Afdelingsmøde 48

Referat af afdelingsmøde i SAB afd. 48 den 18.09.2023
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af referent
3.
Valg af stemmeudvalg
4.
Fremlæggelse af beretning siden sidste møde
5.
Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV.plan for 2024
6.
Orientering om regnskab 2022
7.
Behandling af indkomne forslag
8.
Valg af formand til afdelingsbestyrelsen
På valg er:
Michael Jannak
9.
Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
På valg er:
Karina Both
Lone Lundberg (ønsker ikke genvalg)
Per Kragh (ønsker ikke genvalg/fraflyttet afdelingen)
10.
Valg af suppleanter
11.
Eventuelt
Referat:
1.
Valg af dirigent:
Erling (SAB) blev foreslået og valgt.
Erling konstaterede, at der var sket lovlig indkaldelse og dermed beslutningsdygtig. Erling gjorde desuden opmærksom på, at hver lejlighed havde 2 stemmer ved afstemninger.
2.
Valg af referent:
Willy blev foreslået og valgt som referent.
3.
Valg af stemmeudvalg:
Udgået.
4.
Fremlæggelse af beretning siden sidste møde:
Michael gennemgik beretning siden sidste møde, og nævnte blandt andet, at havde man problemer var døren altid åben for en dialog, men nævnte også at alle beboere havde fået en manual udleveret fra SAB, hvori man kunne hente svar på mange ting.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
5.
Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV.plan for 2024:
Erling gennemgik driftsbudget punkt for punkt. Driftsbudgettet 2024 blev herefter godkendt.
6.
Orientering om regnskab 2022:
Erling orienterede om regnskabet for 2022.
7.
Behandling af indkomne forslag:
Se medfølgende bilag nr.1.
8.
Valg af formand til afdelingsbestyrelsen:
På valg er: Michael Jannak.
Michael Jannak (8B) blev enstemmigt genvalgt.
9.
Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:
På valg er: Karina Both.
Karina Both (6C) blev enstemmigt genvalgt.
På valg er: Lone Lundberg (ønskede ikke genvalg)
Leif Olsen (8A, 4, 1.) blev valgt til bestyrelsen.
På valg er: Per Kragh (ønskede ikke genvalg/fraflytter afdelingen).
Finn Jensen (8, 2, 4.) blev valgt til bestyrelsen.
10.
Valg af suppleanter:
Litta Hansen (8, 3, 2.) blev valgt som suppleant.
11.
Eventuelt:
Se medfølgende bilag nr. 2
Michael afslutter afdelingsmødet og takker for god ro og orden. Afdelingsmødet afsluttes med smørrebrød til de fremmødte.
Ref.: Willy
Med venlig hilsen
Bestyrelsen SAB afd. 48
Willy Lausdahl, Karina Both, Leif Olsen. Finn Jensen, Michael Jannak
BILAG 1 (Pkt. 7 - Indkomne forslag):
1.
Forslag om opstilling af en bænk op ad trappetårnet ved nærmest Sundhedscentret (nr 8). Front mod sygehusvej (forslag fra beboer):
Her foreslår vi fra bestyrelsens side, at man evt. flytter/benytter bord/bænkesæt fra "højen".
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget med alle stemmer. Bestyrelsen vil sørge for, at den bliver flyttet med hjælp fra viceværterne.
2.
En endelig beslutning om, hvorvidt en del af cykelkælderen skal laves om til et fælleslokale (forslag fra bestyrelsen):
Fælleslokalet tænkes brugt til fælles arrangementer (banko, foredrag, fællesspisning o. lign.) i SAB 48, som kan være med til at højne og udvikle fællesskabet i vores afdeling. Fælles-lokalet skal tillige kunne lejes af afdelingens beboere til egne private formål (fødselsdag, familiefester o. lign.), hvor man har behov for lidt mere plads, end vores lejligheder tilbyder. Fælleslokalet skal indrettes med borde, stole, service, lille anretter køkken, køleskab, toilet m.m.). Der skulle være afsat midler til dette.
Her var der nogle lange diskussioner om, hvorvidt man ville have cykelrum eller et beboer-/fællesrum. Det blev vedtaget ved en afstemning med 18 for og 13 imod, at man ville have et fællesrum, og bestyrelsen fik mandat til at arbejde videre med planen og tage kontakt til brandmyndighederne m.v. Samtidig vil man prøve at frigøre noget mere plads til cykler, barnevogne m.m. ved blandt andet sammen med SAB, at arbejde på, at der eventuelt blev lavet noget overdækket cykelparkering.
3.
Forslag om opsætning af hjertestarter i afdelingen (forslag fra bestyrelse samt beboer):
Fra SAB er der kommet et prisoverslag på 16-20.000,- + en årlig serviceaftale på 1500 - 2000-. SAB foreslår firmaet "Livsvigtig", der har afdeling her i Skanderborg. SAB hjælper gerne med bestilling og med at sætte en serviceaftale i gang.
Alle var enige om, at det var en god ide og blev vedtaget enstemmigt. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.
4.
Tildeling af p-tilladelser til faste beboere, samt mulighed for beboere, at kunne udstede gæste p-tilladelser til egne gæster, men dog max 24 timer ad gangen (forslag fra bestyrelsen):
Årsagen til dette tiltag er, at vi har erfaret, at flere og flere udefrakommende benytter vores p- pladser til dagsparkering. Det drejer sig om personale fra Sundhedshuset samt kollegiet, som er vores naboer. Desuden ser vi også, at personale, der arbejder nede i byen, benytter vores p- pladser, idet byens øvrige p-pladser typisk har tidsbegrænset parkering. Endelig vil vi også meget gerne med dette forslag, sætte en effektiv stopper for fremmedes parkering i forbindelse med Smukfest.
Igen en diskussion om, hvorvidt vi skal have en p-plads for os selv, eller alle skal have lov til at benytte p-pladsen.
Bestyrelsens forslag om, at alle fastboende skal have en p-tilladelse samt mulighed for at udstede gæste p-tilladelser til egne gæster, blev vedtaget med 19 for og 9 imod. Bestyrelsen vil herefter i samarbejde med SAB arbejde videre med, hvordan ordningen i praksis kan etableres.
5.
Forslag om opsætning af gelænder i begge sider af trappetårnet (forslag fra beboer):
Forslaget blev afvist/nedstemt, idet problemet forhåbentlig vil være ikkeeksisterende fremad-rettet efter isætning af vinduer i trappetårnene, og elevatorer herefter kommer til at køre uden problemer (se i øvrigt pkt. A under ”Eventuelt”).
BILAG 2 (Pkt. 11 – Eventuelt):
A.
Hvad er status på lukning af elevatortårne? Vi har ventet længe nok og vi bliver spist
forklaringer om at det er på vej. Hele tiden bliver det udsat og vi får ingen besked/vi bliver ikke orienteret.
Status er, at der bliver underskrevet kontrakt med entreprenør den 19.09.23 som derefter får bestilt materialer. Arbejdet forventes færdig den 01.12.23
B.
Opsætning af hegn ud mod Vesterskovvej fsv. angår den nederste blok. Dette er ligeledes blevet lovet af flere omgange, men der er stadig intet sket.
Hegnet er sendt til galvanisering og vil blive opsat, så snart det kommer tilbage.
C.
Hvem har forpligtelsen til at vedligeholde/passe beplantning på egen terrasse ud mod
Vesterskovvej? Flere af terrasserne er overgroede og ser mildest talt herrens ud.
Det er den enkelte beboer, der har forpligtelsen til vedligeholdelse af disse.
D.
Pasning af grønne områder. Vi føler os oversete når det handler om pasning og pleje af vores sparsomme grønne områder. Gang på gang skal vi fra bestyrelsens side gøre opmærksom på den manglende vedligehold/pasning.
Der er lavet en ordning med at vi får en vicevært, der kommer hver tirsdag hele dagen og som passer vores grønne fællesområder.
E.
Generel mangelfuld pasning/rengøring af gangarealer, fliser og cykelkælder m.m.
SAB tager fat i rengøringsfirma med det samme, således at der nu bliver rengjort overalt.
F.
Løbske affaldscontainere ved Sundhedshuset. Hvornår bliver disse hegnet ind, således vi ikke risikerer containere, der triller herreløse rundt under blæst og beskadiger parkerede biler?
Det er ikke SAB's område, og de kan derfor ikke gøre noget ved det, men vi har
lovet at tage nogle billeder når det sker og sende dem til Erling SAB, som så vil prøve at få dem til at gøre noget ved det.
G.
Hvem har ansvaret for reparation af huller i asfalt i området mellem Sundhedshuset og vores afdeling? Vi har beboere der er faldet pga. af den ujævne belægning.
Det er Skanderborg Kommune, der har ansvaret for dette.
H.
Beboerorientering på flere sprog. Vi har en del beboere af anden etnisk herkomst. Måske de ikke forstår/læser dansk, men gerne vil kunne forstå SAB's omdelte breve?
SAB sender kun ud på dansk, da der vil være alt for mange forskellige sprog, der i givet fald skulle oversættes til.
I.
Beboerhenvendelser til SAB vedrørende småreparationer bliver ikke besvaret/fejlrettet. Der er indkommet nogle eksempler på dette fra beboere i afdelingen.
Såfremt man har nogle reparationer, der ikke bliver lavet eller besvaret, skal man rette henvendelse direkte til Erling SAB.
J.
Generel mangel på information og opfølgning fra SAB's side. Vi føler vores afdeling ikke bliver prioriteret på lige fod med SAB's øvrige afdelinger.
Det tager SAB til efterretning og vil forbedre det

----------------------------------------------------------------------------------------

Referat afdelingsmøde – afdeling 48, Vesterskovvej 6-8, Skanderborg (SAB)   

Mandag d. 19.9.2022

 

Pkt. 1 - Valg af dirigent:

Erling Weber Jensen, SAB, der indledningsvist informerede om, at indkaldelse til nærværende afdelingsmøde er sket indenfor gældende regler og frister herfor.

Pkt. 2 - Valg af referent:

Karina Mynte Both

Pkt. 3 - Valg af stemmeudvalg:

Ikke aktuelt.

Pkt. 4 - Fremlæggelse af beretning siden sidste møde:

Formand Michael Jannak beretter om et godt år. Alle er ved at finde sig tilrette. God omgangstone i afdelingen.

Der er ingen spørgsmål til bestyrelsen fra de fremmødte.

Fremlæggelsen blev herefter godkendt.

Pkt. 5 - Godkendelse af driftsbudget med tilhørende PV-plan for 2023:

Forslag til budget 2023 bliver gennemgået (Budget 2023 er udsendt til hvert lejemål).

Huslejestigning: 1,95%

Antenne budget 2023 stigning på 3 % i kontingent til antenneforeningen.

Ingen spørgsmål til driftsbudget 2023

Driftsbudgettet blev herefter godkendt. 

Pkt. 6 - Orientering om regnskab 2021

Ikke noget at berette.

Pkt. 7 - Godkendelse af nyt vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement: 

Spørgsmål:

Må der komme hjælpemidler op i lejemålet?
Ja. Det vil være hjælpemiddelcentralen der betaler for evt. misvedligeholdelse af lejemålet i forbindelse med opsætning/installering af hjælpemidler

Standard vedligeholdelsesreglement passer ikke til lejlighederne i afdelingen?
Flere ting er mere generelle ift. vedligeholdelses-og istandsættelsesreglementet.

Standard for hele boligforeningen.

Vedligeholdelses- og istandsættelsesreglementet blev herefter godkendt

Pkt. 8 - Godkendelse af nyt ordensreglement:

Ventilation: Ventilation (filter) skiftes x 2 årligt. Ift. Filterskift bliver lejer informeret om udskiftning. Lejer skal give adgang til lejligheden ift. udskiftning.

Ordensreglementet blev herefter godkendt.

Pkt. 9 - Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår, at en del af cykelkælderen inddrages til fælleslokale med tekøkken og toilet.
Der er stemt for, at bestyrelsen går videre med forslag til indretning, og at boligforeningen herefter indhenter priser m.m.  til etablering af et evt. fællesrum.

2.     Bestyrelsen foreslår, at det skal være tilladt at opsætte læsejl/altandækken i farverne Grå/sort.

Der kommer et forslag ind på at læsejl/altandækken kun skal være i grå nuancer.

Der blev stemt for, at læsejl/altandække skal være i grå nuancer.

3.      Bestyrelsen foreslår, at der skal være forbud mod at holde dyr i bur på terrasser, altaner og gårdhaver.

Der blev stemt for, at der ikke må holdes dyr i bur på terrasser, altaner og gårdhaver i afdelingen.

Pkt. 10 - Valg af medlem til afdelingsbestyrelsen:

Tony Thomsen ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Willy Lausdahl er genvalgt til bestyrelsen.

Lone Lundberg er valgt til bestyrelsen.

Pkt. 11 - Valg af suppleanter:

Agda Andreasen ønskede ikke genvalg som suppleant til bestyrelsen.

Elise Kubel er valgt til suppleant.

Pkt. 12 - Eventuelt:

Der skal altid være afsender på henvendelser, forslag mm. til bestyrelsen.
Alle lejligheder i afdeling får vinduespudsning
Gennemgang af fejl og mangler af lejemål er videresendt til entreprenør. Entreprenør har anerkendt div. fejl og det vil blive udbedret inden 1.12.2022
Vinduer i lejemål vil blive gennemgået ang. lukning/åbning. Servicebesøg.
Grønne områder vil blive vedligeholdt.
Brug altid drift mail og telefon til sab. ved evt. fejl, mangler og ting der evt. ikke fungerer eller går i stykker.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen i afdeling 48

Lone Lundberg, Willy Lausdahl, Karina Mynte Both, Per Kragh, Elise Kubel (suppleant) og Michael Jannak

--------------------------------------------------------------------------------------

Afdeling 48 – Vesterskovvej                                                                                          

Referat af stiftende afdelingsmøde den 22. februar 2022 kl. 18.30 i Morten Børup Skolens aula

Antal fremmødte beboere: 26
Fremmødte fra SAB: Dorthe Kruse, Carsten Rasmussen, Erling Weber Jensen, Kent Hansen, Ole Høi Sørensen, Dorthe Støve og Anna Nielsen

Dagsorden:

Pkt. 1             Velkomst og orientering om den almene sektor og beboerdemokrati.

Erling Weber Jensen bød velkommen og orienterede om den almene sektor og beboerdemokrati.

Pkt. 2             Valg af dirigent.

                      Erling Weber Jensen blev valgt til dirigent.

Pkt. 3             Valg af referent. Herunder også valg af stemmeudvalg.

                      Anna Nielsen blev valgt til referent.

Kent Hansen, Ole Høi Sørensen og Anna Nielsen blev valgt til stemmeudvalg.

Pkt. 4             Valg af formand.

Michael Jannak, 8B, blev valgt til formand.

Pkt. 5             Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (2 for 1 år og 2 for 2 år).

Per Kragh, 8A, 4. L. 3 (valgt for 2 år), Karina Mynthe Both, 6C (valgt for 2 år), Tony Thomsen, 8, 1. L. 2 (valgt for 1 år), Willy Lausdal, 8A, 3. L. 1 (valgt for 1 år) blev valgt som afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 6             Valg af 2 suppleanter.

                      Agda Andreasen, 8A, 3. L. 2, blev valgt til suppleant.

Pkt. 7             Valg af 5 medlemmer til SAB’s repræsentantskab.

Formand Michael Jannak og afdelingsbestyrelsesmedlemmer Per Kragh, Karina Mynthe Both, Tony Thomsen og Willy Lausdal blev valgt til SAB’s repræsentantskab.

 

 

__________________________                                                         __________________________

Dirigent                                                                                                Referent
Erling Weber Jensen                                                                            Anna Nielsen