Bestyrelsesmøde 48

Referat – afdelingsbestyrelsesmøde SAB/afd. 48, torsdag, den 2. juni 2022.

_____________________________________________________________________

Til stede var:

Agda Andreasen (suppleant) – 8A, 3 (lejl. 2)

Willy Lausdahl – 8A, 3 (lejl. 1)

Karina Mynte Both – 6C

Michael Jannak (formand) – 8B

Afbud fra:

Per Kragh – 8A, 4 (lejl. 3)

Tony Thomsen – 8, 1 (lejl. 2)


Mødet, som var vores første afdelingsbestyrelsesmøde, blev afholdt, idet vi skulle gennemgå og godkende referatet af markvandringen afholdt den 5. april 2022, hvor SAB var repræsenteret ved Erling Weber Jensen og Dorte Støve og afd. 48 ved Willy Lausdahl og Michael Jannak.

Referatet 8se vedhæftede) blev gennemgået og godkendt men afstedkom dog nogle supplerende/ uddybende spørgsmål til SAB:

Vedr. lukning af elevatortårne har vi rettet henvendelse til SAB for at få lidt mere afklaring på, hvordan man vil lukke af og om der vil blive mulighed for udluftning for at mindske fugt og kondens i tårnene. Vores erfaring siger os nemlig, at våde/fugtige betontrapper bliver meget glatte i forbindelse med frost.

·         Har fået følgende svar fra SAB: Vedr. elevatortårnene så håber vi at få dem lukket inden vinteren. De bliver lukket iht. Brandlovgivning, så der vil komme en form for automatisk åbning.

Der vil blive opsat hegn ved de nederste 4 lejligheder. Hegnet vil blive identisk med det hegn, der er opsat ved de øvrige lejligheder/terrasser langs Vesterskovvej.

Der bliver indkøbt 2 bord-/bænkesæt, som vi er blevet spurgt om, hvorvidt vi selv ville samle. Dette har vi sagt ja til, idet dette burde være en overkommelig opgave. Hvornår de bliver leveret, vides endnu ikke. Jeg vil blive kontaktet af inspektøren i forbindelse med leveringen. Vi håber der er nogle frivillige, som vil hjælpe med at samle disse når de engang bliver leveret?

Vi har i forbindelse med levering og opstilling af de pågældende bord-/bænkesæt spurgt, hvorvidt det var muligt at få den placeret på ”højen” og om vi kunne få sat noget hegn op på højen, således vi kunne sidde lidt ugenert for naboerne. Dette har SAB accepteret. Vi har ikke så mange grønne områder i afdelingen, så vi må værne om dem vi har og sammen sørge for, at det ser pænt, ordentlig og ryddeligt ud.

Nogle af de bede, der oprindeligt er blevet anlagt, vil blive sløjfet, idet de er blevet placeret uhensigtsmæssigt, mens andre vil blive erstattet af nogle plantekasser (rustfrie), således det ikke er muligt

 

at træde hen over bedene og dermed ødelægge/beskadige bedene. Men lad venligst være med at benytte disse bede til askebægere og til andet affald.

Der vil ved nederste blok blive opsat nogle P-forbudstavler, idet der stadig opleves problemer i forbindelse med tømning af affaldscontainerne. Renovationsfolkene har ofte svært ved at kunne komme til, idet der holder parkerede biler, der spærrer for adgangsvejen.

Vi har ligeledes forespurgt til opsætning af læsejl/afskærmning på altanerne og har fået følgende svar retur:

·         Mht. afskærmning/læsejl så skal I stille forslaget på afdelingsmødet ang. farve, da det er flertallet der bestemmer.

I bestyrelsen har vi dog den klare holdning, at vi mener det skal være muligt at opsætte afskærmning/læsejl på altanerne, idet det kan skærme for vinden (og det blæser jo ofte ned langs Vesterskovvej). Samtidig har vi dog den holdning, at såfremt det bliver vedtaget på afdelingsmødet, at disse læsejl skal være sorte/mørk grå for ikke at have en farvelade af altaner.

Da det også er grill tid har vi også haft spurgt SAB, hvorvidt det er tilladt at grille på altaner/terrasserne, og der er kommet følgende svar:

·         Grill på altanerne er tilladt. Det er reglerne fra Østjyllands brandvæsen der skal følges. Det er tilladt at grille med såvel kul som med gas.

Vi blev også gjort opmærksom på, at SAB var indstillet på at etablere et fællesrum i den del af kælderen, der vender ud mod gavlen i den nederste blok. P.t. bliver denne del brugt til opbevaring af cykler, flyttekasser m.m. I bestyrelsen synes vi det giver god mening, hvis vi kan få et fællesrum, som kan benyttes af os alle. En endelig afgørelse om dette spørgsmål vil skulle træffes på vores næste afdelingsmøde, som vil blive afholdt til september. Mere info om tid og sted vil komme senere.

Inden længe vil Smuk Fest sætte sit præg på byen – og på p-pladserne. For at forsøge at undgå ”ulovlig” parkering af festivalgæster på vores parkeringsplads, vil der blive sat nogle kegler med et markeringsbånd/kæde imellem ved indkørslen til parkeringspladsen ved den øverste blok. Vi må jo så hver i især lige flytte disse og sætte dem på plads igen når vi kører ind og ud.

Hvis der er nogle spørgsmål i forbindelse med ovennævnte, er du/I meget velkommen til at tage fat i mig.

HUSK! At vi holder afdelingsmøde til september. I vil blive informeret om tid og sted på et senere tidspunkt.

Må I alle have en rigtig god sommer – og lad os hjælpe hinanden med at holde området omkring vores afdeling pæn og ryddelig.

 

På vegne og med venlig hilsen fra bestyrelsen SAB afd. 48.

Michael Jannak
bestyrelsesformand

Vesterskovvej 8B