for og 25 imod. En hund -9 stemmer for og 25 imod. Det blevet nej til begge dele. F orslag om nedrivning af svalereder efter de har forladt rederne i efteråret og rengøring afvinduer.

Finn foreslår en foranstaltning over vinduer så de ikke bygger rede igen. Der bliver foreslået en indkøbe en kunstig fugl på en wire for at holde svaler og andre fugle fra at bygge reder og svine vinduer tiL Finn Thomsen tager sig af dette.

Bestyrelsen besigtiger vinduer og vurderer om beboerne skal have dem vasket. Det bliver på Vesiervangs regning.

Forslag om afbryder til tørretumbler. Finn Thomsen foreslår en timer på strøm til tøm~tumblerne og tager sig af dette. De skal slukke kl. 21.15

Pkt. 8: Valg afmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. Henrik Ladefoged blev genvalgt og velkommen til Maibritt Rasmussen.

Pkt. 9: Valg af suppleanter. Lars Schmidt blev genvalgt og velkommen til Jesper Vorm. Lars er l. suppleant og Jesper er 2. suppleant.

Pkt. 10: Eventuelt. Der forslås en ny nøgle til kæden som er opsat i festivalen ved nedkørslen til garagerne. Det tager bestyrelsen fat på.

Beboerne gør opmærksom på at der mangler nyt stoftil strygerullen.

Formanden takker for et godt møde og ro og orden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsens beretning 2016

Vi har haft et nogenlunde roligt år i Vestervang uden de store forandringer.

Under stormen i vinter flyttede gavlen sig i nr. 3 som herefter blev udbedret.

Vi er har for nylig haft afstemning om medlemskab af Danske lejere som blev vedtaget.

Derud over har vi fået bordtennis og dart i mødelokalet og Henrik Ladefoged står for udlån af nøgle til lokalet.

Der står stadig meget uafhentet tøj i vaskeriet ligesom stor skralds-pladsen ofte ligner noget som har været i krig. Vi skal alle sammen hjælpe til for at få Vestervang til at fremstå pænt, så vær venlige at samle op efter jer og sæt tingene ordentligt på storskraldspladsen.

Vedrørende renoveringsplanen er der intet nyt, det er sendt ind til Landsbyggefonden men der er ikke vedtaget noget omkring den.

Vi skal lige gøre opmærksom på at Vestergade bliver lukket for gennemkørsel da regnvand skal separeres fra spildevand fra den 23. september fra Kiosken til Sygehusvej så der vil være omkørsel til Møllegade.

Budgettet fremlægges af Finn Thomsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vestervang onsdag den 24.. august 2016..

 

Udover de fremmødte beboere deltog:

 

Direktør Erling Weber Jel1sen, SAB Boligforeningsformand Finn Thomsen, SAB Driftsleder Jørgen D. Jensen, Danske Lejere

 

Dagsorden og referat:

 

1. Valg af dirigent og referent Jørgen D. Jensen valgtes som dirigent

Dirigenten konstaterede med forsamlingens accept, at mødet var korrekt indvarslet.

Laila Meyer valgtes som referent

lars Schmidt, Hanne Pedersen og Jesper Varm blev valgt som stemmeudvalg.

 

2. Forslag om indgåelse af aftale med Danske Lejere

 

Det fremlagte forslag vif koste 200 kr. årligt pr. lejemål, og vil indgå som en del af huslejen og indgå i driftsbudget under konto 119.

 

a. Debat omkring forslaget

 

Under denne del trådte Jørgen D. Jensen til side og overlod det til Ulrik Blirup at fungere som mødets dirigent. Det for at kunne deltage i debatten.

 

Afdelingsbestyrelsen begrundede deres forslag.

 

Der har forud været afholdt et møde med Danske Lejere og bestyrelsen har brug for faglig rådgivning. Der er i bund og grund tale om tryghed og at afdelingen kan få faglig hjælp hvis vi skal igennem et stort projekt som en helhedsrenovering.

 

Finn Thomsen siger at han og Erling er kommet da bestyrelsen havde afslået et møde med dem. De finder at afdelingen kan få samme hjælp hos SAB og at det er spild af penge at indgå en aftale med Danske Lejere. De tilkender også samtidigt, ~t de ikke selv har nogen økonomisk interesse i hvordan der stemmes.

 

Jørgen D. Jensen beskriver, hvordan Danske Lejere står på afdelingens og beboernes side, uden at det skal ses som at være i konflikt med boligorganisationen. Danske Lejere kan også støtte og hjæJpe i konfHkter mellem lejerne samt konflikter mellem boligforeningen og lejerne.

 

Jørgen D. Jensen fortætter også hvordan man kan bruge Danske Lejere individuelt og hvis en større renovering kommer på tale.

 

En lejer mener at SA8 har investeret i at få en helhedsplan udarbejdet og derfor har en interesse i at få den igennem.

 

En beboer siger at afdelingen aldrig har stået overfor så stor en udfordring som en eventuel helhedsplan og at SAB ikke burde tale om mistillid, når beboerne ønske en mere uafhængig rådgivning.

 

Det tydefiggøres, at det hvert år vii være muligt at tage aftalen med Danske Lejer op til revurdering.

 

b. Afstemning

 

Jørgen D. Jensen genindtræder som dirigent og forestår stemmeafgivningen.

 

Ved denne er der 30 stemmer for og 4 imod.

 

Forslaget er således vedtaget.

 

3. Eventuelt

For godkendelse af referatet:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vestervang den 8. oktober 2015.

Der var fremmødt 20 beboere og Erling og Dorte Støve fra SAB.

 1. Erling blev valgt som dirigent

 2. Britt blev valgt til referent

 3. Ulrik Blirup, Erling og Dorte Støve som stemmeudvalg.

 4. Ellen Hansen stillede op til formand og blev valgt.

 5. Afmedlemmer til bestyrelsen opstillede Laila Meyer, Lone Nielsen, Henrik Ladefoged, Ulrik Blirup, Britt Nielsen, Lars Schmidt og Tina Nielsen.

   

Britt afleverede skriftligt fra Tina Nielsen at hun gerne ville stille op som suppleant. De som fik

flest stemmer blev valgt til bestyrelsesmedlemmer og de øvrige som suppleanter.

Da Ulrik opstillede til bestyrelsen kunne han ikke være med i stemmeudvalget forklarer Erling.

Lars Schmidt spørger Erling om ikke der er en interesse konflikt i at Henrik Ladefoged stiller op til bestyrelsen da de kender hinanden. Han svarer det er der ikke.

Britt spørger ind til deres forhold for at høre hvordan de kender hinanden? Erling svarer at han

kender Britt bedre end Henrik.

Britt spørger om hvilken interesse Erling har i at få Henrik ind i bestyrelsen da han har haft en

samtale med Henrik om dette? Erling svarer at han bare vil have en bestyrelse.

Britt siger at bestyrelsen skulle gerne kunne tale om noget uden der bliver gives referat videre, dette får Erling op i det røde felt og han opfatter det som en beskyldning.

Valgte bestyrelsesmedlemmer blev Lone Nielsen med 32 stemmer, Ulrik Blirup med 28 stemmer, Laila Meyer med 23 stemmer og Henrik Ladefoged med 20 stemmer. Lars Schmidt fik 19 stemmer og Britt Nielsen 18 stemmer.

6. Som Suppleanter blev Britt Nielsen 1. suppleant, Lars Schmidt som 2. Suppleant og Tina Nielsen som 3. suppleant.

, Ulrik Blirup og Lone Nielsen blev valgt for en 2 årig periode og Henrik Ladefoged og Laila Meyer for en 1 årig periode.

Britt spørger om en forklaring på at hendes forslag om urafstemning vedrørende helhedsplanen var blevet kasseret efter 1. afdelingsmøde. Erling siger det er imod vedtægterne.

Britt vil gerne have at vide hvilke vedtægter som Erling henviser til? Erling forklarer at helhedsplanen indtil videre kun er en skitse og når vi nærmer os det endelige resultat om 7-8 år kan vi foreslå urafstemning. Og det synes han ville være en god ide.

Britt siger at ifølge deres egen tidsplan som arbejdsgruppen har laet udleveret, skal første afstemning være i 2017 eller 2018.

7. Indkommet forslag om hund eller kat max. 20 kg blev nedstemt.

En beboer spurgte hvor længe man må have en hund på ferie? Erling forklarede at det var ikke defineret ud over 3 uger i sommerferien.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 16. september 2015 i Vestervang

 

Mødet blev afholdt i Vestervangs mødelokale, der var fremmødt 13 beboere, 5 bestyrelsesmedlemmer og Finn Thomsen fra SAB.

 

 1. Poul Petersen Knudsen fra nr. 15 blev valgt som dirigent.

 2. Britt Nielsen valgt til referent.

 3. Stemmeudvalg: Kenneth vicevært og Kristian Hvillum

 4. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Britt Nielsen

 5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV plan for 2016 blev fremlagt ved Finn Thomsen og enstemmig godkendt. Der kommer ingen huslejestigning i 2016 og m2 prisen forbliver den samme.

 6. Orientering om regnskab 2014 blev fremlagt af Finn Thomsen.

 7. Der var 2 indkomne forslag. Det første forslag var om en hund eller en kat. Det andet forslag var at begge afstemninger vedrørende helhedsplanen skulle foregå ved urafstemning. Finn Thomsen finder dem ugyldige da de ikke er sendt ud til samtlige beboere. De var ikke kommet med på indkaldelsen da kontoret sendte dem ud til beboerne uden bestyrelsens medvirken.

 8. Lone Nielsen ville gerne gå af som formand men fortsætte som bestyrelsesmedlem.

 9. Ellen Hansen ville gerne overtage posten som formand.

   

 

Britt Nielsen ville ikke fortsætte i bestyrelsen.

 

Lars Schmidt var villig til at fortsætte som bestyrelsesmedlem.

 

Da der ikke var nok som meldte sig til at samle en ny bestyrelse står vi i øjeblikket uden. Finn Thomsen bad Ellen om at komme til møde med Erling Weber Jensen vedrørende afholdelse af et ekstra ordinært møde, hvor en ny afdelingsbestyreise kan vælges. Poul nævnte at der så var mulighed for at de forkastede forslag med.

 

 1. Dette punkt blev ikke behandlet da pkt. 9 ikke blev gennemført.

 2. Kristian Hvillum og Gerda Phillipsen spurgte til manglende skilte ved p-pladserne. Bestyrelsen har bestilt dem og Kenneth følger op på dette.

   

 

Nogle beboere er utilfredse med at referater afordinære bestyrelsesmøder kun bliver hængt op i opgangene. Det skal tilføjes at de osse kan fmdes på SABs hjemmeside.

 

Kristian Hvillum spurgte til ledige P-pladser og vi kan oplyse at der er 3 ledige pladser som endnu ikke er oprettet og der kan rettes henvendelse til vores vicevært Kenneth hvis det har interesse.

 

Ellen Hansen spurgte Finn Thomsen om ikke de havde tænkt sig at afholde urafstemning vedrørende helhedsplanen. Finn svarede at det havde de ikke lagt op til og at det ikke var sikkert at alle beboere skulle stemme.

 

Hanne Pedersen spurgte til de løftede herregårdsten på gangstien fra nr. 2 op til nr. 17 i tilfælde af at nogen faldt over dem. Det er videregivet til SAB, bestyrelsen har haft det med på markvandring og til opfølgning af markvandring. Finn medgav at det kunne ikke accepteres og skulle laves.

 

Dirigenten takkede af for god ro og orden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Bestyrelsens beretning 2015

 

Der er ikke sket så meget det sidste år da der kun laves nødvendige reparationer på grund afhandlingsplanen.

 

Tegningerne er under udarbejdelse af arkitekterne og vi forventer at modtage dem indenfor nærmeste fremtid, så alle beboere får mulighed for at se hvordan de enkelte lejeligheder forventes at tage sig ud.

 

Vi har haft møde i følgegruppen hvor vi har haft mulighed for at komme med ønsker til udenoms -området samt mødelokalet.

 

Bestyrelsen mener ikke at have den indflydelse som der var stillet udsigt til. Det er meget svært at få informationer og konkrete svar på vores spørgsmål. Derfor har vi besluttet at vi ønsker referater vedrørende handlingsplanen som dokumentation.

 

.

 

Der skal afholdes 2 afstemninger i forbindelse med bandlifigsplmlen, den første når vi skal godkende de endelige tegninger og den anden når vi skal tage endelig stilling til om vi ønsker proj ektet i gang sat.

 

Dorte Overgaard har valgt at forlade bestyrelsen og vi takker for et godt samarbejde gennem årene.

 

Budgettet fremlægges af Finn Thomsen.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af afde1ingsbestyre1sesmøde i Vestervang den 17. august 2014

pkt. 1. Valg af dirigent -Erling Weber Jensen

pkt. 2. Valg af referent -Britt Nielsen

pkt. 3. Valg af stemmeudvalg -Marianne Erling og Britt

pkt. 4. Fremlæggelse afbestyrelsens beretning 2014 -Fremlagt af Erling og godkendt.

Pkt. 5. Godkendelse af driftbudget med tilhørende PV -plan for 2015.

Budget 2015 blev fremlagt ved Erling med en stigning på 0,62 % og godkendt.

Orientering om antennebudgettet blev godkendt.

Pkt. 6. Orientering om regnskab 2013. Regnskabet blev fremlagt af Erling som var godt tilfreds med et overskud på 110.000 kr. som udbetales over en 3 årig periode.

Pkt. 7. Behandling afindkomne forslag. Der var indkomne forslag fra to beboere.

Sørens forslag

Forslag om en hund eller en kat. 6 stemmer for forslaget og 28 imod.

Forslag om at der ikke må stå trailere på p-pladser grund afmangel på pladser. Der er krav om at man har bil for at leje en p-plads, derudover er der ingen regler om dette og bestyrelsen bedes se på det.

Forslag om dørpumpe i opgang 9 og 10 -Viceværten ser på dette.

Forslag om dørtelefoner -Da handlingsplanen er under udarbejdelse vil vi foreslå at få det lagt ind i planen da det er dyrt at få lavet. Så vi venter og ser om handlingsplanen bliver aktuel.

Lars's forslag

En hund eller en kat max. 20 kg. 7 stemte for forslaget og 22 imod. 5 stemte ikke.

Forslag om at inddrage en garage til knallerter I scootere. Jens Gennov foreslog at tage det med i helhedsplanen at få lavet et sted til knallerter. Og det var der stemning for.

Forslag om at fælde det japanske kirsebærtræ ud for nr. 17. 4 stemte for og 30 imod.

Pkt. 8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyreisen.

Rettelse til dagsordenen: Der står Anne Hvillum er på valg men da hun er fraflyttet har Tina Nielsen overtaget hendes plads. Og for at skabe balance i bestyrelsen er Dorte Overgaard også på valg. Begge blev genvalgt.

Pkt. 9. Valg af suppleanter. Valget foregik ved lodtrækning.

1. suppleant: Hanne Gennov og 2. suppleant: Ellen Hansen.

pkt. 10. Eventuelt. En beboer fortæller at der er mus ved nr. 14, men viceværten Kenneth kunne fortælle at han er klar over problemet og i gang.

Beboer spørger om at skifte el-selskab og Erling kunne fortælle at valg af el-selskab ikke er kollektivt valgt. Det er op til den enkelte at vælge selskab da vi får regning individuelt.

Bestyrelsen takkede for god ro og orden.

Formand Referent

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Afdeling 8, Vestervang

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2013

 1. Valg af dirigent. Erling Weber Jensen

 2. Valg af referent. Britt Nielsen

 3. Valg af stemmeudvalg. Erling -Ole -Paw

 4. Fremlæggelse af beretning.

   

Jeg kom ind som formand fra 1. januar i år da vores tidligere formand Agda Andreasen desværre valgte at flytte fra afdelingen.

I årets løb er ikke sket de store ændringer/fornyelser udover der er lagt fliser

under borde og bænke ved legepladsen, samt nødvendige reparationer i

afdelingen. Vi har valgt at sætte PV planen i bero, da det vil være ærgerligt at

investere i fornyelser og udbedringer hvis helhedsplanen skal gennemføres.

Vi valgte at sløjfe søndagscafeen da det var et forsøg, men der var desværre for få deltagere. Agda lavede Nyhedsbrevet og jeg har så valgt ikke at tage denne udfordring op efter hende.

Der er opsat kæder ved nedkørslerne til garagerne, som virkede rigtig godt til festivalen, i hvert fald i den ene ende. Men det virker ikke efter hensigten hvis nogle beboere lukker bekendte eller andre ind. Derfor respekter venligst at det kun er for lejere af p-pladser og garager.

For nylig har vi afholdt 2 informationsmøder vedrørende udarbejdelse af en

helhedsplan, som omhandler en totalrenovering af Vestervang. I aften skal vi

stemme om første skridt skal tages -om helhedsplanen skal sættes i værk.

Det betyder at der udarbejdes en plan for hele projektet fra A-Z efter 2015

standard inklusiv økonomi. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe af beboere

som sammen med bestyrelsen skal være med til at komme med ideer og

forslag til helhedsplanen.

Hvis vi siger ja i aften får vi mulighed for at se hvad der kan tilbydes og hvor

meget det kommer til at koste. Helhedsplanen finansieres af SAB og dette

koster ikke afdelingen noget i denne omgang.

Når den endelige plan er udarbejdet skal vi stemme igen, om vi ønsker at

gennemføre projektet.

Jeg har valgt at gå af som formand da jeg har for meget om Ørerne, men jeg vil

meget gerne fortsætte mit samarbejde i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem.

Beretning godkendt.

Budgettet for 2013/2014 fremlægges af Erling.

5. Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2014. Erling W. Jensen gennemgik budget for 2014. 10 års planlagt vedligehold med tilhørende aktivitetsliste samt antennebudget. Budget 2014 blev vedtaget.

6. Orientering om regnskab for 2012. Vi kom ud med et pænt overskud på

173.000 kr.

7. Afstemning om det skal være tilladt at holde hund eller kat. Forslaget blev afvist. Der var 30 stemmer for og 30 stemmer imod.

8. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har foreslået at der skal tages beslutning om igangsætning af helhedsplan for afdelingen. Erling lavede en hurtig gennemgang af helhedsplanen og beboere stillede spørgsmål. Forslaget blev vedtaget. Der var 10 stemmer imod og 50 stemmer for.

9. Der var stillet forslag om at formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet i stedet for at formanden vælges af afdelingsbestyrelsen. Forslaget blev vedtaget.

10. Valg af formand. Bestyrelsesmedlem Lone Nielsen blev valgt som ny formand.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg er Dorte Overgaard, Britt Nielsen og Lars Schmidt. Alle blev genvalgt.

12. Valg af suppleanter. 1. suppleant -Tina Nielsen og 2. suppleant Camilla Hansen.

13. Eventuelt. Sidste frist for afhentning af cykler fra sidste cykeloprydning er den

 

21. oktober 2013.

Referent: Britt Nielsen Dir~: Erling Weber Jensen Formand: Lone Nielsen